Tải bản đầy đủ
Nhập giá trị thực thể hiện tiến độ

Nhập giá trị thực thể hiện tiến độ

Tải bản đầy đủ

a.

Tại tab View, trên nhóm Data, click Tables, sau đó click Work.

DONG NGUYEN & TEA M
137

Page

b.

Microsoft Project sẽ hiển thị thời lượng làm việc của bạn.

DONG NGUYEN & TEA M
138

Page

c.

Click chọn một công việc và thay đổi giá trị tại cột Actual theo
thực tế.

d.

Tại tab Task, trên nhóm Schedule, click Mark on Track và chọn
Update Tasks.

DONG NGUYEN & TEA M
139

Page

e.

Hộp thoại Upate Tasks hiển thị, tại đây bạn có thể xem được
thời lượng công việc thực tế đã làm và thời lượng còn lại là bao
nhiêu. Để thay đổi thời gian bắt đầu công việc, bạn chọn ngày tại
Start bên dưới Actual.

f.

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập giá trị hoàn thành công việc tại mục
%Complete.