Tải bản đầy đủ
Theo dõi dự án theo dự kiến

Theo dõi dự án theo dự kiến

Tải bản đầy đủ

1. Tại tab Project, trên nhóm Status, click Update Project.

DONG NGUYEN & TEA M
133

Page

2. Tại hộp thoại Update Project, đánh dấu chọn Update work as complete

through.

3. Click OK.

DONG NGUYEN & TEA M
134

Page

Sau khi bạn đã cập nhật, Microsoft Project sẽ đánh dấu hoàn thành công việc.
Ngoài ra thanh trạng thái đổi màu giúp bạn có thể biết được tiến độ dự án.

DONG NGUYEN & TEA M
135

Page

5.

Nhập tỉ lệ phần trăm thể hiện công việc hoàn thành

Sau khi các công việc trên kế hoạch đã đi vào thực tế, bạn có thể nhanh chóng
ghi lại tiến độ của nó theo tỉ lệ phần trăm. Khi bạn nhập tỉ lệ phần trăm lớn hơn 0,
Microsoft Project sẽ thay đổi ngày bắt đầu công việc thực tế khớp với ngày dự kiến.
Sau đó Microsoft Project có thể tính toán thời lượng thực tế, thời lượng còn lại,
chi phí thực và một số giá trị khác dựa trên tỉ lệ phần trăm mà bạn nhập. Ví dụ,
nếu bạn thiết lập một công việc trong 4 ngày là 50%, Microsoft Project sẽ tính toán
rằng bạn đã bắt đầu vào công việc thực tế được 2 ngày và thời lượng còn lại là 2
ngày.
Bạn có thể nhập tỉ lệ phần trăm theo các cách sau:Sử dụng các tỉ lệ mặc định 0%, 25%, 50%, 75% và 100% bằng cách click
vào các nút biểu tượng tương ứng.
Nhập các giá trị phần trăm bạn muốn trong hộp thoại Update Tasks.

Ở bài thực hành này, bạn sẽ ghi lại tiến độ công việc thông qua tỉ lệ phần trăm.
1. Tại cột Task Name, click chọn vào một công việc.
2. Tại tab Task, trên nhóm Schedule, click 100% Complete.

Khi bạn click vào các tỉ lệ phần trăm, Microsoft Project sẽ tự động tính toán và làm
thanh trạng thái.

DONG NGUYEN & TEA M
136

Page