Tải bản đầy đủ
Tổng số người được khảo sát là 210 người

Tổng số người được khảo sát là 210 người

Tải bản đầy đủ

23
nâng cao nhận thức của CBQL, GV và SV về quản lý đào tạo theo
tiếp cận TQM; Xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn, chính sách chất lượng
và công cụ giám sát chất lượng đào tạo; Chỉ đạo hoàn thiện bộ máy
quản lý đào tạo theo tiếp cận TQM; Cải tiến cơ chế quản lý đào tạo
theo tiếp cận TQM; Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm
công tác quản lý đào tạo các cấp; Xây dựng môi trường văn hóa chất
lượng, kiện toàn các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.
Để khẳng định các biện pháp đề xuất đảm bảo tính cấp thiết và
khả thi đối với các Trường cao đẳng Kinh tế khu vực Duyên hải Nam trung bộ trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi đã tiến hành khảo
sát, trao đổi, phỏng vấn CBVC và GV về tính cấp thiết và khả thi của
các biện pháp và nhận được ý kiến ủng hộ cao, có thể triển khai thực
hiện trong thực tiễn quản lý đào tạo ở các Trường cao đẳng Kinh tế.
Đồng thời, để khẳng định tính hiệu quả của biện pháp đề xuất, tác
giả cũng đã tiến hành thử nghiệm một biện pháp có tính then chốt, có
tác động trực tiếp và quyết định đến việc quản lý đào tạo theo tiếp
cận TQM của các Trường cao đẳng Kinh tế khu vực Duyên hải Nam trung bộ, qua thử nghiệm cũng đã khẳng định được tính hiệu
quả của biện pháp trong việc góp phần nâng cao nhận thức và kỹ
năng cho đội ngũ CBVC làm công tác quản lý đào tạo.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Quản lý đào tạo ở các trường Cao đẳng Kinh tế theo tiếp cận
TQM là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng góp
phần nâng cao CLĐT của các trường trong giai đoạn hiện nay. Để
giải quyết vấn đề này, tác giả luận án đã nghiên cứu các công trình
nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án. Trên
cơ sở đó, làm sâu sắc hơn và xác định khung cơ sở lý luận về quản lý
đào tạo ở các Trường cao đẳng Kinh tế theo tiếp cận TQM với các
vấn đề như: Làm rõ sự cần thiết phải quản lý đào tạo theo tiếp cận
TQM ở các trường cao đẳng kinh tế trong giai đoạn hiện nay; Làm
rõ đặc trưng, triết lý và tính ưu việt của quản lý đào tạo theo tiếp cận
quản lý chất lượng tổng thể; Làm rõ nội dung quản lý đào tạo theo
tiếp cận TQM, đồng thời khẳng định vai tro của các cá nhân và tập thể
có liên quan, đặc biệt là khẳng định vai tro của Hiệu trưởng - Nhạc
trưởng trong việc quản lý đào tạo theo tiếp cận TQM; đồng thời chỉ ra

24
được các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến quản lý đào tạo
theo tiếp cận TQM của các trường, đặc biệt là các yếu tố chủ quan. Đây
là những luận cứ quan trọng để nghiên cứu làm rõ những đặc điểm có
tính đặc thù đối với các Trường cao đẳng Kinh tế khu vực Duyên hải
- Nam trung bộ, khảo sát, đánh giá đúng thực trạng đào tạo, thực
trạng quản lý đào tạo và thực trạng quản lý đào tạo theo tiếp cận
TQM, đề xuất các biện pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận TQM ở các
Trường cao đẳng Kinh tế khu vực Duyên hải - Nam trung bộ trong
giai đoạn hiện nay: Tổ chức nâng cao nhận thức của CBQL, GV và
SV về quản lý đào tạo theo tiếp cận TQM; Xây dựng sứ mệnh, tầm
nhìn, chính sách chất lượng và công cụ giám sát chất lượng đào tạo;
Chỉ đạo hoàn thiện bộ máy quản lý đào tạo theo tiếp cận TQM; Cải
tiến cơ chế quản lý đào tạo theo tiếp cận TQM; Bồi dưỡng nâng cao
năng lực cho đội ngũ làm công tác quản lý đào tạo các cấp; Xây dựng
môi trường văn hóa chất lượng, kiện toàn các điều kiện đảm bảo chất
lượng đào tạo.
Đồng thời, để minh chứng cho tính cấp thiết và tính khả thi của
các biện pháp đề xuất, tác giả luận án đã tiến hành khảo sát, trao đổi,
phỏng vấn CBVC và GV có liên quan về tính cấp thiết, tính khả thi
của các biện pháp, đồng thời thử nghiệm 01 biện pháp để khẳng định
biện pháp đề xuất có tính cấp thiết và khả thi cao.
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản về ĐBCL; hệ thống kiểm
định, đánh giá CLĐT trong toàn ngành.
- Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần có cơ
chế phối hợp để tạo điều kiện cho các trường trong công tác tuyển
sinh đầu vào.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng Cục dạy nghề) cần
sớm có cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn, tập huấn cho các
trường trong việc chuyển đổi CTĐT; tuyển sinh; thay đổi phương
pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá,…
- Xây dựng và phát triển phù hợp đội ngũ cán bộ là chuyên gia
trong lĩnh vực kiểm định CLĐT.
- Có cơ chế chính sách phù hợp tạo động lực cho đội ngũ CBVC
làm công tác đảm bảo CLĐT ở các trường.

25
- Định kỳ tổ chức các hoạt động: Hội thảo, tập huấn, trao đổi kinh
nghiệm về các lĩnh vực có liên quan đến CLĐT giữa các trường.
2.2. Đối với các Bộ chủ quản các trường (Bộ Công thương, Bộ
Kế hoạch - Đầu tư)
Quan tâm tạo cơ chế phù hợp về mặt tài chính, tính tự chủ, tự chịu
trách nhiệm cho các trường để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác
quản lý, nâng cao CLĐT.
2.3. Đối với các trường cao đẳng
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch chiến lược cụ thể về CLĐT của
nhà trường trong từng giai đoạn.
- Chủ động trong việc tiếp cận thông tin, chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước về cơ chế chính sách đối với các trường cao
đẳng hiện nay.
- Chủ động trong việc chuyển đổi CTĐT; bồi dưỡng nâng cao
năng lực cho đội ngũ CBQL, GV; xây dựng chuẩn năng lực nghề
nghiệp cho GV; chủ động trong công tác tuyển sinh đầu vào và hỗ trợ
việc làm cho SV tốt nghiệp.
- Xây dựng hệ thống đảm bảo CLĐT từ các phong đến khoa đào tạo
- Có chế độ chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện và động lực
cho đội ngũ CBVC làm công tác đảm bảo CLĐT.
- Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBVC
chuyên trách làm công tác đảm bảo CLĐT cũng như đội ngũ làm
công tác đảm bảo CLĐT của các phong, khoa.