Tải bản đầy đủ
Chương III. Kết quả nghiên cứu và bàn luận về tổ chức KGNDVCC gắn với bộ hành tại khu vực NĐLS TPHN.

Chương III. Kết quả nghiên cứu và bàn luận về tổ chức KGNDVCC gắn với bộ hành tại khu vực NĐLS TPHN.

Tải bản đầy đủ

81

3.1.2. Các nguyên t c chung đ t ch c KGNDVCC g n v i b hƠnh N LS
TPHN
Vi căxơyăd ngăcácănguyênăt căt ăch căKG c ăb nălƠăđi uăki năquanătr ngăđ xác
đ nhăcácăgi iăphápăt ăch căKGNDVCC phùăh pă

iă ùngă T N LS.ăCácănguyênăt că

c ăb năđ ăt ăch căKGNDVCC ph ăthu că Ơoă3ănh mă năđ ăchính:ă
1)ă

căđi măKinhăt ,ăV năh aăXưăh iă ùngăn iăđô;

2) KG T;ăg măHi nătr ng và

nhăh

ngăphátătri n khuă

c;ăă

3) Kinhănghi măkhaiăthácăcôngătr nhăki nătrúcăng mătrênăth ăgi iă.
B ngă3.1ăđưăt păh păcácă năđ ăchínhăc aă3ănh mă năđ ănêuătrên.
B ng 3. . Các v n đ trong t ch c K NDVCC T thích ng vùng N LS T HN
TH ăLO I

XÃăH Iă T

KINHăT

V NăHÓA

KG T

HI NăTR NGă
T

KHAI THÁC
KGN T

NHăH NGă
PTăN Iă Ọ

CăTệNHăKGN

T ăCH CăKG
K ăTHU T

TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CỄCăV Nă

NGăC ăch ăth ătr ng
Kinhăt ăDV,ăbánăl ă
Thuănh păt ng,ătiêuădùngăcaoă
Ti tăki măth iăgian,ăng iăđiăb
Thíchămuaăbánătrênăđ ng
Xaăl ă iăKGN
H căh iănhanh,ăthíchăcáiăm i
Nhuăc uăgiaoăti păc ngăđ ngăcao
G năb ăthiênănhiên
Nhu c uăthamăd ăl ăh i,ă ăki n
DVCCăxu ngăc p,ăquáăt iă
DVCCăph năb ăkhôngăđ ngăđ u.ă
GTăb ăhƠnhăb ăpháă .ă
Thi uăch ăđ ăx
ưăxu tăhi năcôngătr nhăng m
Ch nhătrangă ongă ongăb oăt n
Phơnă ùngăqu nălỦ
Nơngăc păb ăxungăDV
Giaăt ngăKGăc ngăđ ng
Nơngăc păh ăth ngăGT,ă
H nhăthƠnhătuy năph ăđiăb
Giaăt ngăh ă ă ăd ngăđ tă T
L iăth ă Ơăh năch ăc aăKGN
ôiătr ngăd iălòngăđ t
V năđ ătơmă inhălỦ
C uătrúcăKG
Cácămôăh nhăkhaiăthácăKGNă T
Kinhănghi măt ăch căKGNăc aăth ăgi i
Gi iăphápăthiăcông
Cácăgi iăphápăk ăthu tăđ căthù

B ng 3. . Các v n đ trong t ch c K NDVC
(Ngu n: Tác gi )
TH ăLO I

ăLIểNăQUANăTỄCă
KGNDVCC

CỄCăV Nă

T thích ng vùng N LS T HN
ăLIểNăQUANăTỄCă

NGă82

T ă đ ă xácă đ nhă cácă nguyênă t că chungă t ă ch că KGNDVCC

T vùng N LS

TPHN nh ă auă(h nhă3.1)
CÁC V N
KINHăT ăV NăHịAăXÃăH Iă

1
2
3
4
5
6

C ăch ăth ătr

CÁC NGUYÊN T C

ng

Thuănh păt ng,ătiêuădùngăcaoă
Thíchămuaăbánătrênăđ

ng

G năb ăthiênănhiên

8

Ch nhătrangă ongă ongăb oăt n

9

Nơngăc păb ăxungăDV

10

Giaăt ngăKG c ngăđ ng
KG T

Xaăl ă

iăKGN

Nơngăc păh ăth ngăGT

12

H nhăthƠnhătuy năph ăđiăb

13

Giaăt ngăh ă ă ăd ngăđ tă T

14

ưăxu tăhi năcôngătr nhăng m

18
19

KHAIăTHỄCăKGNă T

17

3

T ch c KG thích
v ichi
n
Tngch
KG
trkhai
ng thác
T vƠ
quđađngƠnh
t ng m
k t n i đa h ng

L iăth ă Ơăh n ch ăc aăKGN

15
16

2

TS chd cngKG
c thích
c
ng
v
i
hi
quy ho ch, kin n
tr ng T vƠ
trúc đlinh
ho mt
qu
t ng
theo t ng khu v c

Nhuăc uăgiaoăti păc ngăđ ngăcao

7

11

1

S d ng c c u
quy ho ch, ki n
trúc linh ho t
theo t ng khu v c

Kinhăt ăDV,ăbánăl N
ă

ôiătr

ngăd

iălòngăđ t

C uăh nhăKG
Các mô hình khai thác KGN

T

4

Gi iăphápăthiăcông
Cácăy uăt ăk ăthu tăđ căthù

20

T ch c KG
Thi t l p
đa KG
ngƠnh
theo
c
kthu
t n ni đa
h đ ng
tính c a KGN
hi t l p

Hình 3. . Các nguyên t c t ch c K N DVCC thích ng v i vùng N LSthu
T HN
n theo đ c
tính c a
KINHăT ăV NăHịAăXÃăH Iă

NhC ăăch yăc
căc ăb năđ ăth căhi năcácăgi iăphápăt ăch căKG choă i că
ăth ătră4ănguyênăt
ng

quyăho Kinhăt
ch,ăthiă tăk
ăKGNDVCC
t iăkhuă
,ăbánăl
ă
Thuănh
1) Ắpăt ng,ătiêuădùngăcaoă
ế ng Ế Ế Ố qỐỔ

căN LS HN,ăbaoăg m:

h Ếh, ki n ỏrỸẾ linh h ỏ ỏhe ỏ ng khỐ ố Ế

Thíchămuaăbánătrênăđ ng
Khácă
iă i căt ăch căKG DVCC cho khu
Nhuăc uăgiaoăti păc ngăđ ngăcao

cácăkhuă

T m i,ă i căthi tăl păKGNDVCC t iă

că T hi năh uăch ălƠăx năc y thêmăc ă ă tăch t Ơoăm tăth căth ă ng. Do

G năb ăthiênănhiên

đ ăkhôngăth ăápăd ngăchungăm tăc ăc uăquyăho ch,ăki nătrúcăcúngănh c mƠăc năc ă ă
Xaăl ălinhăho Ch
tănh
măphátăhuyăgiáătr
nhătrangă
ongă ongăb oăt năcácă ătríăkhác nhau trong T.
Nơngăc păb ăxungă
c ngăđ ng

T

Giaăt ngă

Nơngăc păh ăth ngă
H nhăthƠnhătuy năph ăđiăb
Giaăt ngăh ă ă ăd ngăđ tă T

83

- Trongăc ăc uăquyăho ch,ă
t ăch căphiăt ngăb că

năduyătr ăcácăKG DVCCăc .ăKGNDVCCc năđiăm căđíchăb ă ung cácăch căn ngăđangăthi uă Ơăđápă ngănhuă

c uăm iăt iăm iăđ aăđi m.ă
- Côngătr nhăki nătrúcăNg măDVCCăc năc ăquyămô,ăcôngăn ngălinhăho tăđ ăđápă
ngănhuăc uă ăd ngăc aăc ădơnătrongă ùngă Ơăcácăđ iăt

ngăkháchă ưngălaiăkhác.ăC uă

trúc KG,ă h nhă th că ki nă trúcă Ơă k tă n iă c nă linhă ho tă th oă hoƠnă c nhă c ă th ă c aăđ aă
đi mătrênăc ă ăphùăh pă

iăđ nhăh

ngăphátătri nă ùng.ă

- Khaiăthácăt iăđaăl iăth ă năd uă Ơălinhăho tăc aăKG d

iălòngăđ tăc aăKGNăđ ă

đápă ngănhuăc uăđaăd ngăc aăđ aăđi mă ăcôngăn ng,ădi nătích,ăh
gi măthi uă nhăh
T,ăb oă

ngăti păc n...ănh mă

ngăt iăb ăm tă Ơăđ ngăg pătíchăc că Ơoă i căb oăt nădiă năki nătrúcă

,ănơngăc pămôiătr

ngăc nhăquană Ơăh ătr ăh ăth ngăk ă thu tămôiătr

ngă

T hi năh u.
2) ắ Ếh Ế KG ỏhíẾh ng ố i hi n ỏr ng ắ và qỐ đ ỏ ng m
X năc yătrongă ùngăN LS,ăKGNDVCCăph iăđ

căthi tăl pătrênăc ă ăthíchă ngă

iăhoƠnăc nhăt ngă ătríăc ăth ă ănhuăc u,ăđi uăki năxơyăd ngăng mă Ơăc uătrúcăthƠnhă
ph năc aăquyăho chă T.
- Khôngăthi tăl pătrƠnălan.ăC năxácăđ nhăKGNDVCCăh nhăthƠnhănh măh ătr ăho tă
đ ngă trênă m tă đ tă h nă lƠă h nhă thƠnhă nh ngă trungă tơmă DVă hoƠnă toƠnă m iă lƠmă tr mă
tr ngăt nhăh nhăquáăt iăkhuă
d ng.ăDùăc ăKGătr ngăd

căho căr iă ƠoăhoƠnăc nhăng

căl i,ăkhôngăc ăng

iă ă

iălòngăđ t,ăch ăthi tăl păKGNDVCCă ănh ngăn iăc ănhuăc uă

th că ă Ơăb oăđ măkhaiăthácăt iăđaăkh ăn ngăqu ăđ tăng m
ăthi tăl păm tăKGNDVCCăt iă ătríănƠoă đ ,ăc năx mă xétă ă y uăt ắc n”ă Ơă

ắđ ”:ătr

căh tăxácăđ nhăch căn ngăc aăKG DVCCătrênăc ă ăkh oă átănh ngăDV còn

thi uătrongă ùngă Ơăl aăch nănh ngăDV thíchăh pă

iăKGN,ăk tăh pă

iăyêuăc uăk tă

n iăGT;ăti păth oălƠăxácăđ nhăh nhătháiăKGă Ơăkh ăn ngăc aăqu ăđ tăng m.ăT ăđ ăxácă
l păđ

căquyămô,ălo iăh nh,ăc păđ ăph că

c aăKGNDVCC.

- KGNDVCCăph iăthíchă ngătrongăk tăn iă
thoátăn

iăt nhătr ngăh ăt ngăkhuă

cănh ăc pă

c,ăthôngăgi ,ăthôngătinăliênăl c....ăH nhăth căki nătrúcăph năn i,ăb ăc căKG và

trang trí nôiăth tăbênătrong ph iăc ă ăt
3) ắ Ếh Ế ẦẢ ỏhe h

ngăđ ng

iăkhungăc nhă

năc ăc aăđ aăđi m.ă

ng khai ỏháẾ đa ngành, k ỏ n i đa h

ng

tătrongănh ngălỦădoăKGN hi năt iăc aăHN ch aăphátăhuyăhi uăqu ălƠădo cách
khaiăthácăđ năn ngăKGN, thi uă ăg năk tă

iămôiătr

ngă T.ăTrongăđi uăki năkhôngă

84

th ăh nhăthƠnhăm ngăl

iăng măliênăt c,ăphátăhuyă Ơăduyătr ăm iăquanăh ăt

nhauăgi aăGT và DV lƠă1ăy uăt ăc ătinhăt

ngăthíchă

ngăh ăl nă

iăđ căthùăhi nătr ng c aăN LS

TPHN.
- Trênă quană đi mă nh nă nh nă KGN đ

că t oă l pă nh mă b ă sung cácă ch că n ngă

khuy tă thi uă trênă m tă đ t,ă c nă l ngă ghépă nhi uă công n ngă th oă cácă l pă KGă c aă môiă
tr

ngălòngăđ t.ăS ăd ngăgi iăpháp ắNén”ăKGăh nhă thƠnhăt ăh păKGNDVCC đaăn ngă

Ơăđ ngăb .ăCácăthƠnhăph năch căn ngăkhôngăđ căl p,ătáchăr iămƠăc ă ăliênăk tăch tă
ch ă

iănhau.
- T năd ng đ cătính lu năláchălinhăho tăd

trungăph

ngăti năgơyăùnăt cătr

l iăti păc năcôngătr nhăt ănhi uăh

căcôngătr nhă(c ăng mă Ơăn i)ăb ngăcáchăt oăraănhi uă
ng.ăT năd ng kh ăn ngăphơnăl păKG đ ăt oăl iăti pă

c năriêngăd ădƠngăchoăm iăch căn ngăt
ch ă gi aă KGN
nhauă Ơă

iălòngăđ tăc aăKGN đ ăphơnătánă ăt pă

ngă ng. GT b ăhƠnhăđ ngă aiătròăliênăk tăch tă

iă b ă m t,ă giúpă g nă k tă t ă nhiênă cácă c ă

ăDVCCă ng mă Ơă n iăiăcácătuy năGT T, GT t nhă ăcácăc păđ .ă
4) T Ếh Ế KG phỹ h p ố i ỏính Ếh ỏ đ Ế ỏhỹ Ế a KGN

Côngătr nhăki nătrúcăng măc ătínhăđ căthùăkhácă
nh t,ă i că đ uă t ,ă thi tă k ,ă xơyă d ngă Ơă

iăm tăđ t.ă

ăđ tăhi uăqu ăcaoă

nă hƠnhă KGNDVCC c n phùă h pă

iă tínhă

ch tă đ că thùă c aă KGN.ă C nă thamă kh o,ă ápă d ngă cácă kinhă nghi mă c aă th gi iătrongă
thi tăk ăKG ki nătrúcăng mă T.
- Ph iăđánhăgiáătácăđ ngăc aăcôngătr nhăt iăho tăđ ngă T trong vùng c ătrongăquáă
tr nhăxơyăd ngăl năkhaiăthácă auănƠy.ă

tăkhác,ăc nătínhăđ nă i că

ch aăc aăKG trongăqu ăđ tăng măph că

ăchoănhuăc uăhi năt iă Ơăc ătínhăđ nă i căphátă

tri nătrongătngălai.

- Phátă huyă th ă m nh,ă kh că ch ă nh
tr

ăd ngăt iăđaă

ngă inhăho tătrongălòngăđ tăphùăh pă

căđi mă c aă đ că tínhăng mă đ ă thi tă l pă môiă
iătơmă inhălỦăconăng

iăm tăcáchăanătoƠn,ă

ti nănghiă Ơăh păd n.ă
- K ăth a cácăkinhănghi măc aăth ăgi iăđ ă ngăd ngăphùăh pă
HN.

iăđi uăki năc aă

ngăth iăl aăch năápăd ngăcácăcôngăngh ătiênăti nătrongăx ălỦăcácă

năđ ăk ă

thu t,ătrangăthi tăb ăđ căthù.
3.2. PHỂN LO I CỄC KGNDVCC G N V I B
VỐNG N LS TPHN

HÀNH THệCH

NG V I

85

3.2.1. Các thƠnh ph n ch c n ng KGNDVCC g n v i các tuy n b hƠnh
N LS TPHN
Tùyăt ngăđ aăđi mă ăđ aăcácăKGăDVăh pălỦăxu ngăd
n iă Ơăh ătr ăho tăđ ngătrênăm tăđ t.ăS ăđ ăliênăk tătrênă Ơăd
nhauăc aă3ăh nhătháiăKGăkhuă

iălòngăđ tăđ ăb ă ung,ăk tă
iăm tăđ tăliênăhoƠnă

căN LSăth ăhi nătrongăh nhă3.2.

Hình 3.2. S đ liên k t trên và d i m t đ t c a K NDVCC t
thái K
T đ c tr ng khu v c N LS T HN.

ng ng v i 3 d ng hình

Khiăx năc yăKGNDVCC,ăcácăthƠnhăph năch căn ngătrênă Ơăd
k tăh păiăm tăđ tăđiănhauăt oăthƠnhăth ăth ngănh t,ăbaoăg mă3ăthƠnhăph năch căn ng:ătrênăm tă

đ t,ătrongăKGN

ƠăthƠnhăph năk tăn iătrênăd

iă(b ngă3.2):

B ng 3. . Các thành ph n ch c n ng K NDVCC g n v i các tuy n b hành N LS
TPHN.
áẾ ỏhành ph n Ếh Ế n ng
áẾ ỏhành ph n Ếh Ế
áẾ ỏhành ph n Ếh Ế
ỏrên m ỏ đ ỏ
n ng ỏr ng ẦẢNDV
n ng k ỏ n i ẦẢ ỏrên ốà
ế im ỏđ ỏ
- T iăcácăkhuă cătrungătơmă
Tă hi nă h u:ă côngă tr nhă ki nă
trúcă iă ă cácă KGă DVă nă c ;ă
đ ngă ph ;ă côngă iênă cơyă
xanh...ăhi nătr ng
- T iă cácă nútă GT:ă KGă nútă
giao,ă đ ngă l pă th ;ă KGă đ uă
m iăGT
- T iă cácă khuă că táiă thi t:ă
KGă nhƠă ,ă côngă c ngă Ơă KGă
m ăki năt oăm iăăă

ngă Ng mă b ă
- L iă Ơoă k tă n iă t ă m tă
hành
đ tăxu ngăKGNăGT,ăDVCC
- KGăđ ăx ăng m
- L iăthoátăhi m
- H ă th ngă GTă th oă
- H ăth ngăk ăthu tăcôngă
tr căđ ngă Ơătr căngang
trình
- CácăKGă ăd ngă(tùyă
- Bi năbáo,ăch ăd n.
ch căn ngăcôngătr nh)
- H ă th ngă k ă thu tă
công trình

3.2.2. Phơn lo i KGNDVCC g n v i b hƠnh thích ng v i khu v c N LS

TPHN

86

X năc yăKGNDVCCănh măb ă ungăcácăti năíchăđangăthi u,ăkhôngăch ăph că
dơnăc ăt iăch ămƠăcònăđápă ngănhuăc uă1ă ăl
đ nă

ngăl năkháchă ưngălai,ăkháchăduăl chă

i vùng trungă tơmă c . Doă đ ,ă i că t ă ch că cácă KGNDVCCăt iă khuă

TPHN khôngăc năc năc ăth oăquyămôădơnă .ă
mô,ăch căn ngănh ăcôngătr nhăDVăthôngăth

ă

că N LSă

ngăth i,ăc ngăkhôngăth xácăđ nhăquyă
ngă.ăPh iăc năc ătrênăc uătrúcăkinhăt ăxưă

h i,ăăh nhătháiăKGă Ơă căch aăc aăqu ăđ tăng măt i t ngăđ aăđi măc ăth .
S ăđ ăphơnălo iăKGNDVCCăg nă

iăb ăhƠnhăthíchă ngă

iă ùngăN LSăTPHN

nh ă au: (hình 3.3).

Hình 3.3. S đ phân lo i K NDVCC.

3.2.2.1. Phân lo i theo ch Ế n ng ẦẢ
B ng 3.3. Các d ng K NDVCC g n v i b hành theo ch c n ng K
KG DV
b ỏr Ảắ
Ảắ b hành
ng m k ỏ n i
KG DV
Ph i h pẾ
GT và DV
trong KG

B ngă3
b ỏr

Tíchăh păDVătrongăh ăth ngăGTăt ăđ năgi năđ năph căt p.ăDVătrongă
lòngăđ tăb ătr ăchoăgiaoăthôngăb ăhƠnhăng mă Ơăn iă Ơăbi năcácăcôngă
trìnhăđ uăm iăGTăthƠnhăcácăđi măDVămƠă năb oăđ măcôngăn ngăc aă
chúng.
Cungă ngăb ăxungăDVăt iătrungătơmăcácăkhuă cădơnăc ăc ,ăcácăkhuă
ph ăc ăđưăh nhăthƠnhăt ngăđ iăđ yăđ ăch căn ngăc aăDVCCămƠăkhôngă
pháă ăc uătrúcăKGăm tăđ t.ăDùngăGTăng măđ ăk tăn iăăKGăDVă iăm tă
đ t,ăđ ngăth iăKGăDVăc ngăg păph năk tăn iăb ăhƠnhăquaăcácănútăgiao.ă
T năd ngăc ăh iăđ ănơngăcaoăhi uăqu ă ăd ngăđ tă Ơăh nhăthƠnhăcácă
trungătơmăDVăquyămôăl năchiaăx ăápăl căchoăcácăđi măDVăc ăquáăt iă Ơă
h ătr ăh ăth ngăk ăthu tămôiătr ngă Tăhi năh u.ăT ăch căKGăd iă
lòngăđ tăchoăDVăc năg năb ăh uăc ,ăth căhi năđ ngăb ăcùngălúcă iă
côngătr nhătrênăm tăđ t.

Các d ng K NDVCC g n v i b hành theo ch c n ng K
Tíchăh păDVătrongăh ăth ngăGTăt ăđ năgi năđ năph căt p.ăDVătrongă
lòngăđ tăb ătr ăchoăgiaoăthôngăb ăhƠnhăng mă Ơăn iă Ơăbi năcácăcôngă
tr nhăđ uăm iăGTăthƠnhăcácăđi măDVămƠă năb oăđ măcôngăn ngăc aă

87

3 2 2 2 Ph n l

i ỏhe l

i h nh ph Ế ố

B ng 3.4. Các d ng K NDVCC g n v i b hành theo lo i hình ph c v
KGN DV ỏh ng m i

KGN DV
ẾhỐỔên bi ỏ

KGN DV
đa n ng

Lo iăh nhăph că ăchínhălƠăDVăth ngăm iăđ iă ng.ăCácălo iăh nhă
ph ătr ălƠă năh a,ăch mă că căkh , hƠnhăchính,ătƠiăchính.ăC ăth ăk tă
h pă iăch căn ngăgi ăx ă Ơăc ăth ătíchăh pă iăb ăhƠnhăng mătùyăquyă
mô,ătùyăh nhătháiăKG.ăPh că ăđ iăt ngădơnăc ătrongă ùng,ăkháchăb ă
hƠnhă Ơăchuy năđ iăph ngăti năGT.
Ch căn ngăph că ăchính là tr ăgiúpăb oăt nădiă n,ă inhăho tă nă
h aătinhăth n,ă uiăch iăgi iătríăho căm ăr ngăKGăho tăđ ngăc aăcôngă
tr nhătrênăm tăđ t.ăCácălo iăh nhăph că ăph ătr ălƠăth ngăm i,ăch mă
că căkh ,ăhƠnhăchính,ătƠiăchính.ăTh ngăc ăDVăgi ăx ăđiăkèm.ăNênă
k tăn iănhi uăh ngă iă(ho căb ng)ăng măb ăhƠnh.ăPh că ăkháchăduă
l chă Ơăc ădơnătoƠnăTP.
Ch căn ng ph că t ngăh pă ăd ngătrên.ăDVăgi ăx ălƠăb tăbu c.ă
Ph iăk tăh pă iăGTăng mă( tro,ăb ăhƠnh).ăPh că ăc ădơnăt iăch ăk tă
h păkháchă ưngălaiătrongă ùng.

3 2 2 3 Ph n l i ỏhe qỐỔ mô
B ngă3 Các d ng K NDVCC g n v i b hành theo lo i hình ph c v
ngăchínhălƠăDVăth
ngămtheo
iăđ quy
iă ng.ăCácăch
căn ngăph ătr ă
B ng 3.5. Các d ngCh
K căn
NDVCC
g n v i b hành

KGN
DVCC
ỏh ng
m i
Ế nh

KGN DVCC
Ế ố a
ẾhỐỔên bi ỏ
KGN DVCC
Ế l nh Ế
Ế ẾDV
l nđa
n ng

3.3. H

lƠă năh a,ăchcămă ă că -500m,
căkh dơnăc
,ăhƠnhăchính,ătƠiăchính.ăC
tăh pă
Bánăkínhăph
ătrongă ùngăc ăth ătiăth
păcăknăđ
că iă
ch
căn5-ngăgi
ăx ă Ơăcănh
ăth măắTiêuăphíăítănh
ătíchăh pă iăb ăhƠnhăng
mătùyăquyămô,ătùyă
trong
1 ăphútăđiăb
tăth iăgianăđiăl
iăchoăho tă
hđ nhătháiăKG.ăPh

ăđ
iăt
ngădơnăc
ătrongă
ùng,ăkháchăb
ăhƠnhătăyƠăuă
ngăđ iă ngăhƠngăngƠy”ăc ngănh ăđápă ngănhuăc uăđ iă ngăthi
chuy
năđ iăph
ngăti năGT. năb ăhƠnh.
c aăkháchă
ưngălaiătrongătuy
Ch
căn ngăchínhălƠătr
n,ă inhăho
tă năh
aătinhăuă
ăr ngăcôngăn
ngăchoăthăgiúpăb
ngămoăt
i,ă nădiă
năh aăk
tăh păđápă
ngănhuăc
th n,ă
ăr ngăKGăho
tăđ ălyăxaăh
ngăc aăcôngătr
thi
tăy uiăch
u.ăPh iăgi
că iătríăho
ăchoăl căm
ngăng
iăl năh n,ăc
n,ăđ n nhătrênă
ngoài
m
tăđ
t.ăCácăch
căn
ngăph
ătr
ălƠăth
ngăm
i,ăch


căkh
,ăhƠnhă
5 mănh măắTho ămưnăt iăđaănhuăc uătinhăth năc aăng iătiêuădùngă
chính,ătƠiăchính.ăTh
ngăcoăchuăk
ăDVăgiăngƠyăho
ăx ăđiăkèm.ăNênăk
tăn iănhi uăh ngă
trongăth
iăgianăt ădo”ăth
cătu n.
căbpăđaăch
ng)ăng căn
măbng.ăPh
ăhƠnh.ăPh
ăkháchăduăl
Ơăc ădơnătoƠnă
D iă(ho
ngăt ăh
că că
ăr ngăkh
păt ăc chă
ădơnăquanhă
ùngăt iă
toƠnăTPănh măc ăth ăắTh căhi nă ăcơnăb ngăxưăh iăăho căcơnăb ngă inhă
Ch iăph
căn ngăt
pă ăd ngătrên.ăDVăgi
ăx ălƠăb tăbu c.ăPh iăk tăh pă
h c,ăh
căth ngăh
ăch tăchoăconăng
òi”
iăGTăng mă( tro,ăb ăhƠnh).ăPh că ăc ădơnăt iăch ăk tăh păkháchă

TH NG GI I PHỄP T

CH C KGNDVCC G N V I B

B ngă3 Các d ng K NDVCC g n v i b hành theo
HÀNH
KHU V C N LS TPHN
Bánăkínhăph că

ă

,ădơnăc ătrongă ùngăc ăth ăti păc năđTh oă yêuă c uă ă t ă ch1 ăphútăđiăb
că KGNDVCCă
g nă iă b ă hƠnhă
LSă TPHNă
đưă nêuă
ănh măắTiêuăphíăítănh
tăth Niăgianăđiăl
iăchoăho
tă t iă
iă ngăhƠngăngƠy”ăc
ngănh
ăđápă) ,ngănhuăc
uăđ KGNDVCC
iă ngăthi tăy (m
uă că
nh nă d đngăngăđ
m căẾ .5,ă
4ă nguyên
t că chungă (m
că 3.1.
cácă d ngă

c aăkháchă ưngălaiătrongătuy năb ăhƠnh.
iă3ăh
nhătháiă ngăchoăth
Tă Ơăqu ăđngăm
tăngi,ăm năh
(m aăk
că .4.4),ăLu
ăxuuă tăh ă
ăr ngăcôngăn
tăh păđápă năánăđ
ngănhuăc
thi măt
tăy u.ăPh
că ăth
ăchoăl
ngăng iăl năh măk
n,ăc tăh
ălyăxaăh
nă5 iăb
mă ăhƠnh
th ngăgi iăphápă nh
ăch căh
ngăKGDVCCăng
păn n,ăđ
i g nă
nh măắTho ămưnăt iăđaănhuăc uătinhăth năc aăng iătiêuădùngătrongăth iă
Ế ố a
N LS HN ( Hình 3.4)
gianăt ădo”ăth oăchuăk ăngƠyăho cătu n.
VCC D ngăt ăh păđaăch căn ng.ăPh că ăr ngăkh păt ăc ădơnăquanhă ùngăt iă
Ế l n h Ế toƠnăTPănh măc ăth ăắTh căhi nă ăcơnăb ngăxưăh iăăho căcơnăb ngă inhă
h c,ăh iăph căth ăch tăchoăconăng òi”
Ế Ếl n

3.2.2), k tăh pă

88

Yêuăc uăăt ăch căăKGNDVCCăg năv iăb ăhƠnhăN LSăTPHNă
Yêuăc uăăt ăch căăKGNDVCCăg năv iăb ăhƠnhăN LSăTPHNă
Quanăđi mă
& Nguyên
t c

Cácăd ngă
KGNDVCC
Cácăd ngă

Quanăđi mă
t c

H ăth ngă
gi iăphápă
Quyăho ch

H ăth ngă
gi iăphápă
Ki nătrúc

XácălH păqu
t
ăth ăđngă

L ngă
ch că
H ghépă
ăth ngă
n ngă DVCCă trongă
gi iăphápă
công trình GT

gi iăphápă
Quyăho
Xácăl
păqu
Xâyă
d ngăăđch
mt ngă
l

Hình thái
tă&ăQu ă
đ tăng m

Ki nătrúc

Xenă c yă ă
ngă ghépă
DVCCă
chiaă t
n ngă
m
tăđ DVCCă
t

iăKG DVCC

Xâyă
m Hngăă
ngădb ngă
ă hóaă
lth iăKG
DVCCg n
ngă DVCCă
v iă GTă b ă hànhă
g mă–
i

KG
ch

iă choă
trongă

Ki nă t oă KG ă
Xenă
ă KG
DVCCăc yă
đ ngă
b ăă
DVCCă
chiaă
t

choă
trongă khuă v că táiă
m
thi tăđ
t t

tă&ăQu ă
đ tăng m

H ăth ngă
gi iăpháp
h ătr ăthi tăk ă
l ach năk ăthu t
Yêuăc
H uăchung
ăth ngă

gi iăphápă
thi tăk
Cácă
thànhă ăb
ph nnă
KG

H
ăthu
t
Thiăthtă kngăk
ă cácă
thànhă
ph năKG
Thi tă k ă H ă th ngă
K tăc uăvàăthiăcông
k ăthu t

ngă b ă hóaă H ă
th ngă DVCCă g nă
K tăc uăvàăthiăcông
Ki nă t oă KG ă
Hình
S bđ ă Hhànhă
th ng gi i pháp t ch c K NDVCC g n v i b hành N LS T HN.
v iă3.4.
GTă
DVCCă đ ngă b ă
g mă–
i
trongă khuă v că táiă
3.3.1. H th ng gi i pháp thi
Quyt ho ch

33

XáẾ l p QỐ đ ỏ ng m ốỹng N ầẮ ắPảN

Sauă khiă ti nă hƠnhă ă kh oă átă cácă đ aă đi mă thu că cácă Qu nă ùngă N LSă TPHNă
(m că2.4.3.2).,ăLu năánăđưăt păh păc ă

d li u Qu đ t ng m n m trong 3 d ng hình

thái KG bao g m các ngu n khác nhau: t h th ngăgiaoăthôngăđ
n iă đô;ă t KGNă d

i qu ngă tr

ng,ă lòngă đ

s n s n có; t đ t di d i công s ,ătr
C ă

d li u Qu đ t ng măđ

d ng các gi i pháp s nêu
s 4).

ng,ă côngă iên,ă

ng b

Ơăđ

ng s t

n hoa, công trình di

ng h c, b nh vi n và các khu

tái thi t.

c chia làm 7 nhóm theo mô hình có kh n ngăápă

m c 3.3.2 k ti p (B ng 3.6) (B ngăđ yăđ xem Ph l c

89

B ng 3.6. B ng t ng h p (đ i di n m i ngu n) qu đ t ng m N LS T HN
B NG T NG H P QU Đ T NG M NGU N G C T NÚT GIAO THÔNG
Ngưă ătr căch ă
Ngưă ăH aăLòăậ Lý Ph ăPhùngăH ng Ngã3 T.Khuê-T.NHàng Da
T.Ki t
Q.Thánh

I.1

5.200m2

A2

I.2

22.880m2

A2

I.3

3.250m2

A1

I.4

4.500m2

A2

T NG H P QU Đ T NG M NGU N G C T CÔNGàTRÌNHàĐ U M I GIAO THÔNG
Ga HN
B năx ăLongăBiên B năx ăL ngăYên

II.1

22 Ha

A3

II.2

8.500m2

A3

II.3

2,9 Ha

A3

T NG H PàQĐNàNGU N G C T Đ T CÔNG VIÊN, V.HOA, QU NGàTR NGàĐIàB
C. iênăBáchăTh o Công iênăTh ăL
CV H ăThƠnhăCông C. iênăTu iătr

III.1

35,9 Ha

B1

III.2

21,8 Ha

B1

III.3

10,5 Ha.

B1

III.4

20 Ha

B1

T NG H P QU Đ T NG M NGU N G C T QU NGàTR NG GIAO THÔNG
Q.tr ngă
.Kinhă Qu ngă
tr ngă Qu ngă tr ngă 19- Qu ngătr ngă1-5
N.ăTh c
Ngân Hàng
(NHăL n)

IV.1

2.000m2

B2

IV.2

3.900m2

B2

IV.3

4.500m2

B2

IV.4

3.750m2 B2

T NG H P QU Đ T NG M NGU N G C T CÔNG TRÌNH VÀ KH. GIAN DI S N
BT L chă ăVN
B oătƠngăQu căgia Qu căT ăGiám
DTCV Th. Long

90

V.1

25.000m2

B3

V.2

1,7 Ha

B3

V.3

5,5 ha

B3

V.4

9,3 Ha

B3

B NG T NG H P QU Đ T NG M NGU N G C T Đ TàDIàD IàCÔNGàì
BVă tăT
BVăHNăVi tăXô BVăYăc ătruy năT
B nhă i năK

VI.1

5.000m2

C1

VI.2

3,2 Ha

C1

VI.3

7.000m2

C1

VI.4

5.700m2

C1

B NG T NG H P QU Đ T NG M NGU N G C T TÁI THI T KHU
TT Thành Công
TT Ng. Côngătr
TT Kim Liên
TTăTrungăT

VII.1

6,0Ha

C2

VII.4

16 Ha

C2

VII.3

5,2 Ha

C2

VII.4

16 Ha

C2

Ghi chú: M iălôăđ t ng măđ căghiătênăđ aăđi m;ăh nhădángălôăđ t, mã s lôăđ t,
di n tích và cu i cùng là mô hình có kh n ngăápăd ng theo gi i pháp s nêu m c
3.3.2.
3.3.1.2. X Ổ ế ng m ng l

i ẦẢNDV

ốỹng N ầẮ ắPảN

Lu năánăđưăphơnătíchăhi nătr ngăh ăth ngăDVCCă năc ă(h nhă3. 4)ă Ơăcácăy uăt ă
liênăquanăđưăkh oă átăđ ăl p b ngă oă ánhăkh ăn ngăthi tăl păKGNDVCCăt iăcácăđ aă
đi mă đưă kh oă át.ă S ă d ngă ph

ngă phápă tínhă đi mă đ ă x pă lo iă m că đ ă uă tiênă(kh ă

n ngăhi năth c)ăchoăm iăđ aăđi m.ăS ăđi măt iăđaăchoăm iătiêuăchíăkhácănhau,ăth ăhi nă
m căđ ăđápă ng c aăchúngăt iă i căthi tăl păKGNDVCCă(x măb ngă3.7).

91

Hi n tr ng

K tn i

Xư h i

KG

Kinh t

A2

25

15

10

5

5

15

5

80

2

I.2

A2

15

10

5

10

5

10

5

60

4

20

30

15

5

10

10

10

100

1

30

20

10

10

10

10

5

95

1

30

5

10

10

10

5

5

75

3

25

15

10

10

10

10

5

85

2

35

15

10

5

10

10

10

95

1

30

20

10

10

10

10

5

95

1

20

10

5

10

10

10

5

70

3

II.1

A3+
A1
A3+
A1

X p h ng

Giao thông

I.1

T ng đi m

D ch v

Ga HN

Mô h nh áp d ng

Ngưă ătr căch ă
Hàng Da
Ngưă ăH aăLòăậ
LỦăTh ngăKi t

KỦ hi u qu đ t

B ng 3.7. ánh giá kh n ng thi t l p KGNDVCC t i các đ a đi m (b ng đ i
di n m i lo i)
Kh n ng M c đ
gi i
th c
M c đ tác
quy t
hi n
đ ng tích c c T ng k t
nhu c u thu n l i (30 đi m)
(50đ) (20 đi m)
Tên đ a đi m

B năx ă
Long Biên
Công viên
BáchăTh o
Công viên
Th ăL
QTă ông Kinh
Ngh a Th c
Qu ngătr ngă
Ngân Hàng
B oătƠngăL chă
ăVi tăNam

B1+
A1
B2+
IV.1
A1
B1+
IV.2
A2
B3+
V.1
A1

Qu căT ăGiám

V.3

B3

15

5

10

10

10

10

5

65

4

VI.1

C1

30

10

10

5

10

10

10

85

2

VI.2

C1

25

10

10

10

10

10

10

85

2

VII.1

C2

35

15

10

5

10

10

10

95

1

VII.2

C2

35

15

10

10

10

10

10

100

1

BVă tă
Trungă ng
BVăH uăNgh ă
Vi tăxô
TTăNguy nă
CôngăTr
TT Kim Liên

II.4
III.1

B1

III.2

Ghiă chú:ă Tiêuă chíă x pă h ngă Ơă choă đi mă đánhă giáă th oă ch ă quan,ă c nă c ă th oă
quáătr nhănghiênăc uălỦăthuy tă Ơăthi tăk ăth cănghi măc aătácăgi .ă