Tải bản đầy đủ
LONGITUDINAL SEAMS - RECT. DUCT (FIGURE 1-5)

LONGITUDINAL SEAMS - RECT. DUCT (FIGURE 1-5)

Tải bản đầy đủ

" OR #¤ì

0AGE 

)N THE DRIVE SLIP SENTENCE ABOVE 4ABLE  CHANGE ìBEING !ì TO ìBEING ! " OR


0AGE 

)N CHANGE #LASS ! TO #LASS ! " OR #

0AGE 

)N LINE ONE CHANGE ìOFì TO ìORì

0AGE 

)N #OLUMN o AT MM 7 CHANGE $ TO $ AND AT MM 7 CHANGE
$ TO $ !T MM 7 CHANGE % TO % 

0AGE 

&OR 4 A 4 B COLUMN AT ' 2%).& #,!33 ROW CHANGE ™ ' TO ™ GA

0AGE 

!T ì 7' COLUMN AND ì 7