Tải bản đầy đủ
Chiến lược kéo vs. Chiến lược đẩy

Chiến lược kéo vs. Chiến lược đẩy

Tải bản đầy đủ

Chiến lược đẩy

PUSH

CCác
ác trưng
trưng bày
bày tại
tại cửa
cửa hàng
hàng

Hỗ
Hỗ trợ
trợ tham
tham dự
dự hội
hội chợ,
chợ, triển
triển lãm
lãm
Ph
Phần
ần thưởng,
thưởng, quà
quà tặng
tặng
Qu
Quảng
ảng cáo
cáo hợp
hợp tác
tác
H
Hỗỗ trợ
trợ các
các công
công cụ
cụ truyền
truyền thông
thông
Chi
Chiết
ết khấu
khấu và
và khuyến
khuyến mãi
mãi
TTờờ rơi
rơi,, Catalogs,
Catalogs, ttài
ài liệu
liệu sản
sản phẩm
phẩm
H
Hội
ội thảo,
thảo, hội
hội nghị,
nghị, đào
đào tạo
tạo
©2010 DBA

Chiến lược kéo
Hàng
Hàng mẫu,
mẫu, dùng
dùng thử
thử

PULL

Khuy
Khuyến
ến mãi
mãi giảm
giảm giá
giá
Phi
Phiếu
ếu giảm
giảm giá
giá
TTặng
ặng quà
quà
Ph
Phần
ần thưởng
thưởng
D
Dựự thi,
thi, bốc
bốc thăm
thăm trung
trung thưởng
thưởng
Qu
Quảng
ảng cáo
cáo tại
tại điểm
điểm bán
bán
H
Hỗỗ trợ
trợ khách
khách hàng
hàng
©2010 DBA

Môi trường truyền thông
Vai trò của các trung gian quảng cáo và các tổ
chức dịch vụ marketing

©2010 DBA

Các đối tượng tham gia quá trình truyền thông
Người
Người đăng
đăng quảng
quảng cáo
cáo
Tổ
Tổ chức
chức quảng
quảng cáo
cáo (Agency)
(Agency)
Tổ
Tổ chức
chức truyền
truyền thông
thông

Các
Các tổ
tổ chức
chức chuyên
chuyên nghiệp
nghiệp
cung
cung ccấp
ấp dịch
dịch vụ
vụ truyền
truyền
thông
thông khác
khác

Dịch
Dịch vụ
vụ giao
giao
tiếp
tiếp khách
khách
hàng
hàng

Dịch
Dịch vụ
vụ
khuyễn
khuyễn mãi
mãi

Dịch
Dịch vụ
vụ PR
PR

Dịch
Dịch vụ
vụ
quảng
quảng cáo
cáo
trực
trực tuyến
tuyến

Dịch
Dịch vụ
vụ hỗ
hỗ trợ
trợ

©2010 DBA

Cấu trúc tổ chức tập trung hoá
President
President

Production
Production

Finance
Finance

Advertising
Advertising

Marketing
Marketing

Marketing
Marketing
Research
Research

©2010 DBA

Sales
Sales

R&D
R&D

Human
Human
Resources
Resources

Product
Product
Planning
Planning

Ưu và nhược điểm
+ Positive

- Negative

Hợp
Hợp tác
tác tốt
tốt giữa
giữa
các
các bộ
bộ phận
phận

Không
Không gắn
gắn kết
kết với
với
mục
mục tiêu
tiêu

Tiết
Tiết kiệm
kiệm nhân
nhân sự
sự

Cấu
Cấu trúc
trúc tập
tập
trung
trung hoá
hoá

Phản
Phản ứng
ứng thị
thị
trường
trường chậm
chậm

Khó
Khó quản
quản trị
trị
nhiều
nhiều nhãn
nhãn hàng
hàng
cùng
cùng lúc
lúc

Vận
Vận hành
hành liên
liên tục
tục

và ổn
ổn định
định

©2010 DBA

Cấu trúc quản trị theo nhãn hàng (phi tập trung)
Corporate
Production

Finance

Sales

Marketing

Research
and
Development

Product
Management

Human
Resources

Marketing
Services

Brand
Manager

Brand
Manager

Ad agency

Ad agency

Advertising
Department

Sales
Promotion
Merchandising

©2010 DBA

Marketing
Research

Package
Design

Ưu và nhược điểm của cấu trúc phi tập trung hoá
+ Positive

- Negative

Tập
Tập trung
trung chú
chú ýý
đến
đến thị
thị trường
trường

Khó
Khó phối
phối hợp
hợp
trong
trong IMC
IMC

Phản
Phản ứng
ứng nhanh
nhanh

Mâu
Mâu thuẫn
thuẫn do
do
cạnh
cạnh tranh
tranh về
về
nguồn
nguồn lực
lực

Cấu
Cấu trúc
trúc phi
phi
tập
tập trung
trung

Linh
Linh hoạt
hoạt

Khó
Khó kiểm
kiểm soát
soát

©2010 DBA

Quảng cáo nội bộ (In-House Agencies)
+ Positive

- Negative

Tiết
Tiết kiệm
kiệm chi
chi phí
phí

Thiếu
Thiếu kinh
kinh
nghiệm
nghiệm

Kiểm
Kiểm soát
soát tốt
tốt

In-house
In-house
Agency
Agency

(Bộ
(Bộ phận
phận truyền
truyền
thông
thông bên
bên trong
trong
DN)
DN)

Hợp
Hợp tác
tác tốt
tốt

Thiếu
Thiếu khách
khách quan
quan

Thiếu
Thiếu linh
linh hoạt
hoạt

©2010 DBA

Hãng quảng cáo tập hợp được các chuyên gia

Nghệ
Nghệ sĩsĩ

Nhà
Nhà văn
văn

Nhà
Nhà nghiên
nghiên cứu
cứu

Quay
Quay phim
phim

Chuyên
Chuyên gia
gia phân
phân tích
tích

Kỹ
Kỹ năng
năng khác
khác

©2010 DBA

Các tổ chức cung ứng dịch vụ quảng cáo
Kế
Kế hoạch
hoạch quảng
quảng cáo
cáo
Sáng
Sáng tạo/
tạo/ thiết
thiết kế
kế

Các
Các tổ
tổ chức
chức cung
cung ứng
ứng
dịch
dịch vụ
vụ
QUẢNG
QUẢNG CÁO
CÁO trọn
trọn gói
gói

Sản
Sản xuất
xuất


Tư vấn
vấn chiến
chiến lược
lược
Huấn
Huấn luyện
luyện bán
bán
hàng
hàng

Nghiên
Nghiên cứu/đo
cứu/đo
lường
lường
Chọn/mua
Chọn/mua kênh
kênh

Thiết
Thiết kế
kế bao
bao bì
bì
Các
Các dịch
dịch vụ
vụ
PHI
PHI quảng
quảng cáo
cáo

Tài
Tài liệu,
liệu,phương
phươngtiện
tiện
hội
hội chợ,
chợ,trưng
trưngbày
bày
©2010 DBA

PR
PR và
và publicity
publicity