Tải bản đầy đủ
Kết luận chương 4

Kết luận chương 4

Tải bản đầy đủ

Trang 91

KẾT LUẬN
Sau hơn hai mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại những chuyển biến tích cực trong đời sống xã
hộ. Tốc độ tăng trưởng GDP tăng qua từng năm, thu nhập bình quân đầu người
cũng đã vượt qua mức nghèo của thế giới, đời sống của người dân ngày càng được
cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công ấy, vẫn còn đó rất nhiều người mà
chỉ cần một vài triệu đồng tiền vốn, cuộc sống của họ có lẽ sẽ đổi thay theo chiều
hướng tích cực. Có lẽ, đây chính là tính hai mặt của nền kinh tế thị trường: khoảng
cách giàu - nghèo ngày càng được nới rộng. Do đó công cuộc xóa đói giảm nghèo
sẽ luôn luôn quan trọng và thiết yếu để giảm thiểu tình trạng phân hóa giàu nghèo.
Thực tế cho thấy các chương trình xóa đói giảm nghèo bao cấp của chính phủ
thường tốn kém, hiệu quả thấp và không thể giải quyết triệt để tình trạng đói nghèo.
Chính vì vậy, rất cần những hoạt động tín dụng cấp vốn cho người nghèo từ phía
các tổ chức, chương trình hay dự án TCVM - các hoạt động tín dụng phát triển bền
vững bởi sự kết hợp hài hòa giữa mục đích tìm kiếm lợi nhuận và mục đích xã hội.
Thực tiễn đã cho thấy, TCVM Việt nam đã có những đóng góp rất đáng kể cho
công cuộc xóa đói, giảm nghèo và các tổ chức, chương trình, dự án này cũng ngày
một lớn mạnh và vững vàng hơn trong sự nghiệp của mình.
Mặc dù, một khung pháp luật cho hoạt động TCQMN - cách gọi TCVM của Việt
Nam hiện nay - đã dần được hình thành, song để TCVM Việt nam phát triển một
cách mạnh mẽ, trở thành các tổ chức TCVM đích thực, có tư cách pháp lý và qua đó
đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của đất nước thì quả
thực, còn rất nhiều điều phải làm.
Với mục tiêu đặt ra, Đề tài nghiên cứu này đã:

Trang 92

- Làm rõ các khái niệm về tài chính vi mô, TCTCVM cũng như vai trò của nó đối
với sự phát triển kinh tế xã hội.
- Khái quát sự hình thành và phát triển của TCVM trên thế giới và từ đó rút ra
những bài học kinh nghiệm hữu ích cho sự phát triển TCVM ở Việt Nam.
- Khái quát hóa các hoạt động TCVM ở Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời
chỉ rõ những những mặt tích cực đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại cần khắc
phục trong hoạt động của ngành TCVM ở nước ta và chỉ ra một số nguyên nhân của
tình hình ấy.
- Đề xuất một số giải pháp cụ thể và thực tiễn cho sự phát triển tài chính vi mô ở
Việt Nam. Và đưa ra các kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước và các TCTCVM
để thúc đẩy việc ứng dụng TCVM tại Việt Nam hiệu quả hơn
Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu có hạn trong khi hoạt động TCVM trải rộng
trong phạm vi toàn quốc, mặt khác đây là một lĩnh vực nghiên cứu mới ở Việt Nam
nên mặc dù hết sức cố gắng nhưng tác giả chắc chắn không tránh khỏi những thiếu
sót.

Trang 93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. Nguyễn Kim Anh, 2010, “Phát triển tài chính vi mô ở khu vực nông nghiệp,
nông thôn”
2. Lê Thị Phí Hà, 2009, “Kinh nghiệm tại Thái Lan về tài chính vi mô”,
www.sbv.gov.vn
3. Lê Thanh Tâm, 2008, “Phát triển các tổ chức tài chính nông thôn Việt Nam”
– Luận án Tiến Sĩ, Đại học kinh tế Quốc dân.
4. Hà Hoàng Hợp và cộng sự, 2008, “Việt Nam sau khi gia nhập WTO:tài
chính vi mô và tiếp cận tín dụng của người nghèo ở nông thôn”, Trung tâm
Phát triển và Hội nhập
5. CEP, 2010, “Báo cáo hoạt động năm 2010”, Quỹ Trợ Vốn Cho Người Lao
Động Nghèo Tự Tạo Việc Làm – CEP
6. Ngân hàng phục vụ người nghèo (BWTP), 2008, “Báo cáo đánh giá về
ngành tài chính vi mô Việt Nam”
7. NHCSXH, 2010, Báo cáo thường niên năm 2009, Ngân hàng chính sách xã
hội
8. Nhóm công tác TCVM Việt Nam (MFWG), 2010, Bản tin TCVM số 16
9. Nhóm công tác TCVM Việt Nam (MFWG), 2011, Bản tin TCVM số 17.
10. TYM,2010, “Báo cáo thường niên 2010”, Tổ chức tài chính quy mô nhỏ
TNHH MTV Tình thương – TYM
11. Tổ chức tài chính quy mô nhỏ TNHH MTV Tình Thương (TYM), 2011,
Báo cáo thường niên năm 2010.
12. Các dữ liệu từ trang chủ của TYM : http://tymfund.org.vn
13. Các dữ liệu từ trang chủ của CEP : http://www.cep.org.vn

Trang 94

14. Các dữ liệu từ trang chủ của Nhóm M7 : http://m7mfi.vn
15. Các dữ liệu từ trang chủ của NHCSXH : http://www.vbsp.org.vn
16. Các dữ liệu từ trang chủ của Hiệp hội QTDND Việt Nam:
http://www.vapcf.org.vn
17. Các dữ liệu từ trang chủ của Tổng cục thống kê : http://www.gso.gov.vn

Tiếng Anh
18. Aidan Hollis, 1999, “Women and Microcredit in History:Gender in the Irish
Loan Funds”, University of Calgary
19. Asian Development Bank, 2003, “Finance for the Poor: Microfinance
Development Strategy”
20. Binh.T.Nguyen, Eiichi Sasaki, 2010,” Preparing Microfinance Sector
Development Program for VietNam”
21. Mark Schreiner, 2003, “A Cost-Effectiveness Analysis of the Grameen Bank
of Bangladesh”, Center for Social Development Washington University in
St. Louis
22. Scott Gaul, 2010, “India scenario analysis: What if microfinance was less
profitable?”, Microfianance Information eXchange
23. www.globalenvision.org, 2006,” The History of Microfinance”,
http://www.globalenvision.org/library/4/1051/
24. Các số liệu thống kê từ trang chủ của MIX - Microfianance Information
eXchange: http://www.mixmarket.org