Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nâng cao kiến thức thương hiệu Hura

CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nâng cao kiến thức thương hiệu Hura

Tải bản đầy đủ

44

Layercake, Hura Swissroll, Hura Deli, lotte Pie, Goody, trung thu
Cong ty Bibica luon chit trong d.lu nr, cai thi~n, nang d.p vii sua ch\Ta cac
nhii may d~ nang cao nang h!c san xufit nhAm dap

ung thi tnrimg trong va ngoai

nu&c.
Nghien ciru phat tri6n t~p trung cho nh6m san phfim dinh dtrilng gilinh cho
ngtrCri b~nh man tinh.
3.3. Giiii phap nang cao ki~n tbuc tbtrO'Dg bi~u Hura

Nhtr dii phan tich & chlTnang ggi nh& thtrong hi~u v6i ly I~ nM d€n d~u lien hi thfip nhfit so v&i hai d6i thU
c~nh

tranh va kha nang nMn di~n thu(YDg

hi~u

chi & muc trung binh.

Ben C\lllh d6 thucrng hi~u Hura m~c dit dii xay d\rng dugc mt)t s8 lien tu&ng
m~nh nhtr hi: "C6 gia ca phai chang", "D~ tim mua" , "San phdm cung dp d~y du

chfrt dinh duilng", "Ho~t dt)ng l\li cac tmimg hQC dn luqng", va mt)l lien tuimg c6

y

nghia Ia "Hura Ia thu(YDg hi~u vi ct)ng d6ng", tuy nhien van chua xay d\{ng d1rQ"c
nhfrng lien tuimg dt)c dao vii c6 nhiSu lien tuc:'mg c6

y nghia, mang tinh d(ic trung

ti eng.
Hura uen xay d\[ng cac Lieu tuong dt)c dao d\Ia vao cac d(ic tinh Clia san
pb~m, S\! kbac bi~t cua n6 so v6i d6i thu c~nb tranh, bay d\!a vao tbiSt kS bao bi san
pb~m.ben c~nh do uen xay d\[ng len nhfrug ca tinh cho m6i dong san pb~m thong

qua uhUug binh tugug tbucrng hi~u tU d6 ~0 ra cac dibn dt)c dao va kbac bi~t cbo
san pb~m uiiy.
D~ t~o ra nhfrng lien tu&ng kbac bi~t tbl Hw-a co tb~ su dl,lng nhfrng nt)i dung

sau: sim phhuang vi m6i, Iii san phAm dimb rieng cho pbai d~p, ti~t ki~m thui gian mii vAn dam
bao dinh duiing, cung dp nang luqug cbo mt)t ngiiy lam vi~c, thu~n ti~n cho vi~c di
chuySn, nu tl.ban vien van phong b~n rt)n str d11ng bimh d~ tiEt ki~m thui gian rna
viln dam bao nang luqng, m~ cham soc cho bua au ph\l cho con ... ngoai ra Hura
ciing nen kat hgp cac lien tu(mg lll(lnh va co

y nghia :na Hura da xay d\fng duqc

nhu 'Thu<1ng hi~u vi cc?ng d6ng", " San ph~m diy cung dp di1 ditJ.b duiing", "Co

45

gia

ca pbai chang", "D~ tim

mua", dua nh\rng nqi dung nay vao cac bo(lt dqng

tmy6n thOng ticb bc;rp.
El~ nang cao m\rc dq nMn bi~t cua khach hang, cling nhlr xay dvng duqc

nhfrng lien tu&ng tich

C\fC

in d~m trong tiim tri nguoi tieu dung thi d~u lien Hura

dn pbai hoiln thi~n vi~c xily dvng h~ thi\ng nh~n di~n thuong hi(lu, ki din sl'r dvng
cac cong cu tmy6n thong tich hqp.
M(ic du cac cong cu truy~n thong tich hc;rp d~u liim gia tang m\rc dq nh~n bi~t
va hinh anh thuong hi~u. nhlmg cac ho(lt di)ng truy€n thong nhu: quang cao, khuy.in
mai, chao bang ca nhan thl se anh huang nhi~u d€n
lrong khi

do cong ev PR se

t~o

n1

S\f

gia tang muc dq nh~n bi€t,

cac phan (mg tich eve d€n hinh anh thuong hi~u

hon.

3-l.l. Hoan thi~n M th6ng nMn di~n thumg hi~u
Ng.riYi lieu (ll'mg <:h
hQ khi rna y~u ti\ "NM vil nh~n bi€t logo", "C<\c d~c di~m cua san ph~m Hura d~n
veri toi m9t each nhanh ch6ng", " Khi nh~c d€n san phim Hum tiii c6 th~ dli dang
hinh dung" dugc danh gia & muc thfip, ngoili ra nguai ti eu dung cho r~ng kh6 phan
bi?t sim pblim nay v&i cac san pbiim kbac, tbi€t k~ bao bi cua Hura chua d~p vii d6
gay nhlim Iiin cbo r~guOi tieu dung do d6 di nang cao cac ySu

ti\ nay va giup hJnh

anh thuong hi~u Hura dS dimg nMu bich va tang kba nang nh~c nh& trong tam tri
kbacb bang qua d6 cbo th~y M tb&ng nh~n di?n tbmmg hi~u ella Hura

COil

kern va

chua chuyen nghi~p do do Hura ciln thi~t k~ h~ tbi\ng ut~n di~n tbuong bi~u.
D~ boan tbi~n h~ th6ng rJ.b~n di~n thuO"Ug hi~u Hura dn thvc hJ~n ubfrng
vi~c

sau:
Cau kbiiu hi~u : tbiet k~ cau kb§u hJ~u dn phai dS tlh&, d<}c dao,

in tm;m,g.

C6 kha nang truySn tai duqc nh\rng thong di~p, gia trj nhan van sau s~c, v\ra
g~n gui vira than thuong, dS di vao tam thlrc cua nguoi tieu dung d~ rir do ho

c6 tb~ cam nh~n duc;rc nhUng gia
mlnh.

tri va lqi ich rna Hura c6 thS maug d~n cho

46

Nh(IC hi~u: thi~t k6 m.;>t do(ln nh\\C hi~u d~ thu hUt ngucri nghe va lam n6n
cho quang cao, n'r do khi~n cho cac quang cao tr& nen hap d~n, sinh d.;>ng
bon nbu v~ y hinb anb d~ in sau vao tam tri khach hang. Nh;~c bi~u v&i nblhlg
giai di~u vui nwi, chi dn nghe nb;~c bi~u c6 tb~ nb~n bi~t thmmg bi~u Hura.
Hinb hrQ'llg tbuong bi~u: Hura nen xay d\fllg m.;>t nbiln v{it th~t d\li di~n cho
binb anh cua tbuong bi~u va s\r d1,mg xu yen s udt cho cac cbuong trinb truy6n
thOng tich hQ'J>, d€ t;~o S\1' chU y, sinh dc)ng, g.;ri nb&, t;~o S\t khac bi~t. Nbfrng
nhiin

v~t

Hura nen Iva chon Iii: nfr nhiin vien van phong thanh

d~t,

hay m.;>t

ba n()i tr<;r dam dang su dvng banb Hura thucrng xuyen, nhu v~y co th6 t~o
thi~n Ct\m va

S\(

giln gui vcri kh<\ch bimg, (~0 S\( quan lam ticb C\CC Cua khl\ch

hang dBi v&i thuong hi~u.
Ki~u dang, milu rna: d8 ~o ra cac san phiim v&i cac miiu silc khac bi?t, mliu

rna phu hQ'p v&i thi hi~u nglfil'i lieu dung vis d€ no d~ phan bi~t v&i cac san
phfim khac, ciing nhu ti?n l.;ri cho vi~c sir dvng, d€ bito quan, d€ l~i fin tugng
thl Hura ciln ti~n hanh tim hiSu thi hi~u ngu(ri lieu dung ve SCr thich d6i v(ri
hinh dang vii miiu rna thOng qua vi~c nghien c(ru thi trucrng.

Cac di u bi~u nb~n bi~t cO' ban: nb~n di~n thuung hi~u m(\t each nllfit qm\n
vS quy each, mim s~c, kiSu chfr, logo. Thong qua v~t phiim n(\i b(\ nbu: giil.u
ghi chu, danh thitlp, phong bi, bia k~p, tui giil.y, giAy in van ban hay v~t phiim
d6i ngo~i nbu: ap phich, bang ron, tcr roi, trang web, ao mua, d6ng ph1,1c, cira
himg.
ciin xay d\l'ng m.;>t quy each chung

dB co the th6ng nhfit vii

nh~t quan vS

thuO'ng bi~u Hura nbu v~y binb anb cua tbuong hi~u m6i d6 dugc ngucri lieu
dung nh6 dt\n vii nh~u biet d~ dang bon.
D~ c6 tb~ xiiy d\l'ng va hoan thi~u h~ tb6ng nb~n di~tl thuoug bi~u tbi nhiin hilug

Hura c6 thS t6 chfrc CUQC tbi "Cung Hura khoac mau ao m&i".Danh cho ddi tu.;rng Ia
sinh vien, dS tic d6 c6 thS tim ra nhii'ng y tu&ng hay va doc dao phil bQ'J> v6i thuong
hi~u.

47

Nen xay d\l'llg nhi~u

y tu&ng va bo nMn di~n thmmg hi~u. va candem cac y

tu&ng hay mot s6 mfiu bo nh~n di~n thuang hi~u da thvc hi~n d~ Iva chon duqc bo

nh~n di~n hoan thi~n nh~t, each t6t nh~t d~ l\la chon phit hqp Ia nen ti~n hanh ph6ng
v5n chuyen siiu nguCri tieu dung di c6 thi I\Ia chon duqc bo nhijn dien phil hqp nh~t
v&i thuang

hi~u

Hura.

Hura cfin diu

\U'

mot each nghiem UIC va thvc hi~n vi~c xily d\mg M th6ng nh~n

dien mot each bai ban va chuyen

nghi~p,

vi day se hi nhiing hinh anh, anh hu&ng

sau d~n nhijn thirc cua ngu&i tieu dung.
3.3.2. Tang cuirng diiu tu cbo cac bo~t d{\ng truy~n thOng tich bqp
Cac ho~t dZ\ng d(lng truy~n thOng tich hqp se giup thucmg hieu Hura truy8n
t
 • hi~u mlnh den ngu&i tieu dung, tu d6

  nh&

  va cu6i cimg

  Iii

  se gia tang mfrc d9 nhijn biilt, kha nang nh~c

  se anh hucrng d€n Iva chon ciing nhu quyet dinh c6

  mua san

  ph~m hay khong.

  Hi?n nay ho~t d(lng truy~n thong cua thucmg hi~u Hura chua t~o duqc iln
  tuqng m~nh cho khach hang, m~c du c6 th\lc hi~n nhi6u hlnh thfrc truy~n thong
  kbac nhau tuy nhien tfin su~t th~p, roi r(lc va ch9n thai dii\m chua phil hqp. Do d6
  thuang bi?u Hura

  du d~y IUI,Illb cac bo(lt dZ\ng tuyen truySn, quang cao v6i cac y~u

  t6 nQi dung va bi.nh tbfrc h~p d~n nguai tieu dimg, tac d.;\ng d~ 1\li ~u tuqng sau s&c
  cbo kbach bang. C11 th~ tang culmg cac ho(lt dZ\ng qwing cao, chao hang

  ca nhau,

  tiSp thi trvc ti8p, khuy8u mai va PR nhu sau:
  3.3.2.1. Quang cao
  Co kM nhi~u cac kenh quilng cao hi~nnay tl.hu: tivi, bao, t\lp chi, dai phat tbanb,
  bang hi~u trong va ngoai tr&i, trung bay t~i diem ban, internet ... Xu bu&ng hi~n nay
  cua ngu&i tieu dung Ia daub nhi6u thui gian cbo Internet vii truy6n hlnb cap vuQ'l
  qua so v&i cac ketJ.h truy~n th6ng.
  Cac ho~t d.;\ng quang cao hi~u nay r~t da d(lng nhung Hura neu ti€u bilnh thvc
  bien quang cao tren ca.c ketl.h rna theo k~t qua khao sat nguui tieu dung hi co

  tac

  dong 1lhi~u dBn ho nhu: quang cao treu tivi duqc xem Ia kenh truy~n thong rna

  48

  ngueri tieu d\mg ti~p xlrc nhiSu nhiit chi~m 19%, bi!ll be gi&i thi~u v&i nhau chi6m
  16.1% • tnrng bay tai di6m ban chi6m 12.2%, ngueri ban gi&i thi~u 11.5%, quang
  cao tren internet I 0.5% va cac hoat dong qm\ng cao nh5c chung 15.8%. C1,1 th€ Hura
  nen th1,rc hi~n quang cao nhu sa.u:

  a) Quang cao trcn truy~n binb
  Tnr&c dily nhan hang Hura co th\!C hi~n phat TVC tren truy~n hinh, tuy nhien
  tAn suit thiip, reri q.c, chua xac dinh ro kh
  ffi\IC

  dugc nhiing kenh phat song va khung gier hgp ly vi v(iy

  tieu, nen chua l1,ra chQn

  hi~u

  qua cua chuang trlnh

  thi\p, va tu 1-2 nam nay Hura khong lh1,IC hi~n quang cao lren lruy€n hinh do do
  mire do nh~n bi€1 lhuong hi~u con lhilp.
  M~c du chi phi quang do tren truy€n hinh Ia d~t nhdt tuy nhien n6 l~i Ja kenh

  liSp xuc va t<\c d9ng nhi~u nhfit toi nguoi lieu dung banh bong lan do do Hura nen
  lh1,IC hi~n mol chi~n luge dai h~n va 16ng thi%, voi noi dung quang cao Sinh dong k€t
  hgp cac y~u t& khac nhau nhu hlnh anh, am nh~c vii dua cac gia tri n6i lroi cua san
  ph§m vao quang cao, va cac m1iu quang cao dn xuyen su6t va nhdt quan nhau.
  San philm banh bong lan nay danh cho d6i tll<.mg kMch hang

  ffi\JC

  lieu chinh Ia

  nil' nhan vien van pbong vii nguoi uqi trg do d6 dn ?hai l\ra cbqn cac binh auh
  tbuong bi~u than thi~u va gkn gui v6i nguCri tieu dung.
  V~ n<}i dung qwlng cao: gi&i thi~u san ph§m Hura Iii

  san pb~m c6 lgi cbo sue

  kb6e, cung dp d~y du cb~t dinh duimg vii v~11 giil' du\)'c v6c dang, ueu leu nhung
  diSm ID\lllh cua san phfim nhu: cong thfrc banb it ngQt, da dl,lng mui huong, ti~n lgi,
  bay Iii nhiing rJ.ban vieu van phong b~ r 0n v&i cong vi~c b~ng ugiiy, sir d\lng san
  ph~m troug luc dang lam vi~c va c~n cung dp them nang lu(Yllg v6i uu diem lit san
  pb~m Ia "Nbanh" nhung v~n cung clip d~y du cb~t dinh duung, dily Ia S\T 1\Ia chQn

  s6 mot v&i tJ.bfrng kbach hang b~ ron.
  Sir d\lng nhung thong di~p th6 hi~n dugc nhirng th~ manh clia san ph~m va k~t
  hgp voi tlhfrug UQi dung treu, tU do quay cac TVC gi&i thi~u. quang cao v~ san
  ph~m va phat tren nhung kenh truy€u birth uhu: HTVI, HTV9, VT Vl ,VT V ... Tuy

  nhien ueu l1,ra chQu tlhfrug thai diEm phiit song, ciiug ulm keuh phat s6ug mot each

  49

  kY cang d~ khong nhfrng ti6t ki~m chi phi rna con ti6p xuc dung dcSi tugng khach
  bang ffi\IC tieu.
  b) Quang cao trcn internet
  Quang cao tren internet bien nay kha ph& bi~n vi chi phi quang cao wa re wa
  thOng d\mg, rut ng5n duqc khoang each, giarn thai gian, ti~p thj toan d u va tang
  hi~u

  qua quang ba.

  Quang cao tren website cong ty http:i/www.bibica.corn. vn/, hi~n nay tren web
  cong ty BiBiCa chi rn6i co hinh anh cua san phfirn vii m:rc gia rna chua co cac thong
  tin gi&i thi~u v€ san phfirn hay TVC gi&i thi~u san phfim nay, do d6 d€ thu hut duqc
  ngum xern thl Hura nen:
  ./ Ti~n hiinh dua cac biii vi~t nhu nhfrng cau chuy~n v~ Hura, ciing nhu de
  gia trj rna Hura dern d~n cho nguai lieu dung, cung cfip nhiBu thOng tin
  hfru ich cho khach hang .
  ./ C~p nh~t lien tvc v~ cac sAn phfirn m6i, huang vj rn&i Ctla san phfim.
  .!' Quay TVC quang cao gi6ng nhu quang cao cua banh trung thu BiBiCa

  hi~n nay d8 tang tlnh tuang lac cua nguai lieu dling v&i website.

  Ph6i hgp cac ho\lt d9ng tren dS bi€n website cong ty tro thanh mi?t trang d\li di~n
  cbo thuang hi~u. d6ng binlh vm khach himg vii tro thiinh c6ng giao tiSp ml,luh va
  d~y ti~m nang trong tam tri khach hang.

  Quang cao trcn website kbllc: 1\ra chQtl cac trang web co t!hi8u khach hiiug
  mvc tieu hay dQC va tiSn hanb th\]'C hi~n d~t logo, banner thmmg h i~u Hura, hay
  hinb iinh san phfim Hura d~ tlr do gia tang kha nang tiBp xuc cua thuang hi~u voi
  cac khacb bang mvc tieu, t\r do co tb~ tling kbuh~n bi8t !huang hi~u clia oguoi tieu dung. Mi?t s6 website mil Hura co th~ tham

  kbao

  tb\fC

  bi~ll

  quang

  cao

  uhu:http://ogoisao.neti;

  http://eva.vn/;

  http://vnexpress.neti; http://www.phunuonline.eom.vn/ ; http://www.24h.eom.vn/ ...
  Thl!c

  hi ~n

  quang cao tren m;.tng xi

  h~i

  nhtr Faccbook:Facebook

  hi~n

  hi

  m{lng xa h9i duqc su dvng nhi~u ublit va thuong xuyen nblit f\li Yi~t Nam v6i han
  v6i khoang 26 tri~u nguoi dung (tinh d8n th
  50

  tu.Si tir 14 d~n 35, phdn l&n Ia nh\rng nguiri trc va hi~u bi6t v~ c6ng ngh~. Ben c~nh
  dtSi tuqng thanh thi6u nien, Facebook ciing Ia dia chi ghe tham m6i ngay cua dan
  van phOng.Chinh vi v~y. m~ng xii hQi miy hi manh dat quimg cao mau

  rna cho

  cac

  doanh nghi~p.hi~n nay.

  (ngu6n: http://cleverads. vnlhomelqu.ang-cao-mang-xa-lwi-social-network-ads.html)
  Hura mac du dii xily d\ffig trang Facebook Fan Page rieng cua minb, tuy
  nhien m&i chi c6 307 nguiri biit d~n. chua c6 S\f d§u tu cao d6i v&i kenh qming cao
  nay, trong khi d6i thu q nh tranh Ia Custas dii c6 5.878 nguiri bi.it d~n !rang nay.
  Day

  ta kenh q uang cao rna Hura nen t~n d \mg va c6

  S\1 dfi u tu v&i n6. KMch hang

  m1,1 c lieu cua Hura hl nhan vien van phOng vii d6i tugng hc;>c sinh, sinh vien thu(mg
  xu yen lruy c~p vito trang web nay luang o6i nhi~u, vl v~y Hura cfin s(r d\mg tri~t o~
  kenh nay oi tang CU(mg quang ba hlnh anh cua mlnh ofu khach hang

  ffi \IC

  lieu cling

  nhu cac o6i lac ti€m nang trong luang lai .
  Cl,l th€ Ill nen t6 ch(rc cac CUQC thi nhu:
  ./ Cuqc thi anh "Luu l~i kh(Janh kh~c o~p v&i hura", n(li dung hl cac b~n Chl,lp
  hinh cung v&i banh H ura giri v8 ban tli ch\rc nhf:ng hinh ni10 0\11 ouqc nhi8u
  luqt Like vii Share nhfit tren Facebook, cung v6i oanh gia cua ban t6 ch\rc se
  giimh ougc giai t.bu6ng .
  ./ Cu(lc thi 1\10 viit va 1\10 clip "Cam xuc cung Hura", DQi dung Ia chia se cam
  xuc cua minh sau khi su d1,1ng banh Hura vii t.b\l'c hi?n m(lt clip gi&i

  thi~u

  san

  pb~m nay, g&i v8 ban tli cb\rc cua chuang td.nh, n8u bai vii t vii clip nao §n

  tuqng Ol!Q'C 0giai thu&ng cua c6ng ty .
  ./ Cuqc thi tbam gia bl.nh chon " San ph~m Hura duqc yeu thich nhllt" v&i biuh
  tb\rc Iii like sarJ p.b§m Hura olio mlnh yeu tbicb nhAt, tir do ban t6 ch\rc se ti.fn
  .banh boSe tham ng5u nhiennguiri like va se tang qu a.
  ./ ChuO'Ug trl.nh " Cung Hw·a rinh qua khung" se tang cac san ph~m Hura cho
  cac fan tren Facebook nao share duirng link t.rang website cong ty, hay share
  link facebook.

  51

  Ngoai ra thong qua Facebook thl Hura con c6 th~ ti6n hanh quang cao cac
  chuong trlnh khuy6n mai, cac thong tin gi&i thi~u vb san ph~m m&i, huong vi m&i
  hay cac chuong !rlnh rna thuong hi~u nay da, dang va dp thvc hi~n d~n cac khach
  hang ctia minh.
  ThOng qua cac chuong trinh tren se thu hut dugc nhi~u nguiri tham gia, t:ir d6 se
  gia tang dugc m\rc d{) nMn bi~t d6i v&i nguiJi tieu dung d6i v&i cac san ph§m cua
  Hura.
  c) Tnrng bay san pbim t~i di~m ban

  Cira hang t~p h6a

  va d~i ly banh k'}o, ciing nhu sieu thj ta nhlhlg dja di€m mua

  banh bong lan thuimg xuyen cua nguiJi tieu dung, de gia lang ml!c dQ nh~n bi~l cua
  nguiri tieu dung 111i cac kenh phan ph6i nlty lhl nhan hang Hura d n th\rc hi?n ti~n
  hanh chudn h6a cac dvng cv trung bay nhu k? !rung m~u, m~u thiSt kB logo hay
  each bai lri san phfim lren k~ lnmg biiy. ..
  D6i v6i cac di€m phiin ph6i thi h6 lrg thuc hi~n cac ho~l d\lng lrung bay san
  ph§m b~ng each cung dp cho h9 cac v~t ph§m ph1,1c Y\t cho cong lac tnrng bay nhu:
  ap phich, k~ dB hang, hlnh anh cac mo hinh khac nhau ve s~p xiip cac mfiu h(lp
  banh, treo bang ron t11i diSm ban, dung cac standee v~ hinh a.nh cua san ph~m .. ..
  D~t bi~t nen lua chQn nhung vi tri r6t nh~m d~y m11nh khA nang san ph~m dS daug

  uhin th~y, kMcb bang dti dang tit\p xuc, dii san phfim co thii thu hut duc;rc t!hi~u auh
  nbln, kich tbicb tri to mo, tang kba nang tiSp c~n dSn nhung kbach hang m1,1c tieu
  cua Hura.
  Nen thuc hi~n hung bay san ph~m trong t!hung giai do11n nhu: gi&i thi~u san
  ph~m m&i, buo-ug vi m6i, nhung dip I~ tilt . .. va dn chu y Ia cac v~t ph~m qwlug cao

  nay nen a6ng nhit va phai d~ li p rap, tlho g<;>n, nh~ de tiiit ki~m khoug gian trung
  bay cho diiim ban. Ngoai ra c&n xem xet each thuc quan ly, danh giva b6 tri nhan vien ki~m tra ng~u nhien t11i cfra hang
  trung bay cac san ph~m coug ty.

  d& lam can cu xet thu&ng khl

  52

  d) Marketing truy~n mi~ng
  Ngueri tien dt'mg bi~t d6n san phfim nay thong qua S\T gi&i thi~n b(l.11 be chi6m

  ty

  I~ cao, do d6 trong ho~t di)ng marketing truy~n mi~ng thi Hura dn thOng qua khach
  hang d~ truy6n tai cac thOng di~p v6 gia tri va lc;ri ici cua san ph§m din nhfrng
  khach hang khac. Sy truy~n khiu tv ngny~n va chan thijt se t~o duc;rc ni~m tin m~nh
  me nh~t v6 ch§t Juc;rng san ph5m Hura cling nhu se t~o ra nhfrng lien tuerng tich q:rc
  cho ngueri lien dung.
  D~ phat buy hi~u qua ctla kenh nay thi Hnra nen xay dyng di)i ngii khach hang

  !rung thanh d6 tlr d6 c6 th~ d\fa vao d0 i ngii nay truy€n thong thucmg hi~u. Ngoai ra
  nen xay d\fllg cac di8n dan

  M cac thimh

  vien co th6 hao dBi, chia se nhfrng di€m

  m{lnh v€ san ph~m, t:(lo ra nhfrng lien tu&ng d 0c dao, c6 y nghia cua thucmg hi~u d~
  tir do c6 th€ tu v~n va gi&i thi~u san ph~m nay v&i cac khach hang m&i.Khi m9t
  khach hang yeu thich san ph5m m\y hQ se chia se v&i b,m be, ngueri than hay d6ng
  nghi~p etta mlnh, tlr d6 nang cao hlnh anh ciing nhu m(rc do nMn bi~t cho thucmg
  hi~u

  nay.

  3_1.2.2. Chao bang c:i nhan

  Hi~u nay vi?c th\fc hi?n pMt sim phim m~u a6i v&i cac san phim banh bong Jan

  la riit it, do d6 chi c6 7.4% nguoi tieu dung biSt dSn cac san phlim ban.h bong Jan
  qua kenh nay, vi v~y d~ nguoi tieu dung co thS bi~t d€n san ph~m nay nhi~u bon,
  Hura nen thl,fc hi~n samplit:~g t~i nhfrng h? th6ng sieu thi J&n n.hu: BigC, Coop Matt,
  Lotte. .. hay tru&c cira cac c6ng ty l&n, hay khi th~,Ic bi~n trung bay t~i diSm ban co
  tbti kSt bQP pbat san pb~m milu, nen lien M s&m v&i cac dia diSm tiSn bimh phat san
  phim milu clS c6 dugc nhfrng vj tri t6t, uen dl,fng de booth hay standee va thue 1J.ban
  vi en PG tiSn hmJ.b pbat san phim milu c.ho khach ciing nhu gi&i thi~u cac smJ ph&m,
  buong vj m&i va ginhu v~y se gia tang kha nang ti~p xuc tf\!c tiap ctia nguoi tieu dung dcSi v&i san
  phim, tir d6 gia tang muc dQ 1J.b~n bi~t ctia nguoi tieu dimg d6i v&i siin pbim Hura.

  53

  3.3.2.3. Khuy~n mai

  a) Khuy~n miii cho nguiri tieu dung culli cung
  Theo nhu kit qua khao sat chuong 2 thi nguCri tieu dung thich hinh thuc khuyin
  mai b~ng each ~ng qua va tang kh6i hrc;mg, gia khong d6i do d6 Hura nen thvc hi~n
  khuy€n mai bAng each kern theo qua tang, ch3ng h~n nhu hi~n nay Custas dang t~ng
  kern san phAm Goute, thi Hura c6 th~ tinh toan chi phi d~ c6 th~ t~ng kern them san
  phfim cilng loai ho(ic cac v~t ph§m khac, tuy nhien tren san phfim qua t~ng nen in
  hinh logo cua Hura d~ tang cuong khil nang ghi nh6 ctia thuong hi~u.
  Ngoai ra, cong ty c6 th~ linh boat su d\lng cac sar phfim khac ctia c6ng ty d~
  lam san phfim t{ing kern, ho~c c6 th€ tilng trQng lugng s<\n phfrm nhung gia khong
  d6i day Ia nhii'ng each c6 th~ kich thich nguoi tieu dung Iva chQn tieu dung cac san
  phfim cua mlnh hon, thOng qua d6 tung bu6c lilng ctremg hlnh anh thuong hi~u
  lrong tam lli kMch hlmg.
  b) Kbuy~n mi i cbo nba pban p h6i
  DBi tugng mil Hura nhfsm d~n ldi)ng nhi~u den nguoi lieu dung, do d6 dS san phfim nay thu hut dugc S\1" quan lam
  dSn r~guoi ban d6 h9 co thi\ gi6i tbi~u nhii\u bon san ph£m cua minh ciing nhu tnrng
  bay san phfrm & nhii'ng vi tri t6t, n6i b~t th.i Hura phai xay dt,mg dugc m6i quan M
  t&t v&i

  cac nhil pban ph&i va cac diSm ban te, co nhu v~y san ph~m cong ty m&i

  nhanh c6 m~t tl)i cac di€m ban le, cac k~ tnrng bay va dii\u llphfim cong ty se nhanh chong d~n dugc tay ngu()'i tieu diu~g.

  O,t th€ bon Hura clio co cac chinh sacb cbi8t kh~u t6t, tbu&ng tbeo doanh thu,
  tbu&ng b~ng san phim ... di\ ho l~y nhii\u hang va pban ph&i t6t bon. Ben canh do
  dn c6 cac bo(lt d6ng nhu cham soc tbam hoi ngudiii thuong rn(li,

  h6i thao ban himg, qming cao hqp t
  quan h~ v&i nha phan ph&i t&t bon va san ph~m duqc nhiSu n~rva su d1,lllg hon.

  54

  3.3.2.4. Ho~t d(}ng PR
  Lien tu&ng thmmg hi~u mang m{>t y nghla quan tr0 ng d6i veri nh(in th\rc cua
  nguCri tieu dimg, nhung lien tu&ng

  m~nh,

  d{>c dao, co

  y nghia se co

  tac d{>ng tich

  qrc d~n nguoi lieu dung.
  Hura nen diy m~nh ho~t d{>ng quan

  M cong chling PR, day Ia m{>t trong

  nhfrng ho~l d{>ng trQng tiim d.i xily d\(ng hinh anh thucrng hi~u thanh cong vi n6 co
  tac d{>ng rfit t6t, thai dQ tiip c~n veri khach himg tich eve rna chi phi l~i khong cao,

  hi~n nay no tr& thanh cong C\1 hfru hi~u. mit nhi~u doanh nghi~p dang ap d1mg.
  Hura nen d§y m~nh ho~t d{>ng vi~t bai PR, t6 ch(rc cac S\C ki~n

  va tili lrg cho

  cac chuang trinh C\1 th€ nhu sau:

  a) Diy m~nh ho~t dqng vi~t bai PR
  Dang cac him tin v(ri

  ID\IC

  tieu thOng bao

  cac h0\11 dQng, S\f ki?n, tin t\rc d~c bi~l

  hay cac chuang trinh mil Hura dang lh\fc hi~n len cac bao vii l\IP chf d~ thu hut S\r
  quan tam cua nguoi tieu dung.
  Cac h0\11 d(lng d n huc\ng d~n khach hang
  diu chuy~n PR v&i

  ID\IC

  ID\IC

  tieu, c!ln phai xay d\(ng nhfrng

  lieu hi li,IO ra eac di~m d(le dao, kbae hi~l va tinh each h6a

  thuong hi~u, t~o nen nhfrng Lien tuang tieh e\[e eho ngucri tieu dung klli nghl dSn
  Hura.
  Veri cbu dS xoay quanh cac eau cbuy~n lam banh, cham lo sue kboe dinh duCing
  eho con, phong each sdfiy du dinh duiJng, san phiim danb ebo nhan vi en van phong, eung dip nang luqng
  cbo ugay linn vi~e. Tir d6 g~n v&i cac thong di~p veri cac lien tu&ng ticb

  C\[C

  cua

  thuong hi~u Hura vao cac bai viBt.
  Bai vii\t b(ic l(i tinh cam cua ngucri

  IDe;!

  dbi veri con cai va ngucri than, S\[ chia se

  cua nhung d6ng nghi~p trong cong ty, nhfrng chuySn di picnic da ngo~i ngoai t.rcri
  nhanh gQn, nhfrng luc b(in r(in him vi~c va hoc hanh. Kenh truy~n thong bao g6m
  cac blio nhu: Thanh Nien, Tu6i Tre vii cac t(lp chi nhu: TiSp Thj Va Gia E>lnh, ThS
  Gieri Ph\1 Nfr, ThS Gi&i Van H6a.