Tải bản đầy đủ
Chương 2: Thực trạng kến thức thương hiệu HURA trong tâm trí khách hàng

Chương 2: Thực trạng kến thức thương hiệu HURA trong tâm trí khách hàng

Tải bản đầy đủ

21

chuy~n m
Y, ding ngh~ tien

ti~n dam bao an toan v~ sinh

th\rC ph5m vSan ph~m k~o : Chi~m ty trong 40% cua Cling ty va khoang 35% thi phfin k~o ca
nuphfim k~o khong dm'mg d~ don di.u xu th€ tieu d ung mSan pham k~o dt da d~ng gAm: Kco cll'ng (k~o milt Welly, c6 nhiln, khong
nhiln), kco m~m (Sumika, Welly), k~o cay (Cheery, Sumika, Migita) va kco
deo (Berne, Zoo) vSo co Ia da

d~ng

v6i 3

lo<~i

nhu sau: so-co-la c6 nhan d(lng paste ( Bella b(lc

ha, bo d~u ph{lng va h\\1 di€u), c6 nhan h(lt vit so-co-la S\1' ki~n.
Sa n ph~m dinh dtrtmg - ch(rc nang: G&m co b{lt ngii c&c dinh ducrng Netsure,
Quasure Light, banh dinh duii'ng M umsure, b{mh Quy Quasure, banh Growsure, vii
siia ion Lifesure, Quasure light .. cung dip dinh ducrng gi1\nh cho cac d&i tuQ'Ilg nhu
tre em, ph\1 nli mang thai, ng ua i m~c b~nh dai thao duSa n ph~m khac: G6m c6 m\lch nha, banh mi tuoi - banh bong ian ba nho .. Hi~n
nay m\[ch nha cua cong ty duQ'c cung cfip cho m{lt

s6 don vi trong nganh ch8 biiin

kMc v&i san luc,rog I 000 tfin/oam.
2.1.2. Ljch sit hinh t hanh va phat tri~n
Coug ty C6 phfin Bibica ti~n than
Hoa dUQ'C thiiub l~p

La pban

xu(mg k~ cua nbil may Du(mg Bien

ltr nam 1990.Nam 1993, cong ty b~t d~u sa.n xufit barth kco chfit

luc,rog cao voi ba day cbuySn san xufit nh~p kh~u bi~n d~i tlr Cbau Au, Anh vii Dai
Loan. Nam 1996, Cling ty tiSp t1,1c d~u tu day chuySn san xufit banh cookies voi
thiSt bi, cling ngh~ cua Hoa Ky. Nam 1998 chuyeu sang ho(lt d{log theo mo hhth c6
lpban cbo den nay.
Ngay 16/ 01/ 1999, Cong ty C6 Pbk Banh K~o Bien Hoa voi thuO'IIg hi~u Bibica
dUQ'C thanh i~p tll Vi~c c6 pbftn bOa ba phan XUOng: banb, k~O va mach nha CUa
Cling ty DuTbang 7 nam 200 I nang v6n di~u I~ len 56 ty d6ng va chinh tbuc duc;rc giao dich
tai trung tam giao dich chuug khoaug tbauh ph6 H6 Chi Minh d:iu tbaug 12/200 l.

22

Thang 9 nam 200 I d~u tu day chuy€n san xu:it banh tnmg thu, bfmh Cookies
nhan va day chuy~n b:inh bOng ian v&i nhan hi~u "Hura", t6ng mire d~u tu 19,7 ty
d6ng va dua va.o ho~t dQng thang 111200 I.
Tbang 4 nam 2002 NM may Bibica Ha NQi duQc khanh tbanh va dua day

chuy~n So co Ia vao ho~t dQng v&i nhan hi~u Choco - Bella.
Nam 2006 nha may Bibica Mi6n E>ong - Binh Dlf
chuy~n banh Pie hi~n d~i d\rgc chuy~n giao cong ngh~ tir Him Qu6c.
Ngay 17/ 1/2007 Cong ty c6 phfin banh kl}o Bien Hila dugc d6i ten thilnh Cong
ty C6 Phfin Bibica va d&i

111,1

s& chinh v~ 443-445 Ly Thui1ng Ki~l Phui1ng 8 Qu~n

Tiln Binh, Tp H6 Chi Minh.
Tbang I 0 nam 2009 cong ty da dfiu tu xay d\fng khu nhilt~p thi\ cho can b9 cong
nhan vien t~i Nhil may Bibica Mi~n E>ong va sir d1,mg h~ thilng vi'm phimg di~n tu.
V&i nhfrng no l\fC va c8 g~ng cua toan the can bQ cong nhan vien, Bibica dii vii
dang cung dp han 15,000 tfin san phfim cac lo~i cho th\1 tru&ng. C6ng ly Bibica
kh6ng ngirng nang dp, m& r9ng phan xu&ng, phat banh c8 phi~u nh~m buy d9ng
v6n va thl,fc hi~n cac d\1 an dilu lu trong thai gian t6i

2.1.3. T~m nhin chi~n luc;rc, sfr m~nh, gia trj c6t !iii
T~m nhin: Tr& tbanh mQt trong nhung c6ng ty banb k~o hang dilu Vi~t Nam

Sfr M~nb: Dem dSn lgi ich cho ugu&i tieu dung v~ gia trj dinb dusinh thl,fC pbftm. Mang diin lgi icb cho xa h9i thong qua cac cbu<1llg trinb giup dtY vii
t\(o diSu ki~n hQc t~p cho hQc sinh ngbim vugt kb6, nu6i dufmg ba m~ Vi~t Nam
anb hUng, thl,fC

bi~n

cac cong tac xa hQi ...

Myc ticu ho(lt dqng: Hu&ng t&i sue kboe va lgi ich cua ngu&i tieu dung, bgp tac
v&i Vi~n diJlh dutrng Vi~t Nam d6 ngbien c\ru, 1\(o ra cac san ph~m t6t nb~t cbo
nhi ~U d6i tUQ'Ilg kbacb bilng kbac nbau k.i

qua

vi~c

ca b¢nb nbiin beo phi va b¢tJb ti~U duong

boat d9ng v&i phuang cham "Khach hang Ia trQng tam trong m 0i ho\,\t

d9ng clia chUng toi".

23

2.1.4. Tlnh hlnh hol_lt d~ng kinh doanh ciia BiBiCa
Bang 2.1 : Tlnh hlnh ho¥t

d~ng

kinh doanh tlrnlim 201 0 -2013

Don vi linlz: tri~u tl6ng
Nam

2010

2011

2012

2013

Doanh thu

787.836

1.000.038

929.653

1.059.258

Lc;ri nhu~n tnr6c thuc

44.778

55.329

32.464

57.304

4 1.778

46.369

26.029

44.880

Von dieu 1~

154.207

154.207

154.027

154.027

Tong t:ii san

758.840

786.198

768.377

807.056

von chu so bfru

544.573

574.307

529.196

594.881

ROA(%)

5.6%

6.0%

3.3%

3.9%

ROE(%)

7.8%

8.3%

4.5%

5.3%

LQi

t!hu~

sau thue

.

.

.

... -

. .

(Nguon: phong ke toan cong ty Co Phan Bt/nca)
D\1 kiSu uam 2014: Dorulh thu: 1.206.15 1 ty o6ug, !Qi ub~u tnr&c thut\
62.298 ty a6ng va thu v~ lc;ri ubu~n sau thus: 48.499 ty a6ng.
Nh~n

xet:
Bibica c6 doanh tbu tang kba d~u d~n tir uam 2010 dtln 201 1. Tuy tlhien ot\n

nam 20 12 c6 th~ n6i Ia m9t nam d~y kh6 khan va thach thuc obi v&i Bibica, day
ciing Ia tiub hinh chung cua n~n kinh ttl Vi~t Nam th&i biy gi& do d6 doatlh thu chi
d~t xAp xi 930 ty d6ng giam khoang 7% so v&i cung ky. Dlrng tru&c tinh hiub kh6

khan chung cua n~n kiub t~, cong ty Bibica da c6 nhfrng thay d6i ubu: di~u chinh
chinh sach ban himg, khong tang gia cho d.c san ph5m .. . Di\ng th&i tang cac khoan
chi phi marketing, tang cac chuang trinh khuyin mai lam cho lc;ri t!hu~ nam 20 12
giam ro r~t, lc;ri nhuiln sau th6 gia 43,8% so v6i nam 2011, tuy vily n6 Ia ti~n d~ d~
c6 ubung bu&c ti~n ro r~t trong nam 2013. Sau m(lt nam v&i r:it nhi~u n6 h,rc, duong
d!u v6i ubii'ng kh6 khan, nam 2013 Bibica da hoan thilnh ke ho~ch I ,059 ty d6ng va

d~t con sb lc;ri nhuiln sau thu~ 44.880 ty d6ng d;~t tY I~ tang tnr&ng 18%.
Ngoa i ra trong b&i canh n6n kinh t6 dang kh6 khan, nhiBu cong ty trong cac
lfnh

V\lC

khac nhau dang g~p kh6 khan v~ ti€p ciln ngu6n v&n ho~c phai chiu ganh

24

n~g chi phi tai chinh. Tuy nhien tinh hinh tai chinh cua Bibica tuO'ng d6i t6t v&i ty

le nq th5p (he s6 t6ng nq phai tr.i/tcSng tai sim cu6i nlim 2011 Ia 27%) va ca.c he s6

v~ kha nang tbanh to an d~u

a m
khong co cac kboan nq vay dai han, s6 du nq ngfut han cling tuO'ng ddi it day Ia m6t
Jqi thli tai chinh cua Bibica trong thc'ri bu6i hi~n nay.

Bang 2.2: Doanh thu banh bong Jan H ura tir nlim 2010 d~n 2013.
fJO'n vi tinh: tri~u tt6ng

Doanh thu

2010

201 1

2012

2013

Hura Layer Cake

24.818

42.902

38.116

32.885

Hura Swissroll

82.722

117.004

114.347

t45.498

llura Deli

168.202

230.108

228.695

290.997

Tong doanh thu

275.742

390.014

381.158

469.35

.

.

. .

..

( N1,>uon: phong kmh doanh cong ty Co Phan B1bzca)
K~t qua kinh doanh banh bong tan Hura 11rO'Dg d6i 6n dinh qua cac nam,

tu

nam 20 I 0 d6n nam 20 13 phlin tram dong gop doanh thu cua cac san ph~m banh
bong tan Hura khOng thay d6i nhi~u va chi dao d()ng trong khoang 1%-2%. H5ng
nam, nhan hang nay dong gop

tu 35% Mn 40% doanh lhu cho ciing ty. Tinh rieng

nam 2012 san ph~m nay da chi€m 41 % lcSng doanh thu rna cong ly BiBiCa co duqc.

2.1.5. D&i tho qmh tr anh
Hi~n nay Hura c6 cac san ph~m, gia vli phiin ph&i nhu sau:
San ph~m: v&i ba nh6m san ph§m v&i philo khuc tu trung d€n cao dp: Hura Layer
Cake vii Hura Swissroll, Hura Deli. Hura c6 hai hinh dang san phfim

Ia dang cu()n

va d<;tng tfing.mi\i nh6m c6 IU 3 di\n 4 huO'Dg vi khac nhau v&i nhiSu quy each kfch
cO' khac nhau va c6 hai d~ng: lui va h()p gifiy.

Gia: muc gia tu 22.000vnd (h9p 168g) dSu 42.000vnd (h()p 336g) d(lng hQp gii\y va

ru 20.000vnd d8u 35.000vnd cho d\IDg mi. T uy vao nhung nh6m san ph~m va quy
each khac nhau se c6 cac muc gia khac nhau.
Philo pb&i: h~ th3ng phau pb3i v&i 120 dai Jy va 65.000 di6m ban le, tnii dai kh~p
ca nu&c va bi~n nay Hura dang cung dp trvc ti8p cho 120 sieu thj.

25

Deli thlt c~nh tra nh chinh cua Hura Ia Solite cua cong ty Kinh Do ''a Custas
cua cong ty Orion nhu sau:
2.1.5.1. T buO'Ilg bi~u Solite cua cong ty Kinh Do
San ph~m : Solite th~ hi~n nhli'ng phUt giay sum hQp gia dinh, hQp m~t b~n be hay
nhiing gio giai lao cung d6ng nghi~p se them thu vi. khi dugc cung nhau chia se
huang vj ngQt ngao cua banh bOng lan solite, th~ hi~n st,r quan tiim, cham soc nhiing
nguSolite hi~n nay d t da d~ng v~ rnui vj ( bo sCia, diiu, so-co-la, tirarnisu), san phfirn
v&i nhi~u hinh dang khac nhau (tfing, cu(ln, trim) voi nhi~u quy each san philrn khac
nhau voi hai d(mg thanh phiirn chinh lit h(lp gi~y vil tuili~n lgi d~ su dl,mg.
G ia : rnfrc gia san phfim 30.000vnd (hQp 200g), 40.000vnd (tui 360g).
PMn phcli: c6 h~ th6ng phan ph6i r<)ng kh~p ca nu6c chu y8u qua h~ th6ng cac nha
phfin ph6i vis d\li ly, he th6ng Kinh Do Bakery, he th6ng cac sieu thi v&i 300 nha
phan ph6i vii 200.000 ditim ban It\.

Solite (fa th\(C hi~n cac chtrong trinh truy~n thOng nhtr:
Khuytin rnai v&i chmmg trinh giam gia va t~ng kern san phfim vao dip !8, ttit.
Quang cao b~ng each phat TVC tren tivi va c6 th,rc hi~n quang cao tren bao,
t\(p chi, tra.ng web coug ty vii m<)t s6 trang web ~m tbl,!c, phong each s6ng ...
Ho(lt d(lug xa b(li: thuoog di kern cac bo(lt d(lng chwlg cua cong ty Kinh Do,
h§u hilt cac bo\(t di)ng vii cbmmg trinh d~u dugc tbl,!C hi?n duoi thuoog hi~u
Kinh £>6

2.1.5.2. Thtrong hi~u Custas ciia cong ty Orion
Sin pbim: Custas chi co duy nhilt Ia Custas bo siia uhung chia thanh ba dong
Custas Top Cake, Custas ltaliou Orion, Custas Orion. San ph~m co ubi~u quy each
khac nhau d~ dang chQn l\!a tuy nhien chi c6 m(lt dhQp.
Gill: nim trong khoiug 25.000vnd (b(lp 138g) dSo 73.00V.l)d (h(lp 460g). Gia
sru1 ph~m ph1,1 thu(lc vao tirng dong san ph~m va quy each san phAm.

26

Pban ph6i:

M th6ng phan ph6i chua r(ing chi t~p trung t(li cac tbanh ph6 va tinh

lC ustas thi}'C hi~n cbtr
Khuy.in rnai hugia hay hil trg tnmg bay, va vira qua da thvc hi~n chuang trinh danh cho
nguCri tieu dU!lg khi rnua I hQp Custas 12 g6i nh~n ngay I b(i x€p hinh ky
quan 3D cho be va

CCI

hQi trung chuy.fn du Jich H6ng Kong cho 2 nguCri.

C6 nhi~u chuang trinh quimg cao tren Tivi, qmlng cao tren bao m~ng va tap
chi, ngoai ra con tai trg cho chuang trinh " rung chuong vang" tren VTV3
trong 5 nam lif:n va cac chuang trlnh khac nhung duhi~u

Orion.

Ben

c~nh

d6 thl Costas con

m~ng

xa hQi:

hi~•:

nay da c6 quang cao tren

m(lng xa hqi facebook vthi anh "Khoanh kh~c M~ vii Be chiem nguang ky quan" , vii chuang trinh

"Na(l! Siin sang chiem nguang ky quan".
2.2. Thl.fc trl.lng cac hol.lt d{lng truy~n thOng tich hQ'P ciia nhlin hang HURA
Khach hling nu,1c tieu:
V&i

vi~c

xac dinb khacb bang m1,1c tieu hi "rnQi nguCri, mQi luc, mQi nai" tru&c

day cua nhan bang Hura da gay nbirn l~n vii kh6 xac dinb dugc d6i tugng chinh cho
tirng san ph§m rna Hura nh~m

a8u. Vi

thS, trong

ru

nam 2008 dSn 2012 tbl nban

bang Hura da tai dinh vj san phfim va xac dinh nb6rn khacb hang mi,IC tieu cbo tirng
dong san phfim C\1 th~ nbu sau:
Hura Layer Cake va Hura Swissroll: gian.h cho phan kllUc b 0c sinh, sinh vien.
San ph~m Ia bfra an nb~ giua giir giup cho cac ban hoc sinh, sinh vien b6 sung nang
Jugng va tirih tao bon v&i bu6i hoc tiap theo.
Hura Deli: gianh cho phan khuc nhan vien van phong va b:i n(li trg. San ph~m
cao dp khong chua cac thanh phin ch~t beQ co hai cho CCI th~ giup chj em ph1,1 nfr
se cam th~y an tam v€ sue khoe va v6c dang khi sir d1,1ng trong cac bfra an, hay dip
hop m~t gia dinh, b~n be.

27

Trong d6 san phim dem lphat tri6n Ia san phim Hura Deli.
Khach himg m1,1c tieu: nfr c6 dQ tu6i tir 25 d~n 40 tu6i hi nhiin vien van phOng hay
ba nQi trg. D6i tlrQllg m& r()ng: hqc sinh, sinh vien.

D6i hr9'flg truy~n thOng:
Ph\1 nfr tu 25-40 tu6i hi nhiin vien van phOng ho~c b3 n()i trg.
Hqc sinh, sinh vien.

Mvc tieu truy~n thOng: gi&i thieu cac san phim banh bong Jan cao cilp Hura, t~o
d() nh~n bi€t d~n khach hang

mvc tieu, xily d\{ng hinh anh cho thuong hi?u Hura va

kich thich khach hang tieu dLmg s<\n phim.
Thong di~p truySn thOng: san phfrm mang tfnh ti~n d~ng mqi !tiC, moi noi, va san
phfim banh bong Jan tuoi Hura dam bao dfry du dinh du&ng.
2.2.1. Quang cao
Tru6c day Hura c6 m(lt TVC qwing c<\o cho san phfrm Hura Layer Cake tuy
nhien do chua xac dinh dung khach hilng mvc tieu vii TVC con so sili, chua chuyBn
tili dugc n(li dung mu6n nuy8n d(lt. Vl th~, d~ gay fin tugng va gi6i thi?u cho khach
bimg vS san ph~m m&i nen bi?n nay Hura da c6 TVC qming cao m&i nbfit vS Hura
Deli hai buong. Tuy nhien t
we vii chi thong qua

m()t s6 kenh nhu HTV, VTV, Nba Trang, Da N~ng .. .dugc c.hi~u tru&c va sau cac
chuang trinh th1,1c t~ vii cac b(l phim c6 ti I? kbach hang xem chua cao nen mfrc d(l
nb~n biSt san pb§m chua nbiSu.

Ngoai quang cao tren truySn hinh thi Hura ciing d~:gc quang cao ttvc ti~p tren
internet thong qua website clia cong ty, ciing qming cao tren bao tu6i

n·e, ph1,1 nfr,

b(li cbg hilng Vi~t Nam chfit lugng cao, hQi chg an to an thvc phAm ...
Lgi th~ ma Hura nh~m d~n Ia kba nang ti~p xuc v6i kbach hang m1,1c tieu r(lng
kb~p ca nu&c va chi phi bo ra khi tiSp xuc v&i khach bang thlip so v&i chi phi gi&i
th.i~u trvc tiSp cho khacb bang nhung Hura nhung cac ho~t d(lng quang cao chua

dugc d:iu tu m()t each dung ~n va ngan sach cung nhu nQi n()i dung chua thvc sv

28

b§p d~n khi~n cbo cac ho(lt d(ing quang cao clia Hura chua tiSp x\1c dugc vkhacb bimg ID\lC ticu cbo nen cac chua

tb~t S\T

thimh cong trong ho(lt d(ing miy.

2.2.2. Khuy6n miii
Nam 2009, Hura cung toim b(i cac nhan himg khac ctia Cong ty fb\TC

hi~n

cbucmg trinh ban bimg qua m~ng "CUng BiBiCa- ni~m vui nhiin 3", kbi khacb himg
mua tl't 100.000vnd

se dtTQ'C cbi~t khfiu 5%, va dttc;JC btrong djch vu g6i qua va giao

qua mi€n phi n~u dat 10 gio qua vlrinh nh~m lhu but ngucri tieu dung bi~t d~n cac san ph~m cong ty. Ngoai ra con c6
cac chuang lrinh l~ng kern san phfim cong ly vao cac dip 1~, t~t.
Hura thai gian giln day chua lh\fC hi~n cac ho~l d(ing khuy~n mai cho nguai lieu
dung cho nen khOng kich thich dugc ngucri lieu dimg

su dt,mg nhi~u san phfim nhu

v~y khong I
s<'m ph~m vii

cam nh~n nhiing gia lri c6 dugc m<\ thuang hi~u Hura d tra d~n cho hQ.
2.2.3. Ho:,tt dqng PR
2.2.3.1. Ho:,tt dqng tai trcr
Nh~m nang cao hinh anh thucmg hi~u Hura trong tam tri ngucri tieu dung thl

cbi8n luge diii b1,1n

rna Hura da vii dang th1rc hi~n ub~m nh~m dSu cong tac xa hQi

chiuh tl't niim 2010 dSn 2015 v&i chum1g triub "Hura ti~p sire dSn truimg" v&i 1000
bua lin sang, 1000 suiit hQc b&ng vii tiBn hiiub xay slra 100 phimg hQc (J nhfrng vling
kh6 khan. Chucmg trinh nh~m t&i nhfrng em nho hiSu hQc nhtmg khong du di8u ki~n
dSn truimg.
Day Iii chuang trinh Hw·a mong mu6n giup diJ vii fl,lo di6u ki~n cho cac thS

M

sau dugc bQc t~p va 16-u len tr& than.b nguCri c6 ich cho gia dlub, xa hQi, va dllt nuTinh d€n thOi diSm hi~n nay, Hura da cung clip ban 400 bfra lin sang, 400 su~t hQc
b6ug, sfra chfra va xay dl,Ing OUQ'C 40 phOng bQC cho cac b(ltJ hQC sinh CO boim canh
kh6 khan kh~p ca mr&c .
2.2.3.2.

TAchlrc SIJ ki~n

C6 tb~ n6i r~ng thanb cong ub§t clia bo(lt d(ing truy~n thong rna Hura Deli dii
lam d6 Ia tai trg cho chuang triub "Love Bus- banh trinh kBt n6i nhung trai tim" da

29

thu hut nhiSu d6i tuc;rng khach hang

ID\lC

tieu theo doi ciing nhu

S\T

tham gia cua

nhiSu ban tre tren khip eli nu&c. Chucrng trinh hi show tmybn hinh th\TC t6 d6 lai
nhi~u fin T\IQ'!lg trong tiim tri kh6ng nhiing cac ban tre tham gia show rna ca nhfrng

khan gia theo doi chmmg trinh nay.
Thong qua chucrng trinh, Hura Deli mong mu6n cac ban nfr lu6n tim thiy hanh
phuc cho minh va nhfrng ba ni;ii trg lu6n mong mu6n giu gin va vun dllp tinh yeu
gia dinh. Day chinh Ia chucrng trinh giup kham pba, tnli

nghi~m

ban than, hoc hoi

kY nang s6ng, tinh thfin d6ng di;ii ... dua cac b(ln Ire ciing nhu nhling nguai theo doi
Mn nhfrng vung mi€n khl\c nhau v&i nhi~u tnli nghi~m s6ng dfry thU vj. Ngoai ra
qua chucrng hinh thi nhan hilng mu6n xay d\fng quy "k~l n6i tnli tim" ph6i hgp v&i
hi;ii chfr Th~p Do Thanh Ph6 H6 Chi Minh d€ keu gQi S\f ung hi;i cua khan gia v&i
nhfrng hoim canh kM khan do himh trinh ket n6i nhfrng tnli tim phat hi~n dua vilo
chucrng trinh.
Nhu v~y cac ho~t di;ing PR da g6p philn nang cao hinh anh thucmg hi~u, tuy
nhien m6i chi dirng lai 1:1 hai ho~t di;ing tren rna chua c6 cac hoat dBng truy~n thong,
viet bai de tuyen nuy~n cac thong di~p khac cua thuong hi~u Hura den v&i ngucri
tieu duug vi v~y nen ngucri tieu dung vlin chua bii\t va hi~u d8n nhung thong di~p
rna Hura mu6n xay d\f!Jg trong tam tri cua b0 .
2.2.4. C:lc ho(lt dQng chilo hang ca nban
Ngoai ra BiBiCa con

Ia

dcrn vj banb kc;o d§u tien tai Vi~t Nam tb\fc hi~n

chmmg ninb Commando C\1 tbS

Ia cbucmg trinb " Commando kh6i

vruJ phong" t(li

thiuJ.b pb6 H6 Chi Minh troug thing 7/2013. Cbucmg tJiuh di~u ra du&i S\f tbam gia
cua toau b.;i kb6i van phong tir Ph6 T6ug Giam D6c loat di k11~p cac chg truy~u tb6ug den cac cua ti~m, cua hiuJg tap b6a nhu m.;it nhan
vien ban hilng d~ gi&i tbi~u cac san ph~m chu h,rc clia Coug Ty dS dily dily manh
boat di;ing ban hitng va mang hinh anh BiBiCa than thi~n d~nngucri tieu dung.
Day Ia ho(lt d.;iug c6 tac d.;iug tich cue dSn ngul:ri tieu dung, tuy nhien m&i
tbuc hi~n dugc mQt IAn vao niim 2013 ma kh6ug tiSn banb thuc hi~n tiSp trong niim

30

20 14 do th\I'C hi~n Chung cho tdugc duy tri di6u d(in nen hieu qua mang d~n cho thuoog hieu Hura chua nhiSu.

2.3. Thl}"c trl_lng ki~n thfrc thuong bi~u HURA trong tam tri kbacb bang
Nghien cfru djnh tinh: m1,1c tieu ctia nghien c\ru dinh tinh Ia tim ra cac lien tu&ng
cua nguiri tieu dung d6i v6i cac thuO'ng hi~u banh bong ian n6i chung va lien tu&ng
ctia he;> dcSi v6i thuoog hi~u Hura n6i rieng. Mn d~ thvc hi~n trong
nghien eCru dinh tinh Ia nhimg kbach bang da dang su d\IDg banh bong ian Hura.
PhuO'ng pMp nghien c(ru dinh tinh duqc thl,l'c hi~n b~ng ky thu~t ph6ng dn chuyen
sau I 0 khach hang vii ti~n banh ph6ng v.1n 2 cau hOi sau:
Khi nhic d~n cac san phfrm banh bong ian Hura thl anh chi nghi d~n di~u gi?
B~n c6 thfry di€m khac bi?t cua thuO'Ilg hi~u Hura so v6i cac thuO'ng hi~u

banh bong ian khac khong?
Sau khi ti8n Mnh ph6ng vfin da tim ra duqc IS lien tucrng cua ngucri tieu dung v~
hinh anh thuO'Ilg hi~u Hura, tuy nhien khong co cau
Hura so v(ri cac thuO'ng

hi~u

tm lai ve di&m kbac bi~t ctia

khac.

Nghicn cfru djnh ltrkMch bang da timg su d1,1.n g banb bong Jan Hura.
2.3.1. 1\.du nghien cfru
D6i tuqng khao sat t~p trung vao cac kbach bang t~i TP.HCM vii da co duqc 252
kMch bang tbam gia pbong v~n trong do co I 03 nam va 149 nii' chiSm ty I~ tuO'ng
frng Ia 40.9% vii 59.1 %. DiSu nay kba pbU hqp vi net gi&i tbuaug co nbu du su
d1,1ng baub ngc;>t nl1i~u hO'nnam gi6i.
v~ dQ tu6i co 3 kbach hiing nho bO'Il 14 tu.Si (cbi6m 1.2%), II kbach bang tu 15-

17 tu6i (chi~m4,4%), 73 kbach hilng tir 18-22 tu6i (chi~m 29%), c6161 kMcb himg
tbu.;ic nhom tu6i tU 23-40 tu6i (chi~m 63.9%) va 4 kbach hang 16-u bO'n 40 tu6i
chiSm (1.6%).
V~ nghe nghi~p c6 14 kh
ta hc;>c sinh (chi8m 5.6%), va 76 sinh vien

31

(chi6m 30.2%), 126 khach hang la nhiln vien van phong (chi6m 50%) va c6 18
ngueri ni;ii tn;r (chi6m 7 .I%),

va co

18 khach hang lam nganh ugh~ khac (chi6m

7.1%).
2.3.2. Tbi}'C t r l).ng v~ mu c iJ9 nh~n bi~t ctia kbllcb bang vm t btrO'ng bi~u HURA
2.3.2.1. Kha nang gf}'i nh& t btrO'Dg

hi~u

HURA ctia ngtrlri tieu dung

Custas d;lt ty I~ ng~ri>'i tieu dilng nghi d~n d~u tien Ia cao nh§t veri 44.8%, day
hi di~m s6 n'lt t6t d6i v&i m(it nhiin hang tren thi trui>'ng; thiri gian vira qua Custas da
c6 nhi~u chucmg trinh qulmg cao d~t bi~t Ia TVC thuerng xuyen ph:it song d~u d~n,
ben

c~nh

d6 Cuslas con ap d\lng hlnh lhlrc qming cao tren

trinh sau: " KhoAnh khftc Ml(: va

m~ng

xa hQi veri chucmg

Be tham quan cac ky qt.:an", da lhu hUt duqc m(it s6

hrqng 16n nguai tham gia, t~o ra hi~u lrng tich C\fC d6i v&i nguiri lieu dung.
Solite d<.H ty I~ ngum tingum tieu dimg nghi d~n d~u lien Iii 23.4%, hai lhucmg hi~u nay co ly I~ ngueri lieu
dung nghi d~n dfiu lien g§n nhu x5p xi nhau vii lh§p hon nhi~u so v&i Cuslas vi hai
lhuong

hi~u

nay trong m(lt thm gian dai 1-2 nam nay khong th\IC

hi~n

quay TVC

quang cao tren Tivi, ciing nhu khong co cac san phiim m&i duqc tung ra, va Solite
co It chuang ni.ub marketiJJg duqc th11c hi~n rieng d6i v6i ngum tieu dung rna
tbu(}ng duqc th\{C

bi~U

cbung VOi thuong

2.3.2.2. K ha nang nh~n

di~n

bi~u

COllg ty.

thuO'Dg hi~u H URA ctia nguOi tieu dung

Qua bang 2.3 ta tbfiy duqc ring da s6 nguiri tieu dung bi~t d~n san pbiim
Hura 89.3% (d6ng

y va r§t d6ng y), k~ d&n 58.8% (d6ng y vii r~t d6ng y) cho r~ng

bQ ds dang tlh~ ra san phfim Hura.
Chi~rn ty l~ ngu&i tieu dilng d6ug

y th§p nh~t la y~u t6 tlh6 va nh~n bit\t logo

tbuong bi~u Hura chi c6 19.9%, cac y~u t6 COil l~i d~u 6 rnuc du6i trung binh diSu
m!y cho thliy duqc r~ng thuong hi~u Hura chua duqc danh giquang ba gi&i thi~u hi.uh anh cua mitlh dBn v6i khach h~ng chua tlwc hi~n t&t, va M
th&ng nh~n di~n clia thuong hi~u nay COil yeu kem.