Tải bản đầy đủ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ

Website

14. Bao tbuong
c~p:

hi~u Vi~t

Nam . [Ngay nuy

10 thang 7 nam 2014).

15. Cong

ty

v~

xay

d\Ing

vii

phat

triSn

thuong

hi~u

. [Ngay nuy c~p: 05 tbang 7 nam 2014].
16. NguySu H~ng, 2014. Nganh bauh k<;o gill ch~c

tbi tmO'ug n{\i dia

. [Ngay tmy

c~p

ugay: 30 thang 8 uam 20 14).
17. Social Marketing -

Coug c1,1 tiep c~n khach hang hi¢u qua

. [Ngay truy c~p: 04 thang 9nam 2014).
18. Website Cong ty C6 Ph~n Banh K~o BiBiCa .
(Ngay truy c~p: 15 tbang 6 nam 2014].

PHI} LIJ C 1: SO DO TO CH(J'C CONG TY BIBIC A

PHOTGn!Z

cr

BIC

llD

K

K

K

K

[

w

liD

Q!

JJ]{

HC

Hqi aang q uan tr j: co 7 thanh vien, Ia C{] quan quim tri cao nh~t cua cong ty
giua hai

ky d\li h()i c6 dong, c6 toan quySn nhan danh cong ty d~ quyt\t dinh

mQi vlln d~ co lien quan d6u tn\lc dicb, quy~n lgi cua c6ug ty trir nbuug v~u de
tbu()c tb~m quySn clia d\li bQi c6 doug.
T~ng giam a 6c cong ty: Ia ngu eri diSu ha.nh ho\lt d{lng hang ngay ctia c6ng ty

va chju tnlch nhi~m tru,:Jc b()i d6ng qmin
nbi~m V\J dugc

ui vS vi~c tb\fc

hi~n cac quy~n va

giao.

PM t~ng giam d6c gam: PTGD Kinh doa.nh, PTGD san xu~t co nhi~m V\.1 vii

chfrc nang rieng ella mlnh nhim di~u hanh cac cong vi~c hAng ngay theo dung
chfrc nang cua miuh.
Kh&i Mob ch:loh obao s\.-: tiBp uh~n tuy~u dvng va dao t~o uhan vieu, la,p vii
ky hgp d6ng lao d9ng, bi\ tri lao d9ng, qmin ly tai li?u luu chuySn van thu, luu
b6 so, dinh mfrc lao doug, tiuh luiJllg cau b9 cong uhan vieu.v.v ...
Kh&i tai chinh kS toao: tbt,rc hi~n chfrc naug qmin ly tai chinh, giam sat va
l~p si\ kt\ toau, bao cao tai chlnh dinh ky ...

Kb&i Mua bang: can di\i cung frng mQi nguyen va,t li~u dn cho kip tit\n do
san xuAt ky k6 ho(lch.
Kb&i QA: chju trach nhi~m v~ ki.§m soat chit luqng, trt,rc tit\p tham gia giai
quyt\t cac khiSu n(li khach himg lien quan dSn ch§.t luqng san phim, d6ng thui
tht,rc hi~n kiSm soat vi~c tht,rc hi~n h~ thi\ng quanly chit luqng ila iluqc ho(lch
dinh.
Kb&i nghien cuu phat tri~n: ugbien cfru dua ra nhung san ph§m m&i mang
tinh sang t(lo nh~m dap \mg uhu cAu ngay cang cao cua nguoi tieu dung.
Kbi\i ky thu~t aiu tu: Ja,p d\r toan, thco doi ki~m tra chju trach nhi~m giam
sat v~ ky thua.t cua cac d>ng trinh, dv an dAu tu .. .
Kb&i Marketing: tim tha,p mQi t11ong tin v6 tl1i truong, dua ra nhung chi~n
luqc kinh doanh, th\lC hi~n CaC nghi~p V\l tac nghi~p quang CaO khuy6n mai,
PR va cung lien kSt veri cac phong ban nh5m gi\1p ban tanh d~o cong ty dua ra
uhfrng quy~t djnh kinh doauh kip !hoi va hoan thi~n hon.
Kb&i ban hang: thvc hi~n cac nghi~p V\l ban hang veri

ID\IC

lieu vi nguoi tieu

dung veri nhfrng chinh sach hqp ly d~t chi tieu d~ ra.
Ban xu.\t nh~p khi u: tht,rc hi~n cac nghi~p V\1 mua ban ngoili nuerc, cimg
ph6i hqp veri cac pMng ban dua ra nMng quy~t kinh doanh dung dAng.
Kb&i k~ ho:.tch vii djch V1J. khach hang: Ia diJll

vi trt,rc ti€p len k~ ho(lch sim

xufit theo kB ho\lch chung cua kh6i ban bang yeu d u, d6ng thoi chiu tn\ch
nhi~m cung \rng va giao san ph~m d~n nM phan phlii.

PHT,J LI)C 2: BANG CAU HOI DIEU TRA
B~"'G CAU HOI PHONG VAN

Hq ten sA dicn tbo~i: ........................................... Email: ...............................................

Ngay phong Ylln: .................................................................................................

Cl.a. Khi nb~c d~n san ph~rn banb bong lao kern tmri coug ughi~p, tbuong
hi~u uao Anb/Chi ngbi dBn d§u tien? (SA)

Cl.b. Ngoai ra Anh!Chi con bi~t dSn thuo-ng hi~u nao say day (vui long
khoanh trou vao dap an rna Anh/Chi biSt)? ( MA)
Ten slm pham

Biet den

Hura

I

So lite

2

Custas

3

C2. Xin vui long khoanh tron vao cac o s6 rna Anh!Chi cho Ia dung v&i
Anh!Chj.
C2.a. Anh!Chi aa tirng sfr dy.ng nhan

hi~u

banh bOng ian m\o sau dily? (MA)

C2.b. Anh/Chi tbu(SA)
C2.c. din gin day nhit, Anh/Chi sir d1,1ng nhan hi~u banh bong lannao? (SA)
C2.d. N~u s~p t&i Anh!Chj c6 nhu Cliu rnua banh b6ng ian, Anh/Chi can nh~c
rnua nhiin hi~u cong ty nao'? (MA)
C2.e. N~u phai giOi thi~u mQt nhan hi~u banh bOng ian, Anh!Cbj se gi&i thi~u
cong ty nao? (SA}

Ten

C2.a, Da

C2.b, Sli

C2.c, su

C2.d, Can

C2.e, Gi&i

tung sir

d1mg thu
d\lng gfin

nhilc trong

thi~u

xu yen nhfrt

day nhfrt

tuong lai

d,mg
Hura

I

I

I

I

I

So lite

2

2

2

2

2

CLLStas

3

·''

3

3

3

C3. Anh/Chi cho bi~t m\rc de;> thm'rng xuyen s\r d\lng b:fmh bong !an cong
nghi~p?

(SA)

Hangngay

I

4-6 Ian I tuan

2

2-3 tan 1 tuan

3

1 Ian 1 tuan

4

Du&i I liin I ruiin

5

C4. S&p x~p theo th\r t\1 giam d§n mire de;> quan tr<;mg cua cac yiu t6 khi
Anh/Chi 1\ra chon mua mc;>t san ph~m blinh bong !an'! 1: quan trc;mg nhit, 8:
it quan trt;~ng nb§t

San pham phu hgp khau vj
San pham c6 gia ca pMi chang
San phiim c6 S~ll t~i diem ban
San phiim co thuong hi~u noi tieng
San philm bao bi d~p mat
San phiim duc;rc tl.hi eu ngui>'i su d1,1ng
San pham dugc quang cao nhieu
San phiim cung cii.p day du chat dinh du&ng
C5. Theo Anh/Chi cau n6i ml.o sau day Ia mota dung suy nghl vain tuc;rng cua
Anh/Cbi kbi ban nghT va nb& d~n cac san ph~m blinb bong lao cong ngbi~p'?
(MA)

Hura

So lite

Custas

San pbam day du chat dinb duong

I

I

I

San pham c6 bao bl dc;p

2

2

2

Gia ca phai chang

3

3

3

Co quang cao an tuong

4

4

4

v oi di cam giac d6i

5

5

5

Moi ngueri deu an

6

6

6

Luon co huong vi m&i

7

7

7

Detlm mua

8

8

8

Vui vc v&i b
9

9

9

Cam gi<\c dC1 chan

10

10

10

C6 thu(JIJg hi~u noi tieng

11

11

11

Phil hc;rp v&i khAu vi

12

12

12

Dem l~i cam giac ng<,~t ngao, mem m~i

13

13

13

f)ugc qulmg cao nhieu

14

14

14

Ho
15

15

15

C6. Xin vui long khoanh tron vao dap an rna Anh/Ch i chon.
Xin cho bi6t muc dQ dc5ng

y ella Anb/Chj trong cac pbat biSu sau day v~ san

pbdm banh bong lao Hura tbeo quy u&c: 1: hoan to an khOng d~ng )', 2:

khOng d~ng

y, 3: blnh thuirng, 4: d~ng y, 5: ho~m loan dang y. {SA)
I

2

3

4

5

Toi biet san philm Hura

I

2

3

4

5

Toi de dang t!.h~n bioi! san phSm Hura

I

2

3

4

5

I

2

3

4

5

1

2

3

4

5

trong cac san pbdm bat!.h bong Ian
kMc
Toi c6 the phan

bi~t

san pham Hura

v(ri cac san phiim banh bong Jan khac

Toi c6 the nh6- va nhlln biet logo

thuong hi~u Hura m.;lt each nhanh
chong
Cac d~c diem cua san pham Hura den

I

2

3

4

5

I

2

3

4

5

vcri toi mot each nhanh chong

Khi nhac den san pham Hura toi c6
thS d8 dang hinh dung ra n6

C7. Xin vui long khoanh Iron vao dap an rna Anh/Chj chon.
Xin cho bi~t mire do d6ng

y cua Anh/Chj trong

cac phat bi€u sau day ve sim

phfim banh bOng Jan Hura theo quy ucrc: 1: hoan toitn khOng dang
khong dting

y,

y, 3: bin.b tbuO'ng, 4: tttlng y, 5: boi'm toan d~ng y.
I

2

3

4

5

San pham day du diub duO'ng

I

2

3

4

5

C6 bao bl d~p

I

2

3

4

5

Gia ca phai chang

I

2

3

4

5

C6 quang cao an tugng

I

2

3

4

5

Vai di cam giac d6i

I

2

3

4

5

Moi ngucri deu an

I

2

3

4

5

Luon c6 huang vi moi

I

2

3

4

5

D~tlm mua

I

2

3

4

5

be

I

2

3

4

5

Cam giac dO" chan

I

2

3

4

5

C6 thuang hi~u noi tieng

I

2

3

4

5

Phu hc;rp vcri khau vi

I

2

3

4

5

I

2

3

4

5

I

2

3

4

5

I

2

3

4

5

Vui ve vai

£>em

l~i

b~n

cam giac ngot ngao, mem

m~1

f>llQ'C

quimg cao nhieu

C6 ho\lt dong t~i cac trucrng hoc an
tugng

2:

C8. Xin Anh/Chi vui lvn); ~hu biGt Anlu'Chi bi€t tlGn va Jun!; thu m(it ~an

pb~m banh bong ian qua ngu6n thong tinnao sau day ? (MA)

Quang ca.o nhlic chung

1

Nguil'i ban gi<'ri thi~u

2

Tnrng bay

3

Ap ph!ch

4

Qu~tg

5

cao hucrng vi m<'ri tren tivi

6

Quang cao lren bao
B~n

be gi&i thi~u

7

Til' r
8

Quang cao tren Tntemet

9

Phat sim phiim mKu

10

C9. Anh/Chi tlmil'ng mua banh bong Ian cho ai sir dnng nbAt ? (SA)
Ban than minh

1

Cho gia dinh va nguil'i thfin

2

Cho b(ln be

3

C I 0. Anh/Chj thuil'ng sir d1mg banh bong ian vao nhfrng djp m\o? (MA)
Xem ti vi

1

f)i h<;>c

2

Nghe nh\IC

3

H<;>c bai t(li nha

4

ChO'i game

5

An khi tan hQc

6

Karaoke

7

Lu&t web

8

f)j picnic

9

Lam vi~c iJ cong ty

10

Cll. Anh/Chj thuimg mua banh bong Jan
Cua hang

t~p

adau? (MA)
I

h6a

Chg

2

Sieu thi

'~

NguiYi ban qua v~t

4

f>(li ly banh

k~o

5

Ciing vi en

6

Quan karaoke

7

R(lp chien phim

8

Ci'mg tin truang

9

Khac

10

C l 2.

Anh/Cb~• mat uao
'
'
' uhat? (SA)
thtcb
bmh
thuc khuyen

Giam gia ban

I

T~ng

2

qua

Tang khoi lugng, gia khiiug doi

3

Cao trung thu
4

Tich liiy di6m diii qua

. ..
Cl3. Nghe nghn;p cua Anh/Ch! Ia" ? (SA)

5

HQc sinh

I

Sinh vieu

2

Nhan vien van phoug

3

NguiYi nQi trQ'

4

Khac

5

..
.
..
.
.
'
Cau 14. Xm vu1 long
cho btet Anh/Ch! thu< 15 tuiii

I

15- 17 tuiii

2

18 - 22 tuoi

3

23- 40 tuiii

4

> 40 tuoi

5

PH() Lt)C 3: KET QUA DIEU TRA
Phylyc 3.1: Thong tin v~ mlu khao sat.
GiOi ti.nh
Frequency

Percent

Cumulative Percent

Nam

I 03

40.9

40.9

Ncr

149

59.1

100.0

Tongc.;>ng

252

100.0

Nghc nghi~p
Frequency

Percent

Cumulative Percent

HQc sinh

14

5.6

5.6

Sinh vien

76

30.2

35.7

Nhan vi en van phimg

126

50.0

85.7

Nguoin.;>itrg

18

7 .1

92.9

I
18

7.1

!00.0

252

100.0

Tong c.;ing

NhOm tuoi
F requency

Percent

Cumulative Percent

< 14 tuoi

3

1.2

1.2

t5- 11 tuoi

II

4.4

5.6

18 - 22 tuo i

73

29.0

34. 5

23 - 40 t:uoi

16 1

63.9

98.4

4

1.6

100.0

252

100.0

> 40 tuoi
T ong c<)ng

Pb~1 ll}C3.2: TbrrO'ng bi~u ngbi d~n dftu tien

Frequency

Percent

Cumulative Percent

Hura

59

23.4

23.4

So lite

80

31.7

55.2

Custas

113

44.8

100.0

Tongc()ng

252

100.0

Pbl}il}C 3.3: TbltO'ng bi~u bi~l d~n, da tirng sii dl}ng, slf dl}ng tb~tcrng
xuyen nb§t
Responses

Bi6t a 6n'

N

Percent

Percent of Cases

Hura

252

38.5%

100.0%

So lite

204

31.2%

81.0%

Custas

198

30.3%

78.6%

654

100.0%

259.5%

Tongc0ng

Responses

Da tirng sfr d l}ng•

N

Percent

Percent of Cases

Hura

252

40.8%

100.0%

So lite

185

30.0%

73.4%

Custas

180

29.2%

71.4%

617

100.0%

244.8%

Tongc0ng

Sir dl}ng thuirng xu yen nhat
Frequency

Percent

Cumulative Percent

Hura

65

25.8

25.8

Solite

70

27.8

53.6

Custas

117

46.4

100 0

Tongc()ng

252

100.0