Tải bản đầy đủ
Tình hình xuất nhập khẩu hàng may mặc tại EU

Tình hình xuất nhập khẩu hàng may mặc tại EU

Tải bản đầy đủ

Trong năm 2014, kim ngạch nhập khẩu hàng may mặc của Trung Quốc vào thị
trường EU chiếm tỷ lệ cao nhất đạt 36.32% thị phần, trong khi đó Việt Nam đạt 0.76%
thị phần.
Trong năm 2015, kim ngạch nhập khẩu hàng may mặc của Trung Quốc vào thị
trường EU tiếp tục chiếm tỷ lệ cao nhất đạt 32.5%, giảm 4.95% so với năm 2014.
Trong khi đó thị phần nhập khẩu hàng may mặc Việt Nam vào thị trường EU đạt
0.79%, tăng 0.03% so với năm 2014.
Năm 2016, kim ngạch nhập khẩu hàng may mặc của Việt Nam đạt 0.84%, tăng
0.04% so với năm 2015.

48

Bảng 2.4Kim ngạch nhập khẩu hàng may mặc EU trong năm 2016 (ĐVT: EUR)

EU28_EXTRA

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2015

Value

Volume

Volume

Value

Value

Volume

Volume

Volume

Value

Euros

% Chge

% Chge

% Chge

% Chge

% Share

% Share

2010=100

2010=100

2,322,634,246

-0.7

-6.9

3.91

1.31

100

100

75

94

CHINA

880,969,256

-5.9

-16.69

-0.72

-4.95

36.32

32.5

59

75

BANGLADESH

581,458,831

-1.11

-0.75

4.47

12.19

30.05

32.03

78

114

TURKEY

298,129,792

1.22

-1.07

2.76

-6.81

9.95

10.57

102

110

CAMBODIA

161,698,433

0.89

-11.36

4.39

4.12

7.35

7

87

118

INDIA

98,585,574

9.05

-3.34

14.85

0.87

4.82

5

103

115

PAKISTAN

52,009,644

42.29

15.48

53.64

18.9

2.17

2.69

182

271

INDONESIA

45,775,179

29.26

-14.44

30.52

-7.58

2.3

2.11

68

71

MOROCCO

35,467,269

32.81

12.19

52.32

4.97

2.09

2.52

179

192

HONG KONG

34,700,629

54.23

6.02

58.88

35.17

0.66

0.75

163

211

TUNISIA

18,965,768

3.84

71.12

8.33

67.18

0.37

0.68

70

64

VIETNAM

17,792,241

-23.08

-3.9

-21.18

4.69

0.76

0.79

68

89

SRI LANKA

13,015,841

-3.71

-1.22

13.16

-1.93

0.55

0.58

61

71

EGYPT

12,816,553

-0.61

-6.28

-3.3

3.39

0.65

0.65

51

72

49

THAILAND

9,505,134

-24.32

-18.5

-20.84

-10.07

0.3

0.27

32

45

(Nguồn: http://www.emergingtextiles.com)

50

Năm nền kinh tế lớn nhất EU là Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Đức đều cho
thấy dấu hiệu tăng trưởng mà phần lớn là do niềm tin của người tiêu dùng tăng lên
rõ rệt. Niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp đang đạt ở mức cao nhất trong
5 năm qua. Tiêu dùng hộ gia đình sẽ tăng trưởng rõ rệt hơn vào năm 2016 khi mà
chỉ số niềm tin được cải thiện, thu nhập khả dụng tăng trong bối cảnh thị trường lao
động khởi sắc và lạm phát giảm.
Bảng 2.5 Xếp hạng 10 nước EU nhập khẩu hàng may mặc nhiều nhất
Xếp hạng

Nước

1

Đức

2

Anh

3

Pháp

4

Tây Ban Nha

5

Ý

6

Hà Lan

7

Bỉ

8

Áo

9

Đan Mạch

10

Ba Lan
(Nguồn: http://www.emergingtextiles.com năm 2016)

Nhìn tổng thể, nhập khẩu hàng may mặc vào thị trường EU đang trên đà tăng
trưởng. Điều này mở ra những cơ hội mới cho các công ty xuất khẩu hàng may mặc
tại các nước muốn thâm nhập thị trường EU.
Tại nhiều quốc gia Châu Âu, thị trường may mặc tăng trưởng phù hợp với xu thế
tăng trưởng GDP. Vì vậy, sự tăng trưởng ở ngành may mặc nói chung tại Châu Âu
cũng mở ra cơ hội cho các nhà xuất khẩu Việt Nam kể cả với đồ thể thao. Với tình
hình phục hồi kinh tế đang trên đà tăng nhanh, thị trường Châu Âu là lựa chọn hàng
đầu cho các nhà xuất khẩu thuộc các nước đang phát triển; trong đó nổi trội nhất là

51

Đức và Anh. Các quốc gia vùng Baltic với đà tăng trưởng nhanh cũng là thị trường
quan trọng có thể hướng tới

Hình 2.6: Biểu đồ sản lượng nhập khẩu hàng may mặc của EU (ĐVT: ngàn USD)

(Nguồn: Trademap.org 2016)

Tình hình xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam vào thị trường EU

52

2016

2015

Hình 2.7: Cơ cấu xuất khẩu hàng may mặc của VN vào các thị trường chính năm 2015- 2016

(Nguồn: Bloomberg)
Xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam sang EU chỉ xếp thứ hai sau thị trường Hoa
Kỳ, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU tiếp tục tăng với tỷ trọng 17% tổng
kim ngạch xuất khẩu, trong khi sang thị trường Hoa Kỳ có dấu hiệu giảm nhẹ.
Năm 2016 xuất khẩu may mặc sang các thị trường xuất khẩu chủ lực chỉ đạt mức
tăng trưởng thấp. Điển hình là thị trường EU đạt 3,7 tỷ USD, tăng 6,3%.
Xuất khẩu may mặc Việt Nam sang thị trường EU có tín hiệu khả quan hơn với
mức tăng trưởng nhập khẩu may mặc là 5,12%, ước đạt 260 tỷ USD.
Bảng 2.6: Kim ngạch nhập khẩu hàng may mặc vào một số nước EU
Thị trường
Đức

Anh
Hà Lan
Tây Ban Nha

Pháp
Italia

Năm 2016

Năm 2015

+/-(%) Năm 2016 so với năm 2015

698.544.835

+3,96

700.167.161

+2,06

538.211.477 514.011.644

+4,71

726.200.42
1
714.584.84
7

441.927.28
9
436.038.16
3
210.109.63

521.744.802

-15,30

353.847.525

+23,23

209.201.462

+0,43

53