Tải bản đầy đủ
Các thuật ngữ được sử dụng trong luận văn. [3]

Các thuật ngữ được sử dụng trong luận văn. [3]

Tải bản đầy đủ

4

- Công trình phụ trợ là các công trình hỗ trợ cho việc quản lý, vận hành,
bảo dưỡng, sửa chữa đối với hệ thống cấp nước như sân, đường, nhà xưởng,
tường rào, trạm biến áp, các loại hố van, hộp đồng hồ, họng cứu hoả...
- Vùng phục vụ cấp nước là khu vực có ranh giới xác định mà đơn vị cấp
nước có nghĩa vụ cung cấp nước sạch cho các đối tượng sử dụng nước trong khu
vực đó.
- Nước Thất thoát: Lượng nước mất đi trong quá trình cung cấp nước.
Lượng nước thất thoát chính là phần chênh lệch giữa lượng nước bơm vào hệ
thống và lượng nước tiêu thụ hợp pháp. Nước thất thoát bao gồm Thất thoát vô
hình (hay còn gọi là thất thoát thương mại) và thất thoát hữu hình (hay còn gọi
là thất thoát cơ học).
- Rò rỉ nước trên đường ống chuyển tải hoặc phân phối nước: Lượng nước
mất đi ngay trên hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước do rò rỉ hay bể ống.
Cấu trúc của Luận văn.

Luận văn bao gồm phần mở đầu, phần nội dung, kết luận và kiến nghị, tài
liệu tham khảo. Phần nội dung của Luận văn gồm 03 chương:
CHƯƠNG I: Thực trạng cấp nước và thất thoát nước sạch trên địa bàn
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
CHƯƠNG II: Cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất một số giải pháp chống
thất thoát nước sạch trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
CHƯƠNG III: Đề xuất một số giải pháp chống thất thoát nước sạch trên
địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2030.

THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

103

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Sau khi chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến
năm 2025 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày
24/11/2010, đối với Ngành cấp nước của Việt Nam đòi hỏi sự nỗ lực cao nhất,
huy động và tập trung toàn bộ nguồn lực cho hoạt động chống thất thoát, thất
thu nước sạch. Đã có nhiều địa phương trên cả nước thực hiện có hiệu quả kế
hoạch chống thất thoát, thất thu, góp phần giảm tỷ lệ thất thoát trên địa bàn và
nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.
Qua nghiên cứu, tác giả đề xuất những giải pháp chống thất thoát nước
sạch trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đảm bảo cung cấp nước sạch
đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố, nâng cao chất lượng nước, chất
lượng dịch vụ cấp nước, giảm thiểu được rủi ro sự cố đường ống, từ đó hạn chế
được những phiền toái cho người dân khi phải sửa chữa đường ống; góp phần
xây dựng, phát triển đời sống, kinh tế xã hội của thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Luận văn đã đánh giá tổng hợp hiện trạng, từ đó đề xuất ra các giải pháp
mang tính khả thi đó là chống thất thoát từ công tác quy hoạch, giải pháp phân
vùng tách mạng, kiểm soát, xử lý rò rỉ đường ống, giải pháp về vật tư, thiết bị
và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm thiểu nước thất thoát trên
hệ thống cấp nước.
Thông qua nội dung nghiên cứu của Luận văn này, tác giả hy vọng những
giải pháp đã đề xuất có thể áp dụng vào thực tế của thành phố Sơn La, tỉnh Sơn
La góp phần xây dựng thành phố mới hiện đại hơn, đời sống nhân dân được
nâng cao hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ban QLDA Hạ tầng kỹ thuật (2014), Dự án các đô thị vừa và nhỏ tại Việt
Nam.
2. Phan Vĩnh Cẩn (2013), Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và Môi trường,
Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.
3. Chính Phủ, Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung
cấp và tiêu thụ nước sạch.
4. Công ty cổ phần cấp nước Sơn La (2014), Báo cáo tình hình sản xuất, cung
cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Sơn La.
5. Công ty cổ phần nước và môi trường Việt Nam (2012) - Kỷ yếu hội thảo
chống thất thoát, thất thu nước sạch năm 2012 do Cục hạ tầng kỹ thuật tổ chức.
6. Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng (2014), Báo cáo tổng hợp hạ tầng kỹ
thuật năm.
7. Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng (2014), Báo cáo tổng hợp hướng dẫn kỹ
thuật chống thất thoát thất thu nước sạch.
8. Nguyễn Ngọc Dung (2010), Cấp nước đô thị (tái bản), Nhà xuất bản xây
dựng, Hà Nội.
9. Nguyễn Mạnh Hà (2000), Chuyên đề bài giảng – biện pháp kỹ thuật chống
thất thoát nước cho mạng lưới cấp nước đô thị.
10. Hoàng Văn Huệ (2012), Mạng lưới cấp nước (tái bản), Nhà xuất bản xây
dựng, Hà Nội.
11. Trịnh Xuân Lai (2012), Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy
nước, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.

12. Trịnh Xuân Lai (2011), Tính toán các công trình xử lý và phân phối nước
cấp (tái bản), Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.
13. Ngân hàng thế giới (2010), Thành phố ECO2
14. Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Đỗ Hải, Ưng Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tín
(1998), Cấp thoát nước, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
15. Sở Xây dựng tỉnh Sơn La (12/2013), Quy hoạch chung xây dựng thành phố
Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.
16. QCVN 01:2009/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn
uống.
17. QCVN 07:2010/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng
kỹ thuật đô thị.
18. TCVN 5576-1991, Quy phạm quản lý kỹ thuật – Hệ thống cấp thoát nước;
19. TCXDVN 33-2006, Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước – Mạng lưới đường ống và
công trình.
20. Thủ tướng Chính Phủ, Quyết định số 2147/QĐ-TTg về phê duyệt chương
trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025.
21. Thủ tướng Chính Phủ, Quyết định số 1929/QĐ-TTg về Phê duyệt định
hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025
và tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung sau.
22. Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (2012), Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chống
thất thoát, thất thu nước sạch.
23. Các bài báo (báo in và báo điện tử) nói về hiện tượng thất thoát hiện nay như
www.ati.gov.vn, google.com, …