Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THOÁT NƯỚC SẠCHTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA – TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2030

CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THOÁT NƯỚC SẠCHTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA – TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2030

Tải bản đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

VŨ LUÂN

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THOÁT
NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA –
TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2030

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG

Hà Nội, năm 2015

BỘ XÂY DỰNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

VŨ LUÂN
KHÓA 2013 – 2015

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THOÁT
NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA –
TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2030

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Mã số: 60.58.02.10

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS. TS. NGUYỄN HỒNG TIẾN

Hà Nội, năm 2015

LỜI CẢM ƠN
Luận văn này được hoàn thành ngoài sự nỗ lực của bản thân, trong quá
trình nghiên cứu tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các thầy
cô tại khoa Sau Đại học, khoa Đô thị trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội và các
thầy cô giáo khác.
Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Phó Giáo sư – Tiến sĩ
Nguyễn Hồng Tiến là người trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện Luận văn, đã cung
cấp cho tôi những kiến thức, phương pháp nghiên cứu, những vấn đề mới trong
đề tài cũng như đã giành thời gian xem xét, góp ý và sửa chữa Luận văn, giúp
cho tôi hoàn thành Luận văn theo đúng nội dung yêu cầu của nhà trường.
Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng Quản lý cấp nước – Cục Hạ tầng kỹ
thuật, Bộ Xây dựng, phòng Hạ tầng kỹ thuật – Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, Ban
Giám đốc công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La, đã tạo điều kiện tốt nhất về thời
gian, hồ sơ tài liệu trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến Luận văn
này.
Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn học viên cùng lớp, đồng nghiệp tại
đơn vị công tác đã có sự hỗ trợ, tạo điều kiện giúp cho tôi hoàn thành Luận văn.

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ là công trình nghiên cứu khoa học độc
lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực
và có nguồn gốc rõ ràng.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Vũ Luân

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1
Lý do chọn đề tài. ............................................................................................... 1
Mục đích nghiên cứu.......................................................................................... 2
Phạm vi, đối tượng nghiên cứu. ......................................................................... 2
Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 2
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. .......................................................... 2
Các thuật ngữ được sử dụng trong luận văn. .................................................... 3
Cấu trúc của Luận văn. ...................................................................................... 4
PHẦN NỘI DUNG ............................................................................................... 5
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CẤP NƯỚC VÀ THẤT THOÁT NƯỚC SẠCH
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA – TỈNH SƠN LA. ............................. 5
1.1. Tổng quan về thất thoát nước sạch. ........................................................... 5
1.2. Giới thiệu chung về thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. ................................ 6
1.2.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên. ........................................................ 6
1.2.2. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội. ................................................... 12
1.2.3. Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La..... 14
1.3. Hiện trạng về cấp nước trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. ...... 20
1.3.1. Tổng quan hệ thống cấp nước. .......................................................... 20
1.3.2. Nhà máy xử lý nước............................................................................ 21
1.3.3. Mạng lưới cấp nước. ........................................................................... 27
1.3.4. Hệ thống điều khiển và thiết bị cấp nước. .......................................... 37
1.3.5. Thực trạng về công tác chống thất thoát nước sạch. .......................... 39

1.3.6. Thực trạng về vận hành hệ thống cấp nước trên địa bàn thành phố Sơn
La, tỉnh Sơn La.............................................................................................. 41
1.4. Đánh giá chung. ........................................................................................ 43
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI
PHÁP CHỐNG THẤT THOÁTNƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
SƠN LA – TỈNH SƠN LA.................................................................................. 48
2.1. Cơ sở lý luận. ............................................................................................ 48
2.1.1. Vai trò của việc chống thất thoát nước sạch. ...................................... 48
2.1.2. Yêu cầu chung đối với việc chống thất thoát nước sạch. ................... 48
2.1.3. Các nguyên nhân dẫn đến thất thoát nước sạch. ................................. 49
2.1.4. Ảnh hưởng của việc thất thoát nước sạch đến chất lượng nước và chất
lượng dịch vụ cấp nước................................................................................. 51
2.1.5. Nhóm các giải pháp kỹ thuật chống thất thoát nước sạch. ................. 52
2.2. Các quy định có liên quan đến chống thất thoát nước sạch. ..................... 58
2.2.1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. ................................................... 58
2.3. Kinh nghiệm chống thất thoát nước sạch trong nước và nước ngoài. ...... 61
2.3.1. Kinh nghiệm chống thất thoát nước sạch của một số nước trên thế
giới. ............................................................................................................... 61
2.3.2. Kinh nghiệm chống thất thoát nước sạch của một số địa phương trong
nước............................................................................................................... 64
CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THOÁT
NƯỚC SẠCHTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA – TỈNH SƠN LA ĐẾN
NĂM 2030........................................................................................................... 71
3.1. Quan điểm và mục tiêu chống thất thoát nước sạch trên địa bàn thành phố
Sơn La, tỉnh Sơn La. ........................................................................................ 71
3.1.1. Quan điểm. .......................................................................................... 71
3.1.2. Mục tiêu. ............................................................................................. 71
3.2. Giải pháp về thiết kế quy hoạch. ............................................................... 71
3.3. Giải pháp về phân vùng tách mạng và kiểm soát hệ thống cấp nước. ...... 73
3.3.1. Đặc điểm của mạng lưới cấp nước thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. .. 73

3.3.2. Cơ sở phân vùng tách mạng. ............................................................... 73
3.3.3. Đề xuất phương án phân vùng tách mạng. ......................................... 75
3.3.4. Các biện pháp giảm thất thoát sau khi phân vùng tách mạng............. 83
3.4. Giải pháp về kiểm soát, xử lý rò rỉ mạng lưới cấp nước. ......................... 86
3.4.1. Giải pháp kiểm soát ............................................................................ 86
3.4.2. Xử lý điểm rò rỉ................................................................................... 87
3.5. Giải pháp về vật tư, thiết bị cấp nước. ...................................................... 88
3.5.1. Tiêu chí lựa chọn. ............................................................................... 88
3.5.2. Đề xuất về nâng cấp, thay thế vật tư, thiết bị. .................................... 90
3.6. Giải pháp áp dụng hệ thống thông tin trong quản lý tài sản hệ thống cấp
nước (hệ thống SCADA).................................................................................. 97
3.6.1. Nhu cầu và mục tiêu ........................................................................... 97
3.6.2. Giải pháp kỹ thuật ............................................................................... 97
3.6.3. Mô tả các hạng mục trong một hệ thống SCADA .............................. 98
3.6.4. Đề xuất vị trí lắp đặt các điểm đo lường trên mạng lưới: ................. 100
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................................... 103
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Tên đầy đủ

DMA

Khu vực quản lý thất thoát nước

DMZ

Vùng quản lý thất thoát nước

GDP

Tổng sản phẩm nội địa

GIS

Hệ thống thông tin địa lý

HTCN

Hệ thống cấp nước

MLCN

Mạng lưới cấp nước

NMN

Nhà máy nước

NRW

Thất thoát nước

PVTM

Phân vùng tách mạng

SCADA

Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu

DANH MỤC BẢNG, BIỂU
Ký hiệu

Tên Bảng, Biểu

Bảng 1-1

Tổng hợp thất thoát của 75 Công ty cấp nước của 63 Tỉnh Thành
phố

Bảng 1-2

Tổng hợp số liệu hiện trạng về đất đai và dân số của thành phố
Sơn La

Bảng 1-3

Thống kê mạng lưới đường chính thuộc thành phố Sơn La

Bảng 1-4

Thông số kỹ thuật của các trạm xử lý nước quy mô nhỏ

Bảng 1-5

Số liệu hiện trạng mạng lưới tuyến ống truyền dẫn và phân phối
thành phố 7

Bảng 1-6

Hiện trạng đồng hồ đo lưu lượng khu vực thành phố 1

Bảng 1-7

Hiện trạng mạng lưới truyền dẫn và phân phối khu vực thành phố
2

Bảng 1-8

Hiện trạng đồng hồ đo lưu lượng thành phố 2

Bảng 1-9

Lưu lượng và áp lực các các trạm cấp nước khu vực thành phố 2

Bảng 1-10

Hiện trạng đồng hồ khách hàng thành phố Sơn La

Bảng 3-1

Tổng hợp nước tiêu thụ Quý 1 2014 – thành phố Sơn La

Bảng 3-2

Thiết lập các DMA của khu vực thành phố 1

Bảng 3-3

Thiết lập các DMA của khu vực thành phố 2

Bảng 3-4

Các tuyến ống được đề xuất thay thế

Bảng 3-5

Khối lượng van chặn

Bảng 3-6

Khối lượng đồng hồ tổng đo lưu lượng

Bảng 3-7

Khối lượng ống dịch vụ đề xuất thay mới

Bảng 3-8

Thống kê vị trí lắp đặt điểm đo trên mạng lưới

DANH MỤC HÌNH VẼ
Ký hiệu
Hình 1-1
Hình 1-2
Hình 1-3
Hình 1-4
Hình 1-5
Hình 1-6
Hình 1-7
Hình 1-8
Hình 1-9

Tên hình vẽ
Sơ đồ vị trí thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Toàn cảnh thành phố Sơn La.
Dây chuyền công nghệ số 1 của NMN số 1.
Một số hình ảnh hiện trạng các công trình trong dây chuyền số 1.
Dây chuyền công nghệ số 2.
Một số công trình hiện trạng trong dây chuyền số 2
Trạm cấp nước km 7.
Phạm vi cấp nước khu vực thành phố 1 và khu vực thành phố 2
Biểu đồ thất thoát thất thu nước sạch theo các năm từ 2010 đến 5
tháng đầu năm 2014 của thành phố Sơn La
Hình 2-1 Phân vùng DMA công ty cấp nước Bristol.
Hình 2-2 Tỷ lệ thất thoát nước qua các năm của công ty cấp nước Bà Rịa
Vũng Tàu.
Hình 3-1 Phân vùng DMA mạng lưới cấp nước khu vực thành phố 1
Hình 3-2 Phân vùng DMA mạng lưới cấp nước khu vực thành phố 2
Hình 3-3 Sơ đồ mặt bằng lắp đặt van tách mạng và đồng hồ tổng thành phố
1
Hình 3-4 Sơ đồ mặt bằng lắp đặt van tách mạng và đồng hồ tổng thành phố
2
Hình 3-5 Biểu đồ minh họa thành phần của lưu lượng dùng nước trong một
ngày
Hình 3-6 Biểu đồ minh họa cách kiểm soát và khắc phục thất thoát thất thu
nước sạch
Hình 3-7 Sơ đồ mặt bằng vị trí tuyến ống thay mới thành phố Sơn La, tỉnh
Sơn La
Hình 3-8 Sơ đồ minh họa nguyên tắc hoạt động cho một hệ thống SCADA
Hình 3-9 Mặt bằng vị trí các điểm đo lưu lượng và áp lực trên mạng lưới
thành phố 1
Hình 3-10 Mặt bằng vị trí các điểm đo lưu lượng và áp lực trên mạng lưới
thành phố 2

1

PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài.
Vấn đề nước đang là một thách thức lớn trên thế giới có tác động trực tiếp
đến sức khỏe, môi trường, công cuộc xóa đói giảm nghèo của mỗi quốc gia. Tài
nguyên nước ở nhiều nơi đang bị đe doạ bởi các chất thải và ô nhiễm, bởi việc
khai thác sử dụng kém hiệu quả, bởi sự thay đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi
khí hậu toàn cầu và nhiều nhân tố khác… Một trong những tác động xấu ảnh
hưởng đến nguồn tài nguyên nước chính là việc nước sạch bị sử dụng một cách
lãng phí, khai thác kém hiệu quả.
Trên thế giới, ở bất kỳ một hệ thống cấp nước nào cũng đều bị thất thoát
một lượng nước nhất định. Tuy nhiên, do mức độ đầu tư, chất lượng trang thiết
bị kỹ thuật, điều kiện và thời gian làm việc, chất lượng thi công xây dựng các
công trình, năng lực quản lý hệ thống cấp nước khác nhau nên lượng nước thất
thoát ở mỗi hệ thống là khác nhau.
Trong thời gian vừa qua, hệ thống cấp nước của thành phố Sơn La, tỉnh
Sơn La đã được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng.
Tuy nhiên, do tính chất là một đô thị cũ với mạng lưới đường ống cấp nước
được xây dựng đã lâu nên tình trạng sự cố rò rỉ, vỡ đường ống, các điểm đấu
nối… vẫn xảy ra dẫn đến tỷ lệ thất thoát nước sạch của thành phố Sơn La còn
cao hơn so với mức trung bình toàn quốc. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề xuất
một số giải pháp chống thất thoát nước sạch nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, bảo đảm
chất lượng nước, chất lượng dịch vụ cấp nước, tính hiệu quả đầu tư, tạo ý thức
sử dụng nước tiết kiệm cho người dân trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn
La là cần thiết.