Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LÀM LẠNH NƯỚC WATER CHILLER

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LÀM LẠNH NƯỚC WATER CHILLER

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

+ Nhược điểm
- Vì dùng nước tải lạnh nên về mặt nhiệt động, tổn thất Execgy lớn hơn….
- Cần phải bố trí hệ thống lấy gió tươi cho các FCU.
- Lắp đặt khó khăn.
- Đòi hỏi công nhân vận hành lành nghề.
- Việc cách nhiệt đường ống nước lạnh và cả khay nước ngưng khá phức tạp
đặc biệt do đọng ẩm vì độ ẩm ở Việt Nam quá cao.
- Cần định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và các FCU.
- Hệ thống bơm nước lạnh, đường ống lớn hơn ống gas.
Bảng so sánh các hệ thống điều hòa cục bộ ,tổ hợp gọn và trung tâm
nước hệ thống diều hòa không khí có máy nén cơ.
Đặc điểm
Tên gọi

Năng suất
lạnh Q0

Hệ điều
bộ
Máy
điều
hòa cửa
sổ

hòa cục
Máy
điều
hòa
tách(2
hoặc
nhiều
cụm)

1
2
Đến 2 tấn lạnh =
7kw:
=24000
btu/h

Cấu
tạo Làm lạnh khong
thiết bị bay khí trực tiếp
hơi
Thiết
bị Giải nhiệt gió
ngưng tụ
Máy nén
Thiết bị tiết
lưu
Bơm nhiệt

Piston kín roto
lăn, tấm trượt kín
xoán ốc kín
ống mao
½ chiều

Hệ điều hòa tổ hợp gọn

Hệ điều hòa trung
tâm nước
Máy
Máy
Máy Máy điều Hệ
Hệ
điều
điều hòa điều
hòa VRV thống
thống
hòa
nguyên
hòa
đến
điều
điều
tách 2 cụm lắp nguyên 770kw
hòa
hòa làm

máy(đến cụm
hoặc hơn làm
lạnh
nhiều
60 kw)
giải
lạnh
nước
cụm( đ
nhiệt
nước
giải
ến 60
nước( đ
giải
nhiệt
kw)
ến
nhiệt
nước
770kw)
gió
3
4
5
6
7
8
3 đến 100 tấn lạnh( 10÷ 350 kw
Lớn hơn 1000 tấn
360 đến 1200000 btu/h
lạnh
350kw, 2400000
btu/h
Làm lạnh không khí trực tiếp
Làm lạnh nước
Giải nhiệt gió

Giải
Giải
nhiệt
nhiệt gió
nước
Piston( kín nữa kín , hở), roto lăn tám
trượt (kín ) xoắn óc (kín) trục vít)
ống mao, valve tiết lưu
½ chiều

1 chiều

½ chiều

Giải
Giải
nhiệt
nhiệt
gió
nước
Piston hở ,nữa kín
, tucbin hở ,nữa
kín
Valve tiết lưu
½ chiều

½
chiều

GVHD: NGUYỄN TIẾN CẢNH

7

SVTH: NGUYỄN MINH ĐÀM
HUỲNH VĂN THANH

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH
Hệ thống
phụ
trợ
thiết
bị
ngưng tụ

Không

Không

Phương
pháp xử lí
gió

Cục bộ

Trung tâm, có hoặc không có ống gió hoặc
phân tán

Trung tâm hoặc
không có ống gió
hoặc phân tán

ứng dụng

Tiện nghi
dụng

Tiện nghi ( thương nghiệp công nghệ)

Tiện nghi công
nghệ

Sử
dụng
thích hợp
cho
Vấn
cung
gió

đề
cấp

Điều chỉnh
nhiệt
độ
phòng
Khả năng
làm
sạch
không khí
phòng
Độ
ồn
trong nhà

Hiệu suất
thiết bị
Tuổi thọ
Bảo
dưởng , sửa
chữa
Phòng máy

dân

Không

Tháp
giải
nhiệt
bằng
nước

1
2
Nhà ở căn hộ

3
4
5
Các phòng rộng , nhà ở, cửa
hàng thương nghiệp, siêu thị ,
phân xưởng sản xuất….

Thấp
Bảo dưởng định
kì thường xuyên
cả giàn nóng và
giàn lạnh
Không cần

Trung bình
Bảo dưởng định kì ít thường
xuyên hơn

Không

Không

Tháp
giải
nhiệt
bằng
nước

6
7
8
Nhà cao Nhà cao tầng, văn
tầng, văn phòng,
khách
phòng,
sạn…đặc biệt cần
khách
khống chế độ ẩm ,
sạn…
Có cửa
Không có cửa Có cửa lấy gió tươi Không có FCU không có cử
lấy gió lấy gió tươi phải
cửa lấy lấy gió tươi
tươi
có quạt thông
gió tươi AHU có thể có cử
gió
phải có lấy gió tươi. Nếu
quạt
không có phải có
thông gió quạt thông gió
Nhiệt độ giao Nhiệt độ phòng giao động trung bình nếu Khả năng diều
động lớn do khó có hệ thống phân phối gió tốt hơn
chỉnh nhiệt độ tốt
phân phối gió
nhất
ổn định
đều
nhất
Thấp
Tốt hơn do có các bộ phận lọc không khí Tốt nhất đáp ưng
tốt hơn
mọi nhu cầu về
làm sạch bụi và
tạp chất đặc biệt
là sử lí gió bằng
AHU
ồn trả Không ồn trong ồn trong nhà cần có Không
Không ồn trong
trong
nhà
ồn ngoài tiêu âm trên đường ồn trong nhà ồn ở dàn máy
nhà và nhà
ống hút và cấp nếu nhà
ồn
ngoài
dùng cho tiện nghi
trên tầng
nhà
thượng
Thấp
Trung bình
Cao

GVHD: NGUYỄN TIẾN CẢNH

Cao
Chuẩn
Ít phải bảo dưởng
đoán
sủa chữa nhất chủ
bệnh tự yếu bảo dưởng
động
choFCU

Không
Phòng
Phòng
phòng
cần
máy
máy đạt
máy
đạt ở ở tầng
nếu càn
tầng
thượng
phai
thượng hoặc
bảo ồn
tầng
và cách
hầm

8

SVTH: NGUYỄN MINH ĐÀM
HUỲNH VĂN THANH

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

Lắp đặt

Công nhân
vận hành
Khà năng
sử
dụng
lạnh cục bộ

Dể
dàng
tuy
phải
đục
một
khoảng
tường
bằng
kích
thước
may
Không

Dể
dàng

Dể dàng tuy vẩn
phải đục tường

âm
Khó
hơn vì
phải có
phòng
máyPhưc tạp
vì phải
lắp
dặt
đường
ống dẩn
môi chất

hệ
điều
khiển
phức tap

Phức tạp nhất vì
phải
lấp
đặt
đường ống nước
lạnh và nước giải
nhiệt

KhôngDể dàng vì cần
lạnh phòng nào
bật máy lạnh
phòng đó

Khó hơn

Dể dàng

Phức tạp nhất

Khả năng
tính
tiền
điện
cho
từng
hộ
tiêu thụ
Vốn dầu tư

Dể

Khó hơn tuy có tuy nhiên vẩn
có thể tính được


thể
tính nhờ
hoạt
động dàn
lạnh
Cao nhất

Không thể tính

Giá
hành

Thấp

Thấp
nhất

Cao nhất

Trung bình

Nhỏ

Không

Trung bình

Nhỏ do
tập trung

tầng
thuong
Dể

Nhỏ

vận

Thấp
nhất

Ành hưởng
môi
trường(khà
nang8 rò rỉ
môi
chất
vào phòng)

Lớn

Ành hưởng
thải nhiệt
dàn nóng

Rất cao

Khả năng
mở rộng hệ
thống điều
hòa không
khí

Dể dàng

Thấp

Trung bình

Trung bình

Cao

GVHD: NGUYỄN TIẾN CẢNH

Dể

Trung bình

9

cao

Không thể

SVTH: NGUYỄN MINH ĐÀM
HUỲNH VĂN THANH

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

1.1.Cấu tạo của hệ thống WATER COOLED CHILLER
Gồm 2 phần chính.
Phần 1: Cụm chiller tuần hoàn môi chất lạnh.

Hình 1 Sơ đồ cụm chiller.
+ Cụm chiller bao gồm

.

-Máy nén:Có chức năng nén áp môi chất lên áp suất và nhiệt độ cao.Môi chất
được clape hút về dưới dạng hơi áp thấp.Và được đẩy đi với dạng hơi áp cao
nhiệt độ cao.
ó nhiều loại máy nén(pittông, xoắn ốc,scroll..) Dưới đây em xin giới thiệu
về máy nén piston.
+Cấu tạo:Gồm Động cơ.pistong. trục khuỷu, thanh truyền,xi lanh.

GVHD: NGUYỄN TIẾN CẢNH

10

SVTH: NGUYỄN MINH ĐÀM
HUỲNH VĂN THANH

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

Hình 2:Cấu tạo máy nén pittông
-Bình ngưng:
Chức năng chính.: Nhận môi chất nhiệt độ cao áp suất cao từ máy nén (bình
tách dầu) rồi trao đổi nhiệt đối lưu với nước làm mát( Thải nhiệt ra môi trường)
rồi ngưng lại môi chất với thể lỏng áp suất cao.
Cấu tạo: Gồm một hệ thống ống cooling coil đặt trong một bình để trao đổi
nhiệt với nước, các hệ thống van.
-Bình bay hơi:
Chức năng chính: trao đổi nhiệt với nước từ đó làm lạnh nước xuống nhiệt
độ từ 5-7độ. Sau đó nước lạnh được đưa đi các AHU và FCU. Trao đổi nhiệt như
bình ngưng.
+Cấu tạo:
Có nhiều loại trong như: Bình bay hơi ống vỏ kiểu ngập, nhưng ở đây môi
chất lại ở ngoài còn nước được làm lạnh thì lại ở trong hệ thống ống cooling coil.

GVHD: NGUYỄN TIẾN CẢNH

11

SVTH: NGUYỄN MINH ĐÀM
HUỲNH VĂN THANH