Tải bản đầy đủ
11Tin học và các lĩnh vực nghiên cứu

11Tin học và các lĩnh vực nghiên cứu

Tải bản đầy đủ

Chương 2: Hệ điều hành

Ths.Trần Thị Phương Anh
Khoa Tin học kinh tế
Mobile: 0936 341 860

Chương 2 Hệ điều hành của máy vi tính
 Khái niê êm HĐH
 Hê ê điều hành MS-DOSTổ chức lưu trữ thông tin trên đĩa
Khởi đôâng máy vi tính nhờ HĐH MS-DOS
Tổng quan về lêânh của MS-DOS
Tác dụng của môât số phím khi làm viêâc với MS-DOS
Môât số lêânh thông dụng của MS-DOS
Têâp cấu hình và têâp lô

 Hê ê điều hành Windows

2.1. Khái niệm hệ điều hành (HĐH)
 Hệ điều hành là một hệ thống

các chương trình phục vụ cho
việc quản ly chặt chẽ và khai
thác các tài nguyên của hệ
thống tính toán một cách
thuận tiện, tối ưu

Các chức năng chính của HĐH
 Quản ly các luồng thông tin vào ra
 Kiểm tra và phát hiện những sai

hỏng của thiết bị
 Phân chia tài nguyên
 Quản ly các tệp tin
 Bảo mật

Phân loại HĐH
Có thể
Can thiệp?

k

Nhiều người
dùng?

Off-line

k

Single-user

c

c

Multi-user

On-line

Có thể
Lập trình?

c

User-program

Tiêu chuẩn
ứng dụng

-HĐH lô
-HĐH thời gian thực
-HĐH cơ sở dữ liệu

k
Non-program

-HĐH phân chia thời gian
-HĐH tính toán cá nhân

Một số hệ điều hành thông dụng
 DOS
 WINDOWS
 OS/2
 MACINTOSH
 UNIX

2.2 Hệ điều hành MS-DOS
 Là HĐH đĩa dùng cho máy vi

tính, ra đời năm 1981, là sản
phẩm của hãng Microsoft
Corporation
 Phiên bản 1.0, 2.0,...7.0
 Chủ yếu giao tiếp bằng dòng
lệnh, tuy nhiên từ phiên bản
5.0 về sau, người ta có thể
giao tiếp với HĐH qua 1 giao
diện đồ họa và bảng chọn,
gọi là DOS shell (vỏ Dos)

Tổ chức lưu trữ thông tin trên đĩa
 Ổ đĩa
 Tệp
 Cấu trúc thư mục
 Đường dẫn