Tải bản đầy đủ
Trong thời gian thực tập tại phòng Kế toán - Tài chính của Công ty TNHH Trường An, em đã được tiếp cận với thực tiễn của công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Công ty, hệ thống các chứng từ cũng như hệ thống sổ sách kế toán và Báo

Trong thời gian thực tập tại phòng Kế toán - Tài chính của Công ty TNHH Trường An, em đã được tiếp cận với thực tiễn của công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Công ty, hệ thống các chứng từ cũng như hệ thống sổ sách kế toán và Báo

Tải bản đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1

Bộ tài chính (2006) “ Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ” ban hành
theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính,

2

Hà Nội.
Bộ tài chính (2016), Thông tư 133/2016/TT- BTC ngày 26/8/2016 hướng

3

dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, báo cáo tài chính, Hà Nội.
Luận văn về đề tài Nguyên vật liệu đã được hoàn thành vào năm

4

2015,2016 của các sinh viên khóa trước.
Tài liệu do phòng kế toán- tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn

5

Trường An.
Võ Văn Nhị (2007) “Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp”, Nhà
xuất bản Tài chính, Hà Nội.

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên em xin gửi tới thầy (cô) Bộ môn Tài chính kế toán - Khoa
Kinh tế & Quản trị kinh doanh lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và lời cảm
ơn sâu sắc. Với sự quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy cô, sự giúp đỡ
động viên nhiệt tình của các bạn đến nay em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp
với đề tài: “Nghiên cứu công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH
Trường An”. Để có được kết quả này em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành
tới cô giáo: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Dung đã quan tâm giúp đỡ vạch ra kế
hoạch hướng dẫn em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp trong thời gian qua.
Trong quá trình thực hiện làm đề tài với sự cố gắng và nỗ lực của mình, em
còn được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân viên phòng kế toán Công ty TNHH Trường
An đã hết sức tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thời gian em thực tập tại cơ quan.
Với điều kiện và thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm còn hạn chế nên
bài báo sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng
góp ý kiến của thầy cô giáo, để em có điều kiện bổ sung, nâng cáo kiến thức của
mình phục vụ công tác thực tế sau này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Ngày 10 tháng 5năm 2017
Sinh Viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu Thị Trang

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
BPQLDN,BH
CCDV
CKTM
CTGS
DTT
GTGT
KQSXKD
LN-BH
NVL
NVL TT
PS
PX-SX- QL
QLDN
SP
TC-CP
TNDN
TNHH
TT
VCĐ- VLĐ
VCSH-NPT
XDCB

Nội dung
Bộ phận quản lý doanh nghiệp, bán hàng
Cung cấp dịch vụ
Chiết khấu thương mại
Chứng từ ghi sổ
Doanh thu thuần
Giá trị gia tăng
Kết quả sản xuất kinh doanh
Lợi nhuận – Bán hàng
Nguyên vật liệu
Nguyên vật liệu trực tiếp
Phát sinh
Phân xưởng – Sản xuất – Quản lý
Quản lý doanh nghiệp
Sản phẩm
Tài chính – Chi phí
Thu nhập doanh nghiệp
Trach nhiệm hữu hạn
Tỷ trọng
Vốn cố định – Vốn lưu động
Vốn chủ sở hữu- Nợ phải trả
Xây dựng cơ bản

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hoạch toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song
Sơ đồ1.2 : Sơ đồ hoạch toán chi tiết NVL theo phương pháp đối chiếu luân
chuyển
Sơ đồ 1.3 : Sơ đồ kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp sổ số dư

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường
xuyên (tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX(tính theo
GTGT theo phương pháp trực tiếp
Sơ đồ 1.6:Sơ đồ kế toán tổng hợp NVLtheo phương pháp kiểm kê định kỳ (tính
thuế GTGT khấu trừ)
Sơ đồ 1.7 : Sơ đồ kế toán tổng hợp NVLtheo phương pháp kiểm kê định kỳ
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh công ty trách
nhiệm hữu hạn Trường An,Nghệ An
Sơ đồ 2.2: Quy trình công nghệ sản xuất bê tông của Công ty TNHH Trường An
Sơ đồ 3. 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty
Sơ đồ 3.2 : Sơ đồ ghi sổ theo Chứng từ ghi sổ
Sơ đồ 3.3: Sơ đồ trình tự chứng từ ghi sổ kế toán tại công ty

DANH MỤC CÁC BẢNG

MỤC LỤC