Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT THEO HỆ THỐNG RAPMODS

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT THEO HỆ THỐNG RAPMODS

Tải bản đầy đủ

1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG RAPMODS
Hệ thống Rapmods được TS Ms.Ramsay giới
thiệu từ năm 1974 và đã được áp dụng ở nhiều
nước.
Hệ thống Rapmods đưa ra 3 quy tắc được áp dụng
rộng rãi cho bất kỳ loại hình doanh nghiệp kinh kế
nào.
+ Quy tắc 1: quy tắc tổng
+ Quy tắc 2: quy tắc nhân
+ Quy tắc 3: quy tắc hệ thống

1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG RAPMODS


Phương pháp Rapmods không chỉ đưa ra 1
phương pháp ĐLNS, mà còn đưa ra cách
thức thực hiện hoạch định ngân sách và giám
sát từng quý.

2. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU THEO
PHƯƠNG PHÁP RAPMODS.

2.1 Nhóm chỉ tiêu của quy tắc Rapmods đầu
tiên (quy tắc tổng).
a) Năng suất tổng thể (TPM):
1

TPM = 
 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
 X 1 S1 Y1 Z 1 W1 i1 

RSO 

TSI=

RSO: Đầu ra của hệ thống Rapmods.
TSI: Tổng đầu vào.

(1)

VÍ DỤ :

1
TPM= 
 = 1.0435
1
1
1
1
1
1


+
+
+
+
+
 5.3173 7.4793 8.7285 2.2712 18.3052 37.0294

TPM = 1.0435 - NGHĨA LÀ:
MỖI DOLA CHI PHÍ, DOANH NGHIỆP SẼ TẠO ĐƯỢC
ĐẦU RA LÀ $ 1.0435.

b) Năng suất nhân tố (FPMs).
Của tiền công (WI).
FPMWI = X1 =

RSO
WI

(2)

Ví dụ:

RSO ($) =
X1 =
WI ($)

$ 12.4530
$ 2.3420

= 5.3173

X1 = 5.3173 CÓ Ý NGHĨA:- SỬ DỤNG 1 D0LA CHO TIỀN
CÔNG, DOANH NGHIỆP SẼ TẠO ĐƯỢC ĐẦU RA LÀ $
5.3173.

b) Năng suất nhân tố (FPMs) (tt).
Của tiền lương (SI).
FPMSI = S1 =

RSO
SI

(3)

Ví dụ:
 RSO ($)   $ 12.4530 
S1 = 
= 7.4793
=

 SI ($)   $ 1.6650 
S1 = 7.4793 CÓ Ý NGHĨA - SỬ DỤNG 1 D0LA CHO TIỀN LƯƠNG,
DOANH NGHIỆP SẼ TẠO ĐƯỢC ĐẦU RA LÀ $ 7.4793.