Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT

CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT

Tải bản đầy đủ

1. Tng quan v o lng nng sut


o lng nng sut l vic so sỏnh gia
u ra v u voTu thuc vo mc ớch xem xột m la
chn cỏc ch tiờu u ra, u vo tng
ng

2. í ngha ca o lng nng sut?
- Ta khụng th khng nh c nhng gỡ ta
khụng nhỡn thy. Vic o lng khin ta cú
th thy c nng sut.
- Nu khụng o lng nng sut thỡ khụng th
qun lý c nng sut.

2. í ngha ca o lng nng sut?Bit c hin trng nng sut cụng ty
C s lp mc tiờu ci tin
Phỏt hin nhng khu vc cú vn
Xõy dng c tiờu chun so sỏnh
hin trng vi i th cnh tranh
Huy ng ngun nhõn lc thụng qua
chia s thnh qu v nng sut

o Lường Năng Suất
Mình đang ở đâu? và
so với đối thủ cạnh
tranh như thế nào

Đo các chỉ số
năng suất

Bộc lộ các vấn đề

Phân tích

Xác định mục tiêu

Kế hoạch hành
động

Thực hiện mục
tiêu/chiến lược phát
triển

Thực hiện và
đánh giá kết
quả

3. Cỏc hỡnh thc biu hin ca nng sut (P)
3.1 Mc nng sut.

Q
P=
T

Q : u vo
T : u ra

Ch tiờu mc nng sut cho ta bit kt qu sn xut c to ra t
01 n v u vo l bao nhiờu cao hay thp khi em so sỏnh vi
k trc hoc so sỏnh n v ny vi n v khỏc. (P > 0).

3.2 Tc phỏt tin nng sut ( p):

p = P1 P0

P1:

Mc nng sut k bỏo cỏo

P0:

Mc nng sut k gc

Ch tiờu mc tng nng sut núi lờn mc tng
gim tuyt i ca mc nng sut k bỏo cỏo so vi
k gc l bỏo nhiờu n v.
p: cú th (>0), (<0) hoc (=0)

3.3 Tc phỏt tin nng sut (IP):

P1
IP =
P0

P1: Mc tng sut k bỏo cỏo.
Po: Mc tng nng sut k gc.

Tc phỏt trin nng sut cho bit k bỏo cỏo so vi k gc
nng sut bng bao nhiờu ln hoc bng bao nhiờu phn trm.
Ch tiờu tc phỏt trin s ln hn, nh hn hoc bng 1 (>, <,
= 100%).

3.4 Tc tng nng sut (p):

P
IP =
Po


P: Mc tng nng sut.
Po: Mc nng sut k gc

Tc tng nng sut núi lờn k bỏo cỏo so vi k gc mc
nng sut tng thờm bao nhiờu ln hoc bao nhiờu phn trm.

p : cú th (>0); (<0) hoc (=0)

3.5 Kt qu sn xut mang li do nõng cao
nng sut: ( q(p)):
(P1- Po):Mc tng nng sut gia
q(p) = (P1 - Po)T1

k bỏo cỏo v k gc.

T1: Ch tiờu u vo k bỏo cỏo

Ch tiờu ny cho bit k bỏo cỏo so vi k gc kt qu
sn xut tng lờn bao nhiờu n v do cao nng sut.
q(p) cú th (>0), (<0) hoc =0.

3.6 T l tng lờn ca kt qu sn xut do
nõng cao nng sut (q(p)):


I q(p) =

q(p)
Qo

q(p):kt qu sn xut mang li do nõng cao
nng sut.

Qo: kt qu sn xut k gc

Ch tiờu ny cho bit kt qu sn xut mang li do nõng
cao nng sut bng bao nhiờu ln hoc bao nhiờu phn
trm so vi kt qu sn xut k gc.
q(p):cú th (>0);(<0) hoc (=0).

3.7 T phn úng gúp ca nõng cao nng
sut trong kt qu sn xut tng lờn (d(p)):

d (p) =
Hoc

q(p)

q(p): kt qu sn xut tng lờn do nõng

q

q: kt qu sn xut tng lờn núi chungd (p) =

I q(p)


cao nng sut.

q(p): Kt qu sn xut do nõng cao nng sut
q: Tc tng ca kt qu sn xut núi chung

Iq

Ghi chỳ: trng hp q = Q1 Qo < hoc = 0 thỡ khi tớnh cn
tớnh q theo giỏ tr tuyt i.