Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÔNG TY ĐƯỢC KHẢO SÁT

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÔNG TY ĐƯỢC KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Công ty Cә phҫn dӏch vө tәng hӧp Sài Gòn
Công Ty Cә Phҫn ĈiӋn tӱ Tân Bình
Công ty cә phҫn Gò Ĉàng
Công ty Cә phҫn Hùng Vѭѫng
Công ty cә phҫn Kho vұn Giao nhұn Ngoҥi thѭѫng TP.HCM
Công ty cә phҫn Kinh doanh và Phát triӇn Bình Dѭѫng
Công ty cә phҫn Nam ViӋt
Công ty cә phҫn NTACO
Công ty cә phҫn Ô tô TMT
Công ty Cә phҫn Phát triӇn nhà Thӫ Ĉӭc
Công ty cә phҫn Sonadezi Long Thành
Công ty cә phҫn Tұp ÿoàn thép TiӃn Lên
Công ty Cә phҫn Tұp ÿoàn Thӫy hҧi sҧn Minh Phú
Công ty Cә phҫn Thӵc phҭm Sao Ta
Công ty Cә Phҫn Thѭѫng Mҥi Xuҩt Nhұp Khҭu Thiên Nam
Công ty cә phҫn Thӫy ÿiӋn Thác Mѫ
Công ty cә phҫn Thӫy hҧi sҧn ViӋt Nhұt
Công ty cә phҫn Thӫy sҧn Bҥc Liêu
Công ty cә phҫn Thӫy sҧn Mekong
Công ty cә phҫn Thӫy sҧn sӕ 1
Công ty cә phҫn Thӫy sҧn sӕ 4
Công ty Cә phҫn Tѭ vҩn – Thѭѫng mҥi - Dӏch vө Ĉӏa ӕc Hoàng Quân
Công ty cә phҫn Vұn chuyӇn Sài Gòn Tourist
Công ty cә phҫn Vҥn Phát Hѭng
Công ty cә phҫn Vұn tҧi xăng dҫu VITACO
Công ty Cә phҫn ViӋt An
Công ty cә phҫn Vƭnh Hoàn
Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu thӫy sҧn An Giang
Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu thӫy sҧn BӃn Tre
Công ty cә phҫn Xuҩt nhұp khҭu Thӫy sҧn Cӱu Long An Giang
Công ty CP Ĉҫu tѭ hҥ tҫng kӻ thuұt TP.HCM
Công ty CP Vitaly
Công ty CP XD Công NghiӋp (DESCON)
Công ty CP XD ĈiӋn ViӋt Nam
Công ty CP Xi Măng Bút Sѫn
Công ty CP XL Bѭu ÿiӋn Hà Nӝi

µ¶

PHӨ LӨC 5
PHÂN LOҤI CÔNG TY THEO DOANH THU VÀ VӔN ĈIӄU Lӊ
Doanh Thu

Vӕn ÿiӅu lӋ
< 50 tӹ
50 – 100 tӹ
100 - 200 tӹ
> 200 tӹ

< 100 tӹ

100 - 500 tӹ

500 - 1000 tӹ

> 1000 tӹ

9.0%
0.0%
0.0%
0.0%

3.8%
11.4%
3.8%
3.8%

0.0%
4.5%
9.1%
13.6%

0.0%
0.0%
12.3%
28.6%

PHӨ LӨC 6
KHҦ NĂNG TIӂP CҰN NGUӖN VӔN

Khҧ năng tiӃp cұn
Rҩt kém
Kém
Trung bình
Khá
Tӕt
Tәng

Frequency
9
20
16
15
12
72

Percent
13%
28%
22%
20%
17%
100%

cummulative percent
13%
41%
63%
83%
100%

PHӨ LӨC 7
TIÊU CHÍ HUY ĈӜNG VӔN
Tiêu chí lӵa chӑn
Có thѭѫng hiӋu uy tín trên thӏ trѭӡng
Sҧn phҭm cӫa công ty chiӃm lƭnh trên 10% thӏ phҫn
Có tài sҧn ÿҧm bҧo thӃ chҩp
Xây dӵng phѭѫng án kinh doanh thuyӃt phөc
Công ty có mӕi quan hӋ tӕt vӟi các tә chӭc tín dөng
Công ty ÿҥt ÿѭӧc mӭc sinh lӧi kǤ vӑng cӫa cә ÿông
Tәng cӝng

Ý kiӃn doanh nghiӋp
Sӕ lѭӧng
Tӹ lӋ
50
28%
18
10%
23
13%
11
6%
46
26%
33
19%
180
100%

PHӨ LӨC 8
KHÓ KHĂN KHI VAY VӔN NGÂN HÀNG
Khó khăn

Frequency

Percent

Không ÿҧm bҧo tài sҧn thӃ chҩp
Xây dӵng phѭѫng án kinh doanh không thuyӃt
phөc
Thӫ tөc rѭӡm rà, thӡi gian thҭm ÿӏnh vay kéo
dài.
Tәng

43

59%

cummulative
percent
59%

12

17%

76%

17
72

24%
100%

100%

PHӨ LӨC 9
LÝ DO KHÔNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIӂU DOANH NGHIӊP
Khҧ năng tiӃp cұn
Không ÿӫ ÿiӅu kiӋn
E ngҥi thӫ tөc phát hành và công bӕ thông tin
Phát hành trái phiӃu khó thành công
Tәng

Frequency

Percent

35
8
29
72

48%
12%
40%
100%

cummulative
percent
48%
60%
100%

PHӨ LӨC 10
TÁC ĈӜNG CHÍNH SÁCH
Tiêu chí lӵa chӑn
Chính sách ѭu ÿãi lãi suҩt cӫa Chính phӫ
Qui ÿӏnh tăng vӕn ÿiӅu lӋ cӫa Sӣ giao dӏch chӭng khoán
Thӏ trѭӡng chӭng khoán tăng trѭӣng mҥnh
Thӏ trѭӡng chӭng khoán ÿóng băng huy ÿӝng vӕn cә phҫn rҩt
khó
Chính sách mӣ rӝng tín dөng cӫa ngân hàng
Chính sách thҳt chһt tín dөng cӫa ngân hàng
Tәng cӝng

Ý kiӃn doanh nghiӋp
Sӕ lѭӧng
Tӹ lӋ
19
22%
27
31%
19
22%
7

8%

1
13
86

2%
16%
100%

PHӨ LӨC 11
NHÂN TӔ TÁC ĈӜNG CҨU TRÚC VӔN
Tiêu chí lӵa chӑn
KӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh (Lӧi nhuұn giӳ lҥi)
Tăng trѭӣng tәng tài sҧn
Ĉһc ÿiӇm riêng cӫa tài sҧn (tӹ lӋ TSCĈ hӳu hình trên tәng tài
sҧn)
Qui mô hoҥt ÿӝng cӫa công ty
ThuӃ thu nhұp doanh nghiӋp
Tín nhiӋm cӫa công ty trên thӏ trѭӡng vӕn
Năng lӵc quҧn trӏ tài chính
Chính sách tài chính
Tәng cӝng

µ¶

Ý kiӃn doanh nghiӋp
Sӕ lѭӧng
Tӹ lӋ
51
23.5%
48
22.2%
16

7.4%

29
21
16
15
20
216

13.6%
9.9%
7.4%
6.8%
9.3%
100%