Tải bản đầy đủ
*. Thành lập Quỹ đại chúng

*. Thành lập Quỹ đại chúng

Tải bản đầy đủ

 Ban đại diện quỹ đại chúng đại diện cho quyền lợi của
nhà đầu tư, do Đại hội nhà đầu tư bầu.
 Quyết định của Ban đại diện quỹ đại chúng được thông
qua bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn
bản hoặc bằng hình thức khác theo quy định tại Điều lệ
quỹ đầu tư chứng khoán. Mỗi thành viên Ban đại diện
quỹ đại chúng có một phiếu biểu quyết.
 Ban đại diện quỹ đại chúng có từ ba đến mười một
thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba số thành viên
Ban đại diện quỹ là thành viên độc lập, không phải là
ngư-ời có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân
hàng giám sát.
 Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn, số lượng thành viên, việc bổ
nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm, bổ sung thành viên
Ban đại diện quỹ, Chủ tịch Ban đại diện quỹ, điều kiện,
thể thức họp và thông qua quyết định của Ban đại diện
quỹ được quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

Hạn chế đối với quỹ đại chúng
Công ty quản lý quỹ không được sử dụng vốn và tài sản của quỹ
đầu tư chứng khoán để thực hiện các hoạt động sau đây:
 Đầu tư vào chứng chỉ quỹ của chính quỹ đại chúng đó hoặc
của một quỹ đầu tư khác;
 Đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá mười
lăm phần trăm tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ
chức đó;
 Đầu tư quá hai mươi phần trăm tổng giá trị tài sản của quỹ vào
chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành;
 Đầu tư quá mười phần trăm tổng giá trị tài sản của quỹ đóng
vào bất động sản; đầu tư vốn của quỹ mở vào bất động sản;
 Đầu tư quá ba mươi phần trăm tổng giá trị tài sản của quỹ đại
chúng vào các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan
hệ sở hữu với nhau;
 Cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào.

Ngoài ra, Công ty quản lý quỹ không được
phép vay để tài trợ cho hoạt động của quỹ
đại chúng, trừ trường hợp vay ngắn hạn
để trang trải các chi phí cần thiết cho quỹ
đại chúng. Tổng giá trị các khoản vay
ngắn hạn của quỹ đại chúng không được
quá năm phần trăm giá trị tài sản ròng của
quỹ đại chúng tại mọi thời điểm và thời
hạn vay tối đa là ba mươi ngày.

Quỹ đầu tư thành viên
 Quỹ thành viên do các thành viên góp vốn thành lập trên
cơ sở hợp đồng góp vốn và Điều lệ quỹ.
Việc thành lập quỹ thành viên phải đáp ứng các điều kiện
sau đây:
 Vốn góp tối thiểu là năm mươi tỷ đồng Việt Nam;
 Có tối đa ba mươi thành viên góp vốn và chỉ bao gồm
thành viên là pháp nhân;
 Do một công ty quản lý quỹ quản lý;
 Tài sản của quỹ thành viên được lưu ký tại một ngân
hàng lưu ký độc lập với công ty quản lý quỹ.