Tải bản đầy đủ
II. Thực trạng về con người và nguồn lực con người ở nước ta hiện nay

II. Thực trạng về con người và nguồn lực con người ở nước ta hiện nay

Tải bản đầy đủ

giữa các ngành, các vùng. Tuy nhiên nguồn lực độc đáo về số lợng hơn nữa
họ rất chịu khó thông minh, sáng tạo. Họ có thể thích ứng nhanh với điều kiện
thuận lợi cũng nh khó khăn để vơn lên.
III. Giải pháp

Từng bớc phát triển nền kinh tế tri thức ở nớc ta sẽ có một số giải pháp
lớn sau:
Một là:phải phát triển, đi tắt đón đầu một số ngành có hàm lợng tri thức,
đặc biệt là tri thức khoa học và công nghệ cao để có cơ hội tăng nhanh tổng
sản phẩm trong nớc.
Hai là: tăng cờng yếu tố tri thức chung đặc biệt là tri thức khoa học công
nghệ trong các ngành sản xuất vật chất khác.
Ba là: phát triển các khu công nghiệp cao, chú trọng phát triển các trung
tâm kinh tế lớn.
Bốn là: chú trọng phát triển các yếu tố khoa học công nghệ trong LLSX.
Nâng cao hiệu quả chủ động hội nhập quốc tế: kinh tế tri thức đòi hỏi mở rộng
có hiệu quả quan hệ kinh tế đối ngoại, giữ vững nền kinh tế độc lập tự chủ.
Năm là: đổi mới nội dung phơng thức đào tạo ttrong nhà trờng, cần phải
đa một số cán bộ đi học tập, công tác ở nớc ngoài. Chăm lo, kiếm tìm nguồn
nhân lực, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài.
Sáu là: chúng ta phải biết kết hợp nâng cao phẩm chất, đạo đức cho
nguồn nhân lực, nh bác hồ đã từng nói: có tài mà không có đức thì trở thành
kẻ vô dụng, nhng có đức mà không có tài thì chẳng làm gì đợc cho xã hội .
Để có đợc những thành quả to lớn trong công cuộc tiến tới nền kinh tế tri
thức là quả một quá trình lâu dài, nhng chúng ta tin tởng đất nớc ta sẽ đạt đợc
những thành công vĩ đại đó.

8

phần kết luận
Nền kinh tế tri thức thế giới đang, đã và sẽ phát triển theo xu thế toàn cầu
hóa của một nền kinh tế thị trờng dựa chủ yếu trên những nguồn lực rất năng
động và dễ biến động, những nguồn lực gần nh không chỉ tuân theo những
quy kinh điển mà còn chịu nhiều tác động của những quy luật mới, những yếu
tố bất định khó tiên đoán ngày càng nhiều.
Nhng chúng ta tin tởng vào tơng lai của một nền kinh tế tri thức, một xã
hội tri thức sẽ đợc phát triển trên đất nớc ta. Sự nghiệp đó, đã, đang và sẽ đặt
ra những vấn đề mới đòi hỏi và thúc giục khoa học vơn lên để góp sức vào tiến
bộ chung của nhân loại.
Cuối cùng em xin cam đoan đây chính là tiểu luận do chính em làm dựa
trên tài liệu tham khảo và sự hiểu biết của mình.

9

Tài liệu tham khảo
1. Tạp chí: Nghiên Cứu và Trao Đổi
2. Tạp chí: Trao Đổi ý Kiến
3. Diễn Đàn Giáo Dục
4. Giáo trình triết học của trờng Đại học Quản Lý và Kinh Doanh Hà Nội

10