Tải bản đầy đủ
2 Các nhân tố tác động đến hoạt động cung ứng nguyên vật liệu

2 Các nhân tố tác động đến hoạt động cung ứng nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ

37

Mặt hàng công ty kinh doanh là sản phẩm nước giải khát. Đây là sản phẩm thiết yếu
nên rất nhạy về giá, do đó công ty đặc biệt chú ý tới giá cả sao cho cạnh tranh nhất và
chất lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Hơn nữa tại thị trường hiện nay có rất
nhiều đối thủ cạnh tranh với rất nhiều mẫu mã đa dạng. Người tiêu dùng có rất nhiều
lựa chọn, do đó nếu sản phẩm của công ty không có chất lượng và giá cả ổn định sẽ rất
khó giữ vững thị phần.
Kết quả tiêu thụ: Kết quả tiêu thụ ảnh hưởng trực tiếp tới công tác cung ứng

-

nguyên vật liệu. Trong 3 năm trở lại đây việc tiêu thụ của công ty là khá tốt và ổn định
nên doanh số hàng năm tăng đều đặn.
Các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm những yếu tố sau:Vốn: Là cơ sở vật chất cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp đặc biệt là trong cung ứng nguyên vật liệu. Đối với công ty PepsiCo Việt Nam
vốn không phải là vấn đề đáng lo ngại.


Nhân viên cung ứng nguyên vật liệu:

Tổng số nhân viên bộ phận cung ứng của công ty hiện nay là 13 người, 100% có trình
độ Đại Học và sau Đại Học. Tuy nhiên do bộ phận cung ứng mới được thành lập tách
ra từ bộ phận xuất nhập khẩu nên các kỹ năng mua hàng còn yếu. Đặc biệt tại Việt
Nam chưa có ngành đào tạo riêng về Logistic và mua hàng.
Bảng 2.3: Cơ cấu nhân sự bộ phận cung ứng nguyên vật liệu tại công ty PepsCo Việt
Nam
Stt Chức vụ
1

Giám đốc bộ phận mua
hàng

Trình độ và chuyên ngành học

Số lượng

Trên đại học, quản trị kinh doanh

1

2

Trưởng phòng

Đại học quản trị kinh doanh

2

3

Nhân viên mua hàng

Đại học

9

4

Trợ lý

Đại học, khoa học xã hội và nhân
văn

1

(Nguồn: tài liệu nội bộ của Công ty PepsiCo VN)

38Vị thế của doanh nghiệp trên thương trường: PepsiCo cũng là một doanh

nghiệp nước ngoài có uy tín trên thị trường. Do đó việc ứng nguyên vật liệu cũng có
những thuận lợi nhất định. Tuy nhiên với tính chất là một công ty đa quốc gia với chất
lượng nguyên vật liệu và các quy định rất chặt chẽ, có rất nhiều doanh nghiệp Việt
Nam có khả năng đáp ứng tuy nhiên họ không có đủ những điều kiện vật chất ví dụ:
máy tính, hệ thống quản lý chất lượng được tiêu chuẩn hóa… do đó những doanh
nghiệp này sẽ không thể làm việc được với PepsiCo.
2.2.2 Những nhân tố bên ngoài tác động đến hoạt động cung ứng nguyên vật
liệu.
Một số nhân tố bên ngoài tác động đến hoạt động cung ứng nguyên vật liệu
như sau:
- Nhà cung cấp nguyên vật liệu: Về mặt cơ bản PepsiCo đã xây dựng được một
hệ thống nhà cung cấp đáp ứng được nhu cầu. Đối với những nhà cung cấp này,
PepsiCo cũng đang là khách hàng lớn nhất. Do đó, mức độ phối hợp của các nhà cung
cấp tương đối tốt. Tuy nhiên một số mặt hàng công ty vẫn chưa phát triển được nhà
cung cấp tại Việt Nam mà vẫn phải nhập từ nước ngoài về với thời gian đặt hàng rất
dài làm ảnh hưởng tới tồn kho và khó khăn trong việc thay đổi kế hoạch sản xuất đáp
ứng nhu cầu bán hàng của công ty.
-

Đối thủ cạnh tranh: Nền kinh tế ngày càng phát triển sức ép cạnh tranh ngày

càng gia tăng trong ngành kinh doanh nước giải khát với sự phát triển của nhiều công
ty tại bản địa cũng ngày càng lớn mạnh. Điều này tạo ra nhiều thách thức cho công ty.
-

Môi trường kinh tế, pháp luật: Tình hình kinh tế chính sách của nhà nước như

chính sách tiền tệ chính sách tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt đối với công ty chuyên nhập khẩu nguyên vật
liệu nhiều như PepsiCo thì chính sách thuế, hoạt động của hải quan, tỷ giá hối đoái ảnh
hưởng mạnh tới hoạt động của doanh nghiệp. Sự biến động của tỷ giá hối đoái ảnh
hưởng mạnh tới việc thanh toán hàng hóa của công ty. Bộ phận kế toán có khả năng dự

39

đoán được tỷ giá tốt thì đó là một lợi thế cho công ty, giảm chi phí cho hàng hóa mua
vào, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
-

Hệ thống giao thông vận tải, liên lạc: Đây cũng là một trong những nhân tố

ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Thực tế cho
thấy rằng sự phát triển của hệ thống thông tin như Fax, telex, DHL... đã đơn giản hoá
công việc của hoạt động cung ứng nguyên vật liệu rất nhiều, giảm đi hàng loạt các chi
phí, nâng cao kịp thời nhanh gọn và việc hiện đại hoá các phương tiện vận chuyển bốc
dỡ bảo quản... cũng góp phần làm nhanh chóng, an toàn quá trình thực hiện cung ứng
nguyên vật liệu.
Trên đây là một số các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cung ứng nguyên vật
liệu của PepsiCo nói chung và cung ứng nguyên vật liệu nói riêng, có những nhân tố
chủ quan và khách quan thì doanh nghiệp phải có những điều chỉnh chính sách cung
ứng nguyên vật liệu phù hợp.
2.3 Thực trạng hoạt động cung ứng nguyên vật liệu của công ty PepsiCo
2.3.1 Thực trạng chính sách cung ứng nguyên vật liệu
Mục đích của chính sách cung ứng nguyên vật liệu của công ty PepsiCo là xây
dựng một qui chế đồng bộ về việc cung ứng nguyên vật liệu và dịch vụ tại PepsiCo
Việt Nam (PIVN) nhằm đảm bảo toàn bộ việc cung ứng nguyên vật liệu được thực
hiện gắn liền với lợi ích cao nhất của PepsiCo Việt Nam, được phê duyệt và kiểm soát
một cách đúng đắn.
Nội dung chính của chính sách cung ứng nguyên vật liệu của công ty là tất cả
việc cung ứng nguyên vật liệu và dịch vụ phải được thực hiện gắn liền với lợi ích cao
nhất của PIVN, và được thực hiện với tất cả sự công bằng, không gắn liền với bất kỳ
sự thiên vị nào, và tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của PepsiCo “Code of Conduct”.
Lợi ích cao nhất của PIVN được hiểu là nhận được những bảng chào giá tốt nhất ở thị
trường cạnh tranh về giá, chất lượng, điều khoản thanh toán, thời gian chuẩn bị giao
hàng, đơn đặt hàng tối thiểu. Sự công bằng không có thiên vị nghĩa là tất cả các nhà
cung cấp tiềm năng về hàng hóa và dịch vụ phải được xem xét một cách công bằng
nhất, và lợi ích cao nhất của PIVN sẽ xác định việc lựa chọn nhà cung cấp.

40

2.3.2 Thực trạng thực hiện hoạt động cung ứng nguyên vật liệu của công ty.
Tác giả tiến hành khảo sát toàn bộ nhân viên những bộ phận tham gia vào
hoạt động cung ứng nguyên vật liệu. Bảng câu hỏi được thiết kế gồm 10 câu hỏi xoay
quanh các hoạt động cung ứng nguyên vật liệu. Tác giả tiến hành khảo sát 10 thành
viên là khách hàng nội bộ thường xuyên làm việc với bộ phận cung ứng nguyên vật
liệu (bộ phận lập kế hoạch và bộ phận sản xuất). Để giúp khách hàng nội bộ hình dung
rõ hơn những công việc trong hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, tác giả tiếp tục cụ
thể hóa những công việc phải thực hiện trong các hoạt động cung ứng nguyên vật liệu
thành từng bước nhỏ hơn. Nội dung cụ thể của hoạt động cung ứng nguyên vật liệu
như sau:
Bảng 2.3: Tóm tắt các yếu tố của hoạt động cung ứng nguyên vật liệu
STT

HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG

CÁC BƯỚC CỤ THỂ TRONG CUNG

NGUYÊN VẬT LIỆU

ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU
Dự đoán nhu cầu

1

2

Về công tác xác định nhu cầu

Xác định các đặc điểm nguyên vật liệu cần

cung ứng nguyên vật liệu.

thiết

3

Mô tả hình thành tiêu chuẩn kỹ thuật

4

Tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng

5

Công tác tìm kiếm và lựa chọn

Đánh giá nhà cung cấp

6

nhà cung cấp.

Thông tin liên lạc với nhà cung cấp
Đàm phán, thương lượng

7
8

Thương lượng và đặt hàng tại

Hỗ trợ tạo yêu cầu đặt hàng

9

công ty PepsiCo Việt Nam

Thời gian đơn hàng

Theo dõi và kiểm tra việc giao

Kiểm tra và hỗ trợ sau cung ứng nguyên

nhận nguyên vật liệu

vật liệu

Đánh giá kết quả cung ứng

Đánh giá hiệu quả cung ứng nguyên vật

nguyên vật liệu.

liệu

10

11

Kết quả từ việc dùng bảng câu hỏi khảo sát ý kiến khách hàng như sau: