Tải bản đầy đủ
II. So¹n th¶o, dÞch, thùc hiÖn vµ hiÖu chØnh ch­¬ng tr×nh

II. So¹n th¶o, dÞch, thùc hiÖn vµ hiÖu chØnh ch­¬ng tr×nh

Tải bản đầy đủ

Biên dịch chơng trình: Nhấn tổ hợp phím Alt +
F9

Chạy chơng trình: Nhấn tổ hợp phím Ctrl +
F9
Lu chơng trình (file): F2
Mở tệp: F3

Đóng cửa sổ chơng trình: Alt + F3
Thoát khỏi chơng trình Pascal: Alt + X

Hãy nhớ!
Thủ tục nhập thông tin từ
bàn phím.

Read();
Readln(sách
biến
vào>);

Thủ tục đa thông tin ra
màn hình

Thông

thờng

các

ch

ơng trình cần có sự
hỗ trợ từ tệp th viện
TURBO.TPL

Write( ra>);
Writeln(ra>);

Chơng trình Pascal có thể
soạn thảo, dịch và thực
hiện bằng tệp Turbo.exe