Tải bản đầy đủ
PHẦN II: ÂM TIẾT

PHẦN II: ÂM TIẾT

Tải bản đầy đủ

ÂM TIẾT
• Chương trình TV1.CGD đã vận dụng cấu trúc âm tiết
tiếng Việt để dạy HS:
• Tách tiếng thành hai phần (dùng thao tác tay, mô hình
quân nhựa...)
• Ví dụ:
+ bà: ba- huyền – bà.
+ ba: b - a- ba.
- Đưa ra 4 mẫu vần được xuyên suốt trong năm học:

ÂM TIẾT
• Mẫu 1: Vần có âm chính:

a

b

• Mẫu 2: Vần có âm đệm, âm chính:

l

o

a

• Mẫu 3: Vần có âm chính, âm cuối:

l

a

n

• Mẫu 4: Vần có đệm, âm chính, âm cuối:

l

o

a

n

PHẦN III: KHÁI NIỆM
• Nguyên âm: Luồng hơi đi ra tự do, có thể kéo dài.
• Phụ âm: Luồng hơi đi ra bị cản, không kéo dài.
• Bán nguyên âm (hay còn gọi là bán phụ âm) để chỉ
những âm vừa mang tính chất phụ âm vừa mang tính
chất nguyên âm. (VD: hoa, lau)

PHẦN 4: CÁC THÀNH TỐ CẤU
TẠO ÂM TIẾT
1. Thanh điệu
Tiếng Việt có sáu thanh điệu:
Thanh không dấu (thanh ngang), thanh huyền, thanh
sắc, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng.
2. Âm đầu
Các âm vị đảm nhiệm thành phần âm đầu của âm tiết
tiếng Việt bao giờ cũng là các phụ âm: 22 âm vị phụ
âm đầu.
3. Âm đệm
Trong tiếng Việt, âm vị bán nguyên âm môi /-w-/
đóng vai trò âm đệm. Âm vị này được ghi bằng 2 con
chữ: u, o