Tải bản đầy đủ
Quy trình dạy môn TV1.CGD

Quy trình dạy môn TV1.CGD

Tải bản đầy đủ

Quy trình dạy môn TV1.CGD
- Yêu cầu GV:
+ Nắm chắc quy trình từ tiết lập mẫu
+ Chủ động, linh hoạt trong quá trình tổ chức tiết
học sao cho phù hợp với HS lớp mình.
Loại 3: Tiết luyện tập tổng hợp
Việc 1: Ngữ âm
- Đưa ra một số tình huống về ngữ âm Tiếng Việt và
Luật chính tả.

Quy trình dạy môn TV1.CGD
- Vận dụng làm một số bài tập ngữ âm và LCT
- Tổng hợp kiến thức ngữ âm theo hệ thống đã sắp xếp
Việc 2: Đọc
- Bước 1: Chuẩn bị
Đọc nhỏ
Đọc bằng mắt
Đọc to
- Bước 2: Đọc bài
Đọc mẫu
Đọc nối tiếp
Đọc đồng thanh

Quy trình dạy môn TV1.CGD
- Bước 3: Hỏi đáp
Việc 3: Viết
3.1. Viết bảng con
3.2. Viết vở Em Tập viết
Việc 4: Chính tả
4.1. Ôn LCT (nếu có)
4.2. Nghe- viết

5.Phương pháp dạy môn TV1.CGD
• Phương pháp cơ bản dạy học môn Tiếng Việt
1.CGD
- Phương pháp Mẫu:
Lập mẫu, sử dụng mẫu
Làm mẫu, tổ chức HS làm theo mẫu đã có
- Phương pháp việc làm
Tổ chức việc học của trẻ em thông qua việc làm cụ
thể và những thao tác chuẩn xác do các em tự làm
lấy.

Các mẫu cơ bản
BÀI 0: TIẾT HỌC CHUẨN BỊ
- Mẫu 0: Tiết học chuẩn bị
BÀI 1: TIẾNG
- Mẫu 1: Tách lời thành tiếng
- Mẫu 2: Tách tiếng thành 2 phần
BÀI 2: ÂM
- Mẫu 3: Nguyên âm - Phụ âm
BÀI 3: VẦN
- Mẫu 4: Vần
Kiểu vần có âm chính BA

Các mẫu cơ bản
Kiểu vần có âm đệm, âm chính OA
Kiểu vần có âm chính, âm cuối AN
Kiểu vần có âm đệm, âm chính, âm cuối
BÀI 4: NGUYÊN ÂM ĐÔI
- Mẫu 5: Nguyên âm đôi
• LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
- Mẫu 6: Luyện tập tổng hợp

OAN

Tổ chức kiểm soát, đánh giá
CGD đã xây dựng một quy trình lôgic, có sự kiểm
soát chặt chẽ thông qua hệ thống Việc làm - thao
tác cụ thể, tường minh.
Đánh giá HS trong cả quá trình.
Có 4 mức độ đánh giá:
1. Làm được
2. Làm đúng
3. Làm đẹp
4. Làm nhanh

Tổ chức kiểm soát, đánh giá
( Mức 1, 2 là yêu cầu cơ bản, tối thiểu cần đạt cho
100% HS. Mức 3, 4 thể hiện sự phân hóa HS rõ
nét trong quá trình dạy học).

Phần 3: Bộ tài liệu TV năm học
2012- 2013
Thảo luận:
1. Có mấy loại tài liệu? Đó là tài liệu gì?
2. Nêu đặc điểm chính của từng loại tài liệu?
3. Cách sử dụng và những điều cần lưu ý của mỗi
loại tài liệu?

Cùng xem lại các loại tài liệu


Tài liệu cho Giáo viên
1. Tài liệu tập huấn (Công nghệ học môn TV lớp 1).
- Trình bày lý luận CGD
- Nhấn mạnh kĩ thuật thực thi cho từng loại tiết
học, từng mẫu (Trong mỗi phần đều có phần
phân tích sư phạm).
2. Tài liệu thiết kế (3 tập):

Cùng xem lại các loại tài liệu

1.
a)

Mẫu thiết kế tương ứng với các mẫu trong SGK
Phân phối chương trình
Các tiết luyện tập
Tài liệu cho Học sinh
Bộ tài liệu Tiếng Việt 1. CGD (3 tập)
Cấu trúc
Tập 1: Tiếng và Âm
Tập 2: Vần và Nguyên âm đôi
Tập 3: Tự học