Tải bản đầy đủ
Cùng xem lại các loại tài liệu

Cùng xem lại các loại tài liệu

Tải bản đầy đủ

Cùng xem lại các loại tài liệu

1.
a)

Mẫu thiết kế tương ứng với các mẫu trong SGK
Phân phối chương trình
Các tiết luyện tập
Tài liệu cho Học sinh
Bộ tài liệu Tiếng Việt 1. CGD (3 tập)
Cấu trúc
Tập 1: Tiếng và Âm
Tập 2: Vần và Nguyên âm đôi
Tập 3: Tự học

Cùng xem lại các loại tài liệu
b) Cách sử dụng
- Dùng trên lớp trong từng tiết học
- HS có thể mang về nhà để luyện tập thêm.
2. Bộ tài liệu tập viết
a) Cấu trúc
- Gồm 3 tập: Nội dung tương ứng với SGK (trang
ăn trang).
- HD cách nhận biết chữ in dựa trên tọa độ.
- Dựa trên tọa độ của chữ in thường, in hoa để viết
chữ viết thường, chữ viết hoa.

Cùng xem lại các loại tài liệu
b) Cách sử dụng
- Dùng luyện tập thêm về kỹ năng viết.
- GV chủ động về thời gian và căn cứ vào tình hình
của lớp mình để triển khai vở Tập viết,
- Quy trình viết cụ thể của từng bài đã được hướng
dẫn cụ thể trong thiết kế.
* Lưu ý về Tài liệu 2013- 2014

Cùng xem lại các loại tài liệu
Tài liệu SGK
- Cấu trúc không thay đổi
- Chỉnh sửa một số vật liệu cho chính xác hơn.
- Một số lỗi in ấn
Tài liệu Tập viết
- Thay đổi loại giấy đảm bảo chất lượng.
- Điều chỉnh vật liệu bài /i/ cho phù hợp SGK
- Điều chỉnh điểm đặt bút của một số nét cho dễ viết
hơn.

Cùng xem lại các loại tài liệu
Tài liệu thiết kế
- Sách thiết kế rà soát lại căn cứ vào nội dung điều
chỉnh của SGK và vở Tập viết
Bộ băng đĩa các tiết minh họa
- Gồm 14 đĩa: 5 mẫu và LCT
- Cấu trúc: 2 phần

Tự kiểm tra đánh giá
1. Đối tượng của môn TV1.CGD là gì?
2. CGD dùng phương pháp chủ yếu nào trong quá
trình dạy học?
3. Trình bày những nội dung chính của từng bài
học trong chương trình môn TV1.CGD?
4. Hãy nhắc lại các mẫu cơ bản khi dạy học môn
TV1.CGD?
5. Nêu quy trình dạy học môn TV1.CGD?

CHÚC CÁC BẠN
THÀNH CÔNG!