Tải bản đầy đủ
Phần 2. Công nghệ dạy Tiếng Việt lớp 1

Phần 2. Công nghệ dạy Tiếng Việt lớp 1

Tải bản đầy đủ

1. Mục tiêu, đối tượng của môn
TV1-CGD
Mục tiêu
1.1. Đọc thông viết thạo, không tái mù.
1.2. Nắm chắc luật chính tả.
1.3. Nắm chắc hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt.
Đối tượng
1.1. Cấu trúc ngữ âm
1.2. Tiếng
1.3. Âm và chữ
1.4. Vần

2. Nguyên tắc xây dựng chương
trình môn TV1-CGD
* Nguyên tắc phát triển
Nguyên tắc phát triển đòi hỏi mỗi sản phẩm của
thời điểm trước (của một tiết học hay một bài học)
đều có mặt trong sản phẩm tiếp sau. Vì thế mà các
Bài học trong chương trình Tiếng Việt 1-CGD
được xây dựng trên một trật tự tuyến tính lôgic,
khoa học: Tiếng, Âm, Vần, Nguyên âm đôi.

Nguyên tắc xây dựng chương trình
* Nguyên tắc chuẩn mực
Nguyên tắc chuẩn mực được thể hiện ở tính chính
xác của các khái niệm khoa học, tính chuẩn mực
trong cách lựa chọn thuật ngữ để định hướng và tổ
chức quá trình phát triển.
* Nguyên tắc tối thiểu
Nguyên tắc tối thiểu yêu cầu việc xác định và lựa
chọn một số chất liệu tối thiểu cho chất liệu đó
nhằm đảm bảo tính vừa sức đối với học sinh lớp 1.

3. Nội dung chương trình môn
TV1.CGD
Bài 1: Tiếng
- Tiếng là một khối âm toàn vẹn như một “khối
liền” được tách ra từ lời nói. Tiếp đó bằng phát
âm, các em biết tiếng giống nhau và tiếng khác
nhau hoàn toàn, tiếng khác nhau một phần.
- Tiếng được phân tích thành các bộ phận cấu
thành: phần đầu, phần vần, phần thanh.
- Đánh vần một tiếng theo cơ chế hai bước:
+ Bước 1: b/ a/ ba (tiếng thanh ngang)
+ Bước 2: ba/ huyền/ bà (thêm các thanh khác)