Tải bản đầy đủ
Luận điểm của Hồ Ngọc Đại về Giáo dục.

Luận điểm của Hồ Ngọc Đại về Giáo dục.

Tải bản đầy đủ

Luận điểm của Hồ Ngọc Đại về
Giáo dục.
- Đi học là hạnh phúc.
- Đi học là phương thức mỗi cá nhân tự khẳng định
mình, vì hạnh phúc của chính mình.
Học cái gì? (Nội dung giáo dục)
- Khoa học
- Nghệ thuật
- Cách sống

Luận điểm của Hồ Ngọc Đại về
Giáo dục.
Học như thế nào? (Phương pháp giáo dục)
- Cách học cái gì là làm ra cái đó trong nhà trường,
Học CÁCH cư xử khái niệm.
- Quá trình giáo dục là quá trình nhà giáo dục tổ
chức cho trẻ em thực hiện quá trình tự giáo dục.

Quy trình công nghệ giáo dục
3. Quy trình công nghệ giáo dục
A --> a
- A là những thành tựu văn minh có sẵn của nhân
loại.
- Mũi tên  là quy trình công nghệ, là quá trình
chuyển vào trong, biến A lớn thành a nhỏ, dựa
trên kết quả “phân giải bản thân quá trình giáo
dục” thành một chuỗi thao tác, sắp xếp theo một
trật tự tuyến tính (trên đường thẳng thời gian),
thường gọi là phương pháp giáo dục

Quy trình công nghệ giáo dục
- a nhỏ được gọi là sản phẩm giáo dục, là sự tồn tại
của A lớn trong nhân cách mỗi trẻ em. a nhỏ là
sản phẩm của cả A lớn và mũi tên -->.