Tải bản đầy đủ
II. Menđen-người đặt nền móng cho DTH

II. Menđen-người đặt nền móng cho DTH

Tải bản đầy đủ

II. Menđen-người đặt nền móng
cho DTH
_ Bằng phương pháp lai phân tích các thế hệ lai
và dùng toán thống kê để phân tích các số liệu
thu được. Men đen đã phát minh ra các quy luật
di truyền từ thực nghiệm, ông đã đặt nền móng
cho Di truyền học.
_ Các cá thể bố mẹ đem lai có tính trạng tương
phản và thuần chủng.
_ Men đen nghiên cứu trên đối tượng đậu hà lan là
chủ yếu.

II. Menđen-người đặt nền móng
cho DTH

Đậu Hà Lan
(Pisum sativum)

II. Menđen-người đặt nền móng
cho DTH
_ Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc
một số cặp tính trạng thuần chủng tương
phản rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của
từng cặp tính trạng đó trên con cháu của
từng cặp bố mẹ.
_ Dùng toán thống kê để phân tích các số
liệu thu được. Từ đó rút ra quy luật di
truyền các tính trạng.

III. Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của
DTH

* Một số thuật ngữ:
- Tính trạng
- Cặp tính trạng tương phản
- Nhân tố di truyền
- Giống (hay dòng) thuần chủng
* Một số kí hiệu:
- P: cặp bố mẹ xuất phát
- Phép lai được kí hiệu bằng dấu x
- G: giao tử
+ Cơ thể đực: ♂
+ Cơ thể cái: ♀
- F: thế hệ con