Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Tải bản đầy đủ

- Nghiệp vụ huy động vốn
- Nghiệp vụ sử dụng vốn
1.2 Cho vay khách hàng cá nhân của NHTM
1.2.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân của NHTM
- Cho vay là hoạt động truyền thống nhất của NHTM và thường chiếm
tỷ trọng cao nhất trong tỷ trọng tổng tài sản, tạo thu nhập từ lãi lớn nhất và
cũng là hoạt động mang lại rủi ro nhất. Đây là một hình thức cấp tín dụng mà
theo đó NHTM giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào
mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả cả
gốc và lãi. Khách hàng vay vốn của NHTM bao gồm các doanh nghiệp, các tổ
chức kinh tế, khách hàng cá nhân và hộ gia đình. Trong đó khách hàng cá
nhân và hộ gia đình ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động cho
vay của NHTM. Các cá nhân và hộ gia đình vay tiền từ NHTM để phục vụ
cho nhu cầu tiêu dùng hoặc đầu tư cho mục đích kinh doanh sản xuất của
mình. Theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam năm 2010: “Cho vay là hình
thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách
hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian
nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.”
- Cho vay khách hàng cá nhân tại NHTM bao gồm các hình thức cho
vay mà ngân hàng cung cấp cho các cá nhân hoặc hộ gia đình nhằm mục đích
tiêu dùng, đầu tư hay sản xuất kinh doanh.
1.2.2 Các hình thức và sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân của NHTM
Hình thức cho vay..
Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân: Các sản phẩm cho vay
KHCN được thiết kế rất đa dạng và mang đặc trưng riêng của từng NHTM.
Số lượng sản phẩm và tiện ích của các sản phẩm cho vay KHCN ở mỗi ngân
5

5

hàng là khác nhau, giúp cho khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu
cầu của mình hơn. Tuy nhiên, về cơ bản các sản phẩm cho vay KHCN được
chia ra làm 5 loại chính như sau: Cho vay bất động sản; Cho vay tiêu dùng;
Cho vay sản xuất kinh doanh; Cho vay nông nghiệp; Cho vay cầm cố sổ tiết
kiệm, giấy tờ có giá.
1.2.3 Vai trò cho vay khách hàng cá nhân của NHTM
- Đối với NHTM: Hoạt động cho vay KHCN nói riêng và nghiệp vụ
ngân hàng bán lẻ nói chung sẽ góp phần làm tăng thị phần của các NHTM,
đưa hình ảnh của ngân hàng đến với đông đảo đối tượng khách hàng, cung
cấp cho khách hàng danh mục sản phẩm đa dạng, phục vụ tối đa mọi nhu cầu
của khách hàng.
- Đối với nền kinh tế: cho vay KHCN có tác dụng tích cực trong việc
kích cầu tiêu dùng, từ đó tạo nên hiệu ứng kích thích sản xuất phát triển, góp
phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
1.3 Hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của NHTM
1.3.1 Khái niệm hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của NHTM
Hiệu quả cho vay KHCN là sự đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu về vốn
cho KHCN, phù hợp với khả năng của ngân hàng và chính sách phát triển
kinh tế của địa phương, được doanh nghiệp đưa vào quá trình sản xuất kinh
doanh một cách có hiệu quả nhất, tạo ra được lượng tiền lớn hơn để chi trả đủ
chi phí, có lợi nhuận và hoàn trả nợ đầy đủ cho ngân hàng cả gốc và lãi đúng
hạn”
1.3.2 Các tiêu chí phản ánh hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của
NHTM
- Nhóm chỉ tiêu định tính

6

6

+ Sự phù hợp của các thông lệ, quy trình và chính sách cho vay là cơ sở
pháp lí đảm bảo cho các khoản vay được an toàn, hiệu quả.
+ Khả năng của lãnh đạo ngân hàng trong việc quản lý hiệu quả tài sản,
thẩm định hồ sơ.
+ Sự đa dạng hóa và chất lượng của danh mục tín dụng KHCN.
+ Khả năng thâm nhập thị trường cho vay tín dụng cá nhân và địa bàn,
thị phần hoạt động của ngân hàng

- Nhóm chỉ tiêu định lượng
+ Vòng quay vốn tín dụng khách hàng cá nhân
+ Tỷ lệ Nợ quá hạn khách hàng cá nhân
+ Tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân
+ Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro (DPRR) cho vay khách hàng cá nhân
+ Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí

1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân
của NHTM
- Nhóm nhân tố khách quan
- Nhóm nhân tố chủ quan

7

7

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM –
CHI NHÁNH TIÊN SƠN
2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh
Tiên Sơn
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
- Lịch sử hình thành Vietinbank – CN Tiên Sơn
- Quá trình phát triển và các mốc quan trọng
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy
- Sơ đồ cơ cấu tổ chức
- Nhiệm vụ các phòng ban chức năng
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh
Tình hình Tài sản – Nguồn vốn, huy động vốn, dư nợ tín dụng, doanh
thu từ các hoạt động của chi nhánh, chi phí, lợi nhuận giai đoạn 2014 – 2016.
2.2 Thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam – CN Tiên Sơn
2.2.1 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam
- Quy định, quy trình, nguyên tác và điều kiện cho vay KHCN
- Đặc điểm khách hàng cá nhân của Vietinbank CN Tiên Sơn
2.2.2 Các sản phẩm dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam – CN Tiên Sơn
2.2.3 Hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam – CN Tiên Sơn
- Phân tích thông qua các chỉ tiêu định tính và định lượng
8

8

2.3. Đánh giá hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam – CN Tiên Sơn
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.2 Những tồn tại và hạn chế
2.3.3 Nguyên nhân hạn chế

9

9