Tải bản đầy đủ
Dự kiến hiệu quả của đề án

Dự kiến hiệu quả của đề án

Tải bản đầy đủ

52

hoàn thiện kiến thức, kỹ năng chuyên môn, thái độ làm việc để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.
- Năng lực cán bộ viên chức của phòng tài chính kế toán được nâng cao hoàn
thiện sẽ lan toả ảnh hưởng tác động đến các khoa phòng khác tạo động lực cho các
khoa phòng khác học tập phấn đấu.
4.2. Đối tượng hưởng lợi của đề án
- Trước hết đối tượng được hưởng lợi phải nói đến là Phòng Tài chính kế
toán. Bởi lẽ tất các cán bộ viên chức của phòng được nâng cao về kiến thức trình độ
chuyên môn, kỹ năng, phẩm chất đạo đức. Nâng cao kỹ năng quản lý kiểm tra giám
sát giúp cho công tác quản lý lập các báo cáo tài chính hiệu quả.
- Thứ hai là hiệu quả chung cho bệnh viện: Năng lực quản lý kế toán tài
chính được nâng cao nhằm hạn chế ngăn ngừa các sai sót, tránh thất thu viện phí
cho bệnh viện nâng cao hiệu quả tài chính.
4.3. Những thuận lợi khó khăn khi triển khai đề án
- Thuận lợi:
+ Được sự ủng hộ của Ban giám đốc và các phòng khoa
+ Mô hình tổ chức gọn nhẹ trong phòng tài chính kế toán
+ Kinh phí thực hiện đề án ít
- Khó khăn:
Phần lớn cán bộ viên chức phòng tài chính kế toán là nữ có con nhỏ và làm
việc trực tiếp với người bệnh, do vậy việc tổ chức mở lớp đào tạo học tập nâng cao
kiến thức thường xuyên vào giờ hành chính là khó khăn. Vì liên quan đến năng lực
của cán bộ viên chức, vì vậy để nâng cao năng lực là phụ thuộc vào chính cá nhân
họ như điều kiện làm việc, hoàn cảnh cá nhân, khả năng tiếp thu, vị trí công
việc..Do đó đơn vị cần có chính sách nhân sự lâu dài: như tuyển dụng, trọng dụng
nhân sự, khen thưởng, đãi ngộ, hỗ trợ kinh phí học tập..
4.4. Tính khả thi của đề án
Nội dung của đề án là khả thi, có hiệu quả ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Để nâng cao và phát triển bệnh viện thì việc nâng cao năng lực cán bộ viên chức nói
chung cũng như năng lực về kế toán tài chính là không thể thiếu được.

53

C. KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN
Kết luận
Đề án: “Nâng cao năng lực cán bộ viên chức phòng Tài chính kế toán –
Bệnh viện Phụ sản Trung ương” đã tổng hợp được những lý luận cơ bản về năng
lực cán bộ kế toán trong tổ chức, kết hợp với thực tiễn để xây dựng được khung
năng lực riêng phù hợp với đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán của bệnh viện Phụ
sản Trung ương. Dựa trên khung đánh giá năng lực, đề án đã tiến hành đánh giá
năng lực làm việc của cán bộ lãnh đạo và nhân viên đang công tác tại Phòng.
Thông qua kết quả đánh giá, phân tích tình hình thực tế đề án đã chỉ ra những
mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục để nâng cao năng lực làm việc. Từ đó đề
xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực làm việc của các thành viên để góp
phần nâng cao hiệu quả của Phòng cũng như hoạt động chung của Bệnh viện.
Do chưa có nhiều kinh nghiệm đề án mới chỉ dừng lại đánh giá ở không gian
khá hẹp (mức độ Phòng) nên chưa có thể bao quát được toàn bộ bệnh viện và cũng
không tránh được một số thiếu sót.
Rất mong đề án hoàn thành sẽ là một đóng góp nhỏ cho việc xây dựng phát
triển pḥòng Tài chính kế toán Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

54

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Quy định chức năng nhiệm vụ của phòng

Tài chính kế toán
2. Đặng Thị Loan (2005), Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp,

Nhà xuấn bản Đại học kinh tế quốc dân.
3. Quốc hội khóa XI (2003), Luật Kế toán 2003, Luật số: 03/2003/QH11