Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT LONG

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT LONG

Tải bản đầy đủ

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Chiến lược nhân lực
- Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng.
- Đẩy mạnh đào tạo tại chỗ nguồn nhân lực.
3.2.Một số kiến nghị về công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
tại công ty TNHH Thương mại và sản xuất Việt Long
Qua quá trình thực tập tại Công ty, trên cơ sở tìm hiểu, nắm vững tình hình thực tế cũng như
những vấn đề lý luận đã được học, em nhận thấy trong công tác kế toán bán hàng và xác định
kết quả kinh doanh của công ty còn có những hạn chế mà nếu được khắc phục thì phần hành kế
toán này của Công ty sẽ được hoàn thiện hơn. Em xin đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện
công tác kế toán
* Trong bối cảnh cung vượt cầu, xác định rõ những khó khăn trước mắt và lâu dài, ngay từ đầu
năm, công ty nghiên cứu triển khai hàng loạt các giải pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Trong đó, đối với công tác tiêu thụ, khi thị trường xây dựng dân dụng giảm, công ty tích cực
tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các công trình lớn.Có cơ chế linh hoạt để kích cầu
tiêu thụ, đồng thời có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, các cửa hàng để giữ ổn định, hạn chế
suy giảm thị phần tại một số địa bàn đồng thời tổ chức lại bộ máy tiêu thụ sản phẩm, củng cố
và tăng cường đội ngũ thị trường, thương vụ tại các địa bàn xa để nắm bắt, xử lý thông tin
nhanh, kịp thời
* Trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh :Công tác kế toán bán hàng
và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Việt Long nhìn
chung đã có nhiều cố gắng trong công tác hạch toán kế toán và đã đạt được những thành tựu
đáng kể đưa công ty đứng vững trên thị trường. Tuy nhiên cùng với sự phát triển chung của nền
kinh tế thị trường, của quan hệ kinh doanh thì công tác kế toán nói chung và công tác kế toán
bán hàng xác định kết quả bán hàng nói riêng phải từng bước hoàn thiện hơn nữa. Có như vậy
mới phát huy một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quản trị
doanh nghiệp trong công tác quản lý.
Xuất phát từ thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, vời mục
đích hoàn thiện hơn nữa.Qua thời gian thức tập đi sâu vào nghiên cứu phần hành kế toán này
tại công ty em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến sau

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hảo
Lớp: KT – K4D Page 120

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Thứ nhất: Một trong những mục tiêu cải cách hệ thống kế toán lâu nay của Nhà nước là tạo
điều kiện cho việc ứng dụng tin học vào hạch toán kế toán. Bởi vì tin học đã và đang trở thành
một trong những công cụ quản lý kinh tế hàng đầu. Công ty TNHH Thương mại và sản xuất
Việt Long là một công ty vừa có sản xuất và thương mại, trong một tháng có rất nhiều nghiệp
vụ phát sinh cần phải ghi chép mà công việc kế toán chủ yếu được tiến hành bằng phần mềm
Excel do vậy các công thức tính toán khi sao chép từ sheet này sang sheet khác có thể bị sai
lệch dòng dẫn đến đưa ra các báo cáo không chính xác. Do vậy, việc sử dụng phần mềm kế
toán máy trở nên cần thiết với công tác kế toán cũng như hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp. Việc áp dụng phần mềm kế toán máy trở nên cần thiết bởi vì:
- Giảm bớt khối lượng ghi chép và tính toán
- Tạo điều kiện cho việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán nhanh chóng, kịp thời về
tình hình tài chính của công ty.
- Tạo niềm tin vào các Báo cáo tài chính mà công ty cung cấp cho các đối tượng bên ngoài.
- Giải phóng các kế toán viên khỏi công việc tìm kiếm và kiểm tra số liệu trong việc tính toán
số học đơn giản nhàm chán để họ giành nhiều thời gian cho lao động sáng tạo của cán bộ quản
lý.
Thay vì làm như hiện nay là sổ nhật ký chung được lập thành file excel để theo dõi riêng. Biện
pháp này đối với các đối tượng kế toán có số lượng phát sinh lớn như công tác kế toán tiêu thụ
của công ty có thể giảm bớt khối lượng ghi sổ.
Khi trang bị máy tính có cài phần mềm, đội ngũ kế toán được đào tạo, bồi dưỡng để khai thác
được những tính năng ưu việt của phần mềm. Công ty có thể tự viết phần mềm theo tiêu chuẩn
quy định tại thông tư (Thông tư 103/2005/TT – BTC của Bộ tài chính ký ngày 24/11/2005 về
việc “Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán” hoặc đi mua phần mềm của
các nhà cung ứng phần mềm kế toán chuyên nghiệp như:
-

Phần mềm kế toán Fast của công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast.

-

Phần mềm kế toán Smart Soft của công ty cổ phần Smart Soft

-

Phần mềm kế toán Misa của công ty cổ phần Misa

-

Phần mềm SAS-INNOVA của công ty Cổ phần SIS Việt Nam.

Trình tự kế toán trên máy vi tính về nghiệp vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh như sau: Việc tổ chức ghi chép vào sổ kế toán tài chính, máy tính nhập dữ liệu do

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hảo
Lớp: KT – K4D Page 121

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
kế toán viên nhập từ các chứng từ liên quan vào. Cuối kỳ các bút toán kết chuyển nhập vào
máy, tự máy xử lý hạch toán vào sổ kế toán. Căn cứ vào yêu cầu của chủ doanh nghiệp, giám
đốc, kế toán trưởng, người sử dụng sẽ khai báo vào máy những yêu cầu cần thiết ( sổ cái, báo
cáo doanh thu, kết quả kinh doanh...) máy sẽ tự xử lý và đƣa ra những thông tin cần thiết theo
yêu cầu.
Thứ hai: Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết tại Công ty
Hệ thống sổ kế toán tại mỗi công ty đều có vai trò hết sức quan trọng. Công tác kế toán nói
chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêng sẽ thực sự đạt hiệu quả khi
có một hệ thống sổ sách phù hợp với quy mô và hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
Từ đó, công tác kế toán mới có thể đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin nhanh chóng và
chính xác, giúp Ban lãnh đạo nắm được tình hình hoạt động của công ty một cách đầy đủ và dễ
dàng. Một hệ thống sổ sách đầy đủ phải bao gồm hệ thống sổ tổng hợp và hệ thống sổ chi tiết.
Tuy nhiên, khi hạch toán doanh thu, chi phí công ty mới chỉ sử dụng hệ thống sổ tổng hợp. Để
hoàn thiện hơn hệ thống sổ kế toán tại Công ty , em nhận thấy công ty nên lập các Sổ chi tiết để
thuận tiện cho việc theo dõi các khoản chi phí, doanh thu, đồng thời cũng nắm được tình hình
tiêu thụ của từng sản phẩm, qua đó Ban lãnh đạo công ty sẽ có các chính sách, chiến lược đúng
đắn hơn.
-

Đối với kế toán doanh thu, công ty nên lập các “Sổ chi tiết bán hàng” chi tiết theo từng

sản phẩm. Có như vậy thì công ty mới nắm được tình hình tiêu thụ của từng sản phẩm, qua đó
biết được doanh thu, giá vốn, lãi gộp của từng sản phẩm, để nắm được sản phẩm nào đem lại
lợi nhuận cao, sản phẩm nào làm giảm lợi nhuận. Trên cơ sở đó, công ty sẽ biết được mặt hàng
nào đang được ưa chuộng và mặt hàng nào đang kém cạnh tranh trên thị trường, để đưa ra được
các chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm đẩy mạnh tình hình tiêu thụ sản phẩm và nâng cao lợi
nhuận cho công ty.
Bên cạnh việc lập Sổ chi tiết bán hàng, công ty cũng cần lập Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng.
Cuối tháng, kế toán sẽ tiến hành tổng hợp số liệu từ các Sổ chi tiết bán hàng vào Bảng tổng hợp
chi tiết bán hàng. Sau đó, kế toán sẽ đối chiếu số liệu trên Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng với
Sổ cái Tài khoản 511 để kiểm tra xem số liệu có chính xác và logic không. Việc lập các Sổ này
giúp cho công tác quản lý kế toán doanh thu được cụ thể và chặt chẽ hơn

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hảo
Lớp: KT – K4D Page 122

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Biểu số 3.1 Mẫu sổ chi tiết bán hàng
SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG
Ngày
ghi sổ

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ,) : Bao bì PP
Năm : 2013
TK
Diễn giải
Số lượng
đ/ư
……………….

Chứng từ
SH
Ngày

Doanh thu
Đơn giá

Thành tiền

……………….
Cộng số phát sinh
-Doanh thu thuần
-Giá vốn hàng bán
-Lãi gộp
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hảo
Lớp: KT – K4D Page 123

Ngày 30 tháng 09 năm 2013
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Các khoản tính trừ
Thuế
Khác

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Thứ ba: Công ty vì số lượng mặt hàng sản phẩm cũng như số lượng sản phẩm của công ty đều
có số lượng tương đối lớn nên công ty nên mở thêm nhật ký theo dõi việc nhập xuất tồn của các
sản phẩm. Điều này giúp cho bộ phận kế toán theo dõi số lượng sản phẩm của công ty một cách
dễ dàng và khoa học hơn.
Thứ ba: Công ty nên tiếp tục theo dõi các khoản phải thu khó đòi. Bởi các khoản thu này không
hẳn là hoàn toàn không còn khả năng đòi lại.
- Các khoản nợ phải thu khó đòi khi được xác định thật sự là không đòi được
thì được phép xóa nợ.
Nợ TK 139: Số đã trích lập
Nợ TK 642: Số chưa trích lập
Có TK 138, 131
Đồng thời ghi nợ TK 004: nợ khó đòi đã xử lý
- Khi đòi được các khoản nợ phải thu khó đòi đã xử lý:
Nợ TK 111, 112
Có TK 711: Thu nhập khác
Đồng thời ghi có TK 004.
Thứ tư: Là một công ty sản xuất, công tác bán hàng có thể nói là đóng vai trò chủ yếu và then
chốt mang lại nguồn thu cho doanh nghiệp, và đương nhiên đi kèm với nó không thể thiếu các
khoản giảm trừ doanh thu. Việc công ty không theo dõi cụ thể các khoản này có thể nói là đã
gây khó khăn cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu cũng như lập báo cáo tài chính cuối kỳ.
Về thủ tục mua hàng tại công ty: nên đơn giản, đảm bảo cung cấp hàng hóa nhanh chóng kịp
thời. Muốn làm được như vậy thì phải chú trọng khâu tính toán kế hoạch sản xuất để khi khách
hàng có nhu cầu có thể cung cấp ngay.
Thứ năm: Hàng hóa công ty kinh doanh gồm nhiều chủng loại, mỗi loại mang lại mức lợi
nhuận khác nhau. Một trong những biện pháp tăng lợi nhuận là phải chú trọng nâng cao doanh
thu của mặt hàng cho mức lãi cao. Vì vậy, ta cần xác định đƣợc kết quả tiêu thụ của từng mặt
hàng. Từ đó xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả cao nhất. Để thực hiện
được việc đó ta sử dụng tiêu thức phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
cho từng mặt hàng tiêu thụ sau mỗi kỳ báo cáo.
Một trong những vấn đề quan trọng nhất để tổ chức kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý
doanh nghiệp là việc lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý, khoa học. Bởi vì mỗi mặt hàng có tính
thương phẩm khác nhau, dung lượng chi phí quản lý doanh nghiệp có tính chất khác nhau công
dụng đối với từng nhóm hàng cũng khác nhau nên không thể sử dụng chung một tiêu thức phân

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hảo
Lớp: KT – K4D Page 124

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
bổ mà phải tùy thuộc vào tính chất của từng khoản mục chi phí để lựa chọn tiêu thức phân bổ
thích hợp. Đối với các khoản chi phí bán hàng có thể phân bổ theo daonh số bán. Tương tự ta
sẽ có tiêu thức phân bổ chi phí quản lý kinh doanh theo doanh số bán như sau :
Tương tự ta sẽ có tiêu thức phân bổ chi phí quản lý kinh doanh theo doanh số bán như sau :
CP

QLKD =

Chi

phí *

Doanh số bán

phân bổ cho

QLDN

cần

nhóm

nhóm

phân bổ Tổng

hàng

hàng

thứ i

thứ i
doanh số bán
Khi phân bổ được chi phí quản lý kinh doanh cho từng nhóm hàng, lô hàng tiêu thụ, ta sẽ xác
định được kết quả kinh doanh của từng mặt hàng đó
-Thứ sáu:Công ty nên mở các sổ nhật ký đặc biệt như nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiền, nhật
ký chi tiền…Việc làm này nhằm giảm khối lượng công việc cho kế toán, đồng thời giúp kế toán
theo dõi được chi tiết tình hình tiêu thụ cũng như tình hình thu chi của công ty

Biểu số 3.2: Mẫu sổ nhật ký bán hàng

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hảo
Lớp: KT – K4D Page 125

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
Tháng 09 năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ
Ngày
tháng
ghi sổ

SH

NT

A

B

C

Chứng từ

Diễn giải

D

Pthu từ
người mua
(ghi Nợ)
1

Ghi Có tài khoản doanh
thu
Thành phẩm

HH

2

3

Thuế GTGT
phải nộp
4

Số trang trước chuyển sang
……
03/09

03/09

Bán hàng cho công ty cổ phần
chế biến súc sản xuất khẩu

417.500.000

41.750.000

......
Cộng chuyển sang trang sau

- Sổ này có ...... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang.....
- Ngày mở sổ:.....
Ngày 30 tháng 09 năm 2013
Người ghi sổ

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hảo
Lớp: KT – K4D Page 126

(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Thứ bảy: về mở rộng thị trường tiêu thụ dịch vụ của công ty: Thị truờng là yếu tố quyết định
của quá trình kinh doanh. Do đó để nâng cao hiệu quả kinh doanh, công ty cần có sách lược,
chiến lucợc mở rộng thị trường, đẩy mạnh quá trình tiêu thụ.
Khó khăn lớn nhất hiện nay của công ty là sự cạch tranh của các doanh nghiệp khác, đòi hỏi
công ty phải thay đổi kế hoạch trong công tác kinh doanh sao cho vừa đáp ứng nhu cầu cho
mọi khách hàng và vừa đảm bảo về giá cả trên thị trường mà vẫn đảm bảo được chất lượng
dịch vụ, tay nghề sửa chữa…Ban lãnh đạo công ty cần có những chính sách, chiến l ược để đối
phó với tình hình hiện nay. Hơn nữa, đề nghị công ty nên có biện pháp giới thiệu hàng hóa,
dịch vụ của mình thông qua chính sách quảng cáo để qua đó phát triển thị trƣờng tiêu thụ
ngành hàng kinh doanh. Để góp phần nâng cao hiệu quả quảng cáo, công ty phải nghiên cứu
kỹ, phải tiến hành thăm dò thái độ của khách hàng, điều quan trọng cuối cùng là phải đánh giá
hiệu quả kinh tế của quảng cáo bằng cách so sánh chi phí bỏ ra với hiệu quả mà quảng cáo đem
lại.
Thứ tám: Vận dụng kế toán quản trị vào công tác kế toán tại công ty TNHH Thương mại và
sản xuất Việt Long
Kế toán là một công cụ quản lí quan trọng. Để kế toán có thể phát huy tốt nhất chức
năng thông tin và kiểm tra của mình thì cần phải xây dựng một hệ thống kế toán hoàn chỉnh.
Tức là vừa hướng về các quá trình và sự kiện kinh tế đã xảy ra (hướng về quá khứ); vừa giúp
hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm soát và đưa ra được các quyết định đúng đắn (hướng về
tương lai).
Ở nước ta hiện nay, nhận thức và hiểu biết về kế toán quản trị vẫn còn nhiều hạn chế và
chưa hoàn toàn thống nhất cả về lí luận lẫn thực tiễn. Khái niệm “kế toán” để nói về hệ thống
kế toán doanh nghiệp từ trước đến nay chỉ đề cập chủ yếu đến kế toán tài chính mặc dù hệ
thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam vẫn có những biểu hiện nhất định về kế toán quản trị.
Vì vậy, việc tổ chức thực hiện kế toán quản trị là vấn đề có tính cấp thiết cả về lí luận lẫn
thực tiễn ứng dụng, cả trong phạm vi doanh nghiệp lẫn trong phạm vi nền kinh tế.
Trải qua hơn 10 năm hoạt động,Kế toán quản trị chưa được chú trọng, đội ngũ nhân viên
kế toán chưa được phân công công việc rõ ràng, cụ thể thành hai nhánh là kế toán tài chính và
kế toán quản trị. Do đó, các thông tin kế toán phục vụ cho các nhà quản trị công ty vẫn còn
nhiều hạn chế. Để hệ thống kế toán của công ty có thể phát huy tốt nhất chức năng của mình

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hảo
Lớp: KT – K4D Page 127

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
thì việc tổ chức hệ thống kế toán này theo mô hình hỗn hợp, gồm hai phân hệ kế toán tài
chính và kế toán quản trị trong cùng một hệ thống kế toán là hết sức cần thiết.
Những nội dung kế toán quản trị cần nghiên cứu hoàn thiện tại công ty TNHH Thương
mại và sản xuất Việt Long bao gồm:
- Thiết lập thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc lập kế hoạch tại công ty TNHH
Thương mại và sản xuất Việt Long, trong đó đặc biệt quan tâm nghiên cứu về kế hoạch kinh
doanh hàng năm.
- Thiết lập thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc điều hành và kiểm soát quá trình
thực hiện kế hoạch, trong đó đặc biệt quan tâm nghiên cứu về tình hình thực hiện dự toán chi
phí và tình hình hoạt động của các trung tâm trách nhiệm.
*Một số giải pháp khác
Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ tại Công ty :Để hạn chế việc mất mát hoặc bỏ sót khi
giao nhận chứng từ và dễ dàng quy trách nhiệm cũng như tìm lại chứng từ trong trường hợp bị
thất lạc, khi giao nhận chứng từ giữa các phòng ban cần có phiếu giao nhận chứng từ hoặc sổ
theo dõi quy trình luân chuyển chứng từ. Như vậy, khi chứng từ bị thất lạc, các phòng ban có
thể dễ dàng tìm lại chứng từ hoặc quy trách nhiệm cho cá nhân cụ thể. Công ty có thể tham
khảo mẫu phiếu giao nhận chứng từ sau:
Biểu số 3.3 : Mẫu phiếu giao nhận chứng từ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT LONG

PHIẾU GIAO NHẬN CHỨNG TỪ
Ngày tháng

Loại chứng từ

Số hiệu

KẾT LUẬN
Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hảo
Lớp: KT – K4D Page 128

Ký tên
Bên giao
Bên nhận

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói
riêng là một công cụ hữu hiệu để các nhà quản trị quản lý hiệu quả công việc sản xuất kinh
doanh. Song để thực sự trở thành một công cụ có hiệu quả thì công tác kế toán phải ngày càng
được củng cố và hoàn thiện, phát huy hết vai trò và khả năng của mình. Có như vậy mới đẩy
mạnh phát triển, tăng lợi nhuận và nâng cao lợi ích cho doanh nghiệp.
Qua một thời gian thực tập tuy không dài, nhưng được sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn
Phương Dung và các anh chị kế toán tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty TNHH Thương
mại và sản xuất Việt Long, cùng kiến thức của bản thân, em nhận thấy công tác Kế toán Bán
hàng và xác định kết quả Bán hàng có vai trò thực tiễn hết sức to lớn đối với sự phát triển của
Công ty nói riêng và của các Doanh nghiệp Thương mại nói chung. Vì vậy, trong chuyên đề
cuối khóa này, em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã được học cùng với thực tiễn tại
Công ty để trình bày công tác kế toán bán hàng từ những vấn đề mang tính lý luận cơ bản nhất
đến thực trạng đang diễn ra ở Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Việt Long và đề xuất
các ý kiến hoàn thiện cho những khâu còn hạn chế. Tuy nhiên, do còn non yếu về mặt lý luận
lại chưa có nhiều kinh nghiệm về thực hành nên chắc chắn chuyên đề cuối khóa còn có nhiều
thiếu sót. Một lần nữa, em rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung của các thầy cô giáo cũng
như các cán bộ kế toán Phòng kế toán Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Việt Long
Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Cô Giáo Nguyễn Phương Dung đã
tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian em thực tập và viết bài; em cũng xin chân thành cảm
ơn các anh chị tại phòng Kế toán của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Việt Long đã
nhiệt tình chỉ bảo và cung cấp tài liệu để em có thể hoàn thành chuyên đề này này.
Sinh Viên
Nguyễn Thị Bích Hảo

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu đặc điểm hình thành và phát triển, tài liệu kế toán của công ty TNHH Thương mại
và sản xuất Việt Long

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hảo
Lớp: KT – K4D Page 129

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
3

Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội – PGS.TS
Đặng Thị Loan

4

Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân – PGS.TS Nguyễn
Văn Công.

5

Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC về việc ban hành
chế độ kế toán doanh nghiệp.

6

Chuẩn mực 14 của Việt Nam về doanh thu.

7

Tạp chí kế toán hàng tháng của ACCA

8

Các tạp chí khác có liên quan: Tạp chí kế toán, Tạp chí kinh tế và phát triển.

9

Các trang Web tìm kiếm : http:// google.com.vn
http:// webketoan.com

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Hảo
Lớp: KT – K4D Page 130