Tải bản đầy đủ
2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty CP tôn mạ màu Việt - Pháp

2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty CP tôn mạ màu Việt - Pháp

Tải bản đầy đủ

Tiết kiệm chi phí để hạ giá thành là một trong những biện pháp hữu ích
nhằm nâng cao lợi nhuận cho Công ty. Do đó, công tác quản lý chi phí doanh
nghiệp là công tác hết sức quan trọng, nếu làm tốt công tác quản lý này thì
doanh nghiệp chỉ mất một khoản chi phí thấp mà hiệu quả cao. Và ngược lại,
nếu công tác quản lý chi phí kém thì chi phí sẽ cao và làm giảm hiệu quả sản
xuất kinh doanh.
Giảm chi phí trực tiếp
Là một doanh nghiệp được thành lập để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh kinh doanh vật liệu xây dựng là chủ yếu, Công ty có nhiều phân xưởng,
nhiều khâu sản xuất riêng đều tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Để
phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý, kiểm tra và phân tích chi phí Công ty nên hạch
toán chi phí cho từng phân cưởng sản xuất, từng bộ phận.
Đối với các khoản chi phí nguyên, nhiên vật liệu thông thường những
khoản này thường chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất kinh doanh và giá
thành sản phẩm, nếu tiết kiệm những khoản chi phí này sẽ có tác dụng rất lớn
đến việc hạ giá thành sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu phụ thuộc vào 2 yếu tố:
số lượng nguyên vật liệu tiêu hao và giá cả nguyên vật liệu. Chi phí nhiên vật
liệu bao gồm: xăng dầu,…Công ty cần nắm vững quan hệ trên thị trường, lựa
chọn nhà cung cấp để mua nhiên vật liệu với giá thấp, mất ít chi phí mua hàng
cũng như chi phí vận chuyển giao dịch.
Đối với chi phí nhân công: Công ty nên thường xuyên kiểm tra và xây
dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương hợp lý, đảm bảo tốc độ tăng năng
suất lao động và tốc độ tăng thu nhập thực tế. Để tiết kiệm chi tiêu quỹ lương
thì quỹ lương phải đuợc dùng đúng mục đích không được dùng quỹ lương để
chi tiêu cho các mục đích khác.
• Giảm chi phí gián tiếp
Đối với giá vốn hàng hóa và chi phí quản lý doanh nghiệp: qua phân tích ta
thấy lợi nhuận của công ty tăng lên mặc dù tốc độ tăng giá vốn hàng hóa cao
hơn tốc độ tăng doanh thu, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng cao hơn so với
38

những năm trước. Còn chi phí bán hàng chỉ bao gồm khoản mục chi phí hoa
hồng, điều này cho thấy việc hạch toán hoa hồng phí cho từng mặt hàng chưa
được chi tiết và cụ thể.
Do đó, công ty cần có các biện pháp tích cực để giảm thiểu khoản mục chi
phí này. Muốn vậy lãnh đạo công ty cần phải phối hợp trực tiếp với các nhân
viên thực hiện kinh doanh tìm ra những bất hợp lý trong chi tiêu. Từ đó phân
loại chi phí và có kế hoạch thực hiện giảm chi phí phát sinh trong khâu này. Còn
đối với chi phí quản lý thì rất khó xác định vì không có định mức rõ ràng nhất là
các khoản chi phí khác trong chi phí quản lý. Vì vậy biện pháp tốt nhất để tiết
kiệm chi phí là sự đồng lòng từ ban giám đốc đến toàn thể cán bộ công nhân
viên phải có ý thức tiết kiệm chi phí trong từng công việc và hành động của
mình để sử dụng chi phí hợp lý nhất.
Ngoài ra, cũng cần xét đến chi phí hoạt động tài chính, nó không trực tiếp
tác động tới giá vốn, nhưng nó cũng là một khoản mục chi phí làm giảm lợi
nhuận của doanh nghiệp. Do đó, Công ty cũng nên có những biện pháp thúc đẩy
doanh thu hoạt động tài chính và giảm thiểu chi phí từ hoạt động này. Đối với
chi phí từ hoạt động tài chính: chủ yếu bao gồm các khoản lỗ liên quan đến hoạt
động đầu tư tài chính, lãi tiền vay. Do đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể mà doanh
nghiệp cần điều chỉnh chi phí này sao cho ở mức thấp nhất có thể.
3.2.3 Biện pháp 3: Tăng cường quản lý hàng tồn kho
Trong các năm gần đây công ty còn tồn đọng hàng tồn kho ở các bộ phận
chi phí SXKD dở dang là chủ yếu. Do đó cần đẩy nhanh tốc độ sản xuất mang
lại hiệu quả nhất cho công ty. Do đó công ty cần có những chính sách điều
chính hợp lý hàng tồn kho tránh gây tình trạng ứ đọng lãng phí.
3.2.3 Biện pháp 4: Quản lý hiệu quả tình hình công nợ
Bao gồm công nợ phải trả và công nợ phải thu
Để thực hiện tốt giải pháp này công ty cần thực hiện:
- Mở sổ theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu trong và ngoài công ty và
tình hình thanh toán.

39

- Có biện pháp phòng ngừa rủi ro không đòi được nợ như: Trích lập quỹ
dự phòng tài chính và trích lập dự phòng phải thu khó đòi.
- Có chính sánh bán chịu đứng đắn đối với từng khách hàng, chẳng hạn
như với khách hàng quen thuộc thì đưa ra chính sách tín dụng lới lỏng hơn như
thời gian bán chịu dài hơn, tăng tỷ lệ chiết khấu.
- Tiến hành phân loại các khoản nợ, tìm ra nguyên nhân của các khoản nợ
để có biện pháp xử lý thích hợp kip thời.
3.2.5 Biện pháp 5: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Hiệu quả của vốn lưu động có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao
hiệu quả tiết kiệm vốn. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động công ty có
thể tiến hành như sau:
- Tăng cường công tác quản lý vốn lưu động, tìm mọi biện pháp để rút
ngắn thời gian ở mỗi khâu mà vốn đi qua. Làm được điều này giúp cho công ty
rút ngắn thời gian chu chuyển của vốn lưu động trong lưu thông hàng hoá, từ đó
có thể giảm bớt được một số vốn lưu động cần thiết.
- Bên cạnh đó, công ty có thể tăng được tốc độ chu chuyển vốn lưu động,
sẽ giảm được một số vốn lưu động nhất định mà vẫn đảm bảo được khối lượng
công việc kinh doanh như cũ.
- Còn quá trình chu chuyển vốn thường xuyên nằm ở các khâu dự trữ và
lưu thông. Vì vậy, cần phải áp dụng các biện pháp thích hợp ở từng khâu, để từ
đó góp phần nâng cao khả năng tài chính của công ty
3.2.6 Biện pháp 7: Nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân viên
- Trước hết phải nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý công ty nghĩa là
nâng cao hiệu quả của công tác quản lý. Cán bộ quản lý có năng lực sẽ bố trí
đúng người đúng việc, góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên
vật liệu, thiết bị mý móc, sức lao động của công ty. Qua đó tác động tích cực
đến việc nâng cao kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty. Nhà quản trị có
trình độ cao có khả năng năm bắt được nhiều cơ hội cho công ty từ đó biến cơ
hội đó thành khả năng sinh lợi cao cho công ty.
- Tuyển dụng nhân viên có chuyên môn trong lĩnh vực tài chính. Trong
tương lai nếu công ty phát triển thuận lợi công ty nên thiết lập một bộ phận
chuyên về quản lý tài chính doanh nghiệp.

40

- Công ty cần tuyển thêm những người có trình độ cao, tuổi trẻ, có nhiều
kinh nghiệm, năng lực đặc biệt chuyên về lĩnh vực tài chính.
- Đưa ra chính sách đãi ngộ hợp lý (về lương bổng như mức lương tối
thiểu, phần thu nhập được thưởng thêm) nếu nhân viên làm việc đạt hiệu quả để
kích thích sự nhiệt tình và say mê công việc của họ.
- Tạo môi trường làm việc thoải mái năng động để nhân viên phát huy
hết năng lực và sáng tạo trong công việc. Bên cạnh đó công ty cần đào tạo bộ
phận chuyên trách Marketing. Ngoài ra công ty cần tranh thủ sự giúp đỡ của các
nhà cung cấp công nghệ để nâng cao trình độ người lao động làm chủ các công
nghệ mới.

41

KẾT LUẬN
Trong nền kinh tế thị trường có sự canh tranh gay gắt giữa các doanh
nghiệp với nhau, đứng vững và phát triển là một vấn đề hết sức nan giải đối với
các doanh nghiệp hiện nay. Song cũng chính sự biến đổi và tác động này của
nền kinh tế đã giúp nhiều doanh nghiệp xác định mục tiêu, chiến lược sản xuất
kinh doanh của mình tạo đà thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.
Tài chính là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh
của mỗi doanh nghiệp. Hoạt động tài chính gắn liền với tất cả các khâu của quá
trình kinh doanh từ huy động vốn tới khâu phân phối lợi nhuận. Qua đó người ta
có thể giải quyết các mối quan hệ phát sinh cũng như đánh giá hiệu quả sản xuất
kinh doanh của đơn vị trong kỳ. Từ đó giúp nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ
thực trạng hoạt động tài chính nhận ra những mặt mạnh mặt yếu của doanh
nghiệp nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động
Và đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình
tài chính của doanh nghiệp.
Qua thời gian thực tập tại công ty đã giúp em thu được những kiến thức
thực tế về tình hình tài chính của công ty. Phần kết này một lần nữa em chân
thành cảm ơn Cô giáo hướng dẫn Th.S Lê Bích Vân, cùng toàn thể các cô chú
và anh chị trong công ty CP tôn mạ màu Việt - Pháp giúp đỡ , hướng dẫn em
chuyên đề này.
Tài chính là một vấn đề rất rộng lớn, hơn nữa do những hạn chế nhất định
về thời gian và trình độ nên bài chuyên đề của em không thể tránh khỏi những
thiếu xót. Em rất mong sự chỉ bảo của các thầy cô và ý kiến đóng góp của các
bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, ngày tháng năm 2015

TÀI LIỆU THAM KHẢO

42

1. Trần Ngọc Bình, quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Nông nghiệp, năm
2002.
2. Thạc sỹ Lê Thị Phương Hiệp, Phân tích hoạt động kinh doanh (Nhà xuất bản
Thống kê).
3. Phân tích tài chính doanh nghiệp (Nhà xuất bản thống kê) Năm 1999.
4. Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp (Nhà xuất bản thống kê) Năm
1997.
5. Tài chính doanh nghiệp ( Nhà xuất bản lao động) Năm 2004.
6. Giáo trình thống kê doanh nghiệp (Nhà xuất bản lao động) Năm 2004.
7. Bảng cân đối kết toán trong công ty TNHH Vạn Phong năm 2011- 2013
8. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong công ty TNHH Vạn Phong
năm 2011- 2013

43

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................1
1. Tính cấp thiết đề tài................................................................................................................1
2. Mục đích nghiên cứu.............................................................................................................1
3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu..............................................................................................1
4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................................2
1.1 Khái quát tài chính doanh nghiệp........................................................................................2
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp...................................................................................2
1.1.2. Mục tiêu quản lý tài chính của doanh nghiệp..................................................................3
1.2 Phân tích tài chính doanh nghiệp.........................................................................................4
1.2.1 Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp................................................................4
1.2.2 Vai trò phân tích tài chính doanh nghiệp..........................................................................4
1.2.3 Nội dung phân tích cơ bản................................................................................................5
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu..................9
CHƯƠNG 2.............................................................................................................................12
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN
MẠ MÀU VIỆT - PHÁP.........................................................................................................12
2.1 Giơí thiệu chung về công ty CP tôn mạ màu Việt – Pháp..................................................12
2.1.1 Vài nét về sự hình thành và phát triển của công ty CP tôn mạ màu Việt - Pháp............12
2.1.4 Khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm 2011 – 2013.................14
2.2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của công ty CP tôn mạ màu Việt –
Pháp giai đoạn 2011 - 2013......................................................................................................18
2.2.1 Khái quát hoạt động tài chính và quản lý tài chính chủ yếu tại công ty CP tôn mạ màu
Việt – Pháp giai đoạn 2011 - 2013...........................................................................................18
Bảng 2.4: Chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động tại công ty CP tôn mạ màu Việt – Pháp năm
2011 – 2013)............................................................................................................................26
(Nguồn trích : Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoat động kinh doing tại công ty CP
tôn mạ màu Việt – Pháp năm 2011 – 2013).............................................................................26
Bảng 2.5: Phân tích cơ cấu tài chính tại công ty CP tôn mạ màu Việt – Pháp năm 2011 –
2013)........................................................................................................................................30
(Nguồn trích : Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoat động kinh doanh tại công ty CP
tôn mạ màu Việt – Pháp năm 2011 – 2013).............................................................................30
Bảng 2.6: Phân tích chỉ tiêu khả năng sinh lời tại công ty CP tôn mạ màu Việt – Pháp năm
2011 – 2013)............................................................................................................................32
44

(Nguồn trích : Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoat động kinh doanh tại công ty CP
tôn mạ màu Việt – Pháp năm 2011 – 2013).............................................................................32
Phân tích bảng 2.5....................................................................................................................33
CHƯƠNG 3.............................................................................................................................36
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG
TY CP TÔN MẠ MÀU VIỆT - PHÁP....................................................................................36
3.1 Định hướng phát triển của công ty CP tôn mạ màu Việt - Pháp giai đoạn 2015 - 2019....36
3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty CP tôn mạ màu Việt
- Pháp.......................................................................................................................................37
KẾT LUẬN..............................................................................................................................42
Bảng 2.4: Chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động tại công ty CP tôn mạ màu Việt Pháp năm
2011 – 2013)............................................................................................................................46
Bảng 2.5: Phân tích cơ cấu tài chính tại công ty CP tôn mạ màu Việt – Pháp năm 2011 –
2013)........................................................................................................................................46
Bảng 2.6: Phân tích chỉ tiêu khả năng sinh lời tại công ty CP tôn mạ màu Việt – Pháp năm
2011 – 2013)............................................................................................................................46

45

DANH MỤC SƠ ĐÒ BẢNG BIỂU
Sơ đồ 2.1: Cơ cầu tổ chức bộ máy quản lý công ty
Biểu 2.1: Một số chỉ tiêu kinh tế tại công ty CP tôn mạ màu Việt – Pháp năm
2011 - 2013
Biểu 2.2: Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty CP tôn mạ màu Việt – Pháp
năm 2011 - 2013
Bảng 2.3: Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán tại công ty CP tôn mạ màu
Việt Pháp năm 2011 - 2013
Bảng 2.4: Chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động tại công ty CP tôn mạ màu Việt
Pháp năm 2011 – 2013)
Bảng 2.5: Phân tích cơ cấu tài chính tại công ty CP tôn mạ màu Việt – Pháp năm
2011 – 2013)
Bảng 2.6: Phân tích chỉ tiêu khả năng sinh lời tại công ty CP tôn mạ màu Việt –
Pháp năm 2011 – 2013)

46

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CP

Cổ Phần

DN

Doanh nghiệp

DTT

Doanh thu thuần

LN

Lợi nhuận

LNTT

Lợi nhuận trước thuế

TSHH

Tài sản hữu hình

TTNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp

TTTQ

Thanh toán tổng quát

KNTT

Khả năng thanh toán

SXKD

Sản xuất kinh doanh

XDCB

Xây dựng cơ bản

47