Tải bản đầy đủ
Cụng ty c phn Thn t MCla mụt trong nhng cụng ty kinh doanh a khng inh c vi tri cua riờng minh trờn thng trng. Mc du con nhiờu kho khn vờ c s võt chõt, nhng th thach cua nờn kinh tờ thi trng, cac ụi thu canh tranh nhng can bụ cụng nhõn viờn Cụng ty c phn T

Cụng ty c phn Thn t MCla mụt trong nhng cụng ty kinh doanh a khng inh c vi tri cua riờng minh trờn thng trng. Mc du con nhiờu kho khn vờ c s võt chõt, nhng th thach cua nờn kinh tờ thi trng, cac ụi thu canh tranh nhng can bụ cụng nhõn viờn Cụng ty c phn T

Tải bản đầy đủ