Tải bản đầy đủ
8 Dự đoán và quản lý các luồng nhập, xuất vốn tiền mặt (ngân quỹ):

8 Dự đoán và quản lý các luồng nhập, xuất vốn tiền mặt (ngân quỹ):

Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THỰC TẬP

KẾT LUẬN
Sau thời gian thực tập tại công ty CPXDTM Hoàng Long, qua tìm hiểu thực
tế và kiến thức đã học, em thấy công tác quản trị VLĐ có vai trò rất quan trọng đối
với mỗi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Nếu công tác quản trị VLĐ kịp thời
và đúng đắn sẽ là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất góp phần cho quá
trình đẩy mạnh tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và sử
dụng vốn tiết kiệm hơn.
Công tác quản trị VLĐ tại công ty CPXDTM Hoàng Long về cơ bản là đạt hiệu
quả.

So

với

năm

2009,

năm

2010

Công

ty

đã

tiết

kiệm

được

2.948.915.876,7(VNĐ) vốn lưu động. Mức tiết kiệm này là do Công ty đã tăng
vòng quay của vốn lưu động từ 9,7 vòng lên 11,92 vòng năm 2010 và rút ngắn kỳ
luân chuyển vốn lưu động t ừ 37 ngày xuống còn 30 ngày.Tất cả chỉ tiêu trên đều
chứng tỏ công ty làm ăn kinh doanh có hiệu quả.
Tuy nhiên nên công ty có các biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hoá khâu
quản trị VLĐ thì quá trình hoàn vốn sẽ diễn ra nhanh hơn, mang lại kết quả kinh
doanh cao hơn.
Nhờ sự chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn thực tập là cô Nguyễn Thị
Thu Hà và các cô chú trong phòng tổ chức và cán bộ, phòng tài chính nên đề tài
công tác quản trị VLĐ của em đã hoàn thành. Tuy nhiên do trình độ bản thân còn
hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên bản báo cáo sẽ không tránh khỏi
những thiếu sót đáng kể.
Vì vậy kính mong các thầy cô thông cảm.
Hải Phòng, tháng 4 năm 2011
Sinh viên thực tập
Bùi Thị Thùy Dương

Sinh viên : Bùi Thị Thùy Dương
Lớp
: QTKD AK8

49

BÁO CÁO THỰC TẬP
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 Báo cáo tài chính của công ty CPXDTM Hoàng Long
 Quản trị tài chính doanh nghiệp – Nhà xuất bản tài chính năm 2002.
Trường đại học kinh tế Quốc dân.
 Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp. Nhà xuất bản thống kê.
 Phân tích tài chính trong doanh nghiệp – người dịch Đỗ Văn Thuận, tái
bản lần thứ nhất, nhà xuất bản thống kê.
 Nguyễn Văn Đệ (2002), Phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh
nghiệp, NXB Nông nghiệp

Sinh viên : Bùi Thị Thùy Dương
Lớp
: QTKD AK8

50

BÁO CÁO THỰC TẬP

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập -Tự do-Hạnh phúc
********

NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP

Đề tài: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG
CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY
CPXDTM HOÀNG LONG
Người nhận xét:
Chức vụ:
Sinh viên:
Lớp/khoá:

Bùi Thị Thùy Dương
QTKD-AK8

Nhận xét và đánh giá:

Hải Phòng, ngày….tháng….năm 2011

Sinh viên : Bùi Thị Thùy Dương
Lớp
: QTKD AK8

51