Tải bản đầy đủ
2 Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty

2 Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty

Tải bản đầy đủ

Biên pháp 1. Hoàn thiện công tác quản lý vốn bằng tiền
Trong ba năm gần đây ta thấy, công tác quản lý vốn bằng tiền chưa được tốt do
Công ty dự trữ một lượng tiền khá nhỏ tại quỹ. tiền mặt luôn chiếm tỷ trọng lớn
hơn năm 2011 chiếm 8,89% trong tổng vốn bằng tiền, còn tiền gửi chỉ chiếm
2,71% năm 2012 tiền mặt chiếm 16,39%, còn tiền gửi chỉ chiếm 2,81% trong
tổng vốn bằng tiền,. Việc dự trữ một khối lượng nhỏ tiền mặt tại quỹ có thể giúp
cho Công ty không có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trả. Do
vậy, trong những năm tới Công ty cần phải xem xét lại mức dự trữ tiền mặt một
cách hợp lý sao cho Công ty vừa có khả năng thanh toán nhanh các khoản nợ
mà vừa không bị thiếu vốn lưu động. Do vậy, trong những năm tới Công ty cần
phải xem xét lại mức dự trữ tiền mặt một cách hợp lý sao cho Công ty vừa có
khả năng thanh toán nhanh các khoản nợ mà vừa không bị thiếu vốn lưu động.
Biện pháp 2. Giải pháp hàng tồn kho
Thường xuyên theo dõi sự biến động của nguyên vật liệu, hàng hóa trong
kho trước sự biến động của thị trường, cần huy động thêm vốn để mua thêm
nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa đây là biện pháp rất quan trọng để bảo
toàn vốn của công ty.
Cần tìm hiểu thêm về sự biến động của giá cả trên thị trường và nguồn
cung cấp nguyên liệu để sản xuất
- Bảo quản tốt hàng tồn kho, hàng tháng kế toán phải đối chiếu sổ sách phát
hiện ra hàng tồn đọng để xử lý tìm biện pháp giải phóng số hàng hóa tồn đọng
để thu hồi vốn.
- Lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh trên cơ sở tình hình năm báo
cáo, chi tiết số lượng theo từng tháng, quý. Kiểm tra chất lượng số hàng hóa khi
nhập về. Nếu hàng kém phẩm chất thì phải đề nghị người bán đền bù tránh thiệt
hại cho công ty.
Biện pháp 3. Cần chủ động trong việc lập kế hoạch và sử dụng vốn lưu động:

38

Trong kế hoạch hằng năm, Công ty cần chú ý đến việc xác định nhu cầu
vốn lưu động để từ đó có kế hoạch huy động các nguồn vốn, đảm bảo quá trình
kinh doanh của Công ty được tiến hành thường xuyên liên tục, tránh được sự
lãng phí giúp công ty chủ động trong việc huy động vốn lưu động nhằm tăng
được số lần luân chuyển vốn lưu động trong từng thời kỳ đồng thời làm giảm
được số kỳ luân chuyển vốn lưu động. Việc xác định đúng nhu cầu về vốn lưu
động trên thực tế có thể gặp nhiều khó khăn do sự biến động của giá cả thị
trường...Công ty cũng cần phải có chính sách chi tiêu hợp lý, có những công
trình nguồn vốn giải ngân rất chậm, làm ảnh hưởng đến thời gian thi công. Do
vậy, Công ty cần dựa vào những phân tích cụ thể của tình hình vốn lưu động
trong năm trước, kết hợp với những dự đoán về tình hình của thị trường và kế
hoạch kinh doanh hằng năm để thấy được nhu cầu cụ thể về vốn lưu động của
Công ty trong từng kỳ kinh doanh, tăng hiệu quả vốn lưu động.
Trong điều kiện doanh nghiệp hoạt động được chủ yếu bằng các nguồn vốn
huy động từ bên ngoài thì để giảm thiểu chi phí sư dụng vốn, công ty nên linh
hoạt tìm các nguồn tài trợ với lãi suất phù hợp. Một số nguồn công ty có thể
xem xét huy động như:
- Vay ngân hàng: Trong những năm gần đây, đứng trước nhu cầu đòi hỏi về
vốn thì đây là một nguồn cung cấp vốn quan trọng. Nguồn vốn tín dụng ngân
hàng thực chất là vốn bổ sung chứ không phải nguồn vốn thường xuyên tham
gia và hình thành nên vốn lưu động của công ty. Mặt khác, công ty cũng nên
huy động nguồn vốn trung và dài hạn vì việc sử dụng vốn vay cả ngắn, trung và
dài hạn phù hợp sẽ góp phần làm giảm khó khăn tạm thời về vốn, giảm một
phần chi phí và tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, để huy động được các nguồn vốn từ
ngân hàng thì công ty cũng cần phải xây dựng các phương án kinh doanh, các
dự án đầu tư khả thi trình lên ngân hàng, đồng thời phải luôn luôn làm ăn có lãi,
thanh toánh các khoản nợ gốc và lãi đúng hạn, xây dựng lòng tin ở các ngân
hàng.

39

- Nguồn vốn liên doanh, liên kết: Đây là hình thức hợp tác mà qua đó các
doanh nghiệp không những tăng được vốn cho hoạt động kinh doanh mà còn
học tập được kinh nghiệm quản lý, tiếp thu được tiến bộ khoa học kỹ thuật và
chuyển giao công nghệ.
- Vốn chiếm dụng: Thực chất đây là các khoản phải trả người bán, người
mua trả tiền trước, các khoản phải trả khác. Đây không thể được coi là nguồn
vốn huy động chính nhưng khi sư dụng khoản vốn này công ty không phải trả
chi phí sử dụng, nhưng không vì thế mà công ty lạm dụng nó vì đây là nguồn
vốn mà doanh nghiệp chỉ có thể chiếm dụng tạm thời.
Biện pháp 4. Áp dụng các biện pháp quản lý tài sản lưu động khoa học
Đặc điểm hoạt động của công ty gắn liền với điều kiện tự nhiên nơi KD &
SX do đó việc thông nhất quản lý tài sản lưu động là một nhiệm vụ tương đối
phức tạp. Sau khi đã lựa chọn được mô hình phù hợp, công ty phổ biến và thực
hiện và hàng tháng, quý có những báo cáo thống nhất lên cơ quan công ty phục
vụ cho công tác tổng hợp và theo dõi tổng thể trong toàn công ty. Việc áp dụng
những mô hình tương đồng sẽ tạo nên sự minh bạch trong quản lý tài sản lưu
động trong toàn công ty, đảm bảo hợp lý, hiệu quả trong việc sử dụng các tài
sản lưu động tránh lãng phí, thất thoát.
- Nâng cao tốc độ luân chuyển VLĐ thông qua tiếp cận các công nghệ mới
trong kinh doanh.
Tiếp cận công nghệ mới là một ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển
của công ty, rõ ràng việc tiếp cận công nghệ mới sẽ đảm bảo cho năng lực kinh
doanh của công ty được tăng cao hơn. Hiệu quả SX nâng cao cũng có nghĩa
vòng quay của VLĐ sẽ tăng lên hàm nghĩa sự nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ.
Để có thể thành công trong định hướng này, công ty phải xây dựng các bước
(mốc thời gian) về tiêu chuẩn công nghệ, kỹ năng cần phải đạt được, gắn liền
với nó là kế hoạch về vốn để đảm bảo tính hiện thực của kế hoạch.

40

Công ty cần thành lập một bộ phận chuyên. Bộ phận này sẽ đồng thời đảm
nhiệm vai trò quản lý chất lượng, kiểm tra và sử lý kịp thời những sai phạm
trong quá trình thực hiện.
Biện pháp 5. Nâng cao năng lực quản lý tài chính, công tác bồi dưỡng cán bộ
Lao động chính là yếu tố quan trọng góp phần không nhỏ vào sự thành đạt
và phát triển của công ty. Do đó công tác quản lý và đào tạo tốt lao động sẽ
giúp cho công ty phát triển một cách toàn diện hơn.Vậy vấn đề ở đây là công ty
làm thế nào để nâng cao năng lực của cán bộ quản lý tài chính: Một là, công ty
đưa ra những ưu đãi trong tuyển dụng (về lương bổng, trợ cấp, về thời gian
công tác) nhằm thu hút nguồn nhân lực thực sự có chất lượng cao đảm nhiệm
công tác quản lý DN nói chung và quản lý tài chính nói riêng; Hai là, từ đội ngũ
cán bộ hiện tại ( ưu thế là có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong nghề) công ty
thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm việc (bồi dưỡng thông
qua mở các đợt học tập trung, hay bằng cách cử những cán bộ giỏi chuyên môn
đến làm việc tại DN trong một thời gian nhằm hướng dẫn thông qua quá trình
làm việc).
Biện pháp 6: Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân
chuyển vốn lưu động
- Xây dựng và mở rộng hệ thống dịch vụ ở những thị trường đang có nhu
cầu. Thông qua hệ thống tổ chức công tác nghiên cứu, tìm hiểu thị hiếu của
khách hàng. Đây chính là cầu nối giữa công ty với khách hàng. Qua đó, công ty
có thể thu nhập thêm những thông tin cần thiết và đưa ra các giải pháp thích hợp
nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng, củng cố niềm tin của khách
hàng với công ty.
- Thực hiện phương châm khách hàng là thượng đế, áp dụng chính sách ưu
tiên về giá cả, điều kiện thanh toán và phương tiện vận chuyển với những đơn vị
mua hàng nhiều, thường xuyên hay có khoảng cách vận chuyển xa.

41

- Tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh công
tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường, nắm bắt thị hiếu của khách hàng đồng thời
thiết lập hệ thống cửa hàng, đại lý phân phối tiêu thụ trên diện rộng.
Biện pháp 7: Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra
Khi đã kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, công ty luôn luôn phải
nhận thức được rằng mình phải sẵn sang đỗi phó với mọi sự thay đổi, biến động
phức tạp có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Những rủi ro bất thường trong kinh doanh
như: nền kinh tế lạm phát, giá cả thị trường tăng lên,… mà nhiều khi nhà quản
lý không lường hết được. Vì vậy, để hạn chế phần nào những tổn thất có thể xảy
ra, công ty cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để khi vốn kinh doanh
nói chung và vốn lưu động nói riêng bị hao hụt, công ty có thể có ngay nguồn
bù đắp, đảm bảo cho quá trình hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục. Cụ thể,
các biện pháp mà công ty có thể áp dụng là:
- Mua bảo hiểm hàng hóa đỗi với những hàng hóa đang đi đường cũng
như hàng hóa nằm trong kho.
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính, quỹ nợ phải thu khó đòi, quỹ dự
phòng giảm giá hàng bán tồn kho. Việc công ty tham gia bảo hiểm tạo ra một
chỗ dựa vững chắc, một tấm lá chắn tin cậy về kinh tế, giúp công ty có điều
kiện về tài chính để chống đỡ có hiệu quả mọi rủi ro, tổn thất bất ngờ xảy ra mà
vẫn không ảnh hưởng nhiều đến vốn lưu động.
- Cuối kỳ, công ty cần kiểm tra, rà soát, đánh giá lại vật tư hàng hóa, vốn
bằng tiền, đối chiếu sổ sách kế toán để xử lý chênh lệch.

42

KẾT LUẬN
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động là một hướng đi đúng không chỉ riêng với
Công ty TNHH TM XNK Việt Hàng Hải mà còn đối với nhiều doanh nghiệp khác có
mặt trong nền kinh tế thị trường. Trong cơ chế thị trường, nhu cầu về vốn lưu động là
vô cùng lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng vốn lưu động sao cho có hiệu quả
nhất để đạt được lợi nhuận cao nhất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Để
làm được điều này buộc các doanh nghiệp phải tìm các biện pháp tăng vòng quay vốn
lưu động để khả năng sinh lợi của vốn lưu động cao nhất. Chuyên của Em đã hình
thành được vấn đề sau: Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng vốn trong doanh
nghiệp, hệ thống các vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH TM
XNK Việt Hàng Hải, phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH TM
XNK Việt Hàng Hải, tiến hành phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty
Công ty TNHH TM XNK Việt Hàng Hải, đề xuất một số biện pháp nhằn nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp. Về ưu điểm công ty đã thực hiện tốt
công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động và thực hiện tốt công tác thu hồi nợ. Về
nhược điểm tổ chức về quản lý và điều hành chưa linh hoạt, chưa thực sự quan tâm
đến vấn đề hàng tồn kho, việc sử dụng vốn bằng tiền chưa hợp lý. Em xin đưa ra một
số biện pháp của cá nhân em biện pháp 1. Hoàn thiện công tác quản lý vốn bằng tiền,
biện pháp 2. Giải pháp hàng tồn kho, biện pháp 3. Cần chủ động trong việc lập kế
hoạch và sử dụng vốn lưu động, biện pháp 4. Áp dụng các biện pháp quản lý tài sản
lưu động khoa học, biện pháp 5. Nâng cao năng lực quản lý tài chính, công tác bồi
dưỡng cán bộ. Chuyên đề thể hiện ý kiến cá nhân với hy vọng được đóng góp một
phần hết sức nhỏ bé vào việc thực hiện công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động. Tuy
nhiên, do khả năng của em còn hạn chế, lý luận còn non kém nên vấn đề chưa được
nêu ra hết, công tác khảo sát, nghiên cứu phương án không sao tránh khỏi những sơ
suất và thiếu sót. Em kính mong được sự giúp đỡ của các thầy cô và các bạn để
chuyên đề được hoàn thiện tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của các thầy cô giáo và các cán bộ
thuộc Công ty đã giúp đỡ em trong suốt quá trình làm chuyên đề.
Em xin chân thành cảm ơn!

43