Tải bản đầy đủ
Tổng vốn trong dự trữ

Tổng vốn trong dự trữ

Tải bản đầy đủ

(Ngun: Bng cõn i k toỏn ti cụng ty TNHH sn xut kinh doanh Minh Phng nm 2011- 2013)
Phõn tớch:
Tng vn trong d tr ca doanh nghip cú xu hng gim theo cỏc nm, nm 2011 vn trong d tr t 552.889.464
ng, sang nm 2012 t 488.946.736 ng tc gim 0,11% tng ng gim 63.942.728 ng so vi nm 2011. n nm
2013 vn d tr t 483.212.321 ng tc gim 0,01% tng ng 5.734.415 ng so vi nm 2012. Nguyờn nhõn lm
Tng vn trong d tr ca doanh nghip cú xu hng do nh hng ca hai mtj hng nhụm kinh v tụm m km, c th nh
sau:
Mt hng tụn m km nm 2011 t 368.592.976 ng sang nm 2012 mt hng tụn m km t 366.710.052 ng
trong tng vn vn trong d tr tc gim 0,510% tng ng vi gim 1.882.924 ng so vi nm 2011, n nm 2013 mt
hng tụn m km t 241.606.160 ng tc tng 0,351% tng ng 125.103.892 ng so vi nm 2011. Nguyờn nhõn lm
mt hng tụn m km tng do trờn th trng xõy dng ang núng v mt hng tụn m km, doanh nghip cú nhiu n t
hng v mt hng ny.
Mt hng nhụm kớnh nm 2011 t 184.296.488 ng sang nm 2012 mt hng nhụm kớnh t 122.236.684 ng
trong tng vn vn trong d tr tc gim 0,336% tng ng vi gim 620.59.804 ng so vi nm 2011, n nm 2013
mt hng nhụm kinh t 241.606.160 ng tc tng 0,976% tng ng 119.369.476 ng so vi nm 2011. Nguyờn nhõn
lm mt hng nhụm kớnh tng do trờn th trng xõy dng ang nong v mt hng nhụm kinh, doanh nghip cú nhiu n
t hng v mt hng ny.

Trong tng vn trong d tr ca doanh nghip mt hng tụn m km chim t trng ln nht, nm 2011 mt hng tụn
m km chim t trng 66,66% trong khi mt hng nhụm kớnh ch chim 33,34% trong tng vn trong d tr. Sang nm
2012 mt hng tụn m km chim t trng 66,67% trong khi mt hng nhụm kớnh ch chim 33,33% trong tng vn trong d
tr, n nm 2013 mt hng tụn m km chim t trng 50% mt hng nhụm kớnh chim 50% trong tng vn trong d tr
Qua ú cho thy, doanh nghip ó ngy cng thu hỳt khỏch hng. Vic hng húa gim thỡ doanh nghip s khụng b a
ng hng húa. iu ny cho ta thy doanh nghip trong khõu tiờu th l tt
2.2.2. Thc trng hiu qu s dng vn lu ng ti cụng ty TNHH sn xut kinh doanh Minh Phng
nm 2011- 2013
Phõn tớch.
Qua bng tỡnh hỡnh s dng vn lu ng ta thy:
S vũng quay vn d tr nm 2011 l 0,678 vũng ngha l trung bỡnh hng tn kho mua v v bỏn ra c 0,678 ln
trong k, tng ng vi mi ln l 0 ngy. S vũng quay hng tn kho nm 2012 l 0,459 vũng ngha l trung bỡnh hng tn
kho mua v v bỏn ra c 0,459 ln trong k, tng ng vi mi ln l 14 ngy. Tc l khụng tng vũng no so vi nm
2011. Nguyờn nhõn lm cho vũng quay hng tn kho khụng tng trong nm 2012 l do tc tng ca giỏ vn hng bỏn l
3,640% ln hn tc tng ca hng tn kho bỡnh quõn trong k l 5,327 %. Nm 2013 tc luõn chuyn hng tn kho l
0,630 vũng, mi vũng l 11 ngy, tng 0,143 vũng so vi nm 2012. Nguyờn nhõn lm cho vũng quay hng tn kho tng
trong nm2013 l do tc tng ca giỏ vn hng bỏn l (0,273%) nh hn tc tng ca hng tn kho bỡnh quõn trong
k l 0,612%.

S ngy ca 1 vũng quay hng tn kho nm 2011 t 530,97 vũng sang nm 2012 t 724,34 vũng tc tng 0,364%
tng ng vi 193,37 vũng, h s vũng quay hng tn kho cho thy doanh nghip bỏn hng nhanh v hng tn kho khụng b
ng nhiu. Cú ngha l doanh nghip s ớt ri ro hn. Sang nn 2013 t 571,42 vũng tc gim 0,211% tng ng vi
152,91 vũng h s vũng quay hng tn kho cho thy doanh nghip bỏn hng chm v hng tn kho b ng nhiu.
- K thu tin bỡnh quõn: Nm 2011 l 0 ngy
Nm 2012 l 14 ngy. Ta thy, k thu tin bỡnh quõn tng qua hai k, nm 2012 ó tng ngy so vi nm 2011, tng
ng vi t l gim 4.66%.
Bng 2.7. Thc trng hiu qu s dng vn lu ng
STT
Ch tiờu
1
Doanh thu thun
2
Giỏ vn hng bỏn
Li nhun thun (sau
3
thu)
Tn kho bỡnh quõn trong
4
k
5
Tng s ngy trong k
Cỏc khon phi thu bq
6
trong k
Vn lu ng bỡnh quõn
7
trong k
S ngy ca 1 vũng
8
quay vn lu ng
9
Vũng quay vn d tr
10
S ngy ca 1 vũng

n
v tớnh
ng
ng
ng

2011
481.814.000
375.079.461

2012
2.023.450.500
1.740.628.322

1.612.042

2.207.214

ng
Ngy
ng

552.889.464
360
-

ng
1.642.080.738
Vũng
Vũng
Vũng

0,0021
0,678
530,97

3,498,211,348
360
78.765.500
3.498.211.348
0,0010
0,497
724,34

2013
1.614.369.000
1.366.917.915
3.462.102
2,168,886,064

so sỏnh
2012/2011
2013/2012
s tin
T l(%)
s tin
T l(%)
1.541.636.500
3,199
-409.081.500
-0,253
1.365.548.861
3,640
-373.710.407
-0.273
595.172

360

2.945.321.884
-

50.699.000

78.765.500

2.168.886.064
0.0016
0,630
571,42

1.856.130.610

-0,119
193,37

0,369

1.254.888

0.362

5,327
-

-1.329.325.284
-

-0,612
-

-

-28.066.500

-0,553

-1.329.325.284

-0,612

0,143
-152,91

0,226
-0,211

1,130
-0,175
0,364

11
12
13
14
15
16
17
15

quay hng tn kho
K thu tin bỡnh quõn
Vũng quay khon phi
thu trong k
Sut sinh li ca vn
lu ng theo DTT
Sut sinh li vn lu
ng tớnh theo LNST)
Sut hao phớ ca vn lu
ng theo DTT
Sut hao phớ vn lu
ng tớnh theo LNST
Mc m nhim ca
vn lu ng
Mc vn lu ng tit
kim

Ngy
Vũng

-

14

11

14

0

-3

-0,094

-

25,68

31,84

25,68

0

6,16

0,544

0,293

0,578

0,744

0,324

1,104

0,166

0.223

0,0009

0.0006

0.0015

-0,0003

-0,305

-0,0009

-0,563

3.408,12

1.728,83

1.343,48

-1.679,29

-0,492

-385,35

-0,222

1.018,63

1.584,89

626,46

566,26

0,555

-958,42

-0,604

3,408

1,728

1,343

-1,680

-0,492

-0,415

-0,308

-1.329.325.284

-0,612

Ln
Ln
Ln
Ln
%
ng

1.642.080.738

3.498.211.348

2.168.886.064

1.856.130.610

1,130

(Ngun: BCKT v BCKQHKD ti cụng ty TNHH sn xut kinh doanh Minh Phng nm 2011- 2013)

Phõn tớch
Tuy nhiờn, k thu tin bỡnh quõn nm 2013 l 11 ngy, tc l ó gim
ngy so vi nm 2012, tng ng vi t l gim 0,094%. Nguyờn nhõn lm cho
k thu tin bỡnh quõn gim trong nm 2013 l do cụng ty ó rỳt ngn thi gian
thanh toỏn vi khỏch hng thng xuyờn tr tin khụng ỳng hn, bờn cnh ú
cụng ty ỏp dng chớnh sỏch chit khu thanh toỏn vỡ th ó to c ng lc
cho khỏch hng thanh toỏn tin hng sm.
- Vũng quay khon phi thu tng trong 3 nm qua, c th :
Nm 2011 l 0 vũng, sang nm 2012 l 25,68 vũng, ó tng lờn so vi
nm 2011 l 25,68 vũng, tng ng vi t l tng 0%. Nguyờn nhõn l do tc
tng doanh thu thun tng lờn khỏ cao trong khi ú tc tng cỏc khon phi
thu thỡ li tng khụng ỏng k. Nm 2013 l 31,84 vũng tc tng 6,16 vũng,
tng ng vi t l tng 0,544% so vi nm 2012. Nguyờn nhõn l do tc
tng cỏc khon phi thu tng lờn khỏ cao trong khi ú tc tng doanh thu
thun thỡ li gim.
- Sut sinh li vn lu ng theo doanh thu thun (hay S vũng quay ca
vn lu ng trong k ) th hin trong mt ng vn lu ng s cú bao nhiờu
ng doanh thu, ta cú s vũng quay vn lu ng qua 3 nm nh sau .Nm 2011
s vũng quay vn lu ng l 0,293 vũng, thi gian mt vũng quay vn lu
ng l 108 ngy. Cho thy c 1 ng vn lu ng b ra thỡ cụng ty s thu v
3,339 ng doanh thu v to ra c 3,339 ng doanh thu cụng ty phi mt
108 ngy. Nm 2012 s vũng quay vn lu ng l 5,054 vũng, thi gian mt
vũng quay vn lu ng l 72 ngy. Cho thy c 1 ng vn lu ng b ra thỡ
cụng ty s thu v 5,054 ng doanh thu v to ra c 5,054 ng doanh thu
cụng ty phi mt 72 ngy. Nm 2013 s vũng quay vn lu ng l 2,457 vũng,
ó gim 2,6 vũng so vi nm 2012. tng ng vi t l gim 51,39% v mt
vũng quay vn lu ng mt 147 ngy. Cho thy c 1 ng vn lu ng b ra
thỡ cụng ty s thu v 2,457 ng doanh thu v to ra c 19,98 ng doanh
thu cụng ty phi mt 9 ngy.

Qua phõn tớch trờn ta thy, Sut sinh li vn lu ng ca cụng ty nm
2013 l khụng tt, do cụng ty m rng vn lu ng nhng hiu qu kinh doanh
li gim nờn ó lm gim 2,66 ng doanh thu thun. Vỡ vy, cụng ty cn tỡm
bin phỏp khc phc hiu qu s dng vn lu ng tỡnh hỡnh kinh doanh
c tt hn.
- Sut sinh li vn lu ng tớnh theo li nhun sau thu cho bit bỡnh
quõn trong k 1 ng vn lu ng lm ra bao nhiờu ng li nhun sau thu,
c th :
Nm 2011 Sut sinh li vn lu ng tớnh theo li nhun sau thu l
0,032 ng, cú ngha c 1 ng vn lu ng u t cho sn xut kinh doanh
trong k thỡ to ra c 0,032 ng giỏ tr li nhun. Nm 2012 sut sinh li
vn lu ng tớnh theo li nhun sau thu l 0,018 ng, cú ngha c 1 ng
vn lu ng u t cho sn xut kinh doanh trong k thỡ to ra c 0,018
ng giỏ tr li nhun.Nm 2013 sut sinh li vn lu ng tớnh theo li nhun
sau thu l 0,001 ln, ó gim so vi nm 2012 l 0,017 ng, tng ng vi t
l gim 93,83%. Cú ngha c 1 ng vn lu ng u t cho sn xut kinh
doanh trong k thỡ ch to ra c 0,001 ng giỏ tr li nhun.
Sut hao phớ vn lu ng tớnh theo LNST cho bit to ra mt ng
li nhun nm 2011 thỡ phi huy ng 1.018,63 ng vn lu ng., sang nm
2012 bit to ra mt ng li nhun thỡ phi huy ng 1.584,89 ng vn lu
ng tc tng 0,555 % tng ng vi mc hao phớ vn lu ng tớnh theo
LNST 566,26 ng. iu ny cho thy sut tiờu hao l cao tc l khụng tt.
Sang nm 2013 to sao mt ng li nhun sai thu thỡ cn tiờu hao 626,46
ng li nhun tc gim 0,604 % tng ng vi gim 958,42 ng li nhun
sau thu so vi nm 2012. iu ny cho thy Mc hao phớ vn lu ng tớnh
theo li nhun sau thu l tt.
Sut hao phớ vn lu ng tớnh theo DTT cho bit to ra mt ng
doanh thu nm 2011 thỡ phi huy ng 3.408,12 ng vn lu ng., sang nm
2012 bit to ra mt ng doanh thu thỡ phi huy ng 1.728,82 ng vn

lu ng tc gim 0,492% tng ng vi mc hao phớ vn lu ng tớnh theo
DTT 1.679,29 ng. iu ny cho thy sut tiờu hao l thp tc l tt. Sang
nm 2013 to sao mt ng doanh thu thỡ cn tiờu hao 1.343,48 ng doanh
thu tc gim 0,604 % tng ng vi gim 958,42 ng li nhun sau thu so
vi nm 2012. iu ny cho thy Mc hao phớ vn lu ng tớnh theo doanh
thu sau thu l tt.
- Mc m nhim ca vn lu ng cho ta biờt cú c 1 ng
doanh thu thỡ s cn hao phớ bao nhiờu ng vn lu ng, c th :
Nm 2011mc m nhim vn lu ng l 29,95%, cú c 1
ng doanh thu thỡ s cn hao phớ 29,95 ng vn lu ng, nm 2012 mc
m nhim vn lu ng l 19,79%, cú c 1 ng doanh thu thỡ s cn hao
phớ 19,79ng vn lu ng. Nm 2013 mc m nhim vn lu ng l
40,7%, tc l ó tng lờn 20,91% so vi nm 2012, cú c 1 ng doanh
thu thỡ s cn hao phớ 40,7 ng vn lu ng. iu ny c ỏnh giỏ l khụng
tt bi vy cụng ty cn tỡm bin phỏp khc phc.
- Mc vn lu ng tit kim. Khi cụng ty s dng vn lu ng tt thỡ
th hin tc vn lu ng luõn chuyn tng lờn v t ú cú th tit kim vn
lu ng. Nm 2011 mc vn lu ng l 1.642.080.738 VND, nm 2012 mc
vn lu ng l 3.498.211.348 VND. Nm 2013 mc vn lu ng l
2.168.886.064 VND tc gim 1.329.325.284 VND tng ng vi mc gim
0.162%.
Qua kt qu phõn tớch trờn, ta thy mc vn lu ng ca cụng ty l
hp lý Tc vũng quay vn nhanh hn nhng lng vn lu ng cụng ty s
dng va phi, vic s dng vn ca cụng ty l tt.
Túm li, trờn õy l nhng ỏnh giỏ khỏi quỏt v hiu qa s dng vn
ca cụng ty trong hot ng sn xut kinh doanh nhng nm qua. Trong nhng
thnh cụng nht nh song vn cũn mt s nhng tn ti cn khc phc v xem
xột li nõng cao hn na hiu qu s dng vn ca cụng ty.

2.3 ỏnh giỏ chung v hiu qu s dng vn lu ng ti cụng ty
TNHH sn xut kinh doanh Minh Phng
2.3.1 Kt qu t c
- Doanh thu trong doanh nghip tng rừ rt qua cỏc nm chng t doanh nghip

doanh kinh doanh tt
- Về công tác quản lý và sử dụng vốn lu động. Để mở rộng quy mô sản xuất
kinh doanh, đáp ứng nhu cầu đồi hỏi ngày càng cao của thị trờng trong năm
qua công ty đã chủ động đầu t đổi mới phơng tiện.
- Cụng tỏc thu hi n ó c chỳ trng v qun lý tt hn nờn ó giỳp cho k
thu tin bỡnh quõn ca Cụng ty trong nm qua gim xung ỏng k ch cũn
15,73 ngy trong khi thi hn tớn dng ca Cụng ty l 30 ngy. V mc dự Cụng
ty cha cú chớnh sỏch tớn dng mi cho khỏch hng nhng vi nhng khỏch
hng quen thuc v lm n lõu di vn c duy trỡ m bo. Cụng tỏc thu hi
n, cú biu hin tt v ti chớnh th hin ngun vn ch s hu khụng ngng
tng, õy chớnh l du hiu lc quan tin trin tt v tỡnh hỡnh huy ng v s
dng tt ngun vn ca cụng ty.
Tuy nhiờn song song vi nhng thnh tu t c nh trờn Cụng ty khụng
th trỏnh khi nhng yu t tiờu cc tỏc ng tự mụi trng bờn ngoi. Thụng
qua s liu phõn tớch cỏc ch tiờu ta thy tỡnh hỡnh qun lý v s dng VL ti
Cụng ty vn cũn vi im hn ch nht nh. C th nh sau:
2.3.2 Hn ch v nguyờn nhõn
Hn ch 1: Cụng tỏc qun lý v s dng vn bng tin
Qua 3 nm phõn tớch 2011-2013 ta nhn thy rng lng vn bng tin
ti qu ca Cụng ty ti thi im cui nm tng cao, c bit l nm 2013. Vỡ
vy n v phi chu chi phớ cho vic d tr lng vn bng tin nhiu nh vy.
Ta cú th c tớnh nhu cu vn bng tin cho nm n bng cỏch s dng
phng phỏp c tớnh bng t l phn trm trờn doanh thu.

Nguyờn nhõn: Do cụng tỏc qun lý vn bng tin trong cụng ty cha c lp
k hoch cho viecj chi tiờu trong vic sn xut kinh doanh
Hn ch 2: Cụng tỏc qun lý v s dng cỏc khon phi thu
Mc dự k thu tin bỡnh quõn nm 2013 l 15,73 ngy cha vt qua mc
quy nh thi hn tớn dng ca Cụng ty. Tuy nhiờn t trng cỏc khon phi thu
ca Cụng ty trong tng ti sn lu ng vn cũn cao ng th hai sau HTK,
Nguyờn nhõn:
- Do Cụng ty cha lp chớnh sỏch tớn dng bỏn hng nh tr trc thi
hn trong vũng bao nhiờu ngy s c hng chit khu thanh toỏn,
- Cụng ty cha chuyn i khon phi thu thnh tin nhanh.
Hn ch 3: Qun lý v s dng hng tn kho
L mt doanh nghip thng mi chuyờn sn xut nờn lng HTK chim
t trng ln trong tng TSL l iu khụng th trỏnh khi. S d lng HTK ti
thi im cui nm chim t trng thp nh vy l vỡ Cụng ty ang trong giai
on sn xut vi mc cao, s lng n t hng phi xut bỏn u nm
sau nhiu. Chớnh vỡ vy m hiu qu s dng HTK ca Cụng ty trong nm 2013
thp hn so vi nhng nm trc. Tỡnh hỡnh tn kho NVL v chi phớ sn xut
kinh doanh d dang v thnh phm tng mnh cho thy Cụng ty vn phi lp k
hoch sn xut cht ch, kim soỏt cụng tỏc qun lý v s dng NVL cho hp
lý, ta cú th lp d toỏn c th nh d toỏn tiờu th, d toỏn sn xut, d toỏn
chi phớ nguyờn vt liu...
Nh vy trờn c s phõn tớch tỡnh hỡnh qun lý v s dng VL 3 nm
phn no cho chỳng ta thy bc tranh hot ng ca Cụng ty trong vic qun lý
v s dng VL. Bờn cnh nhng mt t c thỡ nhng hn ch vn tn ti.
Vỡ th vic nghiờn cu tỡm ra bin phỏp nhm nõng cao hiu qu s dng VL
l iu ht sc cn thit.
Song vi v trớ l mt sinh viờn trong kh nng gii hn v kin thc, thi
gian, mt khỏc vic phõn tớch vn lu ng tỡm ra nguyờn nhõn v a ra gii
phỏp nhm nõng cao hiu qu qun lý v s dng vn lu ng l mt vn

rt khú khn vỡ VL dựng cho hot ng kinh doanh l rt cn thit i vi
doanh nghip v nú tỏc ng n rt nhiu lnh vc v hiu qu em li l rt
ln
Nguyờn nhõn:
- Do cụng ty cha lp k hoch sn xut cho d toỏn sn xut, d toỏn chi
phớ .
- Do Cụng ty cha a ra c gii phỏp nõng cao qun lý s dung vn
lu ng.
Hn ch 4: Nõng cao nng lc qun lý ti chớnh, cụng tỏc bi dng cỏn b
- T chc qun lý v iu hnh chm c i mi, cụng tỏc o to bi dng
nõng cao trỡnh nng lc cho cỏn b, cụng nhõn cha c y mnh do thiu
ngun kinh phớ cn thit.
Do ú nng sut lao ng, hiu sut cụng tỏc, cht lng k thut v m
thut cha cao, tin sn xut cũn chm, hiu qu kinh doanh thp.
Nguyờn nhõn:
- Do cỏn b, nhõn viờn cha tip cn c vi cụng ngh mi.
- Do trinh nawg lc ca cỏn b, nhõn viờn cng li thi.

CHNG 3
MT S BIN PHP NNG CAO HIU QU S DNG VN LU
NG TI CễNG TY TNHH SN XUT KINH DOANH MINH
PHNG
3.1. Phng hng phỏt trin ca cụng ty TNHH sn xut kinh
doanh Minh Phng trong thi gian nm 2015- 2017
3.1.1 Phng hng phỏt trin chung
Cụng ty TNHH sn xut kinh doanh Minh Phng trong quỏ
trỡnh hot ng kinh doanh ó cú khụng ớt nhng khú khn nhng cựng vi s
n lc phỏt trin ca cụng ty v ton nhõn viờn, cụng ty vn ng vng trong
nn kinh t. Va qua, cụng ty ó t c kt qu kinh doanh ỏng khớch l, ó
gúp phn vo cụng cuc xõy dng t nc. duy trỡ c nhng thnh tớch
v khc phc khú khn, cụng ty ó cú nhng nh hng phỏt trin nh sau:
V nh hng phỏt trin
Nn kinh t th trng vi c trng c bn l s cnh tranh khc lit v
quy lut o thi kht khe. Nú yờu cu mi doanh nghip mun tn ti trong
mụi trng y phi khụng ngng hon thin mỡnh, khụng ngng phỏt trin v c
chiu rng ln chiu sõu. Tuy nhiờn, t c iu ú khụng h d dng, nú
ũi hi mi doanh nghip phi tht s nng ng, nhy bộn, phi khụng ngng
c gng n lc t lm mi mỡnh, t tỡm cho mỡnh nhng hng i ỳng n...
v mt iu quan trng na l phi cú mt nh hng phỏt trin hp lý. nh
hng ging nh kim ch nam ca la bn vy - ch khi i ỳng hng thỡ doanh
nghip mi n c cỏi ớch phỏt trin trong tng lai ca mỡnh.
Thc t ln mnh nhanh chúng ca Cụng ty Cụng ty TNHH sn xut
kinh doanh Minh Phng trong nhng nm va qua l kt qu tng hp
ca nhiu yu t. Song u da trờn nhng k hoch nh hng phỏt trin ó
c ban lónh o cụng ty ht sc coi trng v xõy dng mt cỏch k lng. Cú
th khỏi quỏt nhng nh hng ú nh sau: