Tải bản đầy đủ
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH MINH PHƯỢNG.

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH MINH PHƯỢNG.

Tải bản đầy đủ

-

Mã số thuế: 0200459834

-

Tài khoản ngân hàng: 102010000671541, tại ngân hàng:
Công thương - Chi nhánh Hải Phòng

-

Vốn điều lệ: 16.000.000.000

-

Thuận lợi của Công ty: Có khách hàng lâu năm, đội ngũ
cán bộ công nhân viên trình độ cao, năng lực quản lí tốt.
2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại công ty
- Theo giấy phép kinh doanh, công ty đăng kí hoạt động trong
các lĩnh vực sau: Buôn bán kim loại và quặng, kim loại. Tuy nhiên,
thực tế những năm qua và trong hiện tại Công ty đang sản xuất
kinh doanh các ngành nghề, lĩnh vực sau: Trong đó, ngành nghề
buôn bán sắt, thép và xây dựng công trình nhà xưởng, cầu đường,
là hoạt động chủ yếu mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn nhất cho
Công ty.
2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý tại công ty.
- Tổng số lao động toàn Công ty là: 57 người.
- Trong đó: Có 42 nam và 15 nữ.
Sơ đồ 1.1 Sơ đồ bộ máy quản lý tại Công ty TNHH SX KD
Minh Phượng

18

GIÁM ĐỐC

Phó Giám đốc
Kỹ thuật

Phòng Vật tư

Phòng
kỹ thuật

Phó giám đốc
Điều hành

Phòng
Quản lí

Phòng
Phòng kế toán
Hành chính, kế hoạch

Đội gia công chínhĐội
xácgia công phi tiêu chuẩn Đội lắp đặt

Quan hệ trực tuyến
Quan hệ chức năng
Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban như sau:
- Ban giám đốc: Trong công ty gồm có 4 người, một hoạt
động và hai phó giám đốc , mỗi người đều có chức năng và
quyền hạn rõ ràng.
- Giám đốc: là người điều hành cao nhất , toàn quyền
quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
Giám đốc vừa là người đại diện cho tập thể cán bộ CNV Công ty
vừa là người chịu trách nhiệm trực tiếp
- PGĐ Kỹ thuật : Phụ trách về kỹ thuật , gia công chính
xác, được giám đốc ủy quyền trực tiếp quản lý hoạt động kinh
doanh và giúp giám đốc điều hành đội gia công chính xác
19

- Phòng vật tư : Có nhiệm vụ quản lí hoạt động của kho
vật liệu , xây dựng kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm thị trường bán
hàng và tiêu thụ sản phẩm.
- Phòng kỹ thuật: Có nhiệm vụ kiểm tra công trình , đồng
thời lập kế hoạch sửa chữa máy móc, đề án cải tiến kĩ thuật.
- Phòng Quản lí: Nhiệm vụ quản lý các đội gia công phi tiêu
chuẩn và đội lắp đặt
- Phòng Hành chính, kế hoạch : Có trách nhiệm quản lí nhân
sự , tham mưu với giám đốc trong việc bố trí lao động và lên
các kế hoạch phát triển công .
- Phòng Kế toán : Làm nhiệm vụ tính toán cân đối thu chi, ,
lập kế hoạch tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh theo định kì
cho giám đốc.
2.1.4 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH sản
xuất kinh doanh Minh Phượng giai đoạn 2011- 2013

Bảng 2.1. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH sản
xuất kinh doanh Minh Phượng giai đoạn 2011- 2013
Đơn vị tính: Đồng/ Người
2011-2012
Chỉ tiêu

Năm 2011

Tổng doanh thu

481.814.000
1.599.226.58
2
4,526,204,59
2

Tổng chi phí
Lợi nhuận sau thuế
20

Năm 2012
2.023.450.50
0
1.265.848.02
4
2,752,940,56
3

Năm 2013
1.614.369.00
0

+/-

%

1.541.636.500

3,199

501.011.133
5,789,151,53
4

-333.378.558

-0,258

-1.773.264.029 -0,391

Dòng thu
Dòng chi
Nộp ngân sách NN
Số lao động
Thu nhập bình quân/
người

4,131,147,44
3
4,096,432,30
9

5,314,125,19
8
5,340,543,74
7

2,082,930,10
5
2,069,895,02
7

26,036,351

7,186,088

40
2,700,000

1.182.977.755

0,286

1.244.111.438

0,303

9,776,309

-18.850.263

-0,723

40

30

-

-

3,400,000

3,700,000

700.000

0,259

(Nguồn: BCĐKT và BCKQHĐKD tại công ty TNHH sản xuất kinh

doanh Minh Phượng giai đoạn 2011- 2013
năm 2011-2013)

21

Phân tích:
Nhìn vào số liệu bảng 2.1 ta nhận thấy kết quả kinh doanh trong ba năm tăng
lên do doanh thu và chi phí tăng cũng vừa với mức doanh thu. Với một doanh
nghiệp sản xuất thì việc quan trọng chính là việc xúc tiến sản phẩm các chi phí
cho bán hàng là rất quan trọng và là vấn đề lâu dài nhưng cần phải làm ngay và
thường xuyên thay đổi các chính sách thì doanh nghiệp không tránh khỏi phải
chi một số khoản chi phí khá cao.Tuy nhiên từ thực trạng này cho thấy sự kinh
doanh tốt là do doanh thu bán hàng cao đồng thời là doanh nghiệp đã quản lý
được chi phí, xây dựng được định mức chi phí hợp lý, tự việc thuê nhà kho cho
đến việc tính phí vẩn chuyển trong giá thực tế xuất hàng, chi phí nhân công bao
nhiêu cũng rất hợp lý,… Doanh thu bán hàng cao cũng là do hàng hóa này chỉ
phục vụ cho mọi bộ phận khách hàng trên thị trường vật liệu xây dựng.
Tổng doanh thu năm 2011 đạt 481.814.000 đồng, sang năm 2012 đạt
2.023.450.500 đồng tức giảm 3,199 % tương ứng với giảm 1.541.636.500 dồng
so với năm 2011.
Nguyên nhân làm doanh thu giảm do Công ty đang xây dựng 1
công trình nhà ở nhưng vẫn đang trong thời gian thi công chưa
hoàn thành nên công trình chưa bàn giao nên doanh thu trong
năm 2013 giảm. Điều này được đánh giá là không tốt. Vì công
ty sử dụng số lao động không hợp lý làm lãng phí thời gian thi
công làm công trình chậm tiến độ. Nếu tình trạng nay kéo dài
thì công ty sẽ không kịp tiến độ và bàn giao công trình đúng
thời hạn.
Sang năm 2013 doanh thu đạt 1.614.369.000 đồng tức tăng 0,253 % tương ứng
với tăng 409.081.500 dồng so với năm 2012. Nguyên nhân làm doanh
thu tăng do doanh số bán hàng cao, số lượng hàng tiêu thụ
trong kỳ nhiều, chi phí tăng tương ứng với mức doanh thu.
Doanh thu tăng do sản lượng bán các mặt hàng sắt và thép
tăng lên (năm 2012 công ty bán được khoảng 45.000 tấn sắt,
22