Tải bản đầy đủ
2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Gia Minh .

2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Gia Minh .

Tải bản đầy đủ

nhanh. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng vốn bị chiếm dụng và ứ đọng
là: Trong các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của công ty kí kết với khách hàng
chưa có các điều kiện ràng buộc chặt chẽ về mặt thanh toán, về số tiền ứng
trước, công ty chưa có các hình thức khuyến khích khách hàng thanh toán
tiền hàng sớm và ngay khi giao hàng.
3.2.3. Sử dụng có hiệu quả các biện pháp nhằm giảm chi phí tồn kho và
hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm
Giá trị hàng tồn kho của công ty chiếm tỉ trọng đáng kể trong tổng VLĐ.
Trong đó, hàng hoá tồn kho luôn chiếm tỉ lệ cao. Khối lượng hàng tồn kho
bao giờ cũng tỷ lệ thuận với chi phí tồn kho, vấn đề đặt ra cho công ty là
phải làm sao để giảm bớt chi phí tồn kho; Công ty TNHH xây dựng &
thương mại Gia Minh nên làm việc để các nhà cung cấp cho chậm thanh
toán, nhưng công ty phải chịu chi phí tồn kho lớn, nhất là trong những
trường hợp nhập nhiều hàng cùng một lúc. Công ty lại chưa tính toán và tách
riêng chi phí tồn kho cho từng nhóm hàng
3.2.4. Biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh
Khi kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp không thể
lường hết đựơc mọi vấn đề bất thường xảy ra trên thị trường như lạn phát,
khủng hoảng tiền tệ, về phía người cung cấp.... Để hạn chế phần nào những
tổn thất trên công ty cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro.
Để hạn chế ảnh hưởng của rủi ro công ty nên lập quỹ dự phòng tài chính,
mua bảo hiểm cho hàng hoá để khi vốn bị hao hụt thì đã có nguồn bù đắp,
khi tổn thất xảy ra sẽ được bồi thường.
Định kỳ tiến hành kiểm kê đánh giá lại số vật tư hàng hoá, vốn bằng tiền,
vốn trong thanh toán, xác định số vốn lưu động hiện có theo giá trị hiện tại;
48

Trên cơ sở kiểm kê đánh giá lượng vật tư hàng hoá mà đối chiếu với sổ sách
kế toán để điều chỉnh sao cho hợp lý, những vật tư hàng hoá tồn đọng lâu
ngày do kém phẩm chất hoặc không phù hợp với nhu cầu sản xuất phải chủ
động giải quyết, phần chênh lệch thiếu hụt phải xử lý kịp thời để bù lại.
Đôn đốc các khoản nợ, thường xuyên đối chiếu thu hồi công nợ, giải
quyết tích cực các khoản vốn bị chiếm dụng quá hạn dây dưa, tiền thu về
nhanh chóng sử dụng vào sản xuất nhằm tăng tốc độ luân chuyển vốn,
những khoản nợ xét thấy khách hàng không có khả năng trả thì lập danh
sách theo dõi để có kế hoạch bù đắp đảm bảo vốn lưu động.
Những khoản tạm ứng phải thu hồi, thanh toán ngay khi đến hạn; Có
biện pháp xử lý đối với những người nợ dây dưa chiếm dụng vốn của công
ty
3.2.5. Chú trọng phát huy nhân tố con người
Dù bất kỳ ở môi trường nào nhân tố con người vẫn luôn được đặt lên
hàng đầu. trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, người ta không
chỉ cần có vốn, công nghệ mà quan trọng hơn cả là con người. Trong nhiều
năm qua cũng như nhiều doanh nghiệp khác, công ty chưa tận dụng được hết
sức lực, trí tụê của CBCNV trong công ty, chưa phát huy được hết tiềm năng
con nguời. Đây là một vấn đề tồn tại cần phải có biện pháp khắc phục; Để
làm tốt công tác phát huy nhân tố con người công ty cần phải xem xét các
vấn đề như:
Xét lại cơ cấu nhân sự của công ty, tìm hiểu đánh giá năng lực trình độ
của từng CBCNV để có biện pháp quản lý thích hợp.

49

KẾT LUẬN
Sau 5 năm phát triển công ty đã khắc phục khó khăn đạt được những kết
quả to lớn; đặc biệt ban lãnh đạo đã năng động sáng tạo trong công tác quản
lý sản xuất kinh doanh, đổi mới máy móc thiết bị , nâng cấp nhà xưởng, gắn
sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tạo ra nhiều mặt hàng đa dạng phong phú có
uy tín nhờ đó thị trường ngày càng được mở rộng, lợi nhuận năm sau cao
hơn năm trước, đời sống của cán bộ công nhân viên được cải thiện; đồng
thời công ty còn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, tăng nguồn thu cho
ngân sách nhà nước, tăng nguồn thu cho ngân sách góp phần phát triển kinh tế
xã hội của đất nước .
Với những thành tích đó, hiện nay công ty đã và đang khẳng định vị trí,
uy tín của mình trên thị trường; Đạt được những thành tích trên trước hết
phải kể đến sự chỉ dẫn sát sao của các cố vấn và sự giúp đỡ của các đơn vị
bạn, của phường sở tại. Bên cạnh đó là sự nhạy bén, nhận thức nắm bắt thị
trường, khắc phục khó khăn của Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công
nhân viên của công ty.
Song song với quá trình phát triển, công tác tổ chức và sử dụng vốn lưu
động cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của công ty.
Tuy nhiên công tác tổ chức sử dụng vốn lưu động vẫn còn nhiều bất cập,
những giải pháp được đưa ra trong bài chuyên đề sẽ góp một phần nào giải
quyết những tồn tại và góp phần nâng cao việc sử dụng vốn lưu động của
công ty.

Sinh viên thực hiện
Đào Thị Thu Hiền
50

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. GS.TS Phạm Ngọc Kiểm , Giáo trình thống kê doanh nghiệp, Đại
học kinh tế quốc dân,2007.
2. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Trường học viện tài chính
3. Độc lập phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp, NXB
Thống kê 2001.
4. Báo cáo tài chính các năm 2012, 2013 của công ty TNHH TM &
VT Hải Nguyên các năm 2012,2013
5.PGS-TS. Phạm Thị Gái, Phân tích hoạt động kinh doanh, Đại học
kinh tế quốc dân, 2008

51

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Tên cơ sở thực tập……………………………………………………………….
Họ và tên sinh viên: ………………………………….Trường Đại học Hải Phòng
Thực tập chuyên môn:...............................................................từ.............đến…………
Người hướng dẫn thực tập........................................................Chức danh:………….
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
Ý thức tổ chức kỉ luật trong quá trình nghiên cứu.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Các nhận xét khác:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 20.....
ĐƠN VỊ THỰC TẬP

52

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP
Tên đề tài:......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
Họ và tên sinh viên: ..................................................................Ngày sinh:..................................
Lớp: ……………. Khoá:...............................……………..Trường Đại học Hải Phòng
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
Ý thức tổ chức kỉ luật trong quá trình nghiên cứu.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Các nhận xét khác:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 20.....
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

53