Tải bản đầy đủ
Biện pháp 5. Nâng cao năng lực quản lý tài chính, công tác bồi dưỡng cán bộ

Biện pháp 5. Nâng cao năng lực quản lý tài chính, công tác bồi dưỡng cán bộ

Tải bản đầy đủ

Lao động chính là yếu tố quan trọng góp phần không nhỏ vào sự thành đạt
và phát triển của công ty. Do đó công tác quản lý và đào tạo tốt lao động sẽ
giúp cho công ty phát triển một cách toàn diện hơn.Vậy vấn đề ở đây là công ty
làm thế nào để nâng cao năng lực của cán bộ quản lý tài chính: Một là, công ty
đưa ra những ưu đãi trong tuyển dụng (về lương bổng, trợ cấp, về thời gian
công tác) nhằm thu hút nguồn nhân lực thực sự có chất lượng cao đảm nhiệm
công tác quản lý DN nói chung và quản lý tài chính nói riêng; Hai là, từ đội ngũ
cán bộ hiện tại ( ưu thế là có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong nghề) công ty
thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm việc (bồi dưỡng thông
qua mở các đợt học tập trung, hay bằng cách cử những cán bộ giỏi chuyên môn
đến làm việc tại DN trong một thời gian nhằm hướng dẫn thông qua quá trình
làm việc).

44
44

KẾT LUẬN

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động là một hướng đi đúng không chỉ riêng với
Cổ phần điện nước lắp máy hải phòng mà còn đối với nhiều doanh nghiệp khác có
mặt trong nền kinh tế thị trường. Trong cơ chế thị trường, nhu cầu về vốn lưu động là
vô cùng lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng vốn lưu động sao cho có hiệu quả
nhất để đạt được lợi nhuận cao nhất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Để
làm được điều này buộc các doanh nghiệp phải tìm các biện pháp tăng vòng quay vốn
lưu động để khả năng sinh lợi của vốn lưu động cao nhất. Chuyên của Em đã hình
thành được vấn đề sau: Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng vốn trong doanh
nghiệp, hệ thống các vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần điện
nươc lắp máy hải phòng, phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần
điện nươc lắp máy hải phòng, tiến hành phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại
Công ty Cổ phần điện nước lắp máy hải phòng, đề xuất một số biện pháp nhằn nâng
cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp. Về ưu điểm coong ty đã thực
hiện tốt công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động và thực hiện tốt công tác thu hồi
nợ. Về nhược điểm tổ chức về quản lý và điều hành chưa linh hoạt, chưa thực sự quan
tam đến vấn đề hàng tồn kho, việc sử dụng vốn bằng tiền chưa hợp lý. Em xin đưa ra
một số biện pháp của cá nhân em biện pháp 1. Hoàn thiện công tác quản lý vốn bằng
tiền, biện pháp 2. Giải pháp hàng tồn kho, biện pháp 3. Cần chủ động trong việc lập
kế hoạch và sử dụng vốn lưu động, biện pháp 4. Áp dụng các biện pháp quản lý tài
sản lưu động khoa học, biện pháp 5. Nâng cao năng lực quản lý tài chính, công tác bồi
dưỡng cán bộ. Chuyên đề thể hiện ý kiến cá nhân với hy vọng được đóng góp một
phần hết sức nhỏ bé vào việc thực hiện công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động. Tuy
nhiên, do khả năng của em còn hạn chế, lý luận còn non kém nên vấn đề chưa được
nêu ra hết, công tác khảo sát, nghiên cứu phương án không sao tránh khỏi những sơ

45
45

suất và thiếu sót. Em kính mong được sự giúp đỡ của các thầy cô và các bạn để
chuyên đề được hoàn thiện tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của các thầy cô giáo và các cán bộ
thuộc Công ty đã giúp đỡ em trong suốt quá trình làm chuyên đề.
Em xin chân thành cảm ơn!
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.TS Phạm Thị Gái: Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Trường
Đại học Kinh tế quốc dân. NXB thống kê năm 2004
2. Phân tích báo cáo tài chính của tác giả Nguyễn Văn Phúc
3. Phân tích tài chính doanh nghiệp
4. Các giáo trình tài chính doanh nghiệp
5. Một số tài liệu, giáo trình của các giảng viên thuộc Khoa Kinh Tế - Tài
chinh trường Đại Học Hải Phòng.
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần điện nước lắp
máy hải phòng

7. Bảng cân đối kế toán công ty Cổ phần điện nước lắp máy hải phòng năm 2011năm 2013

46
46

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
VLĐ

Vốn lưu động

TSLĐ

Tài sản lưu động

SXKD

Sản xuất kinh doanh

VCĐ

Vốn cố định

TSCĐ

Tài sản cố định

DN

Doanh nghiệp

LNTT

Lợi nhuận trước thuế

MMTB

Máy móc thiết bị

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

47
47