Tải bản đầy đủ
Tổng vốn thanh toán

Tổng vốn thanh toán

Tải bản đầy đủ

Phõn tớch
Tng vn thanh toỏn ca doanh nghip gim rừ rt qua cỏc nm, phn no cho
thy kh nng thu hi vn ca doanh nghip khỏ tt.
Tng vn thanh toỏn ca doanh nghip nm 2012 t 20.784.214.799ng
gim 0,169% so vi nm 2011 tng ng vi 20.784.214.799 ng. n nm 2013
gim 0,832% tng ng vi 7.958.652.064 ng. õy l mt du hiu tt cho thy
doanh nghip thc hin tt cụng tỏc thu hi vn, ko lm vn b ng.Nguyờn
nhõn lm tng vn thanh toan gim l do nh hng ca cỏc nhõn t sau:
Phi thu khỏch hng nm 2012 gim 0,108% tng ng vi 2.354.897.528
ng nm 2013 gim 0,361 tng ng 6.993.413.000 ng. Nguyờn nhõn lm
khon phi thu khỏch hng gim l do doanh nghip cú chin lc thu hi n tt.
Tr trc cho ngi bỏn gim i rừ rt c th: nm 2012 gim 0,866% tng
ng 1.768.138.978 ng so vi nm 2011. Nm 2013 gim 0,981% tng ng
268.040.415 ng so vi nm 2012. Nguyờn nhõn lm khon tr trc gim l do
doanh nghip d tr tin mt nhiu v do doanh nghip tiờu th hng húa tt.
Trong c cu ca tng vn thanh toỏn thỡ cỏc khon phi thu luụn chim t
trng cao nht. Nm 2011 cỏc khon phi thu chim 86,6% trong khi khon tr
trc cho ngi bỏn ch chim cú 13,4% trong tng vn thanh toỏn. Nm 2012 cỏc
khon phi thu chim 93% khi khon tr trc cho ngi bỏn ch chim cú 0,7%
trong tng vn thanh toỏn. Nam 2013 cỏc khon phi thu chim 96,3% trong khi
khon tr trc cho ngi bỏn ch chim cú 3,7% trong tng vn thanh toỏn.
Nguyờn nhõn lm t trng khon phi thu v phi tr ngi bỏn gim l do doanh
nghip thc hin tt cụng tỏc vn bng tin v lm tt trong khõu tiờu th hng
húa.
Nhỡn chung vn trong thanh toỏn ca doanh nghip gim ỏng k phn no
cho thy doanh nghip thc hin tt cụng tỏc thu hi vn.

36
36

2.2.2. Thc trng hiu qu s dng vn lu ng trong cụng ty.
Bng 2.6. Bng hiu qu s dng vn lu ng
HIU QA S DNG VN LU NG GIAI ON 2011-2013
Ch tiờu
1. Li nhun sau thu

Nm 2011
1.669.369.336

Nm 2012
2.734.833.504

Nm 2013
2.904.776.390

Chờnh lch
2011-2012
+/.065.464.168

%
0,638

2012-2013
+/169.942.886

%
0,062
0,194

29.141.797.50
4

0,382

20.462.825.072

2. Doanh thu thun

76.148.244.816 105.290.042.320 125.752.867.39
2

3. TSNH bq

38.711.010.951

43.392.034.107

30.274.205.597

4.681.023.156

0,120

(13.117.828.510) (0,302)

4. Sut sinh li TSNH theo LNST

0,043

0,063

0,096

0,02

0,456

0,033

0,533

5. Sut sinh li TSNH theo DTT

1,967

2,426

4,153

0,459

0,033

1,727

0,711

6.Sut hao phớ TSNH theo LNST

23,189

15,866

10,422

(7,323)

(0,135) (5,444)

(0,343)

7.Sut hao phớ TSNH theo DTT

0,508

0,412

0,286

(0,096)

(0,188) (0,126)

(0,305)

(Ti liu t phũng k toỏn ti chớnh cụng ty C phn in nc lp mỏy hi phũng)

37
37

Phõn tớch hiu qu s dng vn lu ng.
T bng s liu cho thy cỏc ch tiờu phõn tớch qua cỏc nm cú s bin ng
khụng ng u.Tuy nhiờn nu ỏnh giỏ hiu qu kinh doanh theo ch tiờu phn
ỏnh kt qu kinh doanh cui cựng ca doanh nghip thỡ thy hiu qu s dng
ti sn ngn hn nm 2011 cú xu hng tng lờn so vi nm 2012, n nm
2013 cú gim i. C th nh sau:
Nm 2011 trung bỡnh 1 ng ti sn ngn hn to ra 0.043 ng li
nhun sau thu n nm 2012 cng vi 1 TSNH ó to c ra 0.063 ng
LNST. iu ny ó lm cho ch tiờu sut sinh li ca TSNH theo LNST tng lờn
0,02 ng tng ng vi 0,456%. Sang nm 2013 sut sinh li TSNH theo
LNST vn cú xu hng tng lờn. Trung bỡnh 1 ng TSNH nm 2013 to ra
0,096 ng li nhun sau thu. Ch tiờu ny hn tng lờn so vi nm 2012 l
0,033 ng tng ng vi 0,533%. Ngoi ra, sut sinh li theo doanh thu nm
2012 cú tng lờn so vi nm 2011 sang nm 2013 vn tip tc tng.
Khi ch tiờu ny tng ng ngha vi ch tiờu phn ỏnh sut hao phớ ca
TSNH theo LNST tng lờn v ngc li. Nm 2012 sut hao phớ TSNH theo li
nhun sau thu gim 0,135%, cho thy to ra 1 ng LNST phi cn ớt hn
so vi nm 2011 l 7,232 ng. Nm 2013 vn tip tc sut hao phớ TSNH theo
li nhun sau thu giamr 0,343%, cho thy to ra 1 ng LNST phi cn ớt
hn so vi nm 2012 l 5,444ng . Nguyeen nhõn dõn n hai ch tiờu ny
gim l do tc tng ca TSNH tng nhanh hn so vi tc tng ca LNST.
Sut hao phớ TSNH theo DTT, nm 2012 sut hao phớ TSNH theo DTT gim
0,188%, cho thy to ra 1 ng LNST phi cn ớt hn so vi nm 2011 l
0,096 ng. Nm 2013 vn tip tc sut hao phớ TSNH theo DTT gim 0,305%,
cho thy to ra 1 ng LNST phi cn ớt hn so vi nm 2012 l 0,126 ng
2.3. ỏnh giỏ chung v tỡnh hỡnh s dng vn lu ng v hiu qu s dng
vn lu ng trong Cụng Ty C Phn in nc lp mỏy hi phũng.
2.3.1 Thnh cụng:
38
38

- Về công tác quản lý và sử dụng vốn lu động. Để mở rộng quy mô sản xuất
kinh doanh, đáp ứng nhu cầu đồi hỏi ngày càng cao của thị trờng trong năm
qua công ty đã chủ động đầu t đổi mới phơng tiện.
- Thc hin tt cụng tỏc thu hi n, cú biu hin tt v ti chớnh th hin
ngun vn ch s hu khụng ngng tng, õy chớnh l du hiu lc quan tin
trin tt v tỡnh hỡnh huy ng v s dng tt ngun vn ca cụng ty.
2.3.2 Hn ch
- T chc qun lý v iu hnh chm c i mi, cụng tỏc o to bi dng
nõng cao trỡnh nng lc cho cỏn b, cụng nhõn cha c y mnh do thiu
ngun kinh phớ cn thit. Do ú nng sut lao ng, hiu sut cụng tỏc, cht
lng k thut v m thut cha cao, tin sn xut cũn chm, hiu qu kinh
doanh thp.
- Cha thc s quan tõm n vn hng tn kho, trong giai on ny doanh
nghip d tr hng tn kho ớt vỡ cụng ty l mt cụng ty sn xut nờn khụng th
d tr hng tn kho ớt, s dn n tỡnh trng khụng cung ng sn phm ra th
trng, s b mt hp ng kộo theo doanh thu gim, li nhun gim.
- Vic s dng vn bng tin ca doanh nghip cng cha tht hiu qu, õy
cng cú th l nguyờn nhõn khin cho cụng ty cú th khụng x lý kp thi khi
gp ri ro bt cht v ti chớnh.

39
39

CHNG 3
MT S BIN PHP NNG CAO HIU QU S DNG VN LU
NG TI CễNG TY C PHN IN NC LP MY HI PHềNG
3.1. Phng hng phỏt trin ca cụng ty trong thi gian ti
C phn in nc lp mỏy hi phũng trong quỏ trỡnh hot ng kinh
doanh ó cú khụng ớt nhng khú khn nhng cựng vi s n lc phỏt trin ca
cụng ty v ton nhõn viờn, cụng ty vn ng vng trong nn kinh t. Va qua,
cụng ty ó t c kt qu kinh doanh ỏng khớch l, ó gúp phn vo cụng
cuc xõy dng t nc. duy trỡ c nhng thnh tớch v khc phc khú
khn, cụng ty ó cú nhng nh hng phỏt trin nh sau:
- V nh hng phỏt trin
Nn kinh t th trng vi c trng c bn l s cnh tranh khc lit v
quy lut o thi kht khe. Nú yờu cu mi doanh nghip mun tn ti trong
mụi trng y phi khụng ngng hon thin mỡnh, khụng ngng phỏt trin v c
chiu rng ln chiu sõu. Tuy nhiờn, t c iu ú khụng h d dng, nú
ũi hi mi doanh nghip phi tht s nng ng, nhy bộn, phi khụng ngng
c gng n lc t lm mi mỡnh, t tỡm cho mỡnh nhng hng i ỳng n...
v mt iu quan trng na l phi cú mt nh hng phỏt trin hp lý. nh
hng ging nh kim ch nam ca la bn vy - ch khi i ỳng hng thỡ doanh
nghip mi n c cỏi ớch phỏt trin trong tng lai ca mỡnh.
Thc t ln mnh nhanh chúng ca C phn in nc lp mỏy hi phũng
trong nhng nm va qua l kt qu tng hp ca nhiu yu t. Song u da
trờn nhng k hoch nh hng phỏt trin ó c ban lónh o cụng ty ht sc
coi trng v xõy dng mt cỏch k lng. Cú th khỏi quỏt nhng nh hng
ú nh sau:
+ y mnh tiờu th sn phm cụng ty khụng ngng m rng th
trng, chỳ ý n nhng th trng tim nng, ng thi cng c nhng th

40
40

trng truyn thng, tỡm kim nhng bn hng, nhng khỏch hng cú tim nng
ln.
+ Tỡm kim thờm nhng ngun cung cp hng hoỏ n nh v thun li
ỏp ng yờu cu kinh doanh ca cụng ty. Nht l nhng ngun hng hoỏ cú xut
x ỏng tin cy.
+ a dng húa thờm chng loi hng hoỏ ng thi vi ci thin cht
lng hng hoỏ ó cú cng c thng hiu cụng ty vi bn hng trờn th
trng. Cụng ty cn nõng cao cht lng v mu mó sn phm to ra n tng
v uy tớn tt trờn th trng. Cht lng sn phm ca Cụng ty tt s l si dõy
vụ hỡnh vng chc ni khỏch hng vi sn phm ca Cụng ty.
+ Khụng ngng nõng cao i sng cho cỏn b cụng nhõn viờn v c mt
vt cht ln tinh thn. ng thi chỳ trng bi dng ngun nhõn lc, nõng cao
tay ngh cho ngi lao ng v trỡnh ca i ng cỏn b qun lý.
t c nh hng phỏt trin chung, ban lónh o cụng ty ó c th
hoỏ thnh nhng k hoch chi tit cho tng nm phỏt trin, ly vic t v vt
k hoch lm phng hng phn u.
- V nhõn lc
Nhn thc rừ vai trũ quyt nh ca yu t con ngi, cụng ty ó xõy dng
mt k hoch o to c duy trỡ thng xuyờn, bng nhiu hỡnh thc nhm
khụng ngng phỏt trin i ng nhn lc ỏp ng yờu cu ca cụng ty, theo kp
trỡnh cụng ngh tin tin trờn th gii. o to cỏn b gii v k thut, qun
lý t 12 ngi lờn 20 ngi, am hiu v chuyờn mụn, gii v nng lc.
3.2 Bin phỏp nhm nõng cao hiu qu s dng vn lu ng ti Cụng ty
Biờn phỏp 1. Hon thin cụng tỏc qun lý vn bng tin
Qua nghiờn cu tỡnh hỡnh s dng vn lu ng núi riờng v hot ng
kinh doanh ca Cụng ty núi chung cú th thy bờn cnh nhng kt qu to ln
m Cụng ty ó t c vn cũn tn ti mt s hn ch nht nh cn c tip
41
41

tc nghiờn cu v gii quyt. cụng tỏc s dng vn lu ng ca Cụng ty t
hiu qu cao hn, em xin mnh dn xut mt s gii phỏp sau:
Trong ba nm gn õy ta thy, cụng tỏc qun lý vn bng tin cha c tt
do Cụng ty d tr mt lng tin khỏ nh ti qu. C th, vn bng tin chim
mt t trng rt nh l 0,118% trong tng vn lu ng nm 2011 v chim
0,042% trong tng vn lu ng nm 2012 nm 2013 v chim 0,192% trong
tng vn lu ng. Vic d tr mt khi lng nh tin mt ti qu cú th giỳp
cho Cụng ty khụng cú kh nng thanh toỏn cỏc khon n n hn tr. Do
vy, trong nhng nm ti Cụng ty cn phi xem xột li mc d tr tin mt mt
cỏch hp lý sao cho Cụng ty va cú kh nng thanh toỏn nhanh cỏc khon n
m va khụng b thiu vn lu ng.
Bin phỏp 2. Gii phỏp hng tn kho
Thng xuyờn theo dừi s bin ng ca nguyờn vt liu, hng húa trong
kho trc s bin ng ca th trng, cn huy ng thờm vn mua thờm
nguyờn vt liu sn xut hng húa õy l bin phỏp rt quan trng bo
ton vn ca cụng ty.
Cn tỡm hiu thờm v s bin ng ca giỏ c trờn th trng v ngun
cung cp nguyờn liu sn xut
Bin phỏp 3. Cn ch ng trong vic lp k hoch v s dng vn lu ng:
Trong k hoch hng nm, Cụng ty cn chỳ ý n vic xỏc nh nhu cu
vn lu ng t ú cú k hoch huy ng cỏc ngun vn, m bo quỏ trỡnh
kinh doanh ca Cụng ty c tin hnh thng xuyờn liờn tc, trỏnh c s
lóng phớ giỳp cụng ty ch ng trong vic huy ng vn lu ng nhm tng
c s ln luõn chuyn vn lu ng trong tng thi k ng thi lm gim
c s k luõn chuyn vn lu ng. Vic xỏc nh ỳng nhu cu v vn lu
ng trờn thc t cú th gp nhiu khú khn do s bin ng ca giỏ c th
trng...Cụng ty cng cn phi cú chớnh sỏch chi tiờu hp lý, cú nhng cụng
42
42