Tải bản đầy đủ
Tờn, quy cỏch, dng c, ph tựng

Tờn, quy cỏch, dng c, ph tựng

Tải bản đầy đủ

T chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phn Kim Tớn
cú th tng thờm mc trớch khu hao ca cỏc ti sn trờn bng cỏch gim thi
gian s dng cũn li ca chỳng (thi gian s dng cũn li ca TSC u t bng
vn vay chớnh l hiu s gia thi gian ghi trong kh c vay v thi gian ó s
dng ti sn ú; thi gian s dng cũn li ca cỏc TSC nhanh lc hu v k
thut bng hiu s gia thi gian s dng ti thiu v thi gian ti sn ó c
s dng). Vic tng mc trớch khu hao trung bỡnh hng nm phi c thc
hin theo ỳng quy nh m B Ti chớnh ó ban hnh trong Q 206/2004/BTC.
Cũn i vi cỏc ti sn m cụng ty mua sm trong nm 2000 tr v sau, nu
nhanh b lc hu v k thut thỡ k toỏn trng cng nờn xỏc nh thi gian s
dng l thi gian ti thiu trong khung thi gian s dng ti sn mi c ban
hnh.
i vi TSC c hỡnh thnh bng qu phỳc li khụng phc v hot
ng sn xut kinh doanh, sau khi hon thnh a vo s dng, k toỏn ch theo
dừi riờng trờn s k toỏn v nguyờn giỏ v ngun hỡnh thnh ti sn. Tuy nhiờn,
trong quỏ trỡnh s dng, nhng ti sn ny cng b hao mũn theo thi gian lm
gim giỏ tr s dng, dn n qu phỳc li ó hỡnh thnh nờn ti sn ny cng
gim dn. Do ú, k toỏn TSC ca cụng ty cn phi tớnh hao mũn cho TSC
phỳc li ghi gim ngun hỡnh thnh. Giỏ tr hao mũn hng nm cng c
xỏc nh bng cỏch ly nguyờn giỏ TSC chia cho thi gian s dng c tớnh
ca ti sn (thi gian s dng c tớnh ch nờn cn c vo tui th k thut v
tỡnh trng thc t ca TSC). K toỏn s ghi cỏc bỳt toỏn sau:
Khi xõy dng ti sn:
N TK 211: NG TSC + thu GTGT.
Cú TK liờn quan : NG TSC + thu GTGT.
ng thi kt chuyn ngun:
N TK 4312
Cú TK 4313

Sinh viờn : ng Th Hng Diờn
Lp
:KTKT_K8

Trang 58

T chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phn Kim Tớn
Khi xỏc nh s hao mũn, cui nm k toỏn s ghi gim ngun hỡnh thnh
nờn ti sn:
N TK 4313: Mc hao mũn hng nm.
Cú TK 2141: Mc hao mũn hng nm.
Sau ú ghi mc hao mũn ú vo trang s theo dừi TSC phỳc li v tớnh
giỏ tr hao mũn lu k ca ti sn.
i vi TSC hnh thnh t cc ngun khc nh qu u t phỏt trin,
ngun vn u t XDCB, ngun vn khu hao, k toỏn phi ghi thờm cỏc nghip
v kt chuyn ngun vn:
N TK 441: S tin b ra - thu GTGT
Cỳ TK 411: S tin b ra tr thu GTGT
N TK 414: S tin b ra - thu GTGT
Cỳ TK 411: S tin b ra - thu GTGT
Cỳ TK 009: S tin b ra - thu GTGT
Th ba l ghi chộp, theo dừi TSC cng nh tỡnh hỡnh tng gim ti
sn ti cỏc b phn s dng, k toỏn trng cụng ty nờn m thờm "S theo dừi
TSC ti ni s dng". S ny nhm qun lý nhng ti sn ó c trang cp
cho cỏc phũng ban, cm, lm cn c i chiu khi tin hnh kim kờ ti sn
nh k; phn ỏnh cỏc thụng tin v mc u t, i mi TSC cho tng b
phn.
CNG TY C PHN KIM TN
Mỏy T-Ngụ Quyn_Hi Phng

Mu s S22-DN
Ban hnh theo Q 15/2006/Q-BTC

S THEO DI TI SN C NH V CễNG C DNG C TI NI S
DNG

Nm..
Tờn n v ( phng,ban hoc ngi s dng)
Sinh viờn : ng Th Hng Diờn
Lp
:KTKT_K8

Trang 59

T chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phn Kim Tớn
Ghi tng ti sn c nh v cụng c lao ng
Chng

Tn,nhún hiu,

t

quy cch TSC

S
H
A

NT
B

v cụng c dng
c
C

Ghi gim TSC v cụng c lao ng

n

Sv

ln

n

tớnh

g

giỏ

D

1

2

Chng t

S
tin

SH

3=2*1 E

NT
GS

S

Ghi

do

lng

tin

ch

4

5

H

S ny cú trang,ỏnh s t trang 01 n trang
Ngy m s..
Ngi ghi s
(ký,h tn)

ngy thỏng nm.
k toỏn trng
(ký,h tn)

Sinh viờn : ng Th Hng Diờn
Lp
:KTKT_K8

giỏm c
(ký,h tn,úng du)

Trang 60

I

T chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phn Kim Tớn

kết luận
Với vai trò chủ đạo trong cơ cấu tài sản của các doanh
nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
trong cơ chế thị trờng nh hiện nay, TSCĐ đã chứng tỏ đợc vai
trò và ảnh hởng của nó tới hoạt động của doanh nghiệp. Chính
vì thế mà công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng
TSCĐ tại các doanh nghiệp luôn đợc quan tâm hàng đầu. Việc
thực hiện tốt công tác quản lý, hạch toán TSCĐ không những
giúp cho doanh nghiệp theo dõi sát sao những biến động về
TSCĐ mà còn giúp doanh nghiệp kịp thời đa ra các biện pháp
giải quyết sai sót trong sử dụng, từ đó hiệu quả sử dụng TSCĐ
đợc nâng lên. Điều này có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với
việc định hớng đầu t cho sản xuất kinh doanh. Trong công tác
hạch toán TSCĐ và tính hao mòn TSCĐ, tính đúng đắn và
chính xác đợc các doanh nghiệp rất coi trọng vì nó ảnh hởng
đến chi phí, giá thành và lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng
thời cũng phản ánh trình độ quản lý, trình độ chuyên môn
của ngời kế toán trởng, giúp kế toán trởng đa ra các ý kiến
tham mu cho Giám đốc một cách hợp lý.
Cũng nh các doanh nghiệp khác, Công ty Cổ phần Kim Tin
đã rất quan tâm đến công tác quản lý, hạch toán TSCĐ và dành
một phần vốn không nhỏ trong việc đầu t đổi mới TSCĐ phục
vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng bên
cạnh những thành tích đã đạt đợc thì Công ty vẫn còn những
tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới nhằm hoàn thiện
hơn nữa công tác kế toán TSCĐ của mình. Trong thời gian thực
tập tại Công ty Cổ phần Kim Tin đã giúp em vận dụng những
kiến thức đợc trang bị ở nhà trờng vào thực tế, đồng thời củng
Sinh viờn : ng Th Hng Diờn
Lp
:KTKT_K8

Trang 61

T chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phn Kim Tớn
cố kiến thức đã học và tạo điều kiện cho em có thêm hiểu biết
về kinh nghiệm thực tế kế toán .
Khoá luận tôt nghiệp này đợc hoàn thành dựa trên cơ sở lý
luận giảng dạy ở Nhà trờng và thực tiễn hoạt động kế toán
TSCĐ tại Công ty Cổ phần Kim Tin, các kiến nghị đợc đa ra sau
khi nghiên cứu, phân tích tình hình kế toán của Công ty.
Song do giữa lý luận và thực tế có một khoảng cách nhất định
nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy em rất mong
nhận đợc những ý kiến góp ý của các thầy cô khoa k toỏn ti
chớnh

chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, trờng Đại học Hải

Phong chuyờn tốt nghiệp của em đợc hoàn chỉnh hơn.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn giáo viờn hớng dẫn cụ
o Thu Hng

và các cán bộ phòng Tài chính kế toán của Công

ty Cổ phần Kim Tớn đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyờn
thc tp này.

Sinh viên thực hiện
ng th Hng Diờn

Sinh viờn : ng Th Hng Diờn
Lp
:KTKT_K8

Trang 62