Tải bản đầy đủ
Người lập Kế toán trưởng

Người lập Kế toán trưởng

Tải bản đầy đủ

Tổ chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần
Kim Tín
chứng từ ghi sổ
Số: 69
Ngày 31 tháng 12 năm 2009
Trích yếu

Só hiệu TK
Nợ


Kết chuyển sang TSCĐ:

211

241

máy tiện

Số tiền

Ghi
chú

118.980.0
00
118.980.0

Cộng

00
Ngời lập

Kế toán trởng

chứng từ ghi sổ
Số:70
Ngày 31 tháng 12 năm 2009
Trích yếu
Kết chuyển sang TSCĐ:

Só hiệu TK
Nợ

211

241

Thiết bị nạp oxi
Cộng

Số tiền

Ghi
chú

1.556.632.0
00
1.556.632.0
00

Ngời lập

Kế toán trởng

Vớ d 2 :k toỏn chi tit TSC ti cụng ty khi thanh lý mỏy múc thit b k toỏn
cn c vo biờn bn thanh lý TSC ghi s chi tit TSC v lp chng t ghi s
vi qui trỡnh tng t nh hch toỏn khi mua TSC

Sinh viờn :ng Th Hng Diờn
Trang 48
:KTKT-K8

lp

Tổ chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần
Kim Tín
CễNG TY C PHN KIM TN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

S : 07/TA

c lp - T do - Hnh Phỳc

---------*****------------

------------*****------------

V/v: xin thanh lý mỏy photocopy

Hi Phũng, ngy 29 thỏng11 nm 2009

N XIN THANH Lí TSC
Kớnh gi: Ban giỏm c cụng ty c phn Kim Tớn
Tụi l: Trn Hu Thu - Trng phũng kinh doanh xin c thay mt
phũng trỡnh by vi ban lónh o mt vic nh sau:
Hin nay, mỏy photocopy ang c s dng ti phũng do thi gian s
dng tng i lõu, hn na trong thi gian qua do s c in li m h thng
mỏy b h hng nng, khụng th khc phc c na. Vỡ vy, tụi lm n ny
xin c thanh lý chic mỏy Photocopy nhón hiu SHAP 2030 ca Nht c
mua t ngy 15/03/2003 vi nguyờn giỏ: 12.300.000, ó khu hao: 7.697.000
giỏ tr cũn li: 4.603.000. ngh ban giỏm c xột duyt cho phũng chỳng tụi
c thanh lý mỏy photo theo ỳng th tc ng thi xin c thay mi mỏy
khỏc.

Sinh viờn :ng Th Hng Diờn
Trang 49
:KTKT-K8

lp

Tổ chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần
Kim Tín
CễNG TY C PHN KIM TN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

Mỏy T-Ngụ Quyn-HP

c lp - T do - Hnh Phỳc

BIấN BN THANH Lí TSC
Ngy 15 thỏng 12 nm 2009

S: 01
Cn c vo n xin thanh lý TSC ca Phũng kinh doanh ngy
29/11/2009 ó c Giỏm c cụng ty ký duyt.
Hụm nay, ngy 15 thỏng 12 nm 2009, Hi ng thanh lý gm cú:
ễng: Nguyn Phỳc Quang Phú giỏm c iu hnh cụng ty.- trng ban
B: Trn Th Kim Phng - K toỏn viờn cụng ty.

- y viờn

ễng: Trn Hu Thu - Trng phũng hnh chớnh nhõn s.

- y viờn

ó cựng nhau tin hnh thanh lý TSC.
- Tờn, ký mó hiu, quy cỏch, cp hng TSC: Mỏy photocopy SHAP
2030.
- S hiu: 304957
- Nc sn xut: Nht Bn.
- Nm sn xut:
- Nm s dng: T3/2003

S th TSC: 28

- Nguyờn giỏ TSC: 12.300.000
- Giỏ tr hao mũn tớnh n thi im thanh lý: 7.697.000
- Giỏ tr cũn li ca TSC: 4.603.000
Tỡnh trng thc t: Mỏy ó hng, khụng s dng c.
Xỏc nh bỏn thu hi ph liu ti thiu: 1.000.000
Biờn bn lp xong hi 14h cựng ngy.
Giỏm c cụng ty
Sinh viờn :ng Th Hng Diờn
Trang 50
:KTKT-K8

K toỏn trng

lp

Tổ chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần
Kim Tín

Chứng từ ghi sổ
Số 09
Ngày 31 tháng 12 năm 2009
Trích yếu

Só hiệu

Số tiền

TK
Nợ
Thanh lý thiết bị vn phũng

Ghi
chú214

7.697.000

811

4.603.000
211

12.300.000

Cộng
Ngời lập

Sinh viờn :ng Th Hng Diờn
Trang 51
:KTKT-K8

Kế toán trởng

lp

Tổ chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim Tín

CễNG TY C PHN KIM TN
Mỏy T_Ngụ Quyn _Hi Phũng
Sổ chi tiết TSCĐ
Loại tài sản: Tài sản cố định hữu hình

TT

1

Chứng
từ
S N
H T

2

3

Ghi tăng TSCĐ
Tên, đặc
Nớc Thá
Số
điểm, ký
sản ng hiệu
hiệu TSCĐ
xuấ nă TSCĐ
t
m
đa
vào
sd
4
5
6
7
Thiết bị vn
phũng
Cộng

Ngời ghi sổ

Sinh viờn: ng Th Hng Diờn
Lp
:KTKT_K8

N.giá
TSCĐ

8

Khấu hao TSCĐ
Ghi giảm TSCĐ
Khấu
KH đã
Chứng từ
Lý do
hao
tính đến
giảm
TSCĐ
% Mứ khi ghi giảm Số
ngày
TSCĐ
khấ c
hi
tháng
u khấ
ệu
năm
hao u
hao
9
10
11
12
13
14
291.861.2 09
88

26/12/05

291.861.2
88
Kế toán trởng

Trang 52

Thanh