Tải bản đầy đủ
Sơ đồ Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

Sơ đồ Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

Tải bản đầy đủ

Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim
Tín
+ Thủ quĩ: Chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quĩ
tiền mặt. Hàng ngày thủ quĩ phải kiểm kê số tồn quĩ tiền
mặt thực tế, đối chiếu với số liệu trên sổ quĩ tiền mặt. Nếu
có chênh lệch kế toán và thủ quĩ phải kiểm tra lại để xác
định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.
2.1.2.2 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty:
Hiện nay công ty thống nhất một hình thức ghi sổ là:
Chứng từ ghi sổ. Đây là hệ thống sổ phù hợp với mọi loại hình,
mọi qui mô doanh nghiệp.
- Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc độc lập, các chứng từ ghi
sổ. Những chứng từ gốc nào có liên quan phải mở sổ chi tiết
kế toán ghi vào sổ kế toán , chứng từ gốc nào có liên quan
đến tiền mặt thủ quĩ ghi vào sổ quĩ.
- Chứng từ ghi sổ sau khi đợc lập vào sổ xong thì đợc ghi vào
sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, sau đó ghi vào sổ cái.
- Cuối quý kế toán tiến hành khoá sổ chi tiết lập sổ tổng hợp
chi tiết, căn cứ vào sổ cái lập bảng cân đối tài khoản.
- Kế toán tiến hành đối chiếu số liệu giữa sổ đăng kí chứng
từ ghi sổ với bảng cân đối tài khoản, giữa sổ quĩ với bảng
cân đối tài khoản.
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức
Chứng từ ghi sổ
Chứng từ gốc
Chứng từ ghi
sổ
Sổ quỹ
Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên
Trang 36
Lớp
: KTKT - K8

Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim
Tín
Sổ chi tiết
Sổ
đăng


Bảng tổng hợp chi
tiết
Sổ cái

Bảng cân đối tài
khoản
Báo cáo tài chính
*Ghi chú : Ghi hàng ngày :
Ghi cuối quý :
Đối chiếu, kiểm tra:
Công ty áp dụng niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1/1, kết
thúc ngày 31/12 hàng năm.Kỳ kế toán sử dụng là quý,hàng quý
kế toán tổng hợp lập báo cáo tài chính.
Công ty hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và
áp dụng tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ .
2.2. Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty Cổ phần
Kim Tín
2.2.1. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình
Công ty Cổ phần Kim Tín là một doanh nghiệp chuyên
sản xuất và kinh doanh các mặt hàng kim khí phục vụ cho các
ngành kinh tế, công nghiệp, mà chủ yếu là cung cấp vật liệu

Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên
Trang 37
Lớp
: KTKT - K8

Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim
Tín
cho ngành xây dựng.Công ty có dây chuyền tạo phôi gang và
sản xuất lới thép chất lợng cao.
Trong những năm vừa qua Công ty đã và đang không
ngừng lớn mạnh, khẳng định là một đơn vị kinh tế đóng vai
trò quan trọng trong ngành kim khí Việt Nam nói riêng và trong
tổng thể nền kinh tế quốc dân nói chung, cơ sở vật chất kỹ
thuật của công ty không ngừng đợc đầu t đổi mới và hiện đại
hoá. Trong công ty Cổ phần Kim Tớn cơ sở vật chất kỹ thuật chủ
yếu là TSCĐ và chiếm tỷ trọng khá lớn. Nó đóng vai trò quan
trọng trong việc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty.
Để đáp ứng yêu cầu quản lý, kế toán TSCĐ của Công ty đã
thực hiện tốt các nhiệm vụ tổ chức ghi chép phản ánh số liệu
một cách chính xác đầy đủ, kịp thời về số lợng và hiện trạng
giá trị TSCĐ, theo dõi chi tiết thật cụ thể sổ TSCĐ. Mỗi loại (nhà
cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phơng tiện vận tải, thiết
bị truyền dẫn, dụng cụ quản lý) đợc mở riêng một sổ phân
theo từng loại TSCĐ.
Việc quản lý và tổ chức TSCĐ đợc thực hiện bằng phần
mềm máy vi tính nhằm phục vụ kịp thời và chính xác những
yêu cầu quản lý, hạch toán TSCĐ của công ty.
Tình hình đầu t, trang bị mới TSCĐ của công ty tăng qua
các năm cùng với nó là vốn kinh doanh của công ty cũng không
ngừng tăng, tỷ trọng vốn cố định ở công ty rất cao trong tổng
vốn kinh doanh, từ năm 2008 - 2010đã tăng lên một cách rõ rệt,
điều này cũng phần nào nói lên việc đầu t đổi mới TSCĐ của
công ty có hiệu quả và đợc thể hiện qua bảng sau:
Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên
Trang 38
Lớp
: KTKT - K8

Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim
Tín

Bng 5:ti liu trớch dn ti cụng ty c phn Kim Tớn
Chỉ tiêu
năm
Nguyên
TSCĐ
Giá trị

giá

2008

2009

2010

7.751.892.275

13.209.031.02

14.525.619.16

(1.610.713.85

4
(3.532.863.89

9
(5.563.970.98

9)

3)

8)

hao

mòn

2.2.2. Phân loại và đánh giá TSCĐ của công ty
2.2.2.1.Phân loại TSCĐ của Công ty
Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, để
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thống nhất TSCĐ và
phân tích đánh giá tình hình trang bị TSCĐ, công ty đã căn
cứ vào chế độ kế toán hiện hành, căn cứ vào đặc điểm
TSCĐ, căn cứ vào yêu câu quản lý để tiến hành phân loại TSCĐ
một cách hợp lý và phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh
của mình.
- Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu:
+TSCĐ của công ty
+TSCĐ đi thuê
- Phân loại theo hình thái biểu hiện (đơn vị:VNĐ)
+TSCĐ hữu hình
+TSCĐ vô hình

:
:

+TSCĐ thuê tài chính

8.961.648.181
532.157.848

:

653.970.988

- Phân loại theo kết cấu
Nhóm tài sản

Thời gian khấu hao(năm)

Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên
Trang 39
Lớp
: KTKT - K8

Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim
Tín
Nhà xởng,vật kiến trúc
05-10
Máy móc, thiết bị

05-07

Phơn

05-07

g tiện vận tải

Dụng cụ quản lý

03-05

-Phân loại theo mục đích sử dụng: TSCĐ dùng cho mục đích
kinh doanh.
Phân loại TSCĐ thể hiện nguyên giá các tài sản mua trớc
đây theo giá gốc trị giá dới 10.000.000 VNĐ. Việc phân loại
này đợc thực hiện theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày
12/12/2003 của Bộ Tài Chính quy định TSCĐ đợc vốn hoá của
công ty trị giá tối thiểu là 10.000.000 VNĐ.
2.2.2.2. Đánh giá TSCĐ
Để biết đợc năng lực sản xuất của TSCĐ, tính toán khấu
hao TSCĐ và phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ, bất kỳ một
doanh nghiệp nào cũng phải đánh giá TSCĐ. Tại công ty Cổ phn
Kim Tớn, nguyên nhân chủ yếu tăng TSCĐ là do mua sắm, lắp
mới, điều chỉnh... Trong quá trình sử dụng TSCĐ bị hao mòn,
h hỏng dần tạo ra giá trị hao mòn. Do đó, trong quá trình
quản lý và sử dụng TSCĐ bên cạnh việc đánh giá TSCĐ theo
nguyên giá, công ty còn xác định giá trị còn lại của TSCĐ.
Việc đánh giá TSCĐ của công ty đợc tuân theo nguyên tắc
chế độ kế toán đã ban hành.

2.2.3.Kế toán chi tiết TSCĐ ở công ty
2.2.3.1.Chứng từ sử dụng:
- Hợp đồng kinh tế
- Biên bản giao nhận TSCĐ
Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên
Trang 40
Lớp
: KTKT - K8

Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim
Tín
- Biên bản thanh lý TSCĐ
- Các chứng từ có liên quan
2.2.3.2.Kế toán chi tiết TSCĐ:
Việc hạch toán TSCĐ đợc hạch toán theo trình tự sau:
Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh ( kèm theo chứng từ
gốc), kế toán tiến hành phân loại các nghiệp vụ và nhập dữ
liệu vào máy tính. Song song, kế toán tiến hành ghi chép số
liệu vào các sổ kế toán chi tiết. Đây là việc làm hết sức cần
thiết để giúp cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu đồng thời
làm giảm rủi ro khi máy có sự cố. Các công việc còn lại nh lên
các sổ tổng hợp: Sổ cái, Báo cáo tài chính. thì đợc thực
hiện trên máy tính, đối với những phần hành cha có phần
mềm riêng thì đợc làm trên EXCEL để giảm bớt khối lợng công
việc.
- Khi có nghiệp vụ tăng TSCĐ,kế toán theo dõi chi tiết TSCĐ
của công ty tiến
hành làm các thủ tục cần thiết nh : lập biên bản cho đối tợng
TSCĐ, mỗi đối tợng phải có bộ hồ sơ riêng. Hồ sơ gồm có:
+ Biên bản giao nhận TSCĐ
+ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật TSCĐ
+ Hoá đơn GTGT của bên bán
+ Hợp đồng mua bán hàng hoá
+ Biên bản thanh lý hợp đồng
Căn cứ vào các tài liệu, kế toán vào sổ chi tiết theo dõi
cho từng loại TSCĐ lập cho từng loại TSCĐ.

Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên
Trang 41
Lớp
: KTKT - K8

Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim
Tín
- Khi giảm TSCĐ ( do nhợng bán, thanh lý , điều chuyển nội
bộ,..) kế toán lập hồ sơ giảm TSCĐ có đầy đủ chứng từ cần
thiết nh:
+ Quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có)
+ Biên bản thanh lý TSCĐ
+ Phiếu thu
Đồng thời kế toán căn cứ và biên bản thnah lý hoặc nhợng
bán TSCĐ để ghi giảm TSCĐ ở sổ chi tiết TSCĐ và ghi vào các
sổ tổng hợp liên quan.

Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên
Trang 42
Lớp
: KTKT - K8

Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim
Tín
Vớ d 1:k toỏn chi tit TSC ti cụng ty khi mua mỏy tin ca cụng ty TNHH
c khớ Phỳ Cng ngy 17/12/2009.
K toỏn cn c vo húa n GTGT vo s chi tit TSC v lp t ghi s nh
sau :

Mẫu số: 01 GTKT3LL
Hoá đơn Giá trị gia tăng
AE/2009
Ngày 17 tháng12ăm 2009
0049107
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Cơ khí Phú Cờng
Địa chỉ: 49D Bạch Mai- Hai Bà Trng- HN
MST: 0101047364
Họ tên ngời mua hàng:
Tên đơn vị mua: Công ty Cổ phần Kim Tin
Địa chỉ:3B Trn Khỏnh D, Mỏy T- Ngô Quyền- HP
Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

MST:

0200412681
ST
T
A
1

Tên hàng
hoá,dịch vụ
B
Máy tiện

ĐVT
C
Cái

Số lợng

Đơn giá

Thành tiền

1

2
391.650.0
00

3=1x2
391.650.00
0

01

Cộng tiền hàng:
391.650.000
Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên
Trang 43
Lớp
: KTKT - K8

Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim
Tín
Thuế suất GTGT: 5%
Tiền thuế GTGT:
19.582.500
Tổng
cộng
tiền
thanh
toán:
411.232.500
Số tiền bằng chữ: (Bốn trăm mời một triệu hai trăm ba mơi hai
ngàn năm trăm)
Ngời mua hàng

Ngời bán hàng

đơn vị

Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên
Trang 44
Lớp
: KTKT - K8

Thủ

trởng

Tổ chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim Tín

Sổ chi tiết TSCĐ

CễNG TY C PHN KIM TN

Loại tài sản: TSCĐ hữu hình

Mỏy T- Ngụ Quyn-HP
Ghi tăng TSCĐ

Khấu hao TSCĐ

Ghi gim TSCĐ

TT
Chứng

Tên, đặc

Nớc

Tháng

Số

từ
S
NT

điểm, ký

sản

năm

hiệu

hiệu TSCĐ

xuấ

đa

TSCĐ

t

vào sd

H

NG TSCĐ

Khấu hao

KH đã
tính đến

%

Mức khấu

khấ

hao

khi ghi
giảm TSCĐ

u
1
1

2

3

67 31/1
2

2

67 31/1

4
Hệ thống

5

6
1/2005

thuỷ lực

7

Chứng từ

8

hao
9

10

146.267.7

18.283.47

65

1

4 máy hàn

7/2005

18.358.938

6.119.646

Máy tiện

10/200

118.980.00

39.660.00

5

0

0

Thiết bị nạp

10/200

1.556.632.0

194.579.0

oxi

5

00

00

1.840.238.

258.642.

11

do
Số

ngày

hiệ

thán

u

g

12

năm
13

2
3

68 31/1
2

4

68 31/1
2

Cộng

Sinh viờn : ng Th Hng Diờn
34
Lp
: KTKT-K8x

Trang

giảm
TSCĐ

14

Tổ chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim Tín

703

Ngời ghi sổ

Sinh viờn : ng Th Hng Diờn
34
Lp
: KTKT-K8

117

Kế toán trởng

Trang