Tải bản đầy đủ
Bin Phỏp 5. Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán

Bin Phỏp 5. Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán

Tải bản đầy đủ

Kết luận
Phân tích hiệu quả kinh doanh là việc làm cần thiết của mỗi
doanh nghiệp. Qua công việc phân tích, doanh nghiệp có thể
biết đợc tình hình hoạt động kinh doanh của công ty mình là
tốt hay xấu, có thể đánh giá khả năng sinh lời, trình độ quản
lý vốn kinh doanh, tình hình sử dụng chi phí, lao động..., để
từ đó tìm ra nguyên nhân và khắc phục nhằm nâng cao
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mình. Từ việc phân
tích hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp có thể sử dụng các
nguồn lực của mình một cách tốt nhất và có hiệu quả nhất. Do
vậy nếu doanh nghiệp đợc đánh giá là có hiệu quả kinh doanh
tốt thì doanh nghiệp sẽ có lợi thế cạnh tranh trên thị trờng.
Công ty TNHH Phng Hong tuy mới đợc thành lập nhng đã
đạt đợc những thành công đáng kể và đó là tiền đề vững
chắc để Công ty có thể phát triển sau này. Trong những năm
sắp tới với sự cố gắng của mình, Công ty sẽ tiếp tục phát triển
hơn nữa.
Thời gian thực tập tại Công ty đã giúp em có điều kiện hiểu rõ
thêm tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhìn
chung, Công ty kinh doanh có hiệu quả nhng hiệu quả đó cha
cao. Để kinh doanh có hiệu quả hơn nữa, ngoài các nguồn lực
Công ty đang sử dụng có hiệu quả thì Công ty nên có những
biện pháp kinh doanh, khắc khục những khó khăn còn vớng
mắc để nâng cao hiệu quả kinh doanh làm nâng cao khả
năng cạnh tranh của Công ty trên thị trờng. Bên cạnh đó Công
ty cần phải luôn tìm tòi sáng tạo nhng mẫu sản phẩm mới với
chất lợng cao hơn hay dịch vụ khách hàng thân thiện hơn,
tìm kiếm những khách hàng mới, những dự án mới ...

68

Trong giới hạn của báo cáo thực tập, em đã nghiên cứu và phân
tích hiệu quả kinh doanh của Công ty trên cơ sở lý luận và các
số liệu, báo cáo tài chính nhằm đa ra một số giải pháp để
nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty. Em hy vọng những ý
kiến của mình có thể phần nào đó góp phần nâng co hiệu
quả kinh doanh của Công ty
Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình
của cô giáo Th.s Phm Th Thu Hng và các anh chị trong
Công ty đã tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo thực tập
tốt nghiệp này.
Em Xin Chõn thnh cm n!

69

Tài liệu tham khảo
[1] PGS. TS Nguyễn Văn Công (10/2005), Chuyên khảo về báo
cáo tài chính và lập, đọc, kiểm ra, phân tích báo cáo tài
chính, NXB Tài chính.
[2] PGS. TS Nguyễn Đăng Nam (2006), Phân tích và đầu tchứng khoán, NXB Tài chính.
[3] Lê Thị Phơng Hiệp, Phân tích hoạt động sản xuất kinh
doanh, NXB Thống kê.
[4] Huỳnh Đức Lộng (2000), Phân tích hoạt động kinh doanh,
NXB Thống kê.
[5] TS Nghiêm Sỹ Thơng (1999), Bài giảng quản lý tài chính
doanh nghiệp, NXB Tài chính.
[6] Trờng Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (2004), Phân
tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê.
[7] Bộ Tài chính (2006), các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

70

PH LC
1. Bng cõn i k toỏn 3 nm 2011,2012,2013
2. Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh 3 nm 2011,2012,2013

DANH MC S , BNG BIU
S 2.1 c cu b mỏy qun lý trong cụng ty
Bng 2.1 Mt s ch tiờu kinh t ch yu giai on2011-2013
Bng 2.2: Bng phõn tớch hiu qu s dng ti sn ti cụng ty TNHH Phng
Hong giai on 2011-2013
Bng 2.3. Cỏc ch tiờu phõn tớch hiu qu s dng ngun vn ti cụng ty TNHH
Phng Hong nm 2011-2013
Bng 2.4 : Phõn tớch hiu qu s dng vn vay ti cụng ty TNHH Phng
Hong nm 2011-2013
Bảng 2.5: Phõn tớch hiu qu s dng chi phớ ti cụng ty TNHH Phng Hong
nm 2011-2013
Bảng 2.6: Phõn tớch hiu qu s dng chi phớ ti cụng ty TNHH Phng Hong
nm 2011-2013
Bng 2.7: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 2013
Bảng 2.8: Phân tích vòng quay hàng tồn kho ti cụng ty TNHH Phng
Hong giai on 2011-2013
Bảng 2.9.: Bảng phân tích kỳ thu tiền bình quân TNHH Phng Hong giai
on 2011-2013
Bảng 2.10: Bảng phân tích kỳ trả tiền bình quân ti cụng ty TNHH Phng
Hong giai on 2011-2013

71

MụC LụC

72