Tải bản đầy đủ
BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tải bản đầy đủ

22

Trường ĐHKTQD Hà Nội

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Là một công ty chuyên xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng, Công ty
TNHH Đầu tư và Thương mại Hồng Dương đã có uy tín trong tỉnh và các khu vực
lân cận. Công ty chúng tôi xin chân thành cám ơn Quý khách hàng đã sử dụng mặt
hàng của Chúng tôi trong thời gian qua và sau đây là báo mặt hàng vật liệu xây
dựng của công ty chúng tôi:
STT

Tên mặt hàng

ĐVT

SL

Đơn
giá

Thành tiền

1

Thép ф 10

Kg

2.100

16.029

33.660.900

2

Thép ф12

Kg

1.587

16.423

26.063.301

3

Thép ф 18

Kg

1.426

16.423

23.419.198

4

Thép ф 22

Kg

2.138

15.817

33.816.746
116.960.14
5

Tổng cộng

11.696.015
128.656.160
Bằng chữ: Một trăm hai tám triệu sáu trăm năm sáu nghìn một trăm sáu mươi
đồng chẵn./
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Đã ký)

Biểu 2.3. Hợp đồng kinh tế
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2

23

Trường ĐHKTQD Hà Nội

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

-------o0o------HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Số: 138/HĐKT
- Căn cứ vào nhu cầu vào khả năng của hai bên
Hôm nay, ngày 05 tháng 08 năm 2013 tại Công ty cổ phần Hoàng Hưng
Quảng Ninh, chúng tôi gồm có:
BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HƯNG QUẢNG NINH (bên mua)
Địa chỉ:
Tổ 18, khu 3, P.Giếng Đáy, TP.Hạ Long, Q.Ninh
Đại diện:
Ông Phạm Thế Sáu
Chức vụ: Giám Đốc
Tel:
0333.846121
Fax: 0333.846122
MST:
5700587103
BÊN B: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG DƯƠNG
(bên bán)
Địa chỉ:
Số 5, Vạn Yên, P.Việt Hưng, TP.Hạ Long, Q.Ninh
Đại diện:
Nguyễn Thị Dung
Chức vụ: Giám Đốc
MST:
5700929188
Số TK:
4411 0000 349594 tại Ngân hàng ĐT&PT CN Quảng Ninh
Hai bên thoả thuận ký hợp đồng mua bán theo các điều khoản sau đây:
Điều 1: Nội dung hợp đồng
Bên B đồng ý bán cho bên A số lượng hàng hoá, giá cả như sau:
STT

Tên mặt hàng

ĐVT

SL

1
2
3
4

Đơn giá

Thành tiền

Thép ф 10
Kg
2.100
16.029
33.660.900
Thép ф12
Kg
1.587
16.423
26.063.301
Thép ф 18
Kg
1.426
16.423
23.419.198
Thép ф 22
Kg
2.138
15.817
33.816.746
Tổng cộng
116.960.145
Thuế GTGT 10%
11.696.015
Tổng thanh toán
128.656.160
Bằng chữ: Một trăm hai tám triệu sáu trăm năm sáu nghìn một trăm sáu mươi đồng
chẵn./
Điều 2: Chất lượng, chủng loại:

SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2

Trường ĐHKTQD Hà Nội

24

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Bên B cung cấp Vật tư đúng theo tiêu chuẩn và đặc tính và đúng theo yêu cầu của
bên A và đạt hiệu quả cao nhất trong sử dụng.
Điều 3: Địa điểm và thời gian giao hàng:
Giao hàng và vận chuyển tại kho hàng theo chỉ định của bên mua.
Điều 4: Trách nhiệm bảo hành, bảo trì và hướng dẫn sử dụng:
Bên A: Thực hiện theo đúng hợp đồng, thanh toán dứt điểm .
Chuẩn bị địa điểm, bố trí cán bộ kỹ thuật để tiếp nhận, kiểm tra và tạo điều kiện
thuận lợi cho bên B giao hàng.
Tổ chức nghiệm thu hàng hóa và lập biên bản nghiệm thu ngay sau khi bên B hoàn
công việc cung cấp hàng hóa.
Điều 5: Phương thức, thời gian, điều kiện thanh toán.
Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt dứt
điểm 1 lần 100% giá trị của hóa đơn trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận
được hóa đơn GTGT hợp lệ và Biên bản nghiệm thu.
Điều 6. Quy tắc đạo đức trong kinh doanh
Bên Bán cũng như nhân viên của Bên Bán cam kết:
1-

Không tặng, cho nhân viên của Bên Mua, người nhà hoặc người cộng tác có
liên quan của nhân viên này bất cứ những lợi ích vật chất nào, bao gồm những
giới hạn ở tiền, chuyến du lịch, dự tiệc/đi ăn, quà tặng dưới bất kỳ hình thức
nào;

2- Không thúc đẩy, gây sức ép dưới mọi hình thức (bao gồm hứa thưởng, tiền hoa
hồng hay bất cứ lợi ích nào khác) nếu việc đó có thể tạo ra sự thiên vị hoặc vi
phạm đạo đức liên quan đến đàm phán, ký kết hợp đồng vì lợi ích của chính
những người này;
3- Trong trường hợp nhân viên của Bên Mua có cổ phần hay quyền lợi hay làm
việc cho Bên Bán, thì ngay lập tức Bên Bán và nhân viên có liên quan phải báo
cho Ban lãnh đạo của Bên Mua nhằm tôn trọng tính trong sáng trong quan hệ
giữa nhân viên này với các bên trong Hợp đồng và để Bên Mua tìm cách xử lý
thích hợp.

SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2

Trường ĐHKTQD Hà Nội

25

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Bên Mua đảm bảo rằng nhân viên của Bên Mua cam kết nhân danh bản thân
mình, trong quan hệ với gia đình và những người xung quanh cũng như mọi
thực thể kinh tế mà người đó có các lợi ích trực tiếp hay gián tiếp, thực hiện một
cách trực tiếp hay gián tiếp các việc sau đây:
1- Không nhận quà, tiền hay bất ký lợi ích bằng hiện vật dưới bất kỳ dạng nào từ
phía Bên Bán và thông báo cho Ban lãnh đạo của Bên Mua trong thời gian sớm
nhất về một đề nghị như vậy mà nhân viên này nhận được;
2- Không có bất cứ đòi hỏi đối với bên thứ ba nào về lợi ích hoặc ưu tiên dưới bất
cứ dạng nào từ các giao dịch được thực hiện vì lợi ích của Bên Mua hoặc từ
những ưu tiên dành cho bên thứ ba đó;
3- Không ưu tiên hoặc gây bất lợi cho Bên Bán nếu việc đó có thể tạo ra sự thiên vị
hoặc vi phạm đạo đức liên quan đến đàm phán, ký kết hợp đồng vì lợi ích của
chính những người này.
Quy tắc đạo đức trong kinh doanh này được áp dụng cho toàn thể nhân viên của
Bên Mua và Bên Bán, và xem như một thỏa thuận pháp lý giữa hai bên. Trong
trường hợp Bên Bán không tôn trọng hoặc không thực hiện quy định tại Điều khoản
này, Bên Mua có quyền chấm dứt Hợp đồng này và yêu cầu bồi thường thiệt hại
phát sinh từ việc vi phạm nghĩa vụ của Bên Bán như quy định tại Điều khoản này.
Điều 7: Điều khoản chung.
Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện đúng các điều khoản đã thoả thuận,
không được đơn phương thay đổi hoặc huỷ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc
đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lí do chính đáng thì phải chịu
bồi thường cho phía bên kia (trừ trường hợp bất khả kháng).
Hai bên chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Trong quá
trình thực hiện có vướng mắc xảy ra hai bên phải trực tiếp bàn bạc tìm phương án
giải quyết trên cơ sở hợp tác.
Bên nào vi phạm điều khoản trên thì phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy
định của pháp luật hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, bảo hành, thời gian giao
hàng, thanh toán...

SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2

Trường ĐHKTQD Hà Nội

26

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong hợp đồng này đều được
các bên thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng.
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hợp đồng này được lập thành 03 bản bằng chữ tiếng Việt, có giá trị như
nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản.
Hợp đồng sẽ tự động được thanh lý sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đầy
đủ nếu hai bên không có tranh chấp, ngoại trừ điều khoản bảo hành
Hợp đồng qua fax có giá trị như bản gốc.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)
(Ký tên, đóng dấu)
Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, bên bán tiến hành giao vật tư cho Công ty. Khi
nguyên vật liệu về đến kho hàng, bên bán giao hoá đơn GTGT, căn cứ vào hóa đơn
GTGT, Công ty cử hội đồng kiểm nhận lập biên bản kiểm tra hàng nhập kho đối chiếu
với quy cách, chất lượng ghi trong hợp đồng và đối chiếu với số lượng, chủng loại vật
tư ghi trên hóa đơn. Số lượng vật tư thực tế sẽ được thể hiện trong biên bản kiểm
nghiệm vật tư, hàng hóa.

SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2

27

Trường ĐHKTQD Hà Nội

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Biểu 2.4: Hóa đơn GTGT (Thép)
HOÁ ĐƠN GTGT

Mẫu số: 01 GTKT3/001

Liên 2: Giao cho khách hàng

AA/13P

Ngày 08 tháng 08 năm 2013

0002407

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hồng Dương
Địa chỉ: Sổ 5, Vạn Yên, P.Việt Hưng, TP.Hạ Long, Q.Ninh
Số TK
Điện thoại: 0333.848.358
Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thế Hưng

MST: 5701295689

Đơn vị: Công ty cổ phần Hoàng Hưng Quảng Ninh
Địa chỉ:phường Giếng Đáy, Tp Hạ Long
Hình thức thanh toán: Trả chậm
STT Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT
A

B

1
Thép ф 10
2
Thép ф12
3
Thép ф 18
4
Thép ф 22
Cộng tiền hàng:
Thuế suất GTGT: 10%

C
Kg
Kg
Kg
Kg

Số TK 44510000016889
Số lượng
1
2.100
1.587
1.426
2.138

Tiền thuế GTGT:

MST: 5700587103
Đơn giá
Thành tiền
2
16.029
16.423
16.423
15.817
116.960.145
11.696.015

3=1x2
33.660.900
26.063.301
23.419.198
33.816.746

Tổng số tiền thanh toán:
128.656.160
Số viết bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu sáu trăm năm sáu nghìn một trăm sáu
mươi đồng.
Người mua hàng
Người bán hàng
Thủ trưởng đơn vị
Hàng hoá trước khi nhập kho phải được kiểm nhận, kiểm nghiệm và có biên
bản. Thành phần ban kiểm nghiệm bao gồm các đại diện của các phòng ban kỹ
thuật, hoặc kế toán có nghiệp vụ chức năng theo quy định cụ thể của ban Giám đốc
công ty.

SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2

28

Trường ĐHKTQD Hà Nội

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Biểu 2.5: Biên bản kiểm nghiệm của NVL (Thép)
Công ty cổ phần Hoàng Hưng Quảng Ninh

BM-KS.03.01-BBKN

Phòng Kế hoạch kỹ thuật

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Số: 19/8
(vật tư, sản phẩm, hàng hoá)
Ngày 08 tháng 08 năm 2013

Căn cứ vào hoá đơn số 0002407 ngày 08 tháng 08 năm 2013 của đơn vị Công ty
TNHH Đầu tư và Thương mại Hồng Dương
Chúng tôi tiến hành kiểm nghiệm và nghiệm thu các loại.
STT

1
2
3
4

Tên nhãn hiệu

Đơn

Số lượng theo

hàng hoá

vị tính

chứng từ

Thép ф 10
Kg
Thép ф12
Kg
Thép ф 18
Kg
Thép ф 22
Kg
Phòng Kỹ Thuật

Số lượng kiểm nghiệm
Lượng đúng

Lượng sai

quy cách

quy cách

2.100
1.587
1.426
2.138

Kết quả kiểm
nghiệm

2.100
Đạt yêu cầu
1.587
Đạt yêu cầu
1.426
Đạt yêu cầu
2.138
Đạt yêu cầu
Đại diện bên giao hàng

Đã ký

Đã ký

Từ các chứng từ liên quan bao gồm hóa đơn GTGT, biên bản kiểm nghiệm vật
tư, biên bản giao nhận hàng hóa, kế tóan tiến hành lập phiếu nhập kho theo số lượng
thực tế nhập kho và giá trị chủng loại vật tư theo hợp đồng.

SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2