Tải bản đầy đủ
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HƯNG QUẢNG NINH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HƯNG QUẢNG NINH

Tải bản đầy đủ

Trường ĐHKTQD Hà Nội

18

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

sổ kế toán, đồng thời tránh được sự ghi chép trùng lặp không cần thiết, tiết kiệm chi
phí lao động, quản lý có hiệu quả vật liệu.
Phòng Kế hoạch Kỹ thuật của Công ty có nhiệm vụ căn cứ vào kế hoạch sản
xuất và dự trữ nguyên vật liệu tiến hành điều tra, thăm dò thị trường và tìm kiếm
nhà cung cấp và ký kết hợp đồng kinh tế.
Chứng từ chủ yếu của Công ty về nhập kho gồm có:
* Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu
Khi nhận được hoá đơn, giấy báo nhận hàng, Phòng Kế hoạch Kỹ thuật phải
đối chiếu với hợp đồng hoặc kế hoạch thu mua về số lượng, giá trị thực tế của từng
loại vật tư để quyết định chấp nhận hay không chấp nhận thanh toán với từng
chuyến hàng. Khi hàng về, Công ty sẽ lập một ban kiểm nghiệm để tiến hành kiểm
tra vật tư. Ban kiểm nghiệm bao gồm: đại diện kỹ thuật, người phụ trách vật liệu và
thủ kho. Kết quả kiểm nghiệm được ghi vào Biên bản kiểm nghiệm vật tư sản phẩm
hàng hoá. Biên bản này được lập thành 03 liên: Liên 01 được giữ tại Phòng Kế
hoạch Kỹ thuật, liên 02 được gửi cho kế toán nguyên vật liệu, liên 03 giao cho bên
bán. Đây là căn cứ để xác định số lượng, chất lượng, quy cách vật tư nhập kho và
cũng là căn cứ để quy trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản. Sau khi kiểm
nghiệm những vật tư đạt yêu cầu sẽ được nhập kho, với những vật tư không đạt yêu
cầu Công ty sẽ gửi biên bản này và các chứng từ liên quan khác tới nhà cung cấp để
giải quyết.
Trên cơ sở Hoá đơn GTGT, giấy báo nhận hàng và Biên bản kiểm nghiệm vật
tư, sản phẩm hàng hoá của Công ty tiến hành nhập kho nguyên vật liệu. Sau đó
Phòng Kế toán, cụ thể là kế toán nguyên vật liệu sẽ viết Phiếu nhập kho. Phiếu nhập
kho có thể được viết cho nhiều vật liệu cùng loại, cùng một lần giao nhận, nhận
cùng một kho hoặc có thể lập riêng cho từng thứ vật liệu nếu cần thiết, phiếu nhập
kho ghi đầy đủ tên hàng, đơn vị tính, số lượng thực nhập kho. Phiếu nhập kho được
lập thành 3 liên:
Liên 1: lưu ở Phòng Kế toán để ghi vào sổ kế toán chi tiết.
Liên 2: giao cho thủ kho để ghi vào thẻ kho.

SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2

19

Trường ĐHKTQD Hà Nội

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Liên 3: giao cho Phòng Kế hoạch Kỹ thuật giữ.
Khi nguyên vật liệu được mua về nhập kho thì tuỳ từng loại cụ thể mà thủ
kho có thể điều tiết được sử dụng ngay vào công trình xây dựng hay phải dự trữ và
ứng với mỗi loại nguyên vật liệu như vậy chuẩn mực kế toán quốc tế số 2 lại có quy
định giá phí nhập kho riêng với cơ cấu và cách tính giá khác nhau.
Sơ đồ 2.1. Sơ đồ quy trình nhập kho nguyên vật liệu
Nhu cầu
vật tư

Đề nghị
mua vật tư

Giám đốc
duyệt

Báo giá,
chào hàng

Biên bản
kiểm nhận

Hoá đơn
GTGT

Ký hợp
đồng

Duyệt giá
lựa chọn

Phiếu
nhập kho
Ngày 8 tháng 8 năm 2013 Công ty cổ phần Hoàng Hưng Quảng Ninh mua
Thép theo hóa đơn số 0023645, về nhập kho. Quy trình nhập mua nguyên vật liệu
có các chứng từ như sau:

SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2

20

Trường ĐHKTQD Hà Nội

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Biểu 2.1. Dự trù mua nguyên vật liệu
Công ty cổ phần Hoàng Hưng Quảng Ninh
Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
DỰ TRÙ THU MUA NGUYÊN VẬT LIỆU
Kính gửi: -Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Hưng Quảng Ninh
-Phòng Kế hoạch Kỹ thuật
Tờn tôi là: Nguyễn Văn An - Chức vụ cán bộ vật tư.
Nội dung dự trù: thu mua vật tư phục vụ công trình cho tháng 08 năm
2013 cụ thể như sau:
Đơn vị tính: đồng
STT
1
2
3
4
...

Danh mục vật
liệu
Thép ф 10
Thép ф12
Thép ф 18
Thép ф 22
...

Đơn vị
tính
Kg
Kg
Kg
Kg
...

Số lượng

Đơn giá

6.000
3.000
5.000
5.000
...

16.100
16.500
16.500
15.900
...

Cộng

Thành tiền
96.600.000
49.500.000
82.500.000
79.500.000
...
2.514.100.000

Ngày 25 tháng 07 năm 2013
Giám đốc

Kế toán

Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

(Ký, đóng dấu) ( K ý, ghi rõ họ tên) (K ý, ghi rõ họ tên)

Người lậpư
(K ý, ghi rõ họ tên)

Biểu 2.2. Báo giá
DOANH NGHIỆP TƯ
NHÂN QUANG THẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày 02 tháng 08 năm 2013

SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2

21

Trường ĐHKTQD Hà Nội

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

BÁO GIÁ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
STT
1
2
3
4

Tên vật tư
Thép ф 10
Thép ф12
Thép ф 18
Thép ф 22

ĐVT

SL

Đơn giá

Kg
2.100
Kg
1.587
Kg
1.426
Kg
2.138
Tổng cộng

16.100
16.500
16.450
15.900

Thành tiền
33.810.000
26.185.500
23.457.700
33.994.200
117.447.400

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT
CHỦ DOANH NGHIỆP

BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Ngày 03 tháng 08 năm 2013

SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2

22

Trường ĐHKTQD Hà Nội

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Là một công ty chuyên xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng, Công ty
TNHH Đầu tư và Thương mại Hồng Dương đã có uy tín trong tỉnh và các khu vực
lân cận. Công ty chúng tôi xin chân thành cám ơn Quý khách hàng đã sử dụng mặt
hàng của Chúng tôi trong thời gian qua và sau đây là báo mặt hàng vật liệu xây
dựng của công ty chúng tôi:
STT

Tên mặt hàng

ĐVT

SL

Đơn
giá

Thành tiền

1

Thép ф 10

Kg

2.100

16.029

33.660.900

2

Thép ф12

Kg

1.587

16.423

26.063.301

3

Thép ф 18

Kg

1.426

16.423

23.419.198

4

Thép ф 22

Kg

2.138

15.817

33.816.746
116.960.14
5

Tổng cộng

11.696.015
128.656.160
Bằng chữ: Một trăm hai tám triệu sáu trăm năm sáu nghìn một trăm sáu mươi
đồng chẵn./
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Đã ký)

Biểu 2.3. Hợp đồng kinh tế
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2