Tải bản đầy đủ
Quy trình hạch toán kế toán bán hàng (Sơ đồ 2.9)

Quy trình hạch toán kế toán bán hàng (Sơ đồ 2.9)

Tải bản đầy đủ

Đề cương tổng quan
Đại học Hải Phòng
Số dư cuối quý, cuối năm của các TK còn lại được kết chuyển sang bên nợ TK
911.
- Sau khi bù trừ hai bên Nợ-Có trên TK 911, kế toán xác định kết quả kinh
doanh như sau:
 Nếu só tiền dư bên nợ TK 911, tức là trong quý, năm kết quả hoạt động kinh
doanh của công ty là lỗ và số tiền này kết chuyển sang Nợ TK 421-Lợi nhuận
chưa phân phối.
 Nếu số tiền dư bên có TK 911, tức là trong quý, năm kết quả hoạt động kinh
doanh của công ty là lói và số tiền này kết chuyển sang Có TK 421-Lợi nhuận
chưa phân phối.
TK 632

TK 911

TK 511, 515,

711
Kết chuyển giá vốn hàng bán

Kết chuyển DT, DTTC,

phát sinh trong kỳ

TN khác

TK 635
Kết chuyển chi phí tài chính
phát sinh trong kỳ
TK 642

TK 421
Kết chuyển chi phí QLDN

Kết chuyển lỗ

phát sinh trong kỳ

phát sinh trong kỳ

TK 811
Kết chuyển chi phí khác
phát sinh trong kỳ
TK 821
Kết chuyển chi phí
Thuế TNDN
TK 421
29

Trần Thị Thủy
Lớp : K4A

Đề cương tổng quan
Kết chuyển lãi

Đại học Hải Phòng

phát sinh trong kỳ
Sơ đồ 2.10: Sơ đồ kết chuyển chi phí xác định kết quả kinh doanh
Ví dụ: Công ty thu tiền xuất bán Sắt cho công ty TNHH sản xuất và thương mại
Kiệt Thông theo hóa đơn GTGT số 701 về nhập quỹ tiền mặt vào ngày
09/12/2013, số tiền 18.480.000 đồng, được ghi vào phiếu thu số 198 (PT 198).
Đơn vị: CÔNG TY Cổ phần TM vận tải

PHIẾU THU

XNK Hoàng Đạt
Địa chỉ:1/48, chợ Lũng - Hải An - Hải Phòng

Số: PT 198
Ngày 09 tháng 12 năm
2013

Mẫu số 01-TT
(TheoQĐ số 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

NỢ: 111
Có: 511, 3331

Họ, tên người nộp tiền:
Địa chỉ:
Lý do thu:
Số tiền:
Viết bằng chữ:
Gồm theo:

Vũ Thị Thanh
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Kiệt Thông
Thu tiền xuất bán Sắt theo hóa đơn GTGT số 701
18.480.000đ
Mười tám triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng chẵn.
Chứng từ kế toán

…………………..


Ngày 09 tháng 12 năm 20013
Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập

Người nộp tiền

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên )

(Ký, họ tên )

(Ký, họ tên )

Vũ Hữu Thiệm Nguyễn Thanh TràNguyễn Thị Nga

Vũ Thị Thanh

(Ký, họ tên, đóng
dấu)

Dung Thị HũaĐó nhậnn đủ số tiền (viết bằng chữ):
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc đá quý):
+ Số tiền quy đổi:

........................................................................................................
........................................................................................................
.........................................................................................................

30

Trần Thị Thủy
Lớp : K4A

Đề cương tổng quan

Đại học Hải Phòng

KẾT LUẬN
Trong quá trình thực tập tốt nghiệp kết hợp với việc nghiên cứu lý luận với
thực tiễn, em thấy rằng tổ chức công tác kế toán nói chung, kế toán bán hàng và
xác định kết quả bán hàng nói riêng vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực
tiễn làm cho kế toán thực sự trở thành một công cụ quản lý kinh tế sắc bén và có
hiệu quả cao.
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng với nhiệm vụ ghi chép,
cung cấp những thông tin cần thiết trong quá trình bán hàng để từ đó tính toán ra
kết quả bán hàng. Với nhiệm vụ như vậy, kế toán bán hàng sẽ cung cấp số liệu
để tiến hành phân tích tình hình hoạt động của công ty, từ đó có những phương
hướng giải quyết đúng đắn, kịp thời. Đồng thời tổ chức công tác kế toán bán
hàng và xác định kết quả bán hàng, công ty sẽ theo dõi được chặt chẽ tình hình
công nợ cũng như việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.
Qua qua trình học tập, nghiên cứu và tìm hiểu thực tế công tác kế toán bán
hàng tại Công ty, em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn
thiện hơn nữa công tác bán hàng tại Công ty.
Do hạn chế về hiểu biết và kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi
những thiếu sai sót khi hoàn thành chuyên đề. E mong muốn có được sự góp ý
của giáo viên hướng dẫn, các nhà quản lý Công ty, các nhà nghiên cứu để nội
dung chuyên đề của em ngày càng hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo: Vũ Thị Phương Dung đã hướng dẫn
dìu dắt em trong thời gian thực tập và hoàn thành chuyên đề này.
Xin trân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cán bộ phòng TCKT Công
ty.
Sinh viên
31

Trần Thị Thủy
Lớp : K4A

Đề cương tổng quan

Đại học Hải Phòng
TRẦN THỊ THỦY

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn em đã tham khảo Giáo trình kế toán
tài chính của Học viện tài chính, giáo trình kế toán quản trị, Hệ thống chuẩn
mực kế toán Việc Nam, Chế độ kế toán Việt Nam....

32

Trần Thị Thủy
Lớp : K4A

Đề cương tổng quan

Đại học Hải Phòng

MỤC LỤC

33

Trần Thị Thủy
Lớp : K4A

Đề cương tổng quan

Đại học Hải Phòng

34

Trần Thị Thủy
Lớp : K4A