Tải bản đầy đủ
3: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

3: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

Tải bản đầy đủ

Đề cương tổng quan

Đại học Hải Phòng

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

Ban giám đốc

Phòng tổ chức hành
chính

Phòng kế toán

Phòng kinh doanh

- Ban giám đốc: gồm có hai người trong đó có một giám đốc và một phó
giám đốc.
+ Giám đốc công ty là người đại diện có tư cách pháp nhân cao nhất vừa
đại diện cho Nhà nước, vừa đại diện cho cán bộ công nhân viên trong công ty.
Giám đốc chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty,
các khoản giao nộp Nhà nước bảo toàn và phát triển vốn còng như đời sống của
cán bộ công nhân viên toàn công ty.
+ Phó giám đốc: có nhiệm vụ giúp giám đốc điều hành công ty theo sự
phân công ủy quyền của giám đốc, chỉ đạo trực tiếp các công việc cụ thể và chịu
trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được giám đốc giao.
Các phòng ban khác có các chức năng sau:
- Phòng tổ chức hành chính: gồm có một trưởng Phòng và một phú trưởng
Phòng có chức năng hành chính, bảo vệ pháp chế và làm công tác tổ chức lao
động tiền lương, tuyển dụng, bố trí, đào tạo cán bộ, quản lý nhân sự, chế độ

3

Trần Thị Thủy
Lớp : K4A

Đề cương tổng quan
Đại học Hải Phòng
chính sách, đào tạo bồi dưỡng huấn luyện cán bộ công nhân viên. Ngoài ra còn
tổ chức đời sống, khám chữa bệnh cho công nhân viên.
- Phòng kế toán: gồm có một kế toán trưởng kiêm trưởng Phòng có nhiệm
vụ qiản lý toàn bộ số vốn của công ty, chịu trách nhiệm trước giám đốc và chế
độ hạch toán kinh tế của Nhà nước. Ngoài ra, Phòng kế toán còn thực hiện chức
năng kiểm tra, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Phòng kinh doanh: lập kế hoạch sản xuất, tổ chức phối hợp Với Các
phòng ban khác để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra.
+ Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế đầu vào, đầu ra theo kế hoạch.
+ Tổng hợp, thống kê báo cáo tình hình kinh doanh của toàn doanh nghiệp.
1.4: Khái quát về kết quả kinh doanh năm 2013.

4

Trần Thị Thủy
Lớp : K4A

Đề cương tổng quan

Đại học Hải Phòng

5

Trần Thị Thủy
Lớp : K4A

Đề cương tổng quan

Đại học Hải Phòng

CHƯƠNG II: TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN TM VẨN TẢI XNK HOÀNG ĐẠT.
2.1: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

Để phù hợp Với qui mô, đặc điểm kinh doanh và quản lý, phự hợp Với khả
năng, trình độ của nhân viên kế toán đồng thời để xây dựng bộ máy kế toán tinh
giảm nhưng đầy đủ về số lượng, chất lượng nhằm làm cho bộ máy kế toán là
một tổ chức phục vụ tốt mọi nhiệm vụ của công tác kế toán còng như những
nhiệm vụ kinh doanh của công ty. Công ty đó lựa chọn phương thức tổ chức bộ
máy kế toán tập trung.
Với phương thức này, toàn bộ công tác kế toán trong công ty đều được tiến
hành tập trung tại Phòng kế toán, ở các bộ phận trực thuộc khác như chi nhánh
không tổ chức bộ phận kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên kinh tế làm
nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra hạch toán ban đầu, thu thập chứng từ chuyển về
Phòng kế toán tập trung.
Sơ đồ bộ máy kế toán:

Kế toán trưởng

Kế toán tiền

Kế toán tiền
lương và
BHXH, TSCĐ

Kế toán bán
hàng và kê khai
thuế

Kế toán công
nợ phải thu và
phải trả

- Kế toán trưởng: quản lý chung toàn bộ hệ thống kế toán của công ty, kiểm
tra đôn đốc hạch toán kế toán của từng thành viên, chịu trách nhiệm trước giám
đốc về mọi hoạt động tài chính của công ty. Chịu trách nhiệm về nguyên tắc kế
toán được áp dụng tại công ty trước cơ quan quản lý nhà nước, đối Với thanh
6

Trần Thị Thủy
Lớp : K4A

Đề cương tổng quan
Đại học Hải Phòng
tra, kiểm toán Nhà Nước. Điều hành công việc chung của Phòng kế toán, có
nhiệm vụ theo dõi tất cả các phần hành kế toán, xem Xuấtt các bảng biểu, chứng
từ, quản lý chung mọi chi phí được hạch toán để lập báo cáo tài chính và trình
giám đốc ký duyệt. Phương pháp kế toán ngày càng hợp lý, phự hợp Với điều
kiện của công ty.
- Kế toán tiền: có nhiệm vụ ghi chép các nghiệp vụ về tiền liên quan đến
tiền bao gồm: tiền bán hàng, tiền gửi ngân hàng, tiền vay...
- Kế toán bán hàng và tiêu thụ: ghi nhậnn doanh thu bán hàng, kiểm tra
theo dõi hoạt động bán hàng. Ngoài ra còn có nhiệm vụ kê khai nộp thuế Với cơ
quan thuế.
- Kế toán tiền lương và các khoản BHXH. Kế toán tài sản cố định: có
nhiệm vụ xác định quỹ tiền lương của từng cán bộ công nhân viên để cuối tháng
trích nộp BHXH theo qui định của Nhà nước. Ngoài ra còn có nhiệm vụ theo dõi
sự biến động của tài sản cố định trong Công ty.
- Kế toán công nợ phải thu và công nợ phải trả: có nhiệm vụ theo dõi các
khoản phải thu của công và phải trả đối Với khách hàng.

7

Trần Thị Thủy
Lớp : K4A