Tải bản đầy đủ
6 K toỏn doanh thu bỏn hng v cung cp dch v:

6 K toỏn doanh thu bỏn hng v cung cp dch v:

Tải bản đầy đủ

B¸O C¸O TæNG QUAN

Hóa đơn GTGT bán
hàng...

Sổ nhật ký chung

Sổ cái 511,515

Sổ chi tiết TK
511,515...

Bảng tổng hợp
chi tiết TK
511,515

Bảng cân đối
số phát sinh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chú thích:
Ghi hàng ngày:
Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ:
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra:
Ví dụ minh họa:
VD1: Ngày 26/11/2013 hoàn thành công trình Ký túc Xá 8T ĐH Hải Phòng, giá
trị công trình là 14.864.386.000 đồng (chưa thuế suất 10%). Chủ đầu tư đã
thanh toán 50% bằng chuyển khoản. Giá vốn công trình được xác định là
10.925.323.710 đồng.
Kế toán định khoản:
a, Nợ TK 632: 10.925.323.710
Có TK 154: 10.925.323.710
b, Nợ TK 112: 8.175.412.300
Nợ TK 131: 8.175.412.300
68

B¸O C¸O TæNG QUAN
Có TK 511: 14.864.386.000
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TẰNG
Liên 2: Giao khách hàng
Ngày26 tháng 11 năm 2013

Có TK 3331: 1.486.438.600
Mẫu số : 01 GTKT3/001
AA/11P
00000126

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH AN
SỐ 46 – HẠ LÝ – HỒNG BÀNG- HẢI PHÒNG \
Số tài khoản: 53024139-Ngân hàng ACB – Hải Phòng
Điện thoại: …………: MS: 0200154575.
Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Trường ĐH Hải Phòng.
Địa chỉ: 171 Phan Đăng Lưu _ Kiến An _ Hải Phòng.
Số tài khoản: 102000635894213– Ngân hàng Công Thương Việt Nam – CN Hải
Phòng.
Hình thức thanh toán:..CK...................MS:.............................................................
STT Tên hàng hóa,dịch vụ
Đơn vị Số lượng Đơn giá
Thành tiền
tính
1
14.864.386.000
Công trình Ký túc Xá
8T ĐH Hải
Phòng

Cộng tiền hàng
14.864.386.000
Thuế suất GTGT:10% Tiền thuế GTGT
1.486.438.600
Tổng cộng tiền thanh toán
16.350.824.600
Số tiền viết bằng chữ: mười sáu tỉ ba trăm năm mươi triệu tám trăm hai mươi bốn
nghìn sáu trăm đồng.
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)

69

B¸O C¸O TæNG QUAN

NGÂN HÀNG ACB - CN HẢI PHÒNG
Mã GDV:
Mã KH:86388

GIẤY BÁO CÓ

Số 47.12

Ngày 26 tháng 11 năm 2013
Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN
Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi Có tài khoản của quý khách hàng với nội dung
như sau:
Số tài khoản ghi Có: 102010000456841
Số tiền bằng số:

8.175.412.300

Số viết bằng chữ: Tám tỉ một trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm mười hai nghìn ba
trăm đồng.
Nội dung: Trường ĐH Hải Phòng thanh toán tiền công trình Ký túc Xá 8T ĐH Hải
Phòng.

GIAO DỊCH VIÊN(Teller)

KIỂM SOÁT VIÊN(Supervisor)

(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)

2, Ngày 16/113Mua văn phòng phẩm phục vụ quản lý doanh nghiệp là
3.987.000 đồng chưa bao gồm 10% VAT đã trả bằng tiền mặt.
Kế toán định khoản:
Nợ TK 642:
3.987.000
Nợ TK 133:
398.700
Có TK 111:
4.385.700
Bộ chứng từ gồm:HĐ GTGT, phiếu chi.
Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ nhật ký chung, sổ cái TK 642,133,111,
bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.

70

B¸O C¸O TæNG QUAN

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TẰNG
Liên 2: Giao khách hàng
Ngày 16 tháng 11 năm 2013

Mẫu số : 01 GTKT3/001
AA/11P
0000247

Đơn vị bán hàng: Công ty Văn phòng phẩm Ngọc Tân.
Số tài khoản:
Điện thoại: …………..: MS:...................................................................................
Họ tên người mua hàng:.
Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN
Số tài khoản: 53024139 - Ngân hàng ACB – Hải Phòng.
Hình thức thanh toán:..TM...................MS: 0200154575.......................................
STT Tên hàng hóa,dịch vụ Đơn vị Số lượng Đơn giá
Thành tiền
tính
1
Giấy A4
Tập
15
124.000
1.860.000
2
Mực in H207 Hikaio
Lọ
5
110.000
550.000
3
Ghim kẹp tài liệu
Hộp 3
23.000
69.000
4
Cặp đựng tài liệu
Cái
25
38.000
950.000
5
Máy bấm lỗ ghim
Cái
3
186.000
558.000
Cộng tiền hàng
3.987.000
Thuế suất GTGT:10% Tiền thuế GTGT
398.700
Tổng cộng tiền thanh toán
4.385.700
Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn bảy trăm đồng.
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)

71

B¸O C¸O TæNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN

Tổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An,

Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC

Thành phố Hải Phòng

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI
Ngày: 16 tháng 11 năm 2013
Số: PC56.11
TK ghi Nợ 642 : 3.987.000
TK ghi Nợ 133 : 398.700
TK ghi Có 111 : 4.385.700

Họ tên người nhận tiền:
Nguyễn Thị Mai.
Địa chỉ:
Phòng Tổ chức hành chính
Lí do chi:
Chi mua văn phòng phẩm.
Số tiền:
4.385.700
Bằng chữ:. Bốn triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn bảy trăm đồng
Kèm theo:
chứng từ gốc.
Ngày 16 tháng 11 năm 2013
Tổng giám đốc

Kế toán
trưởng

Thủ quỹ

Người lập
phiếu

Người nhận
tiền

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)

Ngày 30 tháng 11 năm 2013:
3. Kết chuyển chi phí tháng 11 năm 2013 xác định kết quả kinh doanh
Nợ TK 911: 48.853.067.819
Có TK 632: 47.656.503.186
Có TK 635: 521.667.005
Có TK 642: 674.897.628
4, Kết chuyển doanh thu tháng 11 năm 2013 xác định kết quả kinh doanh
Nợ TK 511: 53.401.873.889
Có TK 911: : 53.401.873.889
5, Xác định thuế TNDN:
Nợ TK 821: 796.039.312
Có TK 3334: 796.039.312
6, Kết chuyển thuế TNDN: Nợ TK 911: 796.039.312
Có TK 821: 796.039.312
7, Kết chuyển lợi nhuận sau thuế
Nợ TK 911:
3.752.756.758
Có TK 421: 3.752.756.758.

72

B¸O C¸O TæNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN

Tổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

PHIẾU KẾ TOÁN
Ngày 30 tháng 11 năm 2013
STT

Nội dung

1
2

Kết chuyển 632
Kết chuyển 635

3

Kết chuyển 642
Cộng

TK TK
Nợ Có

Số : 38
Chi tiết tài khoản
TK TK
Số tiền
Nợ Có

Số tiền

911 632 47.656.503.186
911 63
521.667.005
5
911 642
674.897.628
48.853.067.819

Ngày 30 tháng 11 năm 2013
Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)

73

B¸O C¸O TæNG QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN

Tổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

PHIẾU KẾ TOÁN
Ngày 30 tháng 11 năm 2013
S
T
T
1

Nội dung

TK
Nợ

Kết chuyển 511

TK

911

Số tiền

Số : 39
Chi tiết tài khoản

TK Nợ

TK Có

Số tiền

53.401.873.889

Cộng

53.401.873.889
Ngày 30 tháng 11 năm 2013
Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN

Tổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

PHIẾU KẾ TOÁN
Ngày 30 tháng 11 năm 2013
STT
1

Số : 40

Nội dung

TK
Nợ

TK


Số tiền

Xác định thuế TNDN phải nộp

821

3334

796.039.312

Cộng

Chi tiết tài khoản
TK TK
Số tiền
Nợ Có

796.039.312
Ngày 30 tháng 11 năm 2013
Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)

74

B¸O C¸O TæNG QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN

Tổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

PHIẾU KẾ TOÁN
STT

Nội dung

Ngày 30 tháng 11 năm 2013
TK TK
Số tiền
NợSố : 41
Chi tiết tài khoản
TK
TK Số tiền
Nợ

1

Kết chuyển thuế TNDN
Cộng

911

821796.039.312
796.039.312
Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN

PHIẾU KẾ TOÁN
Ngày 30 tháng 11 năm 2013
Số : 42
ST
Nội dung
TK TK
Số tiền
Chi tiết tài
T
Nợ Có
khoản
TK TK Số
Nợ Có tiền
1
Kết chuyển lợi nhuận sau thuế
911 421 3.752.756.758

Cộng

3.752.756.758
Ngày 30 tháng 11 năm 2013
Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)

75

B¸O C¸O TæNG QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN

Tổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Mẫu số S03a-DN

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của
Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT TRÍCH KÝ CHUNG
Năm 2013
Từ ngày 01/11/2013

Đến ngày 30/11/2013
Đơn vị tính: đồng

NT
GS

16/11/2013

Chứng từ
SH
PC56.11,HĐ0000247

Diễn giải

NT
16/11/2

Số trang trước chuyển sang
………………………..
Chi phí mua ngoài phục vụ quản lý DN

013

Số hiệu TK
Nợ


Số phát sinh
Nợ
....
3.987.000
398.700

642
133
111


....

4.385.700

……………………………

26/11/2013

HĐ0000126,
GBC số 47.11 ngày
26/11/2011

26/11/2
013

Bàn giao Công trình Ký túc Xá 8T ĐH Hải Phòng:
- Doanh thu
-Giá vốn

131
112

8.175.412.300
8.175.412.300
511
3331

632

14.864.386.000
1.486.438.600
10.925.323.710

154
30/11/2013

PKT38.11

30/11/2
013

Kết chuyển doanh thu xác định kết quả kinh doanh

511

10.925.323.710
53.401.873.889

911
911

30/11/2013

PKT39.11

30/11/2
013

Kết chuyển chi phí xác định kết quả kinh doanh

30/11/2013

PKT40.11

30/11/2
013

Xác định thuế TNDN

53.401.873.889
48.853.067.819
47.656.503.186
521.667.005
674.897.628

632
635
642
821

796.039.312
3334

796.039.312

76

B¸O C¸O TæNG QUAN

30/11/2013
30/11/2013

PKT41.11
PKT42.11

30/11/2
013
30/11/2
013

Kết chuyển thuế TNDN

911

796.039.312
821

796.039.312

911

Kết chuyển LNST

3.752.756.758
421

……………………………………………….
Cộng phát sinh

3.752.756.758
535.447.783.489

535.447.783.489

Cộng phát sinh năm

- Sổ này có 134 trang, đánh số từ trang số 1 đến trang số 134
- Ngày mở sổ : 01/01/2013.
Ngày 30 tháng 11 năm 2013
Người ghi sổ

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký tên, đóng dấu)

(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)

77

B¸O C¸O TæNG QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN

Mẫu số S03b-DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-DN
Ngà 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Tổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 511
Từ ngày 01/11/2013
Ngày tháng
ghi sổ

Năm 2013
Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp Dịch vụ
Đến ngày 30/11/2013

Chứng từ
Số hiệu

Nhật ký chung
Diễn giải

Ngày tháng

Trang

Dòng

Đơn vị tính: Đồng
Số tiền

TK
đối
ứng

NợSố dư đầu kỳ
20/11/2011

26/11/2011
28/11/2011
30/11/2011

GBC28.10,
HĐ0000114
HĐ0000126,
GBC 47.11
GBC54.11,
HĐ0000128
PKT38.11

20/10/2011

26/11/2011
28/11/2011
30/11/2011

…………….
Bàn giao công trình sân trường THPT Trần
Phú
………………
Bàn giao công trình Công trình Ký túc Xá
8T ĐH Hải Phòng:
Bàn giao công trình Nhà số 88 Lô BT2 DA
NS Lạch Tray
Kết chuyển doanh thu xác định kết quả kinh
doanh

112

90.909.091

131
112
112
911

8.175.412.300
8.175.412.300
1.004.294.000
53.401.873.889
53.401.873.889

Cộng phát sinh

53.401.873.889

Số dư cuối kỳ

Ngày 30 tháng 11 năm 2013
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN

Mẫu số S03b-DN
78